zondag 29 mei 2011

AZC-Grave, een analyse

Dinsdag 31 mei dient de raad een uitspraak te doen over het AZC waar echt een stap in een richting wordt gezet die de hele raad verder als uitgangspunt kan nemen. Zoals de kaarten nu liggen zal dat met 8 tegen 7 leiden tot voortzetting over het overleg over een nieuw AZC. Ik heb al duidelijk laten blijken dat ik de aanpak van de raad niet bepaald efficiënt en effectief vindt. Daarom maak ik van het voordeel van uitstel maar gebruik om mijn analyse van de gang van zaken en de wijze waarop verder zou moeten worden geopereerd op te schrijven. Dat viel overigens nog niet mee!

Hoe het in theorie had moeten gaan

Uitgangsituatie.

 • Er is een bestuursovereenkomst tussen de gemeente Grave en het COA die op 1oktober 2010 afloopt. In de overeenkomst is geen regeling getroffen voor een eventuele voortzetting. Dat was bewust omdat bij het treffen van de overeenkomst bij de gemeente het standpunt was dat na afloop van de overeenkomst de gemeente zijn aandeel in het asielzoekersbeleid wel had geleverd.
 • Het terrein waarop het AZC is gevestigd is eigendom van het COA (of rijk in het algemeen). De gebouwen zijn voor een deel aangewezen als rijksmonument.
 • Het huidige complex voldoet niet aan de eisen die je aan een fatsoenlijk AZC moet stellen.

Het proces om tot een nieuwe relatie Grave-COA te komen:

Beide partijen moeten allereerst voor zich uitspreken of een nieuw contract tot de mogelijkheden zou behoren. Beide partijen hebben op grond van de aflopende overeenkomst geen enkel recht of plicht tot voortzetting van het AZC. Dus moet eerst worden vastgelegd of een nieuw contract bespreekbaar is. In dit stadium praten over voorwaarden is zinloos als één van de partijen toch al het standpunt heeft.

Als uitkomst zijn er 2 mogelijkheden

 1. Éen van de partijen spreekt zich uit dat een nieuwe overeenkomst niet bespreekbaar is.
 2. Beide partijen zijn bereid om over een nieuw contract te praten. Daarbij doet het nog niet ter zake of één van beide partijen er zware voorwaarden aan wil verbinden (gemeente) of anderzijds er veel voor over heeft (COA).

In beide gevallen zal er toch door beide partijen verder moeten worden gepraat:

 1. Als het AZC uit Grave verdwijnt zal er een nieuwe bestemming moeten worden gezocht, gevonden en gerealiseerd voor de Generaal de Bonskazerne. Er ontstaat dus een ontwikkelingsproces zoals er wel meer in de gemeente lopen. Denk daarbij aan het gebied van "Dichterbij" in Velp, Hof van Esteren in Escharen. De gemeente dient daarbij een actieve rol te spelen. Ik ga daar nu niet dieper op in. Elders op deze weblog zijn mijn opvattingen daarover wel terug te vinden. Ik volsta met de opmerking dat communicatie in dat proces ook, en misschien wel vooral, een verantwoording van de gemeente is.
 2. Als voortzetting van het AZC bespreekbaar zijn er 2 varianten denkbaar:
 • Het AZC wordt gemoderniseerd op de huidige locatie;
 • Het AZC wordt op een andere plaats gevestigd en voor de huidige locatie wordt dezelfde weg gevolgd als hiervoor onder 1. Is beschreven.

Gezien de slechte conditie van de gebouwen zal ook een keuze voor moderniseren geruime tijd zijn gemoeid. Gelet op de einddatum van het contract op 1 oktober 2010 is een tijdelijk verlengen van de huidige situatie onvermijdelijk.

In een situatie waarin twee partijen onderzoeken moeten doen, plannen maken en vooral tijd moeten besteden zonder dat succes bij voorbaat is verzekerd is het gebruikelijk dat een intentieovereenkomst wordt afgesloten, waarin taken en verantwoordelijkheden van beide partijen worden vastgelegd. Ook het te bereiken eindresultaat moet zijn beschreven. Eindtijdstip van de overeenkomst en de verdeling van kosten in dit stadium horen ook in de overeenkomst thuis. Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk dienen beide partijen de randvoorwaarden van een eventuele voortzetting in de intentieovereenkomst vast te leggen.

In beide varianten volgt na de intentieovereenkomst eventueel de ontwikkeling- en daarna de realisatieovereenkomst.

De realiteit.

Het proces is in werkelijkheid iets anders verlopen. Bij de gemeente is geen duidelijk begin te definiëren. Op een gegeven moment in 2009 ontstond in het informele circuit, inclusief pers, een discussie of het Wisseveld wellicht een goede vestigingsplaats zou zijn. Inmiddels was bekend dat landelijk werd gestreefd naar een woonwijkvorm van een AZC. De gemeenteraad wijdde er zelfs een excursie aan, waaraan overigens niet alle fracties deelnamen. Aangenomen werd dat deze fracties eigenlijk helemaal niets voor voortzetting van het AZC voelden en dat voor hen een dergelijke excursie overbodig was.

Presentatie COA 19 september 2009

Van COA-zijde begon het proces in september 2009 met een presentatie die vooral inging op het algemene beleid voor vestiging van AZC's en niet speciaal toegespitst op Grave. Wel gaf het toenmalige college aan dat er binnenkort een principiële discussie zou worden gevoerd over een eventuele voortzetting van het AZC. Dat zou dus volgens het boekje zijn geweest. Een discussie stond geprogrammeerd voor de voorbereidende vergadering van 26 januari 2010, maar werd vanwege tijdgebrek (niet ongebruikelijk) op 2 februari gehouden. Het leidde niet tot duidelijke uitspraken, wel kwam er zicht op eventueel te stellen voorwaarden. De voorzitter sloot af met de constatering dat het college wel tijd nodig zou hebben om een raadvoorstel te formuleren en dat nader overleg met de raad wellicht nog nodig zou zijn.

Aangezien de verkiezingen voor een nieuwe raad in zicht kwamen zouden de programma's van de partijen wel een aanwijzing kunnen bevatten. Heel erg duidelijk werd dat niet. Alleen de VVD had in het programma zwart op wit staan dat het nu wel genoeg was, hetgeen niet helemaal hetzelfde is als absoluut niet. Uit allerlei aanwijzingen viel wel af te leiden dat VVD, LPG en Trots het AZC graag zouden zien vertrekken, dat VPGrave en Keerpunt 2010 voor voortzetting waren en dat het CDA aan een voortzetting voorwaarden zou stellen. Na de verkiezingen leidde dat tot een verhouding 8-7 voor bespreekbaar zijn van een nieuwe overeenkomst Grave-COA. Zonder dat dit formeel werd uitgesproken was wel duidelijk dat het Wisseveld als vestigingsplaats niet de instemming van de raad zou krijgen.

Het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie geeft geen aanwijzingen over het AZC.

Presentatie COA 8 juni 2010

Op 8 juni 2010 geeft het COA weer een presentatie. Daarbij blijkt dat het COA een plan wil ontwikkelen om op het huidige terrein nieuwe woongebouwen wil vestigen voor het AZC en voor de resterende monumentale gebouwen een nieuwe bestemming wil zoeken. Aangezien dit natuurlijk niet voor 1 oktober gerealiseerd zal zijn werd ook verlenging van het huidige contract met 1 jaar gevraagd. Over de verlenging wordt in de voorbereidende vergadering van 15 juni en de besluitvormende vergadering van 29 juni gesproken. De raadstukken voor die vergadering zijn niet meer te vinden en het was mij teveel moeite om de geluidsopnames nog eens helemaal af te luisteren.

De conclusie was dat het contract werd verlengd. Er waren 7 tegenstemmers. Daaruit kun je afleiden dat die tegenstemmers bedoelden dat het AZC op 1 oktober 2010 zou moeten verdwijnen. Dat bleek ook wel uit de discussie. De voorstemmers hadden wel eerst een amendement aangenomen waarin voorwaarden stonden voor een eventuele ontwikkeling. Eigenlijk dus een heel ander onderwerp. Bovendien mocht het COA zelf bepalen of zij aan de voorwaarden wilden en/of konden voldoen. Een heel merkwaardige constructie. Hiermee heeft de raad zich, zonder het in een besluit vast te leggen, wel in principe uitgesproken voor handhaven van het AZC. Sterker nog het COA mocht uit de verlenging niet concluderen dat de toekomst voor het AZC in Grave verzekerd was. Als het wel in een besluit was vastgelegd hadden de tegenstanders zich hierbij neer moeten leggen en hadden zij zich kunnen concentreren op de nieuwe ontwikkeling. Nu is er voor die partijen altijd nog de mogelijkheid overal tegen te zijn omdat men gewoon het AZC niet wil. In het vervolg is dat goed merkbaar.

Op de voorwaarden die in het amendement zijn gesteld ga ik niet diep in. Ze zijn in het kader van ruimtelijke ordening gebruikelijk en zullen voor het COA dan ook niet zo'n probleem zijn. Er waren ook elementen die in een intentieovereenkomst thuis zouden horen.

De belangrijkste voorwaarde was dat er alleen nieuwbouw mocht worden gepleegd voor huisvesting van asielzoekers en dat andere functies in de bestaande gebouwen moest gebeuren en voor overbodige ruimten een herbestemming moest worden gevonden, hetgeen verder gaat dan gezocht. Aan de voorwaarden moest op 1 maart 2011 zijn voldaan.

De bal werd helemaal bij het COA gelegd, ook op punten waarvoor de gemeente eigenlijk (mede)verantwoordelijk is zoals RO-aspecten (wat kan wel en wat kan niet) en de communicatie.

Presentatie 1 maart 2011

Gemeentelijk werd het nu stil (afgezien misschien van ambtelijk overleg). Precies op 1 maart 2011 kwam het COA met een nieuwe presentatie.

Allereerst bleek dat het overleg met omwonenden en anderen uiterst summier was geweest. Vervolgens was het COA nogal vaag over de voorwaarde van de herbestemming. Bij de discussie na de presentatie werd dit vanuit de raad natuurlijk naar voren gebracht. Goed beschouwd was er na 29 juni 2010 niet veel voortgang te zien.

Voorbereidende vergadering 13 april 2011

Op 13 april stond het AZC weer op de agenda van de voorbereidende vergadering met een voorstel van het college de ontwikkeling voort te zetten. Inmiddels was er wel een brief van het COA waarin men meedeelde dat men wel de bedoeling had in de geest van de gemeente te willen opereren.

De bekende tegenstelling wel of niet voortzetten van het AZC met een verhouding 8-7 speelde een belangrijke rol. De tegenstanders hanteerden als argument dat het antwoord van het COA op 1maart kwam en dat is niet voor en dus te laat. Als tweede kwam de vraag of het COA nu wel of niet aan de voorwaarde van herbestemming voldeed. Volgens de tegenstanders duidelijk niet. De voorstemmers hadden er wel vertrouwen in.

De discussie werd zelfs onaangenaam toen de tegenstemmers aan de wethouder een duidelijk ja of nee op de vraag of aan de voorwaarde werd voldaan. Strikt en in de meest letterlijke zin was het antwoord natuurlijk: nee, want de herbestemming was nog onduidelijk. Maar dat komt natuurlijk door de ongelukkige formulering van de voorwaarde. De voorwaarde geeft namelijk een richting aan waarin de herontwikkeling zou moeten gaan, maar het was vanaf het begin klip en klaar dat die ontwikkeling nooit voor 1 maart 2011 zover gevorderd zou kunnen zijn dat 100% zekerheid zou kunnen worden gegeven. Dat is nou net ook de reden dat moet worden gewerkt in drie fasen: initiatief, ontwikkeling en realisatie; alle drie vastgelegd in een overeenkomst. Logisch dat wethouder Adams hier niet intrapte en verwees naar het voorstel. Ook tijdens de vergadering in juni 2010 had hij gewezen op een aantal onlogische en zelfs tegenstrijdigheden in de aanpak van de raad.

De strekking van de voorwaarde is natuurlijk correct. Er moet worden gezorgd voor een herbestemming van de gebouwen en daar moet vanaf het begin aan worden gewerkt. Alleen als men bij de nieuwbouw van het stadhuis dezelfde voorwaarde had gesteld en zo strikt had gehanteerd als de tegenstanders van een nieuw AZC nu willen dan hadden de ambtenaren nu nog in het oude stadhuis gewerkt.

De discussie van 13 april was voor het college geen aanleiding met een ander of aanvullend voorstel te komen. Het zou in de besluitvormende vergadering dan ook een prolongatie van de discussie worden, maar niet vanwege het succes.

De periode tussen voorbereidende en besluitvormende vergadering

In deze periode werd wel duidelijk dat de communicatie met omwonenden en de bedrijven in de omgeving had gefaald. De gemeente heeft daarin zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Dat leverde de tegenstanders van het AZC natuurlijk weer argumenten op, ofschoon met name de bedrijven te kennen gaven dat zij niet bij voorbaat tegen waren. Zij wilden wel dat hun belangen veilig werden gesteld, en gelijk hebben ze.

Besluitvormende vergadering 24 mei 2011

Waar ik een herhaling van het geharrewar over het voldoen aan de voorwaarden zou worden herhaald met als resultaat dat op basis van een 8:7 verhouding verder kon worden gemodderd kwam de VVD met een voorstel het punt van de agenda af te voeren. Wat daarvan de bedoeling was werd mij in ieder geval niet duidelijk. De kaarten lagen toch voor iedereen zichtbaar op tafel en daar zou niets aan worden toegevoegd. Het voorstel werd dan ook afgewezen. Vervolgens kondigde de VVD en motie aan "die betrekking had op het onderwerp" en dus bij het agendapunt moest worden behandeld. De voorzitter wil moties liever aan het eind van de vergadering behandelde en wilde de motie eerst zien en lezen. Het bleek een motie te zijn van afkeuring. De raad moest het optreden van het college in deze materie afkeuren. Kritiek op het college vastleggen in een motie van afkeuring is een nogal zwaar wapen. Als een wethouder zo'n motie serieus neemt moet hij bij aannemen zijn positie wel heroverwegen. Met die motie op tafel zou de sfeer bij de discussie over dit onderwerp wel zijn bepaald.

"Ieder nadeel heb zijn voordeel". Het zal wel duidelijk zijn dat ik voor de huidige wijze van vergaderen weinig waardering heb. Deze keer zorgde het er wel voor dat het agendapunt niet meer kon worden behandeld. Er ontstond zo een week van heroverweging. Of er in die week nog iets is gebeurd weet ik niet.

Conclusie

Mijn conclusie is dat deze kwestie vanaf het begin op een slecht gestructureerde wijze is aangepakt. Dat heeft ongetwijfeld tot vertraging geleid en tot ongewenste verhoudingen. Het publiek kan geen moties indienen anders zou ik de volgend tekst willen voorstellen die dan wellicht ook als richtlijn kan dienen voor de besluiten die op 31 mei moeten worden genomen.

Publieksmotie

Het publiek, aanwezig bij de presentaties en discussies in voorbereidende en besluitvormende vergaderingen over een eventuele voortzetting van het AZC in Grave spreekt zijn ongenoegen uit over de gang van zaken en betreurt de vertraging die als gevolg daarvan is opgetreden. Dit ongenoegen heeft vooral betrekking over de werkwijze van de raad.

Overwegende dat, gelet op de kieswet, deze raad tot maart 2014 in functie blijft en wachten tot een nieuwe raad onverantwoord is, komt het publiek tot de uitspraak dat vanaf nu een gestructureerde aanpak nodig is volgens de principes van samenwerking van overheidsorganen als de gemeente Grave en private en andere overheidsorganen zoals het COA

Deze overweging leidt tot de volgende aanbeveling voor besluiten te nemen op 31 mei 2011, waarbij de voorwaarden die op 29 juni 2010 zijn gesteld als uitgangspunt hebben gediend:

 1. De raad stemt er mee in dat met het COA een intentieovereenkomst wordt afgesloten met het doel te komen tot een voortzetting van het AZC binnen het huidige eigendom;
 2. Het college dient alvorens deze met het COA wordt afgesloten de intentieovereenkomst aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen;
 3. In de intentieovereenkomst dienen in ieder geval de volgende onderwerpen te worden geregeld:
  • Het aantal asielzoekers waarvoor het complex is bestemd;
  • Dat de gebouwen met een monumentenstatus gehandhaafd blijven en bij voorkeur in het AZC moeten worden opgenomen
  • Als nieuwbouw noodzakelijk is, hetgeen in ieder geval voor huisvesting van asielzoekers aannemelijk is dient voor eventueel vrijkomende gebouwen een bestemming te worden gevonden
  • De nieuwe bestemming dient te passen in het landelijk, respectievelijk provinciale en gemeentelijke beleid.
  • In de intentieovereenkomst dient een communicatieplan te zijn opgenomen;
  • Voor het opstellen van het AZC en de nieuwe ontwikkelingen wordt een projectorganisatie opgezet waaraan vanuit de gemeente actief wordt meegewerkt.
  • De kosten die de gemeente moet maken in de initiatieffase dienen door het COA te worden vergoed. Indien het tot realisering komt kan een herberekening van kosten op basis van legesbepalingen plaatsvinden.
  • Een planning van de initiatieffase met momenten van tussenrapportage aan de raad;
  • Een globale planning van het gehele traject, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen AZC en hergebruik door anderen;
  • Het risico van leegstand en het in goede staat houden van niet door het AZC te gebruiken gebouwen is voor het COA;
  • De initiatieffase wordt afgesloten met een rapportage waarin is opgenomen
   • Het voorlopig ontwerp voor het nieuwe AZC inclusief de mate waarin van bestaande gebouwen gebruik wordt gemaakt.
   • De mogelijkheden van herbestemming van de vrijkomende gebouwen;
   • Een verslag van de overleggen met anderen en zeker met omwonenden en ondernemers;
   • Een planning van het vervolgtraject;

  Het ligt voor de hand dat vanuit het college, gevoed door het ambtelijk apparaat, en het COA nog punten aan de intentieovereenkomst worden toegevoegd.

 4. In dezelfde raadvergadering waarin over de intentieovereenkomst wordt besloten, wordt een besluit genomen over voorlopige voortzetting van het huidige AZC
 5. Als de intentieovereenkomst wordt goedgekeurd, geldt de verlengingsovereenkomst tot het besluit over de ontwikkelingsfase. Als de intentieovereenkomst door de raad wordt afgekeurd dient het COA binnen drie maanden met een liquidatieplan te komen. Het college dient dan ook een plan van aanpak voor de herontwikkeling van het gehele gebied aan de raad te presenteren.
 6. Als het college de intentieovereenkomst niet voor of in september 2011 aan de rad kan voorleggen dient aan de raad een voorstel tot verlenging met hoogstens één jaar te worden voorgelegd.


 

En gaat over tot de orde van de dag.


 


 

Werd getekend:

Het publiek op de tribune.


 

Het bovenstaande lijkt wellicht wat overdreven, maar is voor een structurele aanpak noodzakelijk. Het zal ook wel tijd kosten, maar tijd in het begin van een project geïnvesteerd win je veelal later dubbel terug.


 

Slot

Al eerder heb ik gesteld dat in mijn ogen de belangrijkste voorwaarden voor voortzetting van het AZC niet zijn gesteld. Een van die voorwaarden was voor het interkerkelijk platform zelfs reden om het gemeentebestuur van Grave in overweging te geven niet mee te werken aan een nieuwe overeenkomst.

Het gaat om 2 punten

 • Ook in het huidige asielbeleid bestaat nog steeds de kans dat asielzoekers uit het AZC worden verwijderd en maar moeten zien waar ze blijven. Daarvoor moeten noodopvangen dienen. Die moeten er wel zijn en worden gefinancierd.
 • Een groot probleem is dat asielzoekers niet mogen werken. Als daar tegenover geen goede dagbesteding staat is een klimaat geschapen dat tot verveling, onvrede en zelfs criminaliteit kan leiden.

Beide zaken behoren tot het rijksbeleid en kunnen dan ook niet bilateraal tussen het COA en de gemeente Grave worden geregeld. Vandaar dat het ook geen zin heeft dit in de intentieovereenkomst op te nemen. Natuurlijk kan het in het vervolgoverleg met het COA wel worden meegenomen.


 

Misschien kan zelfs in het zoeken naar een herbestemming van gebouwen worden gedacht aan een werkproject voor de asielzoekers. Als dit als landelijk experiment wordt beschouwd kan het misschien. Waar een wil is is een weg.


 

Dit hele verhaal heeft me meer tijd gekost dan ik had voorzien. Ik zet het nu ongecorrigeerd op de weblog. Mogelijk breng ik later nog correcties aan.

zaterdag 28 mei 2011

Nabeschouwing raadvergaderingen 24 mei 2011

De enige zekerheid bij een raadvergadering in Grave is dat om 22:30 uur met vergaderen wordt opgehouden; klaar of niet. Dus moet de raad volgende week weer bij elkaar komen om alsnog te besluiten over het AZC. De 3 uur tussen 19:30 en 22:30 uur was te weinig om zowel de voorbereidende vergadering als de besluitvormende vergadering af te werken. Dat lag niet alleen aan de voorstellen, maar zeker ook aan de wijze waarop de raad van Grave vergadert.

Ook nu kwam uit de raad zelf de opmerking dat het huidige vergadersysteem niet werkt. Zo langzamerhand gelooft niemand er meer in. Dan zou je denken dat er onmiddellijk wordt gewerkt aan een nieuw systeem. Maar nee, het presidium heeft kennelijk afgesproken dat er een tijdje met dit systeem wordt gewerkt, dat daarna wordt geëvalueerd en dat dan (eventueel) wijzigingen worden bedacht. Het spreekwoord "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" is kennelijk onbekend.


 

Als dan toch ooit wordt gedacht over een andere wijze van vergaderen hoop ik wel dat dan het hele besluitvormingsproces wordt bekeken. Het gaat niet alleen de raadsleden aan. Voorbereiding van stukken; communicatie voordat het besluit wordt genomen en na het besluit; hoe om te gaan met moties en amendementen; vastleggen van besluiten en bewaking van de uitvoering daarvan zijn allemaal onderwerpen die daarbij in ogenschouw moeten worden genomen. Dat lijkt een gigantisch karwei, maar dat valt best mee. Veel gemeenten hebben daar al met goed gevolg over nagedacht. "Beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen" gaat ook hier op.


 

Aangezien dit keer alle onderwerpen uit de voorbereidende vergadering direct werden doorgeschoven naar de aansluitende vergadering kan de besluitvormende junivergadering vervallen, tenzij men tegen de eigen regels in ook dan weer alle punten uit de voorbereidende doorschuift. Eigenlijk kun je de vergaderstijl van Grave best een artistiek experiment noemen. Twee voorstellingen op één avond met het zelfde script en dezelfde acteurs, maar toch anders.


 

Het reglement van orde wordt ook gehanteerd zoals het uitkomt. De ene keer verwijst de voorzitter er naar maar op andere punten wordt dat reglement straal genegeerd. Zo mogen de fracties nu met 3 personen naar de voorbereidende vergadering komen in plaats van 2 zoals het reglement voorschrijft. Deze keer kwamen de fracties uitsluitend met raadsleden. Logisch want bij de aansluitende besluitvormende vergadering moesten ze allemaal aanwezig zijn en het begintijdstip was onzeker. Dan kan je beter vanaf het begin erbij zijn. Het wachten is nu op de dag dat Keerpunt standaard met een vaste adviseur komt en Trots met twee.


 

Genoeg over de vorm van de vergadering, die er wel toe leidde dat dinsdag 19:30 uur de vergadering wordt voortgezet. Ik ben benieuwd of de vertegenwoordigers van het COA de reis naar Grave nog een keer zullen ondernemen.


 


 

De Burap


 

Burap staat voor bestuurlijke rapportage. Het is dan ook een tussenmelding van het college aan het gemeentebestuur, waaruit drie conclusies mogelijk zijn:

 • Alles loopt volgens plan, dus we hoeven niet in te grijpen;
 • Het gaat niet allemaal zoals we bedoelden, maar dat kan nog wel bijtrekken in de rest van het jaar;
 • Het gaat niet zoals gewenst, dus er moet worden bijgestuurd en dan volgen de maatregelen die het college voorstelt.

Een burap is dus geen gedetailleerde managementrapportage en zeker geen kascontrole. Natuurlijk wil een beetje gemeenteraad toch het naadje van de kous weten en daarom was er op 17 mei een technische toelichting. Daarin konden, ongehinderd door publiek, alle vragen worden gesteld en, omdat de deskundigen aanwezig waren, worden beantwoord. Desondanks kwam er tijdens de vergadering nog een reeks vragen die niet allemaal door de wethouder konden worden behandeld en dat gebeurt dus achteraf schriftelijk. Dat verhinderde niet dat de burap werd geaccepteerd en dan rijst de vraag wat de zin van die hele behandeling was. Er is een excuus, zelfs een drietal. Natuurlijk allereerst dat de raadsleden in dit systeem gewoon geen tijd hebben voor een goede voorbereiding. Vervolgens was de burap, die voornamelijk terugkijkt, vervuild met de jaarplanning voor de beheerplannen. Tot slot kregen de raadsleden op het laatste moment nog de financiële resultaten van de in de volgende vergadering te behandelen grondexploitatie voorgeschoteld. Dat draagt natuurlijk wel bij aan de verwarring. Ook de planning van de planning- en controlcyclus dient in het bestuurlijkproces te worden opgenomen.


 

In het voorstel waren ook nog enkele bezuinigingen meegenomen. Dat zou niet zo erg zijn geweest als ze inhielden dat de gemeente dezelfde kwaliteit zou leveren tegen lagere kosten. Het ging echter over het vervallen van een vissteiger en een aanlegplaats voor kano's. Het raakt dus anderen waar geen overleg mee is gevoerd. Dat moet nu achteraf nog gebeuren, waarbij wel eens zou kunnen blijken dat dit geen verstandige bezuinigingen zijn. Aanlegplaatsen voor kano's lijken mij een noodzakelijke voorziening in een toeristisch beleid. In de Gelderlander werd nog gewezen op de mogelijkheid voor de vissteiger een andere financiering te vinden. Ook hieruit blijkt alweer dat overleg efficiënter is als het gebeurt voordat besluiten worden genomen.


 

Bestemmingsplan Maaszicht


 

Een simpel onderwerp noodzakelijk omdat een, althans bestemmingsplantechnisch, simpele wijziging van het al lang vastgestelde bestemmingsplan noodzakelijk was: het gebouw komt 70 cm hoger te staan; een formaliteit dus. De raad had er dan ook geen enkele moeite mee en gebruikte het agendapunt voor enkele andere aspecten die in wezen niets met het onderwerp de bestemmingsplanwijziging te maken hadden, zoals het Multi-Functioneel Centrum en de afsluiting van de Koninginnedijk voor gemotoriseerd verkeer.


 

Kennelijk is het college er wat het MFC betreft bijna uit. Dat zal dan ook binnenkort wel op de raadsagenda komen. Het is een onderwerp waarbij een belangrijk deel van het gemeenschapsleven is betrokken en dat zou in de behandeling van dat onderwerp tot uiting moeten komen. Ik ben benieuwd, maar het zou me niet verbazen als het in juni op beide agenda's staat. Dat wordt weer een leuke omdat dan ook kadernota inclusief bezuinigingen aan de orde moeten komen. Dat wordt weer een hele klus omdat op één avond zowel in voorbereidende als besluitvormende vergadering voor elkaar te krijgen.


 

Het MFC zal dan waarschijnlijk ook nog tot een pittige discussie leiden. Van het spreekrecht in de besluitvormende vergadering werd namelijk gebruik gemaakt door een vertegenwoordiger van de wijkraad Estersveld die er voor pleitte dat Esterade en ook de Westhoek niet zouden worden verkocht alvorens een vervangende ruimte voor de wijkgebonden activiteiten zou zijn gerealiseerd. Ik kreeg daarbij de indruk dat hij het begrip wijkgebonden vrij ruim uitlegt en naar mijn mening terecht. Hij kreeg voor zijn inbreng applaus, ook vanuit de raad zelf. Als de raad dat applaus heeft bedoeld als ondersteuning voor de inhoud van het gesprokene en niet uitsluitend uit beleefdheid zal men hier op terug moeten komen. En dan is er een probleem. De raad heeft immers zelf al tot verkoop besloten en de opbrengst in het MFC gestopt. Over de "huid verkopen voordat de beer is geschoten" gesproken! Opmerkelijk was nog de slotopmerking van de vertegenwoordiger van de wijkraad: hij sprak de hoop uit dat er deze keer wel overleg zou worden gevoerd alvorens er een besluit zou worden genomen. Dat overleg moet dus wel op korte termijn gebeuren.


 


 


 

De afsluiting van de Koninginnedijk is een merkwaardige zaak. In mei 2010 is dat besluit genomen. Daartegen is een bezwaar ingediend. De bezwaarmaker is in december door het college niet-ontvankelijk verklaard, maar wel is besloten dat het besluit moest worden geherformuleerd; een fraaie wijze om te zeggen dat er een nieuw besluit moet komen. Dat besluit is nog niet gepubliceerd. Ook de bezwaarmaker (ben ik zelf) is nog niet geïnformeerd. De zaak werd in de raad aangekaart door de LPG. Anja Henisch wees er op dat, zoals ook in het bezwaar stond, dit weggedeelte wel degelijk een rol speelt voor het gemotoriseerd verkeer. De wethouder stelde zich open op en antwoordde dat de zaak nog bespreekbaar was, hetgeen weer voor verbazing op de publieke tribune zorgde. Bij de bespreking van een bouwproject waarbij dit weggedeelte heel goed van pas zou komen werd van ambtelijke zijde meegedeeld dat open houden onbespreekbaar was. Wordt alweer vervolgd en een voorbeeld dat eerst besluiten en dan communiceren meestal tot ellende leidt en dan is het AZC nog niet eens aan de orde geweest.


 

Het, zoals was te verwachten, positieve besluit over de bestemmingsplanwijziging leidde tot grote vreugde bij de vertegenwoordiging van Maaszicht en zelfs tot een optocht met champagne. Nu zou direct met de bouw kunnen worden begonnen. Was het maar waar! Er is een noodzakelijke stap gezet om uiteindelijk een bouwvergunning te kunnen geven, maar die bouwvergunning is er nog niet. Het bestemmingsplan is een voorwaarde, maar er zijn nog allerlei andere regelingen die nog moeten worden getoetst en dat zal echt nog wel een paar weken vergen. Alvast beginnen voordat de vergunning is gegeven zou een optie zijn en Brabant Zorg, als ontwikkelaar heeft dat ook aan het college voorgesteld. Logischerwijze heeft het college dat geweigerd (zie B&W-besluiten). Het college kan niet anders omdat handhaving hoog in het vaandel staat en illegaal bouwen is natuurlijk een doodzonde. Van meer dan wat voorbereidende werkzaamheden kan dan ook geen sprake zijn. "Roep geen hei, voordat je over de brug bent" is hier een passend spreekwoord. De optocht was natuurlijk wel een leuke activiteit en heeft veel mensen weer een paar fijne uurtjes bezorgd.


 

De jaarschijf 2011 van de parkeernota


 

De wethouder zei het zelf al. Dit voorstel kwam eigenlijk al wat laat in het jaar, maar het is nu eenmaal niet anders. Inhoudelijk kwam het college niet met aanpassingen van de nota. Er was alleen sprake van een actualisering van de kosten, maar die leidde niet tot een schrikbarende kostenverhoging. Toch was ik teleurgesteld. De klankbordgroep had immers wel enkele vraagtekens gezet bij de parkeerplaatsen die in 2011 zouden moeten worden gerealiseerd. In plaats van verdeling over enkele nu nog lege plekken werd door de klankbordgroep de voorkeur gegeven aan een, eventueel tijdelijke, geconcentreerde plaats op het terrein waar vroeger een school heeft gestaan (hoek Koninginnendijk/ Pater van den Elsenstraat stadzijde). Dit is natuurlijk een logische plaats voor woningbouw, maar hier tijdelijk parkeren leek de klankbordgroep een betere aanpak dan de voorgestelde snipperoplossing. Ook uit de raad kwamen opmerkingen over de snipperaanpak, maar de mogelijkheid van tijdelijk parkeren aan de Koninginnedijk kwam niet ter sprake. Het lijkt wel of er een taboe op dit terrein ligt. Maar vanuit VPGrave kwam wel de suggestie hier, ook tijdelijk, een redelijk geoutilleerde camperplaats in te richten. De wethouder kreeg de raad over de streep door op te merken dat de plannen nog moesten worden uitgewerkt en dat er dus nog van alles mogelijk is. Dat begint langzamerhand een eigenaardigheid van raadsbesluiten van Grave te worden. Ze worden niet uitgevoerd, maar uitgewerkt.


 

Nog meer teleurgesteld was ik toen de wethouder meedeelde dat van een breder verkeersoverleg voor 2012 geen sprake is. De klankbordgroep had gevraagd het overleg over het parkeren ook bij de uitwerking gaande te houden. Nu dit niet in een regulier overleg kan zou voortbestaan van de klankbordgroep, eventueel in aangepaste samenstelling heel zinvol zijn. In de vergadering is er niet over gesproken.


 

Het AZC


 

Over de gang van zaken bij dit onderwerp schrijf ik maar een afzonderlijk verhaal.

maandag 23 mei 2011

Nabrander AZC

Denk je dat het wat het AZC betreft een zaak van besluiten is en dan komen er weer opmerkingen die de zaak moeilijk maken. Die opmerkingen lees je dan in de krant. Een wethouder deelt dan –eveneens via de krant- ter geruststelling mee dat het besluit dat 24 mei wordt genomen geen echt besluit is en dat er bij de uitwerking nog van alles mogelijk is. Kunt u het nog volgen? Ik niet meer.


 

Dit alles had kunnen worden voorkomen als er voordat het besluitvormingstraject begon overleg was geweest met belanghebbenden en dat zijn zeker de bewoners en ondernemers in de omgeving. Het college weet dat best, zie maar naar de behandeling van de parkeernota en ook de opzet van het Idop Grave. Ook het traject dat moest worden gevolgd om het het "Hart van Grave" een bouwvergunning te geven is een schoon voorbeeld. In het voortraject kon eenieder die dat wou meedoen. Resultaat? In de formele procedure geen enkel probleem. Dat had bij het AZC ook kunnen gebeuren. Nu geloof ik zelf wel dat de wethouder gelijk heeft en dat de ondernemers in het Bonspark niets hebben te vrezen, maar daarvan hadden ze beter van te voren kunnen worden overtuigd. Nu legt het een druk op het besluit dat morgen moet worden genomen. Weer uitstellen van het besluit wordt langzamerhand lachwekkend. Dus toch maar positief besluiten en in het vervolg beter communiceren.


 

Hopelijk wordt er wel lering uitgetrokken. En dat is wel nodig. Nu al geruime tijd geleden heeft het CDA gevraagd naar de procedure voor het bestemmingsplan binnenstad en dan met name naar de inbreng van de burgerij. Het college geeft daarop als antwoord dat die aan bod komen als het bestemmingsplan in procedure gaat, dus als het plan klaar is. Als het werkelijk zo gaat als het college antwoord kun je weer rekenen op gesodemieter. Ik kan het niet netter zeggen. Wijkraad, ondernemers en anderen moeten dan weer via formele zienswijzen hun mening geven. Er is dan geen sprake van overleg maar van aanvallen en verdedigen.


 

Hoe het wel zou moeten? Kijk maar eens om mijn verhaal van 4 januari 2011 met de titel "Bestemmingsplan binnenstad; haastwerk of gedegen".


 

Gelukkig heeft het Keerpunt 2010 naar aanleiding van het antwoord op de vraag van het CDA weer nieuwe vragen gesteld. Er is nog hoop.


 

Overigens kwam ik bij het zoeken naar mijn verhaal over de binnenstad mijn opmerkingen tegen over de welstandsnota. Die had deze cyclus ook aan de orde moeten komen.


 

Het wordt tijd dat ik aan mijn weblogs een vaste rubriek "openstaande zaken" toevoeg. Of ik kan natuurlijk stoppen. Gezien het effect van mijn opmerkingen een aantrekkelijke tijdbesparende gedachte.

maandag 16 mei 2011

Vergaderingen 24 mei, vervolg

Er is over de voorstellen voor 24 mei toch nog een aantal opmerkingen te maken.


 

punt 6 besluitvormende vergadering

Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder.

Volgens de wet dienen wethouders in de plaats te wonen waar zij wethouder zijn. Van die plicht kan telkens voor een jaar ontheffing worden verleend. Vorig jaar is dat gebeurd en kennelijk wonen onze wethouders nog niet hier en zijn zij dat, zeker op korte termijn, ook niet van plan. Op het eerste gezicht een formaliteit, maar de wet is er niet voor niets. Er moet dus wel een argument zijn en dat zou je in het voorstel verwachten. Het raadvoorstel, ondertekend door de voorzitter en de griffier van de raad (namens wie??) luidt niet meer dan: "Gelet op het feit dat wethouder G.A.J. Adams en wethouder H.A.W.M. Daandels geen ingezetenen zijn van de gemeente Grave wordt voorgesteld hen voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap". Maar dat ie constatering en geen argument. Aan het eind van het voorstel staat vet gedrukt:
"Tijdens de raadsvergadering van 24 mei zal de raad moeten motiveren waarom tot verlenging van de
ontheffing wordt overgegaan".

Dat kan een leuke discussie worden. Vanuit de raad gezien zijn er 2 argumenten aan te voeren: de raad vindt het in Grave wonen, in tegenstelling tot de wet, niet zo nodig en als tweede doet een eventueel tussentijds ontslag dan niet zo'n pijn. Het is een verplichting opgelegd aan de wethouders die hoort bij de functie en die zij dus hebben geaccepteerd. Het komt mij dan ook voor dat zij de argumenten moeten aanvoeren waarom zij niet verhuizen. Dat lijkt me ook niet zo moeilijk.


 

Het was ook eleganter geweest als het presidium deze zaak met de wethouders had besproken en dan op basis van dat gesprek een voorstel had gedaan. Op deze manier krijgt het punt veel meer aandacht dan nodig. Dat ik het nu nog een beetje aandik betreur ik ook wel maar het is weer eens een voorbeeld van de onzorgvuldige wijze waarop de raad van Grave opereert.


 

Punt 5 voorbereidende en punt 7 besluitvormende vergadering

Invulling deel jaarschijf parkeren 2011


 

In de vorige blog vermeldde ik dat het alleen om een informatie over een aanvullend onderzoek ging. Dat was niet juist. Bij de schriftelijk toegezonden stukken zat namelijk een kredietvoorstel dat niet op de site stond. Inmiddels is dit, dank zij Leny van Lieshout, voor de voorbereidende vergadering hersteld. Bij de stukken voor de besluitvormende vergadering ontbreekt het nog steeds. Dat is vreemd want de wel opgenomen informatienota bevat geen besluit en waarom staat het dan wel op de agenda.

Het gevraagde krediet is onder andere nodig om in 2011 al een aantal parkeerplaatsen aan te leggen. Er wordt daarbij alleen maar na de nota zelf verwezen. Al tijdens de behandeling van die nota werd gewezen op het terrein van het voormalige Merletcollege aan de Koninginnedijk. Dat zou, eventueel tijdelijk, aangewezen zijn om de parkeerproblemen tijdens de bouw van het "Hart van Grave" op te lossen. Nu staat dat daarvoor plm. 75 parkeerplaatsen aan de Havenstraat, Lunette/
Trompetterstraat en de Arnoud van Gelderweg (locaties stadhuis en Mariakapel) worden aangelegd. Waarom voor deze versnippering wordt gekozen en niet voor het Merletterrein wordt niet gemotiveerd. De veronderstelling dat het iets te maken heeft met het wurgcontract dat de gemeente heeft voor het Wisseveld ligt voor de hand. En dan zijn er nog de planologische aspecten, zeker voor de locatie Mariakapel. De uitgewerkte plannen worden nog wel aan de raad gepresenteerd,maar ik vrees dat wij burgers daar weer naar zullen moeten zoeken.


 

Daarom heb nog eens extra naar de communicatieparagraaf gekeken. De wethouder heeft bij de behandeling in de raad van de parkeernota ook aangegeven dat hij naar een breed overleg over verkeerszaken wilde en dat daarom de klankbordgroep rustig kon worden opgeheven. Ik neem de hele communicatieparagraaf maar even over.


 

Communicatie

Goede communicatie is essentieel voor het verkrijgen van draagvlak of in ieder geval begrip voor de maatregelen. Daarom is het van belang om verschillende belanghebbendengroepen te informeren en te betrekken tijdens verschillende onderdelen in het proces. Daarnaast zal ook met aanvullend tekstmateriaal over de maatregelen informatie worden gegeven, wordt de gemeenteraad geïnformeerd in de vorm van een of meer themabijeenkomsten en wordt de mogelijkheid bezien van (algemene) informatiebijeenkomsten voor ondernemers en bewoners


 

Ik ben benieuwd wat deze geloofsbelijdenis in de praktijk gaat betekenen en of er op korte termijn zo'n verkeersoverleg tot stand komt.


 

Punt 9 Verlenging bestuursovereenkomst AZC


 

Tijdens de voorbereidende vergadering gaf het voorstel van het college ruimschoots aanleiding tot veel discussie. Van die vergadering is , afgezien van de geluidsopname, geen verslag. Je zou dus verwachten dat het college in zijn voorstel voor de besluitvormende vergadering nog wat reactie op de voorbereidende vergadering zou geven. Niets daarvan, het nu voorliggende voorstel is precies hetzelfde als in april. Dat er een voorbereidende vergadering over is gehouden wordt totaal genegeerd. Er is bij nader inzien toch een aanpassing. In de versie van het voorstel die schriftelijk is verstuurd is de datum van de raadsvergadering gewijzigd in 24 mei 2011. In de versie die op de site is te vinden staat nog steeds 12 april. Hoe je dit verschil tussen papieren en digitale versie voor elkaar krijgt is mij een raadsel. Het behandeling zal wel een herhaling van vorige maal worden. Daarbij kan de inbreng van Trots nog voor enige spanning zorgen.


 

Punt 11 Vaststelling begrotingswijziging


 

De besluiten die genomen moeten worden leiden geen van allen tot wijziging van de begroting. Desondanks is er een raadsvoorstel van 4 pagina's met een voorgesteld besluit dat op de essentiële plaats puntjes bevat. Je zou het bijna bestuurlijke porno noemen. Ik heb het niet uitgeprint.


 

zaterdag 14 mei 2011

De vergaderingen van 17, pardon 24 mei

In de ontwikkeling van het "vernieuwend vergaderen" is een nieuwe stap gezet. De vergadering is doodgewoon en stilletjes een week uitgesteld. Dat zou nog niet zo erg zijn als de vergadering niet het topje van een ijsberg was waar vooral veel werk vooraf onzichtbaar blijft. Niet voor niets dat er een jaarschema wordt opgesteld waaraan, als het goed is, weer allerlei afdeling- en clusterplanningen aan vast hangen. Dat schema wordt nu overhoop gehaald zeker omdat de stukken nu ook maar een week later zijn gekomen. Niet alle fracties hebben hun fractieberaad op de nieuwe situatie aangepast. Het CDA hield zo het beraad helemaal zonder vergaderstukken. VPGrave ging in de aankondiging van het fractieberaad er nog van uit dat de raadsvergadering op 17 mei plaats vindt.

Ook deze keer is er geen informatieavond, terwijl er toch wel interessante zaken aan de orde zijn. Ik denk aan het marmerrapport en de visie die Graveon onlangs aan het college heeft gepresenteerd. Wel is er een informatieavond waarbij het publiek duidelijk niet welkom is. Er wordt dan een toelichting gegeven de eerste Burap van 2011. Een onderwerp dat ook op de agenda voor 24 mei staat. Dat agendapunt is zonder de toelichting dan niet te volgen. Jammer, ik begon met de nieuwe stap in de ontwikkeling in het "vernieuwend vergaderen". Ik vind het eigenlijk meer een stap in de ondergang ervan. Ook raadsleden geloven al niet meer in de goede werking van het systeem.

Op de agenda voor de voorbereidende vergadering staat de jaarschijf 2011 van de parkeernota. Ik was nieuwsgierig naar dat voorstel, vooral in verband met de oplossing voor het parkeren tijdens de markt. Die voorziening moet toch zeker in 2011 klaar zijn. Maar in het voorstel staat alleen iets over het onderzoek dat iets duurder wordt, maar dat heeft geen gevolgen voor het benodigde krediet. Het is dan ook alleen maar een informatienota. Ook de voortgang van het parkeerbeleid was een mooi onderwerp geweest voor de informatieavond.


 

In de voorbereidende vergadering wordt nog gesproken over het bestemmingsplan Maaszicht. Gezien de opgetreden vertraging lijkt het mij beter daar maar niet meer naar te kijken. Het is dan ook de bedoeling er dezelfde avond nog over te besluiten.


 

Op de agenda van de besluitvormende vergadering staan ook de punten waar op 12 april al is gesproken. Er zit dus nu 7 weken tussen voorbereiding en besluitvorming. Daar zal met name de VPGRave blij mee zijn. Die partij vond bij de eerste bespreking dat het tijdsverloop tussen die vergaderingen moest worden beperkt., met dit resultaat overigens. Één van die punten is natuurlijk de definitieve (?) uitspraak over het AZC. Ja en dan wordt de relatie vakantie-uitstel vergadering wel zichtbaar. Afwezigheid van raadsleden kan dan tot een totaal andere uitspraak leiden!


 


 

woensdag 4 mei 2011

WAARSCHUWING

Op het jaarschema voor de raadsvergadering staat 17 mei genoemd als eerstvolgende datum voor zowel een voorbereidende als besluitvormende vergadering. Die datum is ook op de gemeentelijke website te vinden.


 

Nu zie ik net in de notulen van het college van 26 april dat een voorstel is goedgekeurd voor de raadsvergadering van 24 mei !!!!

Het is maar dat u het weet. Die datumwijziging wordt ook niet belangrijk genoeg gevonden om in de informatierubriek van de gemeente te vermelden.