vrijdag 30 september 2011

Bibliotheek en waarschuwing.

Na afloop van de raadvergadering van 27 september werd ik aangesproken over mijn opmerkingen over het beleidsplan van de bibliotheek. Ik was veel te positief over dat beleidsplan. In werkelijkheid betekende goedkeuring en dus uitvoering een verarming.

Mijn reactie op deze opmerking was tweeledig.

Allereerst was ik vooral positief over de –noem het maar- technische kant van de nota. Duidelijk werd aangegeven wat het bestuur van biblioplus komende jaren wil en wat de consequenties zijn. Dat er moest worden bezuinigd was vooraf duidelijk. Ik schreef het al eerder: als bezuinigen geen pijn doet is er daarvoor inefficiënt gewerkt. Dat zeker op het oog de dienstverlening van de bibliotheken anders en misschien ook minder wordt lag dus voor de hand. Een van de aspecten daarbij is dat het succes van het nieuwe beleid ook afhangt van de wijze waarop de scholen er mee om zullen gaan. Ook van de gebruikers wordt ook meer eigen inzet verwacht. Dit alles kwam in de nota duidelijk naar voren. In de raad van Grave is nauwelijks over de inhoud gesproken en zeker niet gediscussieerd. VPGrave was in de besluitvormende vergadering wat minder positief dan in de voorbereidende, maar had er toch voldoende vertrouwen in. Keerpunt 2010 gingen de veranderingen te ver en stemde dan ook tegen. Maar veel meer dan deze mededeling ging die fractie niet. Van een poging om verandering in het besluit te brengen was geen sprake.

Vervolgens kwamen de aan mij gerichte opmerkingen natuurlijk te laat en op het verkeerde adres. Voor zover mij bekend is er noch door de scholen of anderen bij raadsleden een poging gedaan de raad ervan te overtuigen dat de kwalitatieve prijs voor deze bezuiniging te hoog was. Een verklaring daarvoor was misschien dat er, gezien de snelheid waarmee dit voorstel door de procedure werd gejaagd, nauwelijks tijd voor was.


 

De les die hier uit getrokken kan worden is dat zeker in de komende tijd Graafse verenigingen en organisaties bijzonder alert moeten zijn. In Grave moet je nu eenmaal bij het gemeentebestuur de voet tussen de deur steken om invloed te kunnen hebben.

Er moet worden bezuinigd en niet zo'n klein beetje. De raad heeft deze problematiek net zo lang voor zich uitgeschoven dat het nu aan het college wordt overgelaten met voorstellen te komen. Die voorstellen worden bij de behandeling van de begroting voor 2012 besproken en er wordt over besloten. En dat alles in een paar weken tijd.

Het schema is als volgt:

 • 30 september (vandaag) Aanbieden en ter inzage leggen van de begroting en de grondexploitatie;
 • 10 oktober: technische toelichting;
 • 10 oktober: technische toelichting op de grondexploitatie;
 • 24 oktober: voor 9:00 uur: inleveren algemene beschouwingen (AB);
 • 28 oktober: inleveren samenvatting AB voor Graafsche Courant;
 • 2 november: reactie college op AB;
 • 8 november: behandeling in gemeenteraad; iedere partij krijgt in eerste instantie 15 minuten.


 

Voor de raadsleden betekent dit afgrijselijk veel werk in een heel korte tijd. Inbreng van buiten dus van ons burgers maakt het de raadsleden alleen maar zwaarder. Het werk binnen de fracties moet tussen 10 en 24 oktober gebeuren. Twee weken lijkt veel, maar is kort.


 

De begroting staat nog niet op de website. Ik kan daarom alleen maar aanraden dagelijks de website te bezoeken en als hij er eenmaal is de begroting na te vlooien of er iets instaat dat voor u van belang is en dan in actie te komen.

donderdag 29 september 2011

Besluitvormende vergadering 27-09-2011 nabespreking

En weer was het een bijzondere vergadering. Wanneer je beschikt over een gevoel voor zwarte humor had je een vermakelijke avond. Maar dat is toch niet helemaal de bedoeling van een raadvergadering.

De vergadering begon een kwartier te laat. Als je zeker wilt zijn dat de vergadering om 22:30 uur is afgelopen moet je wel op tijd beginnen. Ook dat staat in het reglement van orde. Eigenlijk zou dit reglement kunnen beginnen met: "artikel 0: Dit reglement is alleen van kracht wanneer het de meerderheid van de raad goed uitkomt". De reden van de vertraging was een noodzakelijk overleg over de bezetting van een regieteam en de commissies. Dat dacht men even vlug voor de vergadering te doen; een misrekening.


 

Het unieke van deze vergadering was dat er bijna langer werd geschorst dan vergaderd. De rokers kwamen dus goed aan hun trekken. Zo is er altijd wel iets positiefs te melden.


 

Het begin van de vergadering verliep vlot. Zo vlot dat de raad het haast niet kon bijhouden.

Men kent zgn A-stukken. Dat zijn voorstellen waarover de raad het niet nodig vindt dat er over wordt gediscussieerd. Vroeger werden die hamerstukken genoemd. Je verwacht dan ook dat de raad unaniem instemt met het voorstel. Zo niet in Grave; er kwam een hele rij stemverklaringen en er werd zelfs tegengestemd. Kennelijk waren er toch bezwaren en zelfs onoverkomelijke. Dan is een politieke discussie nodig of heeft de oppositie het naar aanleiding van de voorbereidende vergadering bij voorbaat al opgegeven? Het besluit wordt in de besluitvormende raadvergadering genomen en niet in de voorbereidende. Straks met commissies speelt dat nog sterker. Overigens dienen volgens het reglement van orde de stemverklaringen voor de stemming worden afgelegd en niet tijdens zoals nu gebeurde met als gevolg dat over de meeste A-stukken hoofdelijk werd gestemd.


 

Op de behandeling van het beleidsplan van de bibliotheek kom ik in een afzonderlijk verhaal nog even terug. Na afloop van de vergadering kreeg ik commentaar op mijn eerdere opmerkingen op dit voorstel.


 

Zo was inleiding van de vergadering, de Camping Bruinsbergen, de bibliobus en het burgerinitiatief van de wijkraad EsterSveld binnen vijf minuten afgewerkt. (De S van Estersveld heb ik maar benadrukt; op de agenda en dus ook in de inleiding van de voorzitter was die weggevallen. Voor dat je het weet ben je via Esterveld in Eksterveld veranderd. Gezien de wijze waarop de wijkraad op de gemeentedeur moet kloppen om gehoor te krijgen is dat wellicht niet eens zo'n gek idee).


 

Het eerste B-stuk bestond uit 2 delen: het instellen van een regieteam en vervolgens het benoemen van 2 leden daarin. De raad accepteerde zonder protest dat de voorzitter begon met een stemcommissie te benoemen en uit te leggen dat men 2 namen op het stembriefje moest zetten. Daaruit kan worden afgeleid dat de raad heeft besloten het regieteam in te stellen en af te wijken van het voorschrift in het reglement van orde dat over personen afzonderlijk per vacature wordt gestemd. Tot die afwijking kan de raad wel beslissen. Ook op slordige wijze kun je tot een correct resultaat komen.


 

Ik heb wel een inhoudelijke opmerking. Het regieteam is een overlegorgaan van een aantal gemeenten. Omdat je niet alle raadsleden daarin kunt zetten wordt volstaan met een vertegenwoordiging. Gezien de taak van dit team is het dan logisch dat de vertegenwoordiging zo breed mogelijk is ondanks dat er maar twee personen kunnen worden benoemd. Nu werden twee leden uit de collegepartijen gekozen en doen de niet-college partijen niet mee. Zeker als het onderwerp "samenwerking" is vind ik dit een slechte zaak.


 

Bij de behandeling van de exploitatie van de fietsenstalling werden de opmerkingen uit de voorbereidende vergadering nog eens herhaald waarbij de wethouder in zijn reactie zei dat het er geen antwoord op had omdat de voorkeursvariant van het college juist inhield op die vragen een antwoord te zoeken. En dus was iedereen op één na het eens met de voorkeur van het college. De tegenstemmer vond het verlies aan arbeidsplaatsen reden om tegen te stemmen. Gezien de resultaten van de exploitatie tot nu toe duidt het begrip arbeidsplaats hier meer op plaats in dan op arbeid.


 

De kadernota integraal jeugdbeleid werd eveneens zonder veel problemen aangenomen. Niet omdat men het er mee eens was maar meer omdat men er bij de begroting toch weer makkelijk van af kan. Daarmee is de beleidsnota dus betekenisloos en dat is gezien het onderwerp en de inhoud jammer.


 

Het nieuwe welstandsbeleid werd ook vlot door de vergadering geloodst ondanks het ontbreken van het beeldkwaliteitplan binnenstad. Dhr. Van Geest maakte nog een aantekening bij het besluit. Ik ben benieuwd of die in de besluitenlijst is terug te vinden.


 

En dan de instelling van de commissies en de benoeming van de leden daarin. Het begon met een schorsing omdat er wat orde in de stukken moest komen. De poging van de voorzitter om direct tot benoemen over te gaan en zo tijd te besparen faalde. Veel meer dan vreugde uitspreken over het opnemen van het eindtijdstip in de verordening hield de bespreking niet in. En toen kon het beginnen. Allereerst het benoemen van de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters. Daarbij bleek dat ook hier de collegepartijen met steun van Trots de functies aan zich hielden. Dat was voor VPGrave aanleiding mee te delen dat men "vooralsnog" niet zou meedoen aan het commissiewerk. Als logisch gevolg werd dan ook een voorstel gemaakt tot het benoemen van commissieleden zonder VPGrave. Vervolgens werd ontdekt dat volgens het reglement iedere fractie in de commissies vertegenwoordigd moet zijn. Wat nu? Van Geest lichtte nog eens toe dat "vooralsnog" betekende "zolang er geen voorzitter uit de oppositie is" en dat is een variant op "tot St. Juttemis". Als oplossing werd gevonden het juist vastgestelde reglement volgende vergadering weer aan te passen. Komisch was een opmerking van de VVD nadat de verordening op de raadscommissie was vastgesteld dat die fractie nog met een amendement wilden komen. Dat wordt dus ook volgende keer weer een wijziging van de verordening.

Één en ander ging natuurlijk gepaard met een aantal schorsingen. In een afzonderlijk artikel kom ik nog terug op de stap van VPGrave.


 

Inhoudelijk gaf de algemene subsidieverordening 2012 geen problemen. Wel had mevrouw Schuts ontdekt dat de ondertekening van de verordening de naam van de vertrokken vorige burgemeester vermeldde.


 

De motie die VPGrave over het milieuprogramma had ingediend gaf aanleiding tot de één na laatste schorsing deze avond. Uiteindelijk werd de motie nadat iedereen zijn of haar sympathie had betuigd verworpen. Geen probleem want de wethouder had al gezegd dat hij het idee van VPGrave om te kijken of er in 2012 samen met Mill en Cuijk een milieuprogramma op te stellen zou overnemen. Vroeger zou dat er toe hebben geleid dat het college de motie overnam, waarmee de motie was afgehandeld. De laatste schorsing was naar aanleiding van de vragen die mevrouw Henisch nog had gesteld. Het college dacht dat iedereen de antwoorden had, maar dat bleek niet zo te zijn. Dat krijg je als er na de voorbereidende vergadering -of commissie- nog veel vragen over zijn die binnen een week nog moeten worden geformuleerd en ook nog beantwoord en verzonden. Over lezen en bestuderen zullen we het dan maar niet hebben. Vermeldenswaard is wel dat dit keer ook de publieke tribune de vragen en antwoorden kreeg. Deze behandeling was voor mevrouw Henisch voldoende om ,zij het met tegenzin, in te stemmen met het voorstel. De tegenzin bij mevrouw de Zoeten was zo groot dat haar partij zou tegenstemmen.


 

Zelfs het laatste voorstel dat normaliter een formaliteit is omdat daarin de gevolgen voor de begroting van de genomen besluiten worden vastgelegd gaf aanleiding tot discussie. Die gevolgen waren er deze keer niet, maar het bleek dat men er nog een post voor externe ondersteuning in had gefrommeld. Dat is niet netjes maar werd met 8 tegen 4 geaccepteerd.

Daarmee was de vergadering rond 21:30 afgelopen en dat was op tijd voor de tweede helft van RealMadrid-Ajax. Wie dacht dat de raad daarop had aangestuurd want het bleek dat er nog een vertrouwelijke vergadering achteraan kwam. Waar zou die over zijn gegaan?


 

vrijdag 23 september 2011

Besluitvormende vergadering 27-9-2011; aanvulling

Vanmorgen om 9:00 uur vond ik een aangepaste agenda voor de besluitvormende vergadering van 27 september op- de site. Dat is 3 werkdagen voor de vergadering terwijl 7 werkdagen volgens de nog steeds geldende reglement is voorgeschreven.

Besluitenlijst

Allereerst heb ik naar de nu opgenomen besluitenlijst gekeken. En ja. Er werd niet volstaan met de stemverhoudingen. Hoofdzaken van het besluit werden nu vermeld. Een stap in de goede richting!

Nota Welstandbeleid

Ook stond ook het nieuwe raadvoorstel voor het nieuwe welstandbeleid op de site echter zonder de bijbehorende verordeningen en andere bijlagen. Ik neem daarom aan dat die niet zijn gewijzigd ten opzichte van vorige keer.

Het was even zoeken, maar ik heb verschillen met het vorige voorstel gevonden. Allereerst werd verwezen naar de vorige behandeling in de raadvergadering van 21 juni. Alleen was die vergadering op 28 juni. Voor ons niet zo'n probleem, maar voor toekomstige archiefzoekers wordt het een puzzeltocht. Naast enkele redactionele verbeteringen en de mededeling dat naast Cuijk nu ook St. Anthonis belangstelling heeft getoond zijn er 2 inhoudelijke verbeteringen.

Allereerst is de zin "Er dienen regelmatig themagerichte "welstandsonderwerpen" gepubliceerd ….." vervangen door "Er zullen regelmatig……".

Belangrijk is wel dat aan het eind van het stuk de positie van Graeft Voort wordt beschreven. Die wordt vergeleken met de WAC. Het ligt nu aan Graeft Voort in hoe zij hun rol invullen. Naar mijn idee zou het vastleggen van de rol van Graeft Voort en WAC (en mogelijk anderen?) in de verordening verstandig zijn.


 


 

Vorige malen heb ik afgezien van een uitgebreide bestudering van de 154 pagina's grote nota. Volgens mijn inschatting was de nota niet rijp. En nu is er geen tijd meer voor bestudering. De zaak is ook niet in de voorbereidende vergadering geweest. Hoe het nu gaat met vragen en opmerkingen vanuit de raad is voor mij de vraag.


 

Werkwijze raad

En dan natuurlijk de nu nog nieuwere werkwijze van de raad. Het raadvoorstel is ongewijzigd. Er zijn wel nieuwe versies van de verordeningen. Om de verschillen te zien moet je de oude en de nieuwe versie naast elkaar leggen. Gelukkig is mijn scherm daarvoor breed genoeg.

Allereerst de verordening op de commissies. De juiste versie is vervangen door de juiste definitieve versie. Versies van een eigen datum voorzien maakt het zoeken makkelijker.

Financiën is uit de takenlijst verdwenen, maar de auditcommissie die het werk overneemt wordt in het hele verhaal niet genoemd, misschien in het reglement van orde? De taxihopper verhuist.

Een aanvulling is dat een commissielid een ander raadslid uit zijn fractie of een derde uitnodigen mee te doen. Daarmee lijkt het commissiesysteem nog meer op het huidige systeem dan het al deed. Vraag blijft of een commissielid dat geen raadslid is dit recht ook heeft.

De vergaderstukken worden direct op de site gezet: een verbetering.


 

Mijn grootste bezwaar blijft. Er is te weinig tijd is tussen agendering en eerste commissievergadering en ook tussen laatste commissievergadering en raadvergadering. Het verleden is voorbij, maar je kunt er wel van leren. Uit dat verleden weet ik dat er tussen commissievergaderingen, die nagenoeg tegelijkertijd werden gehouden, en de raadvergadering twee weken waren. In die tijd kon volgens een strak tijdschema het advies van de commissie in het definitieve voorstel worden verwerkt. Daarmee werd een reden om het in de commissie besprokene in de raad te herhalen voorkomen. Helemaal lukken zal dat nooit, maar dat ligt niet aan welk systeem dan ook, maar aan de raad.

De commissie zijn zeker na de aangebrachte veranderingen zo log dat een formele aanpak wel nodig zal zijn om de vergadering ordelijk te laten verlopen. Dat de commissie belanghebbenden organisaties en personen maar zeer beperkt een inbreng kunnen hebben blijf ik een gemiste kans vinden. Zeker als je kijkt hoe de communicatie in Grave nu werkt.


 

Er is nu ook een nieuwe versie van het reglement van orde. Hinderlijk is dat je niet kunt zien welke versie nou waarbij hoort. Gelukkig weet ik dat in de nieuwe versie het sluitingstijdstip van 22:30 uur is opgenomen. Hoe je in een verordening het begrip "in principe" kunt gebruiken is voor mij als niet jurist een raadsel.


 

De bepalingen over het presidium in artikel 6 bleken met een dertiende te zijn uitgebreid. Alleen is dit letterlijk hetzelfde als het derde punt. Zo zie je maar weer wat er gebeurt als je te weinig tijd krijgt om zaken zorgvuldig te behandelen. Van dat tijdgebrek zijn wel meer gevolgen te zien.


 

Jammer genoeg is in de bepaling over het digitaal beschikbaar stellen het woord "kunnen" niet vervangen door "zullen" hetgeen bij de commissieverordening wel is gebeurd.


 

Voor het overige heb ik geen aanpassingen gevonden, hetgeen niet wil zeggen dat die er niet zijn. Maar ook ik had te weinig tijd en ook zin de stukken zorgvuldig te bekijken.


 

Het tijdschema is niet gewijzigd en dat was ook niet te verwachten


 

Blijven bij mij drie vragen:

 • Waarom wettelijke bepalingen nog eens in de verordening opnemen? Dat vraagt om misverstanden
 • Waarom niet het hele systeem in één verordening vastgelegd zoals vroeger. Dat voorkomt dubbele bepalingen en zaken die tussen wal en schip vallen. Dat is het geval bij de auditcommissie. Die komt in het hele verhaal niet voor maar is blijkens de discussie wel degelijk een belangrijk onderdeel van het systeem.

Waarom het tijdschema niet in de verordening opgenomen. Natuurlijk zijn de data ieder jaar anders, maar het tijdsverloop tussen de diverse vergaderingen is wel essentieel voor het al dan niet slagen van de werkwijze. Nu voorspel ik dat het weer niet-slagen wordt.

woensdag 21 september 2011

Besluitvormende vergadering 27 september 2011 werpt zijn schaduw vooruit


 

De zon staat in Grave kennelijk hoog aan de hemel want de schaduw die de laatste besluitvormende vergadering (vanaf volgende keer is het gewoon een raadvergadering) vooruit werpt is maar kort. Er is maar een week voorbereiding beschikbaar, hetgeen in strijd is met het reglement.

Behalve de zaken die in de voorbereidende vergadering zijn behandeld staat ook nog de welstandnota op de agenda. Daarbij is vermeld dat het voorstel later volgt.

Tijdens de voorbereidende vergadering werd er nog naar gevraagd. Het voorstel dat in juli in de voorbereidende vergadering was behandeld bleek voor de raad niet voldoende om er in een besluitvormende vergadering over te beslissen. De raad verwachtte dus terecht een nieuw of op zijn minst aangepast voorstel. De voorzitter vond dat duidelijk wat vreemd en dacht dat de zaak gewoon aan de hand van het vorige stuk kon worden behandeld. Wat er nu gaat gebeuren werd mij niet duidelijk. Geduldig afwachten dus.

Voorbereidende vergadering 20-9-2011; een impressie

De tweede voorbereidende vergadering verliep zoals eigenlijk kon worden verwacht.

De voorbereidende vergadering wordt vanaf volgende keer vervangen door twee commissievergaderingen. Er werd nog een poging gedaan om tot drie commissies te komen, maar die werd teniet gedaan door de auditcommissie in het systeem op te nemen. Dat betekent wel dat het voorstel en besluit zullen moeten worden aangepast en daar is geen tijd voor en in ieder geval zal het in de besluitvormende vergadering weer tot discussie leiden en dat kost weer tijd. En tijd is voor de raad belangrijk. Het eindtijdstip van 22:30 uur komt daarom ook in het nieuwe reglement. Alleen mag de voorzitter daar soepel mee omgaan. Als dat voor deze bepaling geldt, dan geldt dat voor alle bepalingen van het reglement en daarmee wordt het lekker ontkracht. Nou is dat niets nieuws want geen raadslid heeft ooit geweigerd een voorstel te behandelen omdat het te laat en/of onvolledig werd ingediend. En dat is nu naar mijn mening de kern van het probleem. De voorbereiding van een raadsbesluit is onvoldoende zowel in kwaliteit als voorbereidingstijd. Dat los je niet op door de voorbereidende vergadering in tweeën te delen en commissievergadering te noemen. Meer houdt deze wijziging niet in. Mij is nog steeds niet duidelijk wat nu de bedoeling van die commissie is. Het lijkt dat het een zaak is van vragen stellen, voor een deel antwoorden krijgen en de rest komt dan vlak voor en zeer waarschijnlijk noodgedwongen tijdens de raadvergadering. Er is immers maar een week tussen commissie en raadvergadering Daardoor wordt de raadvergadering een voortzetting en herhaling van de commissie en dus tijdrovend. En daarmee blijft alles zoals het was. Volgend jaar dus weer een nieuwe verbeteringspoging.

Alleen VPGrave vroeg nog om wat meer ruimte, ook om overleg met de achterban te plegen. Voor de rest van de raad was dit democratisch gebruik van minder belang. Vanuit de raad kwam nog wel de wens er voor te zorgen dat de stukken snel op de website komen. Dat is positief maar deze wens ook in de regelingen tot uiting komt en in de praktijk zal nog moeten blijken.

De behandeling van het volgende agendapunt is weer een voorbeeld van het bovenstaande. Een voor de hand liggende vraag van LPG kon niet naar behoren worden beantwoord en dus komt het voorstel niet in de besluitvormende vergadering. Dat is natuurlijk zoals het hoort (zie ook hier voor) maar intussen is er wel weer flink wat vergadertijd doelloos geweest. Oh ja, het ging over de vraag of je het gezien het Graafse Manifest, dat van samenwerking tussen 5 gemeenten uitgaat, kunt maken alvast te werken aan één ambtelijk apparaat voor 3 gemeenten. De twee andere gemeenten hebben al besloten Grave moet nog even nadenken. Al krakelend komt men in het Land van Cuijk tot samenwerking…. hoop ik.


 

Het voorstel om het voor subsidieaanvragers en -krijgers makkelijk te maken moet de nieuwe verordening kennelijk omvangrijker worden dan de oude. Volgens de VVD is dat een tegenstrijdigheid. Volgens het college niet en daar heeft het gelijk in. Als je een kind veilig wilt laten spelen kun je het met een touw aan een paaltje binden. Als je het meer vrijheid wil geven zul je er een flink hek omheen moeten zetten; en dat is aanzienlijk meer werk. Het gevolg is wel dat het een B-stuk wordt en zo'n kans om de discussie te herhalen moet je de raad niet geven. En zeker als de VVD met amendementen komt. Omdat die om een of andere duistere reden pas op het laatste moment kunnen worden ingediend moeten er weer schorsingen komen om de amendementen te lezen. Dat gaat dus weer flink tijd kosten, terwijl iedereen het een prima zaak vindt!


 

Tot slot was nog op verzoek van Trots het mobiliteitsfonds op de agenda gezet. Aanleiding was de informatienota van het college. De strekking daarvan was dat het college de motie van de raad om zaken kleiner dan 50 m2 vrijstelling te geven van de verplichting te betalen voor de nodige parkeerplaatsen. En omdat volgens de ook door de raad vastgestelde parkeernota die parkeerplaatsen wel moeten worden aangelegd moet iemand anders die betalen en dat zou dan de gemeente moeten zijn. Eigenlijk betekent de informatienota dat het college de motie niet wil uitvoeren. Dat bevalt de raad natuurlijk niet en dat is gebleken. Maar geld hiervoor te moeten reserveren bevalt de raad evenmin. Een parkeernota vaststellen maar er bij zeggen dat die soep niet zo heet wordt gegeten is bestuurlijk gezien ook niet best. Kortom een dilemma en daarmee kwam een eind aan de discussie, ook al omdat het bijna 22:30 uur was. Wordt zeer waarschijnlijk vervolgd, misschien wel in de laatste besluitvormende vergadering van volgende week.


 

Dat 22:30 uur werd gehaald was dank zij mevr. Henisch die haar schriftelijk gestelde vragen schriftelijk laat afhandelen. Geen idee waar het over ging.


 


 

maandag 19 september 2011

Voorbereidende vergadering 20 september 2011; overige onderwerpen.


 

In mijn vorige blog verwachtte ik dat het wel eens moeite zou kunnen kosten om op tijd met z'n allen de vergadering te kunnen sluiten. Nu ik de stukken heb gelezen denk ik daar anders over.

Wie mijn verhaal over de commissie heeft gelezen zal met mij tot de conclusie komen dat dit voorstel van de agenda af moet en eerst degelijk moet worden besproken.


 

Samenwerking Land van Cuijk

De pogingen om tot een nauwere samenwerking in het Land van Cuijk te komen onttrekken zich grotendeels aan het oog van de gewone burger. Voor de bijlagen moet ik naar het stadhuis alias gemeentehuis en daar heb ik nu geen tijd voor (en zin in). Op basis van het voorstel lijkt deze stap mij een formaliteit die overigens wel weer € 42.500 kost. Samenwerken is altijd goed, maar wat wil men nou precies bereiken? Wellicht is er voor de raad weer aanleiding het geharrewar over de rol van colleges en burgemeesters aan de orde te stellen.


 

Algemene subsidieverordening 2012

Gezien de komende bezuinigingen verwachtte ik dat de wijziging van de subsidieverordening daar wel een voorzet zou geven. Nu blijkt die verordening vooral een procedureverordening te zijn. De daarvan afgeleide verordeningen voor diverse te subsidiëren terreinen blijven althans nu buiten schot. Het voorstel heeft vooral ten doel de procedure te vereenvoudigen. En dat is goed.


 

Milieuverslag 2010 en programma 2011

Het staat in het stuk: de gemeente Grave heeft geen aandacht voor milieuzaken en doet alleen wat wettelijk is voorgeschreven. Daarom was mijn opwinding over de communicatieparagraaf snel verdwenen In deze paragraaf werd vermeld dat uitsluitend overleg was gepleegd met collega's die ook met deze wettelijke taken te maken hebben. Waarom zou je overleg plegen met IVN, ZLTO en anderen die bij het milieu zijn betrokken als je er toch niets mee doet.

Gezien de aandacht die dit onderwerp onlangs kreeg heb ik nog gezocht naar een opmerking over de onkruidbestrijding. Daar was ik gauw mee klaar. In de inleiding stond al dat dit onderwerp geen onderdeel uitmaakt van het document.

De term wethouder milieu heeft in Grave dus wel een letterlijke betekenis maar geen inhoudelijke.

Jammer; of erger?


 


 

Voorbereidende vergadering 20 september 2011; Voorstel instellen commissies

Gezien de agenda zou het wel eens moeite kunnen kosten om 22:30 uur alle punten afdoende te hebben besproken. Het laatste agendapunt Milieujaarverslag 2010-Milieuprogramma 2011 zal daarvan wel het slachtoffer worden. Nu is dat een onderwerp dat toch al niet veel aandacht heeft van de raad. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het programma voor het jaar 2011 pas eind september aan de orde komt.


 

Het eerste punt is het instellen van 2 raadscommissies en de daarbij behorende reglementering. Om maar met de deur in huis te vallen: dit voorstel is niet rijp voor een beslissing. Als dit wel zou gebeuren is het weer het kinderspelletje "ezeltje prik". Geblinddoekt het probleem van een ezelstaart op een ezellijf te bevestigen. Op goed geluk dud en meestal gaat het mis. Dat is wel de lol van het spel, maar toch niet de bedoeling van een raadvoorstel.


 

Dat ik het stuk niet rijp acht blijkt ook uit de lengte van dit commentaar. Maar helaas ontbrak de tijd overal de ontbrekende informatie op te halen en ook de meeste fractievergaderingen vinden na de voorbereidende vergadering plaats.


 

Vooruit dan maar.


 

De gemeenteraad zelf is raad al lang ontevreden over de gang van zaken. Men heeft de oplossing tot nu toe alleen gezocht in andere wijze van de raadvergaderingen. Van het oude systeem met één raadvergadering vooraf gegaan door drie commissievergaderingen is men gegaan naar een voorbereidende raadvergadering en een besluitvormende vergadering. Daarna werd het een informatieavond met een voorbereidende en besluitvormende vergadering op één avond. Die vergaderingen zouden haasje over spelen. Dat heeft niets met de waarnemend burgemeester te maken, maar betekent dat de onderwerpen uit de voorbereidende vergadering niet in de besluitvormende van dezelfde avond zouden worden afgewerkt, maar pas in de volgende cyclus. Dat systeem heeft nooit goed gewerkt. De informatieavond is maar één maal gehouden en er was altijd wel een reden om over de onderwerpen uit de voorbereidende vergadering toch dezelfde avond in de besluitvormende vergadering te beslissen.

Je zou denken dat er alle reden is om eens goed na te gaan wat er nodig is om op efficiënte wijze tot goede besluiten te komen waarvan ook de uitvoering controleerbaar is. Wat is er eigenlijk mis in de huidige werkwijze en hoe kunnen we dat verbeteren is een andere manier om die opgave te definiëren.

Maar nee, het presidium komt zonder probleemomschrijving direct tot een oplossing: afzien van de voorbereidende vergadering en in plaats daarvan 2 commissievergaderingen. En dat is het dan in grote lijnen. Op wat details na lijkt dit systeem als twee druppels water op het huidige. De voorbereidende vergadering wordt over twee avonden uitgesmeerd en daardoor hoeft de spelerswisseling niet tijdens de vergadering plaats te vinden. Door de commissievergaderingen over twee weken te verdelen treedt er tijdverlies op of is de kans groot dat de stukken weer erg laat zullen komen zodat overleg met de achterban nog moeilijker wordt.

Naar mijn mening dient het hele traject van besluitvorming te beginnen met het ambtelijke traject en eindigend met de wijze waarop besluiten worden vastgelegd en de uitvoering daarvan wordt gecontroleerd worden bekeken. Dat hoeft helemaal niet zo lang te duren en ook dit wiel is wel door anderen uitgevonden. Ergens in mijn webloggen heb ik er over geschreven.


 

Het heeft geen zin daar nu uitgebreid op in te gaan als de raad daar het nut toch niet van inziet. En omdat dit een voorstel van het presidium van de raad is, en bij gebrek aan tegenbericht unaniem, zal er weinig discussie over het principe nodig zijn. Het Presidium verwacht dat de raad ook met de details weinig moeite zal hebben. Het staat volgende week al op de besluitvormende agenda.


 

Het voorstel is in de vorm gegoten van een nieuw "reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad". Dit moet het oude reglement uit 2007 vervangen. Het was makkelijk geweest als de opstellers van het voorstel een overzicht hadden gegeven van de verschillen tussen oude en nieuwe versie. Dat is ook gebruikelijk.

Vergelijking van oud en nieuw is voor mij aanleiding tot de volgende opmerkingen

 • Het eindtijdstip van de vergadering is voor de raad nogal belangrijk. In de nieuwe verordening staat daar niets over. Het is zeker een goedstreven. Te lang vergaderen komt de kwaliteit niet ten goede. Met een planmatige agendering en goede voorbereiding en tijdige informatie vooraf is dat te bereiken, maar niet met botweg op een vast tijdstip stoppen.
 • Om te zorgen dat er niets wordt vergeten heeft een raadvoorstel een vast stramien (format). Opvallend is dat dit voorstel, afkomstig uit de raad zelf volledig afwijkend van vorm is. En dat heeft gevolgen, zoals….
 • Na de inleiding begint een raadvoorstel met de paragraaf "doelstelling en het beoogd effect". Die paragraaf ontbreekt en juist hierin zou moeten staan wat het presidium onder een goede werkwijze van de raad verstaat.
 • Vast punt is ook het onderwerp "argumenten en alternatieven" Daarin wordt aangegeven of er ook andere oplossingen denkbaar zijn en waarom dan juist dit voorstel het beste is om het probleem aan te pakken. Aandacht voor dit aspect zou zeker tot een veel beter voorstel hebben geleid.
 • Communicatie is ook een vast onderwerp van een raadvoorstel. Meestal is de communicatieparagraaf beperkt tot interne communicatie in het stadhuis. Zelfs daar wordt nu niet over gesproeken (en gedacht?). En toch is communicatie bij het nemen van raadbesluiten belangrijk. Het ambtelijk apparaat moet voorstellen voorbereiden en besluiten uitvoeren. Het college doet ook voorstellen en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Kunnen college en ambtelijk apparaat met deze aanpak uit de voeten? Is een week tussen laatste commissievergadering en besluitvormende vergadering voldoende om het advies van de commissie te verwerken en toch tijdig het definitieve voorstel openbaar te maken? Volgens de letter van de nieuwe verordening moet dat 7 werkdagen voor de vergadering gebeuren. Dat kan dus niet.
 • Evaluatie is ook een vast onderdeel van een raadvoorstel. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst een doel formuleren en dat is er nu niet. Hoe weten we dan wel of dit een goed besluit is geweest?

Tot zover de hoofdlijnen.Natuurlijk heb ik het oude en nieuwe reglement nog even naast elkaar op het scherm gezet. Ik heb speciaal op enkele zaken gelet.

 • Zo heb ik extra gekeken naar de vastlegging van de vergadering. Het huidige audio verslag had tot nu toe geen status. Dat wordt nu geregeld. Alleen zou ik ook willen vastleggen dat de huidige wijze van presenteren gehandhaafd moet blijven en niet mag worden wegbezuinigd. Nu is alles makkelijk terug te vinden en volgens de letterlijke tekst van het reglement is een onbewerkt opname voldoende.
 • De besluitenlijst is gebleven, alleen wordt die een zin later weer "verslag" genoemd, een kleinigheid.
 • In het oude reglement was voorgeschreven dat de tekst van initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties en amendementen in de besluitenlijst moesten worden opgenomen!!!!!! De uitroeptekens zijn uit spijt dat ik bij mijn opmerkingen over de besluitenlijst niet eerder naar deze bepaling heb gekeken. De besluitenlijsten van de gemeente Grave deugen dus niet; niet alleen volgens mij, maar ook volgens de bepalingen van de gemeenteraad zelf.
 • De oplossing voor het voorgaande die nu is verzonnen bevalt mij niet: "vermelding" is nu voldoende. Wat "vermelding" inhoudt is vaag. Ik vrees dat daar niet "vermelding van de tekst" mee wordt bedoeld.
 • Ik blijf bij mijn mening dat de besluitenlijst pas een besluitenlijst is wanneer er in staat wat is besloten. Met andere woorden: de tekst van het uiteindelijke besluit kan en mag niet worden gemist. Dit zou een ruimhartige uitleg van de ook in het nieuwe reglement gehandhaafde bepaling dat "een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest" voldoende is. Maar zo ruimhartig is men, denk ik, niet.
 • Het zou goed zijn in het reglement op te nemen dat alle openbare stukken die aan raadsleden worden verzonden direct op de website van de gemeente worden gezet. Dat betekent dat ook alle aanvullende informatie voor het publiek beschikbaar is. Dat zou het voor geïnteresseerden aanzienlijk makkelijker maken en kost nauwelijks moeite, laat staan geld.


 

Nog een paar andere dingen die mij zijn opgevallen.

 • In zowel het oude als nieuwe reglement wordt consequent gesproken over "gemeentehuis", terwijl er toch met grote letters "STADHUIS" op het gebouw staat.
 • Zowel het oude als nieuwe reglement gaan er van uit de voorzitter een man is.
 • De raad kan volgens het nieuwe reglement de secretaris in de raad laten komen. Niet alleen om hem ter verantwoording te roepen maar zelfs om hem aan de beraadslagingen te laten deelnemen. Waarom is dat? Zelfs vroeger toen er nog geen griffier was en de secretaris dus bij de raadvergadering functioneel aanwezig was moest hij wel zijn of haar mond dicht houden!
 • Er is ook een reglement voor het presidium. Kennelijk heeft de nu voorgestelde "nog nieuwere wijze van vergaderen" geen invloed op dit presidium en behoeft de werkwijze van het presidium ook geen verbetering. Ik vind dat vreemd.
 • Volgens het oude reglement konden ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan de voorbereidende vergadering deelnemen. In de praktijk was alle inbreng van buiten beperkt tot het spreekrecht en deelnemen als gast. Het verschil tussen voorbereidende vergadering en commissie blijkt nog kleiner dan ik dacht.
 • Het oude reglement beschrijft de "voorbereidende vergadering". Het nieuwe reglement, dat toch de werkwijze van de raad beschrijft noemt de nieuwe commissies niet. De werkwijze van de nieuwe commissies is in een afzonderlijk reglement opgenomen. Een verwijzing naar dit reglement zou toch moeten, anders zou een argeloze persoon die wil weten hoe de Graafse raad werkt nooit op het idee komen dat commissies een wezenlijk onderdeel zijn van de gemeenteraad van Grave.
 • Het is raadzaam de bepalingen in zowel het oude als nieuwe reglement eens na te kijken en te vergelijken met de planning die nu bij het voorstel hoort. Dat klopt niet.
 • Het presidium kan wethouders uitnodigen aan de vergadering deel te nemen. Dat betekent wel dat dit van te voren moet zijn geregeld, of er moet tijdens de vergadering nog een spoedeisende presidiumvergadering worden gehouden.
 • Zowel in het oude als nieuwe reglement wordt wel een sluitingstermijn voor het indienen van een amendement genoemd, maar geen vroegste tijdstip. Er is dus geen enkel beletsel een amendement in te dienen op het moment dat een fractie dat wenselijk vindt. Intrekken kan altijd nog. Het zou de discussie een stuk duidelijker maken als (mogelijke) amendementen zo vroeg mogelijk bekend zijn.
 • De bepalingen in zowel het oude als nieuwe reglement over een initiatiefvoorstel vind ik warrig. Nu lijkt het als of er eerst een voorstel moet komen een initiatiefvoorstel in te dienen en pas daarna kan het echte voorstel komen. Wat maakt het uit of een voorstel door het college, het presidium of een raadslid wordt ingediend? Laat ze allemaal aan dezelfde voorwaarden voldoen.
 • Iets anders wordt het als een voorstel direct vanuit de burgerij komt. Oude en nieuwe reglement besteden daar geen aandacht aan. Toch bestaat het verschijnsel. Van een dergelijk voorstel kan ik me voorstellen dat de raad (of daartoe gemachtigd) het presidium beslist of het in behandeling wordt genomen. Vervolgens kan het als een normaal voorstel worden voorbereid in innige samenwerking tussen initiatiefnemers en ambtelijk apparaat. Uiteraard wordt het voorzien van commentaar van het college.
 • Schriftelijke vragen verlopen nog steeds buiten het gezichtsveld van de burgerij. Een gemiste kans om dit te verbeteren.

Dit is het resultaat van één keer door de stukken te scrollen. Grote kans dat ik zaken heb gemist. Het oude reglement was van een uitgebreide toelichting voorzien. Bij het nieuwe ontbreekt die. Dat is zeker voor niet ingewijde lezers en lezeressen een gemis.

Dit stuk is al veel te lang en toch is er ook nog de verordening op de commissies 2011.


 

Aangezien elke toelichting ontbreekt kun je haast bij iedere bepaling vragen naar het waarom. Ik volsta daarom met enkele algemene opmerkingen.


 

 • Allereerst natuurlijk: waarom 2 commissies en waarom dit vastgelegd in het reglement. Naar mijn idee zou het per periode wel eens prettiger zijn met 3 commissies te werken. Dat zou een logischer taakverdeling over de commissies mogelijk maken. En dat alles kan per raadsperiode verschillen.
 • Het lijkt mij ook dat personeel en organisatie ook een taak van het presidium zou kunnen zijn. Werkwijze van de raad is ook een organisatiekwestie.
 • Volgens het bijgevoegde tijdschema, worden de commissievergaderingen een week na elkaar gehouden. Ik vind dat uitermate ongelukkig omdat daar gewoon een week proceduretijd mee verloren gaat.
 • Bij twijfel wordt een voorstel in beide commissies behandeld. Zeker als de vergaderingen een week uit elkaar worden gehouden bestaat een groot gevaar voor herhaling. Dat is altijd het probleem met commissies geweest: in de raad werd de commissievergadering dunnetjes of zelfs dik overgedaan. Dat is een zaak van discipline van de raadsleden en niet van het systeem.
 • Net als in het oeroude systeem kunnen anderen aan de beraadslaging van de commissie deelnemen. De beslissing daarover wordt door de commissie genomen voordat de beraadslaging begint. Dan zou het wel prettig zijn als de betrokkene daarvan op de hoogte is. Laat de voorzitter daarover beslissen en de betrokkene(n) tijdig uitnodigen. Belanghebbenden bij een onderwerp moeten ook in de gelegenheid worden gesteld desgewenst mee te doen. Hier is een raakvlak met de relatie tussen gemeente en organisaties zoals wijkraden.
 • Het voorzitterschap van een commissie is altijd al een punt van discussie geweest. Nu wordt zonder meer gekozen voor een raadslid. Dat is wel de makkelijkste keuze, maar is het ook de beste? Een raadslid wordt door de bevolking niet gekozen vanwege zijn of haar kwaliteiten als commissievoorzitter. Aangezien het lijkt alsof de voorzitter alleen de taak heeft de vergadering te leiden dient hij of zij juist wel die kwaliteiten te hebben. Kan een onafhankelijke voorzitter? Zou een ambtelijke voorzitter niet direct veel vragen kunnen beantwoorden, er zal toch wel een deskundige ambtenaar bij moeten zijn? Dat een wethouder voorzitter was is altijd al bezwaarlijk geweest. Tot aan het dualisme ie toch steeds om praktische redenen voor gekozen en daarna werd het geen succes. Is het onmogelijk een wethouder voorzitter te laten zijn en wegen de voordelen op tegen de nadelen. Als ik dan nog roulatie tussen de leden van de commissie als mogelijkheid noem heb ik alle mogelijkheden geschetst. "Onderzoek alles en behoud het goede" zou ik zeggen. Ik weet het ook nog niet.


 

Ik stop. Het heeft geen zin aan de hand van een reglement deze kwestie uitputtend te bespreken. Je moet eerst duidelijk hebben wat je met commissies wel en niet wilt en dat dan vervolgens in een reglement vastleggen.


 

Ik heb in iedere geval nog veel meer vragen en op bijna iedere vraag wel meer mogelijke antwoorden.

dinsdag 13 september 2011

Voorbereidende vergadering 13 december; een impressie

Na de voorbereidende vergadering kwam bij mij de vraag naar voren of deze bijeenkomst nu werkelijk iets had bijgedragen aan de besluitvorming van de raad van Grave. We weten nu welke stukken als A-stuk naar de besluitvormende vergadering gaan en waar dus niet meer over hoeft te worden gesproken. De discussie in de besluitvormende vergadering over de B-stukken zal wel een herhaling zijn van de discussie van vanavond. Goed, een aantal vragen van raadsleden werd van een antwoord voorzien waar men kennelijk genoegen mee nam. Maar veel van die vragen kwamen voort uit onduidelijkheid van de stukken (of slecht lezen). Komisch was aan het begin was dat een raadslid kennelijk nu pas zag dat er fracties met 3 personen zaten, terwijl volgens het reglement van orde het er maar 2 mogen zijn. Hij werd er op gewezen dat dit al een hele tijd zo het geval is. Bij de behandeling van de terugkeer naar commissies volgende week komt dat punt weer aan de orde. Zo waren er deze avond meer zaken waarover de raad het volgende week zou moeten hebben om tot een beter besluitvormingsproces te komen; dan komt de werkwijze van de raad aan de orde.

Interessant was de vergelijking tussen de twee beleidsnota's: het jeugdbeleid en de bibliotheek. Het resultaat was wel dat de beleidsnota van de bibliotheek als A-stuk werd gekenmerkt. Daar wordt dus niet meer over gesproken, terwijl de kadernota jeugd- en jongeren beleid 2011-2014 als B-stuk weer wel ter discussie staat. Het gekke daarbij is dat de bibliotheeknota wel direct tot veranderingen in het beleid leidt met als gevolg uiteindelijk een besparing op termijn (ook bij bezuinigingen gaat de kost voor de baat uit). Het karakter van de kadernota J&J bleek uiteindelijk niet meer (maar zeker ook niet minder) dan een informatienota. Heel zinvol en alom werd ook betreurd dat de presentatie van Radius niet doorging. Waar ik in de voorbeschouwing waarde hechtte aan het gegeven dat het college zelf keihard stelde dat de jongerenbus en het jongerencentrum zouden worden gecontinueerd deelde de wethouder nu mee dat hij bij de begroting zou voorstellen die voorzieningen te schrappen. De bus werd toch al nauwelijks gebruikt. Terecht dat het CDA dan vond dat dan de positieve benadering in de nota moest worden afgezwakt. Het argument van de wethouder dat de nota over de lange termijn ging en dat daarom financiële overwegingen niet van belang zouden zijn sprak mij helemaal niet aan. Bovendien is 2011-2014 helemaal niet zo lang. De raad zal de kadernota al dan niet door het CDA geamendeerd vaststellen, maar daarmee is inhoudelijk dus niets besloten.


 

Heel anders is het bij de bibliotheek ofschoon die beleidsnota zelfs tot 2015 van kracht is. Niet alleen mooie voornemens, maar concrete maatregelen met als doel met zo weinig mogelijk schade te bezuinigen. Bezuinigen op personeel, en dat is bij een voorziening als de bibliotheek nu eenmaal onvermijdelijk als je met minder geld moet werken, brengt in het begin altijd extra kosten mee aan afvloeiingsregelingen. Ook dat hebben we met z'n allen zo gewild. Bezuinigen zonder dat het ergens pijn doet is niet mogelijk tenzij het van te voren een zootje was, en dat was bij de bibliotheken in het Land van Cuijk en omstreken zeker niet het geval; leve de samenwerking. Er zijn zeker nadelen ten opzichte van de huidige situatie. Je zult meer wat langer op een boek moeten wachten en de kans dat het al is uitgeleend wordt ook groter. De wethouder wist alle vragen hierover direct en afdoende te beantwoorden. Kortom een gedegen goed voorbereide zaak. Ook dat in dit geval is gekozen voor communicatie nadat de oplossing voor de problematiek was gevonden is in dit geval juist. Blijft wel de noodzaak van een goede informatie bij invoering.

Aangezien alle vragen afdoende waren beantwoord en niemand een betere aanpak wist werd dit een A-stuk. De mededeling dat alle gemeenteraden wel eenzelfde besluit moeten nemen was dan ook nauwelijks een dreigement.


 

Het al of niet bewaken van de fietsen gaf aanleiding tot een discussie of de bezuiniging niet te niet werd gedaan doordat degenen die nu hun baan zouden verliezen in de uitkering zouden komen. Aangezien de fietsenstalling nauwelijks klanten had was het wel een baan maar geen werk. Dat er op werd gewezen dat het stuk over een fietsenstalling en niet over meer of minder sociaal beleid was dan ook terecht. Vergelijk ook de bezuiniging bij de bibliotheek waarbij zich ook een dergelijk probleem voordoet. Er werd wel een aanzet gegeven voor het vervolg. De discussie komt terug in de besluitvormende vergadering.


 

Het voorbereidingsbesluit voor de camping gaf na een toelichting die ook in het stuk had kunnen staan geen probleem en werd dus ook A-stuk. Of de nu te volgen procedure nog via de oude wet verloopt is voor de raad niet echt van belang. Uit pure nieuwsgierigheid ga ik het toch navragen.


 

Bij het instellen van het regieteam land van Cuijk ontstond enig gekrakeel over de Graafse vertegenwoordiging. Die discussie werd afgebroken omdat volgende week de raad in beslotenheid daarover gaat praten. En daar hoort een dergelijke zaak ook thuis. Wel blijkt er nog een aversie tegen of vrees voor burgemeesters te zijn. Ze kunnen met hun ervaring, wijsheid en enige afstand best een goede inbreng hebben en als gemeenteraad kun je ze bij de beslissing altijd alsnog negeren.


 

Bij de behandeling van het merkwaardige initiatiefvoorstel van de wijkraad werd nog eens duidelijk dat de raad nog steeds staat achter de uitspraak dat Esterade pas hoeft te worden verlaten als vervangende ruimte is gerealiseerd. Onvermijdelijk gevolg is dat het gebouw dan ook niet voor die tijd kan worden verkocht. De opbrengst van de verkoop was bedoeld om een deel van de bouw van het MFC te betalen. Dat geld moet er toch uiterlijk eind 2012 zijn. Hoe dat moet worden aangepakt interesseert kennelijk geen raadslid. Geld uitgeven dat er niet is heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de huidige financiële problemen. Overigens zou het mij niet verbazen dat handhaven van de huidige functie van het gebouw uiteindelijk prima past in de optimale oplossing voor de problemen van de scholen in hun allerbreedste vorm, waarover al lang wordt gedroomd.


 

De vragen over de informatienota over de motie van Trots over het mobiliteitsfonds komen volgende week in de voorbereidende vergadering aan de orde. Wellicht dat die nota alsnog wordt gepubliceerd. Ik heb hem gezien en daarin werd het standpunt van het college, dat wat de raad wil alleen kan als er een hoop geld bij wordt gelegd, nog eens bevestigd. Dat zal de raad niet bevallen en dus wordt het volgende week een interessante discussie. Ik verheug me er al op.


 

Het sluitingsuur kwam niet in gevaar, maar toch zal ook daar volgende week over worden gesproken.

zaterdag 10 september 2011

Raadvergaderingen september 2012 deel 3, overige punten

(On)bewaakte fietsenstalling


 

Het voorstel van het college om de thans bewaakte fietsenstalling vooralsnog om te zetten naar een onbewaakte vind ik logisch. De openingstijden die blijkbaar bij deze bewaakte fietsenstalling horen sluiten niet aan op de behoefte en daarom kiest men voor wild stallen van een oude fiets in plaats van een dure in de bewaakte stalling te zetten. Het college geeft zelf al aan dat dit een tussenoplossing is en dat er gezocht moet worden naar een andere en definitieve bestemming van het gebouw. Daar hoort dan ook het definitief oplossen van het stallingprobleem. Ik ben benieuwd hoe het college dat denkt aan te pakken. Projectmatig staat in het voorstel, maar dat mag wel wat concreter.


 

Voorbereidingsbesluit camping Bruinsbergen.


 

Ik dacht dat dit een formaliteit zou zijn, maar het voorbereidingsbesluit is volgens de tekst nodig voor een procedure ex art 19.1 van de wet RO. Nu is er sinds juli 2007 een nieuwe wet R.O. en daarin is deze procedure vervangen door een andere. Er was wel een overgangstermijn, maar ik kan me niet voorstellen dat deze plannen hier nog onder vallen. Op het besluit zelf heeft dit geen invloed.


 

Instellen regieteam raden Land van Cuijk.


 

Deze club moet hetgeen afgesproken is bij de Graafse Conferentie in juni gaan bewaken. Het voorstel regelt dat en niet meer dan dat. Het wachten is op inhoudelijke voorstellen. Die moeten wel snel komen want maart 2012 moeten er resultaten zijn.


 

Biblioplus, beleidsvisie 2012-2015.


 

In deze beleidsvisie geeft het bestuur van de bibliotheken in het Land van Cuijk aan hoe zij met minder geld van de gemeenten toch een goede kwaliteit kunnen leveren. Daarbij wordt extra aandacht gegeven aan de jeugd. Wat zou je als gemeenteraad van Grave nog meer willen? Ook de BPR kan wat dat betreft gerust zijn. De visie van biblioplus sluit goed aan bij de nota jeugdbeleid. Is dit toeval of is er afstemming geweest?

Vanuit de bibliotheek zelf is er al publiciteit aan de visie gegeven. Wat mij aanspreekt is dat men proactief en open wil communiceren. Vooral dat proactieve zou de gemeente ook eens moeten proberen.

Een vraagtekentje zet ik bij de financiering van de eenmalige transfomatiekosten uit het incidentele saldo van de begroting 2012. Die begroting moet nog worden vastgesteld en dus ligt daar al weer een claim op.


 

Burgerinitiatief wijkraad Estersveld.


 

Als laatste komt op 13 september de reactie van het college op het burgerinitiatief van de wijkraad aan de orde. Eigenlijk is het niet meer dan een ingewikkelde manier om de wijkraad vragen aan het college te laten stellen over de toekomst van het wijkgebouw Esterade. De raad heeft indertijd besloten dit gebouw te verkopen om met de opbrengst het Multi-Functioneel-Centrum te financieren. Daarvan is de bouw begonnen, dus het geld moet op tafel komen. Aan de andere kant was wel toegezegd dat er voor wijkgebonden activiteiten vervangende accommodatie zou komen en wel eerst de vervanging en dan het vrijmaken van Esterade. Voor de vervangende accommodatie is nog geen geld beschikbaar. Alleszins reden dus om daarover eens duidelijkheid te vragen. Dat moest blijkbaar op deze ingewikkelde manier.

Maar goed, de antwoorden liggen er nu. Of men nu in het Estersveld weet hoe het allemaal gaat verlopen betwijfel ik. Het gebouw is nog niet verkocht en de weg naar vervangende accommodatie is nog lang en voor velen duister. Uit de toon van de antwoorden leid ik af dat St.Juttemis een aardige schatting zal zijn. Blijft dan de vraag hoe het moet met de financiering van het MFC. Een overbruggingskrediet, gedekt uit incidentele saldo's?

Raadvergaderingen september deel 2 nota jeugdbeleid


 

Het eerste agendapunt op 13 september mag er wezen: kadernota integraal jeugdbeleid gemeente Grave 2011-2014. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het jeugdbeleid is dus belangrijk en een kadernota daarover verdient dan ook veel aandacht, zowel bij de voorbereiding als de besluitvorming en vooral de uitvoering. Aangezien de informatieavond, die tot het vergadersysteem behoort, weer wordt overgeslagen wordt begonnen met een presentatie. Jammer dat die niet is gegeven voordat de raadsleden en andere geïnteresseerden de nota gingen bestuderen.

Bij het jeugdbeleid zijn veel personen, verenigingen en andere organisaties betrokken. Denk maar aan verenigingen met jeugdafdelingen, scholen, wijk- en buurtverenigingen, bibliotheek, scouting enz. enz. Je verwacht dan ook dat die organisaties bij de opstelling van de kadernota zijn betrokken. Geen wonder dat ik eerst naar de communicatieparagraaf in het voorstel heb gekeken. Daarin werd wel met nadruk vermeld dat in het gemeentehuis wel alle betrokken ambtenaren rechtstreeks bij de opstelling zijn ingeschakeld. Moest er nog bijkomen, is mijn reactie. Veronderstel dat alle onderlinge communicatie via de gemeentesecretaris zou verlopen. Dat zou toch onzinnig zijn. Ja, maar de communicatie met externe betrokkenen is wel beperkt gebleven tot de (verplichte) consultatie van de B(urger) P(articipatie) R(aad), dus geen rechtstreekse betrokkenheid van het "werkveld".


 

In de opmerkingen die de BPR volgens het raadvoorstel (waarom is het volledige advies van de BPR niet als bijlage bijgevoegd?) heeft gemaakt vind ik wat merkwaardigs.

 • De BPR pleit voor behoud van de jeugdsubsidie, maar in de hele kadernota is geen bedreiging tegen die voorziening te vinden, eerder het tegendeel; deze voorziening wordt heel positief beschreven;
 • Nog sterker is dit bij de zorg die de BPR uitspreekt over de jongerenbus en het jongerencentrum. In de nota staat keihard dat die voorzieningen gehandhaafd blijven (pg 31 Inzet jongerenwerk) en wel op basis van het bestuursakkoord!
 • De BPR maakt zich kennelijk ook zorgen over de bibliotheek. Die voorziening wordt in de hele nota één keer genoemd:" De bibliotheek heeft ook een educatieve functie en kan desgewenst partner worden van een brede school".

De verklaring is natuurlijk dat de BPR weet dat er in Grave zaken spelen die niet in de nota zijn meegenomen, maar wel degelijk grote invloed zullen hebben. Bij de nog vage besprekingen over bezuinigingen zijn wel degelijk voorstellen aan de orde die een bedreiging vormen voorde vele goede voornemens in deze kadernota. En daar slaan de opmerkingen van de BPR natuurlijk op.


 

Een kadernota geeft hoofdlijnen aan; een kader is een begrenzing en als iets een begrenzing vormt dan is dat het budget. Het begrip bezuiniging komt één keer voor in de nota: "Het bestuursakkoord staat vooral in het teken van bezuinigingen." Het is een kort zinnetje, maar wel heel bedreigend. Het bestuursakkoord is het basisdocument voor het algehele beleid in de gemeente. Als daarin bezuinigingen een hoofdrol spelen moet je wel een struisvogel met een grote hoop zand zijn om die constatering wel in je beleidsnota te zetten, maar er verder niets mee te doen. In de nota wordt helemaal niet over financiële mogelijkheden en bedreigingen gesproken. Het raadsvoorstel is heel laconiek: "Extra middelen die nodig zijn om nieuw jeugdbeleid uit te voeren zijn niet begroot. Mochten die middelen in de komende jaren nodig zijn dan zal op dát moment bekeken worden of daarvoor dekking gevonden kan worden."

Daarmee is ook de vraag aan de orde wat er met de nota gaat gebeuren. De laatste paragraaf geeft wel aan wat er zou moeten gebeuren om het jeugdbeleid niet alleen een kader maar ook inhoud te geven. Het raadsvoorstel zou dan moeten aangeven wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. En daar zwijgt het college, want het college zou een voorstel daarvoor moeten doen. Het risico is levensgroot dat de raad de nota voorkennisgeving aanneemt. En ook als de raad de nota vaststelt is het betekenisloos. En dat zou jammer zijn, want de nota is echt de moeite waard om goed te bestuderen en je af te vragen wat je als gemeentebestuur er mee zou moeten en kunnen.


 

Toch zijn er ook dan wel conclusies te trekken. Één voorbeeld: in de nota staat keihard dat de jongerenbus blijft. Het college stelt voor de nota onverkort vast te stellen. Dan kun je het als college niet maken bij de begrotingsbehandeling alsnog voor te stellen de bus te schrappen. Die begroting zal nu ook wel ongeveer rond moeten zijn. Conclusie: de jongerenbus blijft. Zo zijn er meer voorbeelden.


 

Voor nu voldoende. Op de agenda staan nog andere voorstellen met raakvlakken aan dit onderwerp.

vrijdag 9 september 2011

Raadvergaderingen september 2011 deel 1

Vooraf

Woensdag was er nog geen agenda voor de komende vergadering van de gemeenteraad. Wel werd er ook voor 20 september een voorbereidende vergadering aangekondigd. Donderdag verschenen de agenda's voor de voorbereidende vergaderingen van 13 en 20 september en de besluitvormende van 27 september op de website. Mijn eerste reactie was: Oef!!! Dat wordt weer een strijd om op 22:30 uur klaar te zijn. Wat natuurlijk zou kunnen helpen, of juist niet, is dat de voorbereidingstijd minimaal is. Fractieberaad moet onvoorbereid of na de vergadering worden gehouden. Dat zou kunnen leiden tot een houding van "het zal wel goed zijn" en dan kunnen er vlot besluiten worden genomen, hetgeen iets anders is dan goede besluiten. Maar de raad kan ook nog een lawine van vragen op het college afvuren en dan wordt het toch weer een latertje of doorschuiven van onderwerpen. Het presidium, en dus de raad zelf, gaat er van uit dat over alle voorstellen van beide voorbereidende vergaderingen in de besluitvormende vergadering kan worden beslist. Daarbij komt nog dat op de agenda van die besluitvormende vergadering ook het welstandsbeleid voorkomt. Dat onderwerp is vlak voor de vakantie al besproken, maar de raad vond dat het onvoldoende was voorbereid. Huiswerk opnieuw was dus de boodschap. De gebrekkige communicatie over dat onderwerp was één van de redenen van de raad het stuk terug te sturen. Ik was dan ook reuze nieuwsgierig waarmee het college zou komen. Het antwoord is simpel: met de mededeling dat het voorstel later volgt! Dat zal wel voor 27 september zijn, maar hoeveel? Volgens mij had het ook opnieuw in de voorbereidende vergadering moeten worden besproken. De opmerkingen van de raad waren te principieel om behandeling in de voorbereidende vergadering over te slaan. Overigens heb ik niets gemerkt van verbeteringen.

En toch miste ik nog iets. Na de vorige vergadering gaf ik al aan de besluitenlijst van die vergadering zorgvuldig zullen te lezen. Daarin zou moeten staan hoe de opmerkingen van Mevrouw Schuts over de daaraan voorafgaande vergadering zijn verwerkt. Laat nu het onderwerp goedkeuren besluitenlijsten 28 juni en 5 juli niet op de agenda staan.


 

Als ik dit weekend nog wat gaatjes vind ga ik nog in op diverse onderwerpen.

dinsdag 6 september 2011

Het zomerreces is voorbij !! Aan de slag !

Het reces is voorbij en de raad van Grave gaat dus weer aan de gang. En dan zullen wij als geïnteresseerde burgers ook maar weer mee gaan doen.

Volgens het systeem van "vernieuwend vergaderen" dat dit jaar is ingevoerd en waar iedereen inmiddels overtuigd is dat het niet werkt zou op 20 september een informatieavond plaatsvinden en op 27 september de voorbereidende en de besluitvormende vergadering.

Als je de weg weet op de site van de gemeente kun je zien dat er na 1 maart al geen dergelijke avond is gepland, laat staan gehouden. In de vakantieperiode verscheen in de lijst plotseling een voorbereidende vergadering op 13 september. De besluitvormende bleef keurig op 27 september. Kennelijk wordt stilzwijgend het "vernieuwend vergaderen" afgeschaft en gaan we weer terug naar het oude systeem. Aangezien het "vernieuwend vergaderen" niet was verwerkt in het reglement van orde kan dat ook zonder veel poespas. Maar dat oude systeem werd juist verlaten omdat het niet beviel. Toch is er een positief verschil: er zitten nu twee weken tussen voorbereidende en besluitvormende vergadering. Daarmee wordt de kans groter dat de informatie voor de raad bij het begin van de vergadering volledig is zonder e-mails op het laatste moment. Over informatie voor het publiek zal ik het maar niet meer hebben.


 

Lijkt positief, maar helaas…. Nu op 6 september 18:00 uur is er nog geen agenda bekend en dus ook nog geen stukken beschikbaar. Bij nadere beschouwing is dat ook logisch. De datum van de voorbereidende vergadering is wel 14 dagen naar voren geschoven, maar men heeft er kennelijk niet aan gedacht dat daarmee ook de voorbereiding van die vergadering eerder moet starten. Zo is de bijbehorende presidiumvergadering gewoon op 6 september, dus vanavond, blijven staan. Met een beetje inspanning zou de agenda morgenochtend om 9:00 uur op de site te vinden kunnen zijn. Ik ben benieuwd.


 

Het gerucht, een belangrijke informatiebron voor Graafse bestuurlijke processen, wil dat men terug wil naar de oude commissiestructuur. Dat heeft zeker voordelen, maar in het monistisch systeem werkte dat heel anders dan in het huidige duale. Ook hier dus eerst goed naar de consequenties kijken alvorens een weliswaar enthousiast, maar impulsief besluit te nemen.


 

Dat besluiten nemen zonder op de consequenties te letten en daar rekening mee te houden is trouwens symptomatisch voor deze gemeente.


 

Hoera ; Hart van Grave is begonnen.

Eindelijk is het zover. De voorbereidende werken voor de nieuwbouw zijn nu enkele weken aan de gang en er wordt flink opgeschoten. Dat dit voor de omwonenden, de ondernemers in de binnenstad en al degenen die graag of noodgedwongen naar het Graafse centrum komen flink wat overlast zou geven was al lang bekend en werd ook wel geaccepteerd. Wie mooi wil worden moet nu eenmaal pijn leiden. Maar liefst niet meer dan nodig. Daarom was al van diverse zijden de gemeente gevraagd tijdig maatregelen te nemen in de vorm van vervangende parkeergelegenheid en omleidingroutes. Bij de behandeling van de parkeernota eind vorig jaar is dit ook nog aan de orde gekomen. De gemeente heeft echter volstaan met het publiceren van de nodige verkeersbesluiten met de gelegenheid daar gedurende zes weken bezwaar tegen te maken. Die zes weken zijn nog niet voorbij! Vervangende parkeergelegenheid en aanwijzingen voor vreemden hoe ze wel hun doel binnen of buiten Grave kunnen bereiken zijn er niet.

Nu is dat een probleem dat zich vanzelf oplost. Binnenkort weet iedereen dat je de auto in de binnenstad van Grave niet kwijt kunt en dat je een dikke kans hebt vast te lopen. Dan is het simpel: vermijd Grave en doe je inkopen elders. En weg is een hele tijd weg.

Nog een paar weken geduld en dan hoeft de vervangende parkeergelegenheid niet meer en is het rustig in de stad zodat de aannemer fijn kan werken.


 

De zelfredzaamheid van de bewoners en ondernemers is ook wel voldoende om alle problemen, ook die bij goed overleg van te voren hadden kunnen worden voorkomen, op te lossen. Met de uitvoerders is goed te praten en aan de horizon gloort het licht van een pracht project.


 

Je zou bijna gaan denken dat de gemeente overbodig is.