maandag 29 november 2010

Presentaties en voorbereidende vergadering 7 december

Mijn oproep vorige maal heeft geen succes gehad, wel was een raadslid zo vriendelijk mij de agendapunten te sturen. De raadsleden die ik heb gesproken konden mij alleen vertellen dat deze avonden weliswaar niet besloten waren maar dat ze niet mochten worden gepubliceerd. Waarom niet ? alleen "????" Per 1 januari verandert dat omdat de nota "vernieuwend vergaderen" voorziet in een echt openbare presentatieavond. Het was jammer want de besproken punten waren echt interessant voor een breder publiek. Daarom een paar indrukken.

Afvalinzameling en -verwerking

Uit de presentatie van het RMB over de vuilinzameling en –verwerking bleek dat het in deze regio goed verloopt. De blauwe zakken blijven de voorkeur hebben boven grijze kliko's. Er is geen sprake van kostenstijging, eerder integendeel. Wel wordt overwogen het inzamelschema te veranderen. De kostenverlaging zullen de burgers op prijs stellen. Een veranderd inzamelschema is natuurlijk even wennen. Nu is het makkelijk: groenbak buiten dan zaterdags naar de kerk; zakken buiten dan zondag. Een driewekelijkse cyclus voor de zakken en een tweewekelijkse voor de groenbak wordt wat ingewikkelder.

Burgerparticipatie

De BurgerParticipatieRaad (BPR) waakt voor ons allen over de uitvoering van de WMO. Daar hebben we allemaal op een of andere manier mee te maken, zelfs als het ons op alle gebied voor de wind gaat. De vrijwilligers die in de BPR zitten krijgen heel wat te verwerken, zo bleek uit de presentatie. Tussen de regels door viel te merken dat de communicatie tussen BPR en gemeentelijk apparaat wel wat beter kan. De burgemeester had daarom al een gesprek tussen BPR en college voor begin 2011 gepland.

GGD

Ook de presentatie van de GGD had voor ons allemaal behartigenswaardige informatie. Op sommige terreinen gaat de gezondheid in Grave niet slecht, maar op andere wijken wij in negatieve zin af van de rest van Nederland.

Kortom. Alle drie de presentaties verdienen een bredere verspreiding dan onder de raadsleden, die overigens ook niet allemaal aanwezig waren.

De Kat, 9 december

Uit het lijstje van afspraken en toezeggingen bij de begroting stond nog een presentatie van het plan voor de kat achter het Arsenaal. Volgens de site van Jacques Leurs vindt die plaats op 9 december in Katrien. Uit de locatiekeuze valt af te leiden dat die presentatie voor een breder publiek is bestemd. Van gemeentezijde is daar echter nog niets over gepubliceerd. Zelfs de wijkraad is nog niet geïnformeerd! Maar dat overkomt de wijkraad wel meer en daar zijn ze niet blij mee. Zo'n avond kondig je toch veertien dagen van te voren aan? Tenzij je natuurlijk mikt op een beperkte belangstelling.

Parkeernota 30 november

Dinsdag 30 november is er weer een presentatieavond in het stadhuis. Die begint deze keer om 20:00 uur en gaat over de parkeernota die nu aan de raad is toegezonden en ook op de website van de gemeente is te vinden. De raad moet op 14 december over de nota besluiten met alle consequenties van dien. De nota is voorzien van commentaar van een klankbordgroep waaraan veel geledingen uit de Graafse gemeenschap hebben meegewerkt. In de nota komen veel zaken aan de orde die invloed hebben op de parkeermogelijkheden voor bewoners, werkenden in en bezoekers aan de binnenstad. De presentatie is dan ook interessant voor iedereen. Jammer dat ook aan deze presentatie door de gemeente weinig ruchtbaarheid is gegeven. Gelukkig komt er wel een communicatieplan. We weten dat de kost voor de baat uitgaat, maar dat communicatie voor het besluit uitgaat is bij het bestuur van de gemeente Grave nog niet echt doorgedrongen. In de nota worden ook enkele mogelijkheden geopperd die nog wel veel discussie zullen oproepen, maar overal "nee" tegen zeggen kan niet.

Zelfs als de raad met alle onderdelen van de nota instemt en daarbij het commentaar van de klankbordgroep overneemt komt er direct nog geen parkeerplaats bij. Nou is dat niet zo erg want er is nog wat tijd. De nota geeft wel een route aan naar toekomstige uitbreiding van parkeergelegenheid die nodig is als het hart van Grave weer allure heeft en het voorgenomen economisch en toeristisch beleid van de gemeente vruchten gaat afwerpen. Wat daarbij de meeste haast heeft is het zorgen voor vervangende parkeergelegenheid tijdens de bouw van het "Hart van Grave".

Voorbereidende vergadering

Parkeren

De voorbereidende van 7 december en dus ook de besluitvormende vergadering van 14 december staan vooral in het teken van de parkeernota en het verwante mobiliteitsfonds. Daar komt morgen nadere informatie over. Vooralsnog kan ik mij goed vinden in het bij de nota gevoegde commentaar van de klankbordgroep.

Ingekomen stukken

Op de lijst ingekomen stukken staan ook twee brieven van burgers die het niet eens zijn met de wijze waarop het gemeentebestuur de stadstuin heeft benaderd. Ook de raad heeft de vorige vergadering al te kennen gegeven dat hij tegen die handelwijze grote bezwaren heeft. Te verwachten valt daarom dat de raad geïnteresseerd is in de stand van zaken. Misschien dat het college de raad daarbij een slag voor kan zijn. "Het college moet proactief handelen" werd dat vroeger genoemd.

2e Burap 2010

Ik heb alleen het raadvoorstel nog maar gelezen. Daaruit blijkt een incidenteel positief resultaat voor 2010, maar een structureel negatief voor de jaren daarna. Dat wijst in de richting van niet uitgevoerde zaken in 2010 waardoor een tegenvallend resultaat wordt verdoezeld. Misschien dat het hele rapport nog aanleiding geeft tot meer gedetailleerde opmerkingen

De overige agendapunten die betrekking hebben op een wijziging van de bouwverordening en de benoeming van een accountant lijken vooral van technische aard.

zondag 21 november 2010

Betrokkenheid burgers bij het bestuur; een loze kreet?

Betrokkenheid. Weten ze in het gemeentehuis wel wat dat is? De leden van de gemeenteraad geven herhaaldelijk aan dat ze betrokkenheid van de burger bij het bestuur van de gemeente op hoge prijs stellen. Bij het begin van de raadsvergadering wordt het aanwezige publiek hartelijk welkom geheten. De formele agenda en de oorspronkelijke raadstukken staan op de website, ze liggen ter inzage in de bibliotheek en op andere plaatsen en je kunt je er op abonneren en dan worden ze zelfs thuisgestuurd. Om een raadsvergadering als toeschouwer te kunnen bijwonen is dat wellicht voldoende, maar betrokkenheid bij het bestuur houdt meer in dan een raadsvergadering bijwonen alsof het een theaterstuk betreft. Betrokkenheid betekent ook meedenken en met de fracties mee discussiëren. En daarvoor is meer informatie en ruimte nodig.

Eigenlijk hoort die betrokkenheid via de politieke partijen te verlopen en daarvoor dienen dan fractievergaderingen. Nu ben ik deze weblog begonnen juist omdat inbreng via de fractie zinloos bleek. Bij de fractievergaderingen waren stukken vaak of nog niet beschikbaar, of onvolledig. Informatie moest zelfs nog tijdens de besluitvormende vergaderingen gegeven. Ik heb daar al vaak over geschreven en zal die ellende niet nog eens herhalen.

Ook de raad zelf is al lang ontevreden over de wijze waarop de raadvergaderingen worden voorbereid en gehouden. Na de verkiezingen heeft een werkgroep daarom een nota "vernieuwend vergaderen " geschreven. Die nota ging eigenlijk alleen maar over het vergaderschema. Aan de voorbereidende en de besluitvormende vergadering werd een derde type bijeenkomst toegevoegd: de presentatiebijeenkomst. Ook ontstond meer ruimte voor onderling overleg. Alhoewel de nota eenstemmig door leden van alle fracties was opgesteld bleken er tijdens de behandeling in juni toch bezwaren tegen te bestaan. De tijd tussen voorbereidende en besluitvormende vergadering bleek wel erg lang te worden. De zaak dus hupsakee over de vakantie heen getild en de invoering uitgesteld van 1 september 2010 tot 1 januari 2011. Naar mijn mening was de oplossing heel eenvoudig (zie mijn weblog van 13 september 2010, Vernieuwend vergaderingen deel 2). De raad besliste anders. Zonder ook maar één letter van de notitie zelf te veranderen kwam er een nieuw vergaderschema. Daarin worden voorbereidende en besluitvormende vergadering op één avond geplaatst. Als alles goed gaat kan een besluit dan in één vergadering worden afgewerkt. De raad stemde in met invoering per 1 januari 2011 met als opmerking: "als het niet bevalt doen we het gewoon weer anders". "nou ja, dan ben je niet slim" is in Grave lang een gevleugelde uitdrukking geweest.

Waarom deze inleiding??

De oorspronkelijke notitie "vernieuwend vergaderen" voorzag op één punt in een duidelijke verbetering. Er werd in de vergadercyclus aan de voorbereidende en besluitvormende vergadering een derde toegevoegd: de presentatieavond. In die openbare vergadering konden projecten rapporten en wat dies meer zij worden gepresenteerd alvorens ze in het vergadercircuit zouden belanden. In de klankbordgroep die aan de parkeernota heeft meegewerkt werd hier dankbaar op ingehaakt. Op 23 november was namelijk zo'n presentatiebijeenkomst gepland. Dat kwam prima uit want in de decembervergaderingen van de raad moest over die nota worden besloten. Een presentatie op 23 november paste daar uitstekend in. Ik kreeg dan ook een paar dagen geleden een mailtje van een lid van de klankbordgroep met de vraag hoe het nou zat met die presentatie op 23 november. Goede vraag; websites nagekeken, kranten uit het oud papier gehaald, maar niets en ten slotte een lid van de CDA-fractie gebeld. En ja, het bleek dat de raadsleden op 16 november een uitnodigingen hadden gekregen voor een presentatieavond op 23 november, met maar liefst 5 punten, waaronder overigens geen parkeernota. Op mijn vraag waarom daar niets over was gepubliceerd, ook niet door de fracties zelf, kwam het antwoord niet verder dan dat men in het presidium had afgesproken dat de website van de gemeente actueler moest worden. Nu heeft het presidium die uitspraak al meer gedaan zonder enig zichtbaar resultaat.

Na het telefoongesprek met het CDA-lid heb ik eerst 10 x tot 10 geteld om enigszins af te koelen. Waarom ik zo nijdig was? Het is toch echt heel simpel om mensen die echt zijn geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de gemeenteraad tijdig op de hoogte te stellen van activiteiten op dat gebied. Maar je moet dat als raad en afzonderlijke raadslid toch echt willen. En als je het echt wilt doe je er iets aan. Tot nu toe is daar niets van gebleken.

Nu hebben heel wat raadsleden mij al meegedeeld dat zij mijn weblog regelmatig lezen. Als zij zich daar dan ook iets van aantrekken moet het mogelijk zijn de agenda voor de presentatieavond op a.s. dinsdag nog morgen (maandag) op de gemeentelijke site te krijgen of desnoods op de eigen site. Als dat lukt moet dat ook lukken voor andere niet geheime stukken die raadsleden krijgen toegezonden en dan voortaan als gewoonte. Ik zelf heb ervaren dat één telefoontje genoeg was om de begroting binnen een halve dag geplaatst te krijgen.

Ik ben benieuwd.

PS. Tijdens het zoeken naar wethouders was ik zo boos over de gang van zaken dat ik niet meer betrokken wilde zijn bij het werk van mijn fractie: het CDA. Nu mag je in de politiek wel boos zijn maar niet rancuneus. Vandaar dat ik onlangs aan de fractie heb meegedeeld weer actief bij het werk wilde worden betrokken. Vandaar dat ik ook aan die fractie om informatie heb gevraagd, die ik overigens liever ongevraagd had gekregen.

vrijdag 12 november 2010

Behandeling begroting 2011

Begrotingsbehandeling


 

Als gevolg van een computercrash komt dit commentaar wat vertraagd en daarom wellicht wat meer weloverwogen.

Eigenlijk waren er maar twee onderwerpen die tot enig vuurwerk aanleiding gaven: de markt en de stadstuin. Geen van beiden had iets met de begroting 2011 te maken.

Bij het begin van de vergadering deelde de wethouder al mee dat tijdens de archeologische opgravingen de markt blijft waar hij hoort: op de markt en omstreken, mits de veiligheidsdeskundigen daarmee schriftelijk hebben ingestemd. De raad wilde graag dat het met onmiddellijke ingang zou gebeuren. Maar de wethouder bleef de slag om zijn arm houden. En de markt was ook vandaag nog op de Lunette

Allereerst moest de grondexploitatie nog worden besproken. Dit werd alsnog een soort voorbereidende vergadering. Het was voornamelijk een herhaling van hetgeen tijdens de informatieavond al was verteld en later in een memo (waar ik de hand op heb kunnen leggen) was toegezonden. Die herhaling van zetten kwam niet omdat de raad het er niet mee eens was, maar omdat het duidelijke resultaat de raad niet beviel. Daar had men wel gelijk in, maar de situatie is niet anders. De VVD deed nog een poging om het resultaat wat te verbloemen, maar op dringend advies van de wethouder zag de VVD met zichtbare pijn in het hart af van een amendement in die zin. Het probleem is dat op basis van voorschriften de gemeente geen voorschot mag nemen op te verwachten maar onzekere inkomsten. Toch zou het voor een goed begrip aardig zijn naast dit worst-case scenario ook een streefscenario te presenteren. Uit onderhandelingsoverwegingen moet dat natuurlijk niet te gedetailleerd zijn. Nu werd volstaan met vertrouwelijke inzage door raadsleden van de details van de afzonderlijke projecten. Dat is een beetje een "zoek het zelf maar uit" aanpak met risico's van lekkage.

De behandeling van de begroting gaf niet veel spanning. Er werden nog wat vragen gesteld en een paar amendementen ingediend. Een echte discussie kwam niet op gang.

Een amendement om alsnog € 30.000 te bezuinigen op ICT werd ingetrokken nadat de voorzitter fijntjes opmerkte dat de raad vorige week de beheerplannen net had vastgesteld. Dan moest je daar nou niet op terugkomen.

Een amendement van VPGrave om nu alvast geld vrij te maken voor het Julianaplein werd verworpen omdat aanpak van dat plein in het bestuursakkoord staat, zoals de indiener zelf ook al opmerkte. Voor 2011 is er nu geen budgettaire ruimte. Niet dat het amendement daar veel verandering in zou hebben gebracht. Zeker niet omdat de dekking die VPGrave had gevonden volgens het college niet realistisch is. VPGrave dacht dat er wel geld zou overblijven op de post inspectie gastouders, hetgeen werd ontkent. De wijze van dekken is trouwens principieel onjuist. Het is een vorm van het ene gat met het andere stoppen.

Een amendement om geen geld te reserveren voor het opstellen en uitvoeren van een economisch beleidsplan werd aangenomen tegen het advies van het college in. Opgemerkt werd door de wethouder dat de raad zelf in 2009 een voorlopig economisch plan had vastgesteld met de bedoeling dit te laten volgen door een echt. Het college had kennelijk verwacht dat de raad van Grave consequent in zijn handelen is. Dat het amendement desondanks is aangenomen is geen ramp. Het vrijkomende geld wordt (nog) niet aan andere zaken uitgegeven, zodat er op basis van een concreet voorstel alsnog geld kan worden gezocht.

Een amendement om de kunstzinnige vorming op de scholen te blijven steunen met € 27.000 werd aangenomen zonder een concrete dekking te geven. De verwijzing naar de septembercirculaire vind ik niet concreet, maar misschien weet de raad meer. Een openbaar stuk als de begroting bevat weliswaar geen geheime informatie, maar wel informatie die niet naar buiten wordt gebracht. Als je iets stil wilt houden is dat ook vaak veel effectiever.

Ooit is vastgesteld dat de begroting dient om budgettaire ruimte aan te wijzen en te reserveren. Op basis van concrete voorstellen wordt dan later krediet verleend of budget vrijgegeven.

Het viel mij op dat het college heel voorzichtig was met te verwachten besparingen in de personeelsfeer. Het vrijkomende geld wordt geparkeerd zodat het later toch weer op dat terrein kan worden ingezet. Een amendement om dat geld in de algemene reserve stoppen werd uiteindelijk afgewezen.

De begroting werd natuurlijk aangenomen, weliswaar met de stem van Frank Stoffer tegen. Hij zette daarmee de traditie van de vroegere SP-fractie voort. Tradities zijn natuurlijk mooi, maar een inhoudelijke motivering was toch wel aardig geweest. Gelukkig is Frank democraat genoeg om te accepteren dat de begroting is aangenomen. Bij zijn volgende standpuntbepalingen kan hij dus uitgaan van een vastgestelde begroting. En dat is maar goed ook want zonder vastgestelde begroting kan de raad net zo goed thuis blijven.

De raad was uitermate tevreden met het resultaat: een sluitende begroting en geen lastenverzwaring voor de burger. Naar mijn mening is dat een kortzichtige vreugde. Een sluitende begroting is gewoon verplicht, opgenomen taakstellende bezuinigingen moeten nog worden waargemaakt en vanaf 2012 zijn de vooruitzichten zo slecht dat een beetje anticiperen wel goed was geweest. De voorzienbare tekorten kunnen alleen maar worden gedekt door te snijden in de voorzieningen en verhogen van de bijdragen van de burgers (dat klinkt wat vriendelijker dan lastenverzwaringen). Als je daarmee wacht komt de klap straks des te harder aan.

Het leukste was die avond het spel met vooral voorzitter en ook de wethouders aan de ene kant en de raad aan de andere. De wethouders mochten hoogstens nog informatie geven, maar niet meer in debat gaan met de raad. Die moest zelf maar een standpunt bepalen. Zo hoort het ook in het duale stelsel, maar de raad van Grave is nooit afgestapt van de oude handelswijze.

Na het indienen van de moties mocht er niet meer over worden gedebatteerd, maar hoogstens een stemverklaring worden afgelegd. Dat was even schrikken en wat onwennig, maar het schoot wel op. Ook zal het college later wel aangeven wat er met de aangenomen moties wordt gedaan.

De bespreking van de markt en de stadstuin waren als afzonderlijk punt nog opgevoerd. Ook daar gaf de wethouder wel informatie, maar dat was het dan. Wat de markt betreft kon de raad daar wel mee overweg. De motie om te proberen de markt alsnog tijdens de bouw op zijn oude plaats te laten werd unaniem aangenomen. Het college heeft tot april de tijd daar een oplossing voor te vinden. Inmiddels heeft het college daar in een nieuwsbrief op gerageerd met weer de mededeling dat men zich daar op beraadt. Ook werd meegedeeld dat men de definitieve plaats van de markt zou evaleren nadat de bouw van het Hart van Grave gereed is. Afgezien van de merkwaardige formulering vind ik de strekking ook merkwaardig. De beslissing over de definitieve plaats van de markt hoort bij de planvorming en niet achteraf. Bovendien kan het nu ook best gebeuren. De vraag daarbij is of de nieuwe Hoofdwagt voldoende ruimte biedt voor een veilige markt. De deskundigen op dit gebied kunnen die vraag nu best beantwoorden.

En dan de stadstuin. Het college volstond met de mededeling dat de zaak nog in onderzoek was en dat de raad dus zelf maar moest zien wat men met de motie van Keerpunt 2010 deed. De voorzitter deed daar nog een schepje bovenop door op te merken dat de bewoording van de motie nou niet bepaald overeenkwam met hetgeen men van een nette raad zou mogen verwachten (mijn woorden). Daarmee werd de verwarring in de raad volledig. Iedereen vond dat de stadstuin een positief element in Grave is en dat ook de winkel geen enkel probleem oplevert en dus was men het gevoelsmatig eens met de bedoeling van de motie: Theo Gerrits en zijn stadstuin moeten blijven. Aan de andere kant was er geen informatie over de formele kanten van de zaak en daar heb je als raad ook mee te maken. Keerpunt vond dat niet voldoende en trok de motie niet in. Dus moest er worden gestemd en toen werd het moeilijk. Na schorsing werd de motie verworpen. Wel werd in stemverklaringen duidelijk gemaakt dat men sympathiek stond tegenover de bedoeling van de motie. Die boodschap is bij het college wel aangekomen en anders, zoals Jacques van Geest zei, komt de raad er wel op terug.

Jammer dat het zo is gelopen. Want op zich terecht schreef de Gelderlander dat nu de motie verworpen het college zijn standpunt handhaaft. En dan is het te begrijpen dat de lezer dan denkt dat Theo het kan schudden. En dat is zeker niet het geval.

De boodschap van de raad is dat het college moet zoeken naar een voor alle partijen en heel Grave bevredigende oplossing. Als men dat aan de direct betrokkenen overlaat lukt dat best. Rust is voor heel veel problemen een goede remedie.

Alles bijeen een vooral voor de raad leerzame avond. Per 1 januari 2011 wordt de nota "vernieuwend vergaderen van kracht". Dat begrip houdt meer in dan in die nota staat.

Nog één ding dat mij vooral is opgevallen.

Ik heb Theo Gerrits nog nooit zolang stil en onbeweeglijk op een stoel zien zitten als afgelopen dinsdag. Het zit heel diep.

zaterdag 6 november 2010

Replieken: klussenlijst

Hier dan het lijstje met zaken die het college in de toekomst aan de orde wil stellen. Alleszins reden een programma te maken voor de raadsagenda's in 2011


 

Continu

Planning en rapportage beheerplannen naar raad

Nog in 2010

direct

raadsledennieuwsbrief MFC (is verschenen).

Eindrapportage Bouwen binnen strakke Contouren ter inzage raadsleden.

    Evaluatie subsidie kunstzinnige vorming scholen.

Informeren over evaluatie kermis 2010.

November

presentatie plan Bekaf !! Uitvoering 2011.

December 2010

bekendmaken subsidies IDOP kerkdorpen.

Medio december

Stand van zaken MFC.

    14-12-2010 besluitvormende vergadering

        Hogere kosten MFC.

Parkeernota.

    Nog dit jaar

Uitsluitsel over Marechaussecomplex.

eind 2010/begin 2011

Convenanten met wijk- en dorpsraden.

2011

Ergens in het jaar

Heroverwegen structurele ondersteuning stichting kinderfolklore.

Masterplan Volkshuisvesting en Leefbaarheid actualiseren, daarin visie starterswoningen opnemen.

Een actualisatie van de structuurvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Grave wordt voorbereid

VVV naar oude stadhuis.

01-01-2011

Nieuw bestuur Quadrant. Beheer bij derde partij?

Begin 2011

Informatie over aanpak Wisseveld

    Eerste kwartaal 2011

Bestemmingsplannen kerkdorpen start centrum en wijken .

Nieuwe borden voor evenementenseizoen 2011 (Begint dat met carnaval?)

Eerste burap 2011

effecten liquiditeitenplanning.

Budget incidentele uitgaven .

Voorjaar

Actualisering nota jeugdbeleid incl. jongerenplatform .

Kadernota

Bewaakte fietsenstalling.

Bezuinigingsvoorstellen.

    Na zomervakantie

Uitwerking "We have a dream"; wijk- en dorpsraden worden er bij betrokken.

Laatste kwartaal

Bestemmingsplan Buitengebied.


 

01-01-2012 Projectbureau in eigen organisatie.

vrijdag 5 november 2010

Begroting 2011 Replieken college

De reactie van het college op de algemene beschouwingen is verschenen. Het zijn 16.861 woorden op 40 pagina's. Dat moeten de raadsleden lezen en er op reageren, al dan niet in de vorm van amendementen of moties. Ik wens ze daarbij sterkte. Het is een hele klus, maar misschien valt het nogal mee. Ik ben er doorheen gewandeld en bij de meeste punten kon ik volstaan met "gut", "oh" of "interessant". Ik geef toe dat ik vrij globaal heb gelezen, maar ik ben geen zaken tegengekomen waarop het college antwoordde met "goed idee, dat nemen we over" of woorden van gelijke strekking. De gevraagde informatie werd gegeven en waar van toepassing werd uitgelegd dat hetgeen het college in de begroting voorstelde toch het beste was.

Er zijn me enkele dingen opgevallen waarvan ik u op de hoogte wil stellen.

Interessant is natuurlijk welke toezeggingen en beloften het college in de repliek doet. Ik heb geturfd en zal het lijstje publiceren.

Ik miste in de algemene beschouwingen nog wel een aantal punten, maar daar kan nu bij de behandeling niet meer op worden teruggekomen. Dat zal ik dan nu ook niet doen.

Algemene indruk.

Merkbaar is dat er onder hoge tijdsdruk is gewerkt en dat er een overlap is geweest met de behandeling van de beheerplannen. Ik heb even gekeken of er in de repliek iets anders staat dan bij de behandeling is gezegd of afgesproken. Nee, het college is wat dat betreft consistent. Mijn conclusie: bij de begrotingsbehandeling hoeft men op de beheerplannen niet meer terug te komen.

Grondexploitatie

De jaarlijkse herziening vindt dit jaar plaats bij de begrotingsbehandeling. Op 1 november is daarop een toelichting gegeven. Daar zal ongetwijfeld nog een aanvullende notitie op verschijnen. Misschien krijg ik die nog te pakken. In ieder geval moet de titel worden veranderd; het is meer projectexploitatie dan grondexploitatie.

Bezetting projectbureau ( zie pt. 4 pag. 3/4)

Er wordt 148 uur per week ingehuurd. De kosten daarvan zie je vanzelfsprekend in de grondexploitatie terug. Aan de hand van een overzicht van de geleverde producten zou zichtbaar moeten zijn wat het rendement van deze investering is.

Gemeenschapsaccommodatie Gassel (pt. 7 pag. 5/6)

Uit de reactie van het college blijkt dat de eigenaar van de Viersprong van het complex een gewoon Horeca-bedrijf wil maken en dat het college daar wel aan wil meewerken. Hoe is dat te rijmen met de net vastgestelde kadernota en is dat wat van Geest bedoelde met "zo zouden alle gemeenschapsaccommodaties moeten worden beheerd"?

Symposium modernisering (pt. 9 pag. 6)

Uit de voorzichtige redactie van het antwoord leid ik af dat het college hier niet hard achteraan gaat.

MFC (pt 16 pag. 10)

De nieuwsbrief is verschenen en ik vond de inhoud nogal onthutsend. Ik vraag me af wat er het laatste jaar is gebeurd. De hele exploitatie moet nog worden geregeld en toch worden de hogere bouwkosten gedekt door het budget voor exploitatie te verlagen. Zie in dit verband ook de opmerkingen over het stadhuis verderop in mijn reactie.


 

COA (pt. 18 pag. 10)

Er is niet naar gevraagd, maar ik ben benieuwd naar de stand van zaken bij de planontwikkeling. Het COA heeft een jaar verlenging van het contract gekregen om daarin met voorstellen te komen. Wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkeling of wordt afgewacht tot het jaar om is?

Visio (pt. 21 pag. 11)

Dit project hoort thuis bij de projectexploitatie (nu nog grondexploitatie). Een verkenning kan, maar er moet wel worden afgesproken (en in een overeenkomst vastgelegd) wie wat doet en welke kosten draagt. Dat is ook in de toelichting op 1 november als stelling geopperd. In de voorgelegde nota grondexploitatie komt dit project nog niet voor.

Graafsch museum (pt. 26 pag. 12)

In de nieuwsbrief over het MFC stond ook dat het college niet voornemens is de meevallende kosten van de nieuwbouw te gebruiken voor een volgende uitbreiding. Heel verstandig. Het beschikbare bedrag was al een maximum en de raad was lekker gemaakt met informatie dat de subsidie bijna zeker was.

Jongerenwerk (pt. 27/28 pag. 13/14)

Wat informatie over omvang van de doelgroep en bezoekcijfers zou interessant zijn geweest. Gaat het om enkele regelmatige bezoekers of is er meer spreiding?

Stadsdichter (pt. 35 pag. 17)

Het leek me wel passend te wijzen op het ten onder gaan van dit initiatief.

Stadhuis (pt. 27/37 pag. 37)

Zijn de afspraken over beheer, onderhoud en exploitatie van het complex waarin ook het stadhuis zit wel goed vastgelegd in de reglementen van de Vereniging van eigenaren? Die indruk wordt niet bepaald gewekt. Een discussie over exploitatie van het bedrijfsrestaurant met € 20.000 als inzet is niet bepaald een detail. In combinatie met de opmerkingen over het MFC heb ik sterk de indruk dat de raad besluiten neemt tot grote investeringen zonder goed na te denken wat de consequenties zijn. Ik heb dit ooit dominobesluiten genoemd.

Scheepswerf (pt. 43 pag. 20)

Misschien klopt het wel dat er geen formele vergunningsaanvraag voor aanpassingen aan de scheepswerf ligt, maar het belang van de gemeente is toch wel dermate dat een wat actievere aanpak gewenst is. De ideeën van de scheepswerf om het meer in de breedte van de Maas te zoeken zijn toch ook bij de gemeente bekend? Het verbaast mij toch al dat er opeens in de Graafse politiek weinig belangstelling voor deze kwestie is.

Westhoek/ Esterade (pt. 51 pag. 24)

De ontwikkeling van deze projecten krijgt prioriteit. Logisch omdat het geld nodig is voor de betaling van het MFC. Niet logisch omdat de raad bij herhaling heeft gesteld dat afstoten pas mag als er voorzien is in ruimte voor wijkgebonden activiteiten, wat daarvan ook de definitie moge zijn. Tegenstrijdige raadsuitspraken dus. Als er aan wordt gewerkt moet er een partner zijn, want de gemeente wil alleen maar de regie voeren. Wie? Hier is zeker een zorgvuldige aanpak met rolverdeling nodig. De gemeente heeft toch al een zwakke onderhandelingspositie omdat deze gebouwen wel verkocht moeten worden.

Locatie Prinsenstal (pt. 54 pag. 25)

"Met u delen wij het standpunt dat deze locatie, nadat het nieuwe Maaszicht in gebruik is genomen, in ontwikkeling zal moeten worden gebracht. Echter hiervoor ligt het initiatief bij Mooiland Maasland. Wij wachten dit initiatief dan ook af". Ik vind dit citaat uit de beantwoording niet bepaald getuigen van een actieve regisseur.

Stadsparken Bekaf en de Kat

Nog deze maand wordt het plan voor Bekaf gepresenteerd. Tegelijkertijd met het maken van deze plannen werd ook gewerkt aan de parkeernota, die ook deze maand (aan de raad) wordt wordt gepresenteerd. Daarin speelt Bekaf ook een rol. Hier mag toch wel wat coördinatie worden verwacht. Maar misschien zijn er in het parkplan ook wat parkeerplaatsen opgenomen.

Communicatie met de inwoners/Website (pt. 62 pag. 29)

Het college antwoord: "Ook gerichter, via bewonersbrieven en informatieavonden verstrekken wij informatie". Die informatieavonden mogen best wat minder incidenteel worden gehouden.

De website kan ook zonder drastische veranderingen van ICT-zijde worden verbeterd. De organisatie moet er gewoon meer gebruik van maken.

Voor Twitter is geen papieren alternatief. Deze mededeling in de repliek deed mij het meest deugd.

Samenwerking/gemeenteraden aan zet (pt. 81 pag. 38)

Er komt geen bestuurskrachtmeting (let op klemtoon). Jammer voor Léon Kamps van VPGrave. Hij pleitte in de Gelderlander voor zo'n exercitie, waarvan hij de uitkomst al weet. Er moeten in het Land van Cuijk gemeenten worden samengevoegd om voldoende bestuurskracht te krijgen. Hij is me wat tekort door de bocht.

De lijst met toezeggingen volgt binnenkort nog voor de behandeling van dinsdag 9 november.

woensdag 3 november 2010

Besluitvormende vergadering 2 november 2010

Sfeer

Tijdens de voorbereidende vergadering liet de nieuwe voorzitter zien dat zij de vergaderingen wat strikter volgens de regels wil laten verlopen. De raad had zelf de wethouders al wat op afstand gezet. Allemaal met het doel dat in de besluitvormende vergadering vooral wordt gediscussieerd. Voorwaarde is daarvoor wel dat alle informatie die een raadslid daarvoor nodig heeft aanwezig is. Met het tijdschema dat wordt gehanteerd is dat vrijwel nooit het geval en dus moeten de wethouders regelmatig inspringen en dan niet om hun voorstel te verdedigen maar om alsnog informatie te geven of gegeven informatie alsnog uit te leggen. Voordeel is wel dat je op de tribune ook wordt bijgepraat. Alle informatie die aan de raadsleden per email wordt verstrekt blijft anders voor het publiek verborgen.

Dat het voorstel om af te wijken van het aanbestedingsreglement –beter: alsnog goed te keuren dat het college is afgeweken van dat reglement- niet in de voorbereidende vergadering aan de orde was gekomen maakte deelname van de wethouder natuurlijk noodzakelijk.

Mevrouw van Zoeten maakte tot mijn vreugde een opmerking over het feit dat een inspreker zijn of haar zegje mag doen, maar dat de raad er vervolgens nooit op ingaat, zeg maar het gesprokene gewoon negeert. Zij werd onmiddellijk tot de orde geroepen: zo staat het in het reglement van orde. Ik ben benieuwd of iemand het aandurft een voorstel te doen dat reglement aan te passen. Overigens staat in dat reglement ook iets over tijdig toezenden en beschikbaar stellen van vergaderstukken. Afwijken van die regels is voor de raad blijkbaar geen probleem.

De voorzitter wil wel iets doen aan de opstelling en dan met name de plaats van de wethouders. Een mooie gelegenheid om ook de raadsleden drie plaatsen op te laten schuiven. Dan heeft zij beter zicht op alle raadsleden. Ik weet niet of de volgorde van de fracties van belang is, maar ze zou ook Keerpunt 2010 en Trots rechts van de VVD kunnen plaatsen. Dan mag de rest blijven zitten waar ze zit en heeft de "oppositie" de "coalitie" in de tang. Dat is natuurlijk symboolpolitiek.

2.De agenda

Vorige besluitvormende vergadering wilde de raad al praten over de markt. Dat gebeurde toen niet omdat Piet Vollenberg, van wie een actieve deelname aan dat debat kon worden verwacht, die vergadering voorzat. Dan zou er ook gelegenheid zijn voor het college het onderwerp voor te bereiden. Ik had dan ook verwacht dat het presidium dit punt op de reguliere agenda zou zetten of bij gebrek aan voldoende informatie naar een volgende vergadering zou schuiven. Nu werd het punt alsnog op de agenda gezet, hetgeen veel mensen die wel in dat onderwerp zijn geïnteresseerd natuurlijk is ontgaan.

4. Inspreekrecht

Mevrouw Bakers kreeg ook vanuit de raad veel instemming met haar opmerkingen over de gang van zaken, of liever het gebrek aan die gang. Nu maar hopen dat raad en college er ook werkelijk wat aan doen.

5. Besluitenlijsten

In de besluitenlijst staat alleen maar of er hoofdelijk is gestemd en zo ja wie voor en wie tegen waren. Aan het agendapunt kun je nog zien waar het over gaat. Als meer wilt weten dan het stemverloop, bijvoorbeeld wat er precies is besloten zul je dieper in de gemeentelijke archieven moeten duiken. Laat ik nou altijd denken dat besluitenlijsten juist daarvoor worden gemaakt anders hadden ze wel "stemuitslagen" geheten.

6. Samenwerking met Cuijk en Mill op personeelsgebied

Het was een A-stuk, dus zou er niet over worden gepraat, maar gelukkig maakte van Geest van de gelegenheid gebruik zijn vreugde –die door de rest van de raad werd gedeeld- uit te spreken over het uiteindelijk tot stand komen van deze samenwerking. Eind goed al goed. Gezien de heisa bij het besluit over de sociale diensten ben ik wel benieuwd of in Cuijk en Mill dezelfde besluiten zijn genomen. Die informatie kan natuurlijk ook in de mailwisseling verzeild zijn geraakt.

7. Kadernota beheer en exploitatie gemeenschapsaccommodaties

Raadsbreed stemde men in met deze nota al besefte men wel dat het werk nu pas zou beginnen. Merkwaardig vond ik dat nadat iedereen zijn instemming had betuigd plotseling de bezwaren loskwamen. Het sterkst was daarin Jacques van Geest. Hij stemde in met de nota maar vond dat de gang van zaken bij de Viersprong een voorbeeld was van hoe het zou moeten. Daarmee haalde hij eigenlijk de hele nota overhoop. Ik weet niet of hij daarbij namens zijn fractie sprak.

8. Beheerplannen

De discussie was voor een belangrijk deel een herhaling van de voorbereidende vergadering. Dezelfde vragen en opmerkingen kwamen aan de orde en ook dezelfde antwoorden van de wethouder. Uiteindelijk stemde de hele raad behalve Trots in met de voorstellen. Zo komt het natuurlijk ook in de besluitenlijst te staan. De reden die Theo Reynen daarvoor gaf verdwijnt nu in het niet. Eigenlijk was hij het met 7 van de 8 beheerplannen eens. Alleen het ICT-plan kon zijn goedkeuring niet wegdragen. De beheerplannen zijn als onafhankelijke plannen met ieder een eigen financiering en voorziening gepresenteerd. Een afzonderlijke besluit over ieder plan was dan ook logisch geweest, maar kniesoor die daar in Grave op let.

Belangrijker is hoe nu met die beheerplannen wordt omgesprongen.

9. Afwijking aanbestedingsbeleid t.b.v. realisatie van de Raambrug Escharen

Wethouder Daandels heeft zo langzamerhand een standaard antwoord op vragen over "hoe iets is gekomen". Hij geeft dan de situatie en sluit dan af met de woorden: "Dit is geen oordeel, maar een constatering". Ik vertaal dat met: "vraag me niet hoe het is gekomen maar de gemorste pap ligt op de grond en die moet ik opdweilen". De aanbesteding is niet volgens de eigen regels van de Raad gebeurd en dat moet dan door de raad worden hersteld. Herstel door het alsnog goed te doen kan met goed fatsoen niet en dan is de afwijking alsnog goedkeuren het enige redmiddel. Tegenstemmen zou alleen zin hebben met als doel het project te torpederen. Daar had geen enkele fractie zin in. VPGrave stemde uit principiële reden tegen.

Natuurlijk sprak iedere fractie zijn ongenoegen uit over de gang van zaken, maar daarvan is niets in het besluit terug te vinden. Je zou toch op zijn minst verwachten dat de gevoelens van de raad werden vastgelegd in een motie. Daar is dat gereedschap ook voor. Maar om een of andere duistere reden zou een motie in deze vergadering bij dit onderwerp niet kunnen. Kennelijk tegen de werkwijze. Nu was het al tegen de regels dat het punt op de agenda kwam dus het indienen en behandelen van een motie had best gekund. Dat was voor de vastlegging wel zo handig geweest: besluit en motie in één besluitenlijst. Nu moet de begrotingsbehandeling er weer mee worden belast.

Overigens had de raad zelf ook wel eerder kunnen ingrijpen. Bij goed kijken had al kunnen worden geconstateerd dat het initiatiefplan strijdig was met de eigen aanbestedingsregels. Gezien de werkwijze van ontwerp en bouw in één hand had de aanbesteding al moeten gebeuren voor het ontwerp werd gemaakt. Maar het ging allemaal veel te overhaast. Nu wordt geklaagd over de lange duur. De raad heeft eerder voldoende gelegenheid gehad naar de voortgang te vragen. Misschien is dit wel gebeurd, maar dan heeft men kennelijk geaccepteerd dat er geen schot in zat. Ik herinner me van het rekenkamerrapport over het Trefpunt dat ook de raad wel wat viel te verwijten. Het plan van aanpak voor de verbetering laat nog steeds op zich wachten. Wel heb ik ergens gelezen dat de nieuwe ambtelijke werkwijze bij projecten aansluit (of gaat aansluiten) bij hetgeen de rekenkamer adviseerde. Maar over de rol van het bestuur is nog niets te vinden. In de motie mag de raad daarom ook best zijn ongenoegen over het eigen gedrag uitspreken.

En dan de markt.

Aan wat er op straat en in de raad over de tijdelijke verplaatsing van de markt is gezegd en geschreven heb ik niets toe te voegen. Bovendien bestaat de kans dat wat ik schrijf al weer is achterhaald als u het leest. Ik verplaats mijn gedachten dan ook maar naar de situatie na de bouwwerkzaamheden. Iedereen roept dat de markt dan terug moet naar de binnenstad en ook het college schrijft in de brief van 2 november dat men de intentie heeft de weekmarkt dan te laten terugkeren op de locatie Hoofdwagt Hoofschestraat en de Markt.

Als de Maasstraat te smal is voor de markt, dan is de nieuwe Hoofdwagt dat volgens mij ook en splitsen van de markt over 2 locaties Markt en Hoofschestraat is ook verre van ideaal.

Over dit onderwerp zijn we nog niet uitgesproken.

En nu wachten op de repliek op de algemene beschouwing en de antwoorden die nog moeten komen naar aanleiding van de technische informatie op de grondexploitatie. Dat wordt weer haastwerk.


 


 

maandag 1 november 2010

Begroting 2011: Algemene Beschouwingen

U heeft het waarschijnlijk nog niet gemerkt, maar de algemene beschouwingen op de begroting 2011 zijn afgelopen maandag 25 oktober ingediend. Het heeft enige moeite gekost maar ik heb ze nu allemaal te pakken en doorgelezen. Die beschouwingen vragen natuurlijk om commentaar. Maar in het openbaar commentaar geven op wat niet openbaar is gemaakt is een beetje moeilijk. Ik volsta nu met wat algemene opmerkingen Misschien dat de repliek van het college nog aanleiding geeft wat dieper op enkele punten in te gaan.

Opmerking 1

Alle fracties beweren of laten op z'n minst doorschemeren dat zij betrokkenheid van de burger hoog in het vaandel hebben staan en dat zij betreuren dat het in Grave op dit gebied niet ideaal is. Een oude spreuk luidt: "verbeter de wereld en begin met je zelf". Keerpunt 2010 en Trots op Nederland (kan Theo eens aangeven hoe we dat mogen afkorten) hadden hun beschouwingen vrijwel direct op hun site staan. Bij de andere fracties is op hun site daarvan nog niets te bespeuren. Waarom heb je dan die site? Volgens het dualisme bepaalt de raad zelf zijn agenda, maar de begroting moet al jaren worden afgeraffeld. Hooguit wat gemopper, maar ingrijpen, ho maar. De notitie "vernieuwend vergaderen" die onlangs is vastgesteld maakt het belangstellenden ook niet bepaald makkelijker het werk van de raad te volgen, laat staan er aan mee te doen.

Opmerking 2

Bij het aantreden van de waarnemend burgemeester werd de boodschap meegegeven dat de raad van Grave zich zou moeten bezinnen op de toekomst. Dan zou je verwachten dat de fracties in hun eerste algemene beschouwing uitgebreid op dit punt zouden ingaan. Je zult op zijn minst moeten beginnen met vast te stellen hoe je die zaak gaat aanpakken. Misschien door gebrek aan tijd (zie hierboven) komen de meeste fracties niet verder dan als uitgangspunt te kiezen dat Grave zelfstandig moet blijven. Dit hard roepen is niet genoeg om er voor te zorgen dat Grave ook zelfstandig kan blijven. VPGrave wijst nog op de exercitie die een aantal jaren geleden is uitgevoerd. Daar werd door burgers en bestuur gediscussieerd over de toekomst van Grave. Die exercitie is inmiddels in de mist verdwenen.

Opmerking 3

Vorig jaar kenschetste ik de begroting als "Na ons de zondvloed". Deze begroting geef ik als motto "Stilte voor de storm" mee. Zware tijden worden niet alleen aangekondigd, maar zelfs aangetoond. Dit jaar sluit de begroting nog maar daarna gaan we ruimschoots kopje onder. Die stilte voor de storm zou je kunnen benutten om ramen en deuren te barricaderen en andere maatregelen te treffen om de storm te weerstaan. Nu lijkt het erop dat de stilte van de storm een aanwijzing is dat het wel zal meevallen. Ik heb in de algemene beschouwingen meer ideetjes gezien die tot kostenverhoging leiden dan tot bezuinigingen.

Opmerking 4

"Bezuinigen" is iets anders dan "op een andere manier betalen".

Opmerking 5

De mededeling dat de begroting dit jaar sluitend is wordt door velen met gejuich ontvangen en is aanleiding voor complimenten. Het college is daar behalve tevreden mee ook wel eerlijk over.

  • Er wordt begonnen met de zin: "Het verheugt ons bijzonder dat wij u in deze programmabegroting een structureel sluitende jaarschijf 2011 kunnen presenteren." Nou ja. Een niet sluitende begroting indienen mag niet eens en van de toestemming om met een voor de volgende jaren niet sluitende begroting te komen is gretig gebruik gemaakt. Dan barst de storm dus echt los.
  • De begroting is dus niet structureel sluitend, maar dat staat er ook niet. Er staat dat er een structureel sluitende jaarschijf 2011 is. Dat betekent dat wat de structurele (= niet incidentele) kosten betreft, de begroting sluitend is.
  • De begroting is weliswaar boekhoudkundig sluitend, maar het moet nog wel in beleid en uitvoering worden waargemaakt. Op diverse plaatsen is de kreet "taakstellende bezuiniging" gebruikt om tot een lagere uitgavenpost te komen. Maar er wordt niet aangegeven hoe dat moet worden bereikt.
  • Zoals de laatste jaren ook gebruikelijk is de begroting niet compleet.
    • De beheerplannen die structureel (dus langjarig) € 500.000 reëel lagere kosten zouden moeten opleveren worden nu tussendoor op 2 november vastgesteld. Bekend is nu al dat die beheerplannen in plaats van € 500.000 minder € 2.000.000 meer gaan kosten terwijl ruim € 1.300.000 beschikbaar is. Dat gat wordt gedicht door een nieuwe "taakstellende bezuiniging" van € 345.000 en 5 jaar een greep uit de kas. Dat is dus geen bezuinigen maar anders financieren.
    • Ook de grondexploitatie is nog niet in de begroting verwerkt. Dat wordt op 9 november even meegenomen. Wel is daarvoor weer een injectie van € 815.000 nodig. Niet dat dat geld direct weg is, maar het moet wel worden gereserveerd voor tegenvallers bij ruimtelijke projecten.
    • Op zijn verzoek is de raad op 14 november geïnformeerd over de stand van zaken bij de parkeernota. Meegedeeld is toen dat de nota in december 2010 in de raad wordt behandeld en dat voor de realisatie ruim € 2.300.000 nodig is, terwijl in de meerjarenbegroting niet meer dan € 500.000 is verwerkt. Vaststellen van de nota zonder daarbij de financiële middelen ter beschikking te stellen is zinloos. De raad heeft dus nu de keuze: of in de meerjarenbegroting alsnog € 1.800.000 verwerken of de nota maar onbehandeld in de kast leggen met dank aan de opstellers en de klankbordgroep.

Afgezien van de parkeerproblematiek is het bovenstaande allemaal in de begroting zelf terug te vinden. Het college is dus wel eerlijk.

Geen van de fracties gaat echt diep op deze problematiek in. Ook de gegeven informatie over de parkeernota is men in de haast al vergeten. Één van de fracties vraagt zelfs wanneer de parkeernota komt.

Slot

Het antwoord van het college verschijnt woensdag. Als het me lukt ze te pakken te krijgen valt er misschien nog iets te melden. Anders is het afwachten wat de raad er op 9 november mee doet.


 

PS Voor der zekerheid heb ik nog even gekeken of er inmiddels op de gemeentesite stukken zijn verschenen. Dat is niet zo. Wel liep ik op tegen de mededeling dat je tegen betaling van legeskosten een abonnement kunt nemen op de vergaderstukken. Je krijgt dan een email dat er stukken op de site zijn geplaatst. Als ze eenmaal op de site staan zie ik dat zelf wel. Bovendien komen lang niet alle vergaderstukken op de site en meestal knap laat. Abonneren heeft voor mij dan ook geen zin.