zondag 30 oktober 2011

Begroting 2012

De begroting voor 2012 staat netjes op de site van de gemeente en de algemene beschouwingen van de diverse fracties zijn via partijsites en de weblog van Jacques Leurs ook beschikbaar. Je moet als belangstellende voor het gemeentebestuur wel flink wat moeite doen om aan je informatie te komen. Dat zou op eenvoudige wijze heel wat makkelijker kunnen en ook moeten. Maar dat is al een oude klacht en het lijkt er op dat je in Grave hiermee zult moeten leren leven.

Ik heb geen zin en tijd om de stukken zorgvuldig door te nemen. Het antwoord van het college op de algemene beschouwingen komt (als het goed is) woensdag 2 november, maar of we dat als burger ook op de website zullen zien is nog maar de vraag. Vervolgens is de behandeling in de raad al op dinsdag 8 november. Dat biedt ook de arme raadsleden nauwelijks tijd zich op die vergadering voor te bereiden. Misschien dat men zich dan tot hoofdlijnen gaat beperken. Die zijn er wel degelijk te ontdekken.


 

Dat Grave net als alle anderen in de wereld de broekriem aan moet halen wordt al jaren geroepen zonder dat er daadwerkelijk iets is gebeurd. Laatstelijk, bij de kadernota, heeft de raad het laten liggen en geen kaders gesteld zoals de bedoeling was. De kadernota werd voor kennisgeving aangenomen en het werd aan het college over gelaten een begroting te produceren die paste in de opdracht in vier jaar zo'n € 2.000.000 om te buigen. De raad heeft zich beperkt tot het aangeven met welke bezuinigingen de afzonderlijke fracties niet blij zouden zijn. Nu was bij de kadernota al duidelijk dat als je de noodzakelijk geachte bezuiniging wilde halen je zo ongeveer alle uitgewerkte ideeën voor bezuiniging zou moeten realiseren, leuk of niet. Dat het college dat in de begroting dan ook voorstelt was te verwachten. Je kunt eigenlijk niets anders zeggen dat het college de taak die de raad heeft opgedragen keurig heeft uitgevoerd. Globaal gezegd kun je de algemene beschouwingen van de fracties op dit gebied samenvatten met: "moet het nou echt en waarom zijn onze wensen niet gehonoreerd?" Het antwoord is dan ook eenvoudig.


 

Het meest opvallend voor het publiek is natuurlijk de verhoging van de OZB. Daar worden we allemaal door getroffen. Afzonderlijke bezuinigingen treffen vaak maar een deel van de bevolking, jeugd, ouderen, sportmensen of andere groeperingen. Natuurlijk komt een verhoging in één klap met 10% hard aan, maar dat heeft onze gemeenteraad zelf gewild. Jarenlang werd vol trots geroepen dat er een sluitende begroting was zonder OZB-verhoging. Dat daarvoor wel een beroep moest worden gedaan op de reserves werd er niet bij verteld. Het is al een oude stelregel dat je moet sparen als je geld genoeg hebt om te kunnen blijven uitgeven als de inkomsten minder worden. In bijbelse tijden wist men dat al. Voor mensen die daar nog iets van weten is de verwijzing naar de zeven vette en de zeven magere jaren voldoende om te begrijpen waar ik het over heb. Anders gezegd: 10 weken lang een euro opzij leggen doet minder pijn dan in één klap € 10 op tafel te moeten leggen.

Het CDA heeft een merkwaardige oplossing gevonden. De grondexploitatie, die vlak voor de begroting wordt behandeld laat een vreselijk tekort zien. Maar pas in december komt het college met de rapportage over het Wisseveld. En dus oppert het CDA de suggestie we daarom met dat verlies nog geen rekening hoeven te houden en dan blijkt de OZB-verhoging voor 2012 niet nodig. Dat komt neer op "wat niet weet, dat niet deert". Nou meen ik dat regeren vooruitzien is. Nu om deze reden de OZB niet te verhogen betekent dat die volgend jaar nog meer omhoog moet. Want dat er een groot verlies op het Wisseveld komt is zeker. Dat brengt me bij de grondexploitatie.


 

In de grondexploitatie wordt een aantal projecten los van de rest van de algemene administratie beheerd en verantwoord. Die groep projecten wordt grondexploitatie genoemd omdat, althans in het verleden, de gemeente daar eigen grond bij inbracht. Natuurlijk ging dat tegen betaling. Die grondexploitatie leverde de gemeenten flink wat geld op. Het kon dus niet gauw fout. De tijden zijn veranderd. De gemeente heeft geen grond meer om in te brengen en ook de winsten zijn vervangen door verliezen. Nu wordt voorgesteld om die reden projecten uit de grondexploitatie te halen en naar de algemene administratie over te hevelen. Ik vind dat onverstandig. Zeker nu winsten minder voor de hand liggen dient er extra zorg aan die projecten te worden besteed. De rol van de gemeente is complex. Het gaat er niet om dat een ontwikkelaar een hoop stenen op een aantrekkelijke manier op elkaar stapelt. Er komen zaken als volkshuisvesting, stedenbouw, verkeer en nog wat andere zaken bij kijken. Er wordt dan wel geroepen dat de gemeente zich moet beperken tot een regierol, maar juist die rol vereist een actieve inbreng die vooraf gaat aan de uitvoering. En omdat ook de kost uitgaat voor de baat dient de gemeente bij die projecten extra alert te zijn. Ontwikkelingprojecten dienen daarom hun eigen traject te hebben. Ook in een ziekenhuis is er voor complexe gevallen de intensive care. Het gaat niet om de administratie, want dat is een zaak van linker- of rechter broekzak, maar om aandacht en bewaking.

Het Wisseveld is wel het meest schrijnende voorbeeld van hoe het mis kan lopen. Er is nu al een buffer van ruim € 8.000.000 om het te verwachten verlies te dekken. Nu komt het college binnenkort met volledige opening van zaken. De wijze van aankondiging is wel zodanig dat ik niet verwacht dat de soep niet zo heet zal blijken als hij tot nu toe is opgediend.

Nu over het Wisseveld in de grondexploitatie niets wordt gezegd is discussie over de andere projecten minder interessant. In dit geval adviseer ik de raad dan ook dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. En op een later tijdstip een diepgaander discussie te voeren over de organisatie en administratie en verantwoording van dergelijke ontwikkelingsprojecten. Ik vrees ook dat de informatie die binnenkort wordt gegeven te omvangrijk is om er al in december over te kunnen beslissen zoals het college aankondigt. Voor mij is ook de vraag relevant waarom het twee jaar, nadat de ramp zich aankondigde en een wethouder zijn biezen moest pakken, heeft moeten duren alvorens duidelijkheid kon worden verschaft over dit project.


 

Wat de rest van de algemene beschouwingen betreft beperk ik me tot de constatering dat er twee lijnen zijn te zien in de waardering van diverse bezuinigingsmaatregelen. Een deel wil vooral de sociale maatschappelijke kant sparen en een ander deel vindt juist dat economie, recreatie en toerisme moeten worden gespaard. Het zou interessant zijn om in de discussie daarvoor de argumenten te horen. Waar hebben onze inwoners het meest aan? Wat geeft de meeste kansen voor de toekomst? Argumenten als: het staat in het bestuursakkoord zijn onvoldoende.


 

Ik ben toch benieuwd naar de reactie van het college.


 

woensdag 19 oktober 2011

Lering uit de eerste commissievergadering

Het was voor de deelnemers aan de commissievergadering nog wennen. De publieke belangstelling was duidelijk minder en ook de pers was afwezig. Dat zal commissieleden natuurlijk in de verleiding brengen de zinnige dingen die zij naar voren hebben gebracht nog eens in de raadvergadering te herhalen. Deze keer had alleen de VVD een "gast" meegebracht en zoals meegedeeld ontbrak VPGrave in zijn geheel. Dus zat er maar een klein clubje aan de vergadertafel met de voorzitter en de griffier op afstand. Niet echt een goede vergadersfeer.

De hoofdmoot van de agenda betrof technische aanpassingen van een aantal verordeningen. Inhoudelijk werd er dan ook nauwelijks over gesproken. Wat aanvullende informatie was genoeg. De discussie ging, zoals vaak, dan ook meer over de presentatie van het voorstel. Nu bleek dat de stukken wel op tijd op de website stonden, maar dat de papieren versies pas tijdens de vergadering werden uitgereikt.

Omgekeerd was het weer bij het voorstel om een stap te zetten in de richting van één ambtelijk apparaat voor Cuijk, Grave en Mill. De commissieleden hadden meer stukken, ofschoon ik de indruk kreeg dat ze zich niet allemaal daarvan bewust waren. Inhoudelijk was de discussie dan voor het publiek ook niet te volgen, voor zover er van inhoudelijke discussie sprake was. De vraag of de Ondernemingsraad is ingeschakeld is zo essentieel en dus voorspelbaar dat het antwoord daarop in het voorstel had moeten verwerkt. En dan ben ik weer bij een oud probleem. De voorstellen zijn als ze naar de raad –en nu commissie gaan- onvoldoende technisch voorbereid. Dat geldt voor voorstellen van het college, maar in nog sterkere mate voor voorstellen vanuit de raad. Ik heb al meer betoogd, dat onvoldoende voorbereide stukken en onvoldoende tijd voor nadenken en overleg de hoofdoorzaak zijn van de ontevredenheid over het Graafse besluitvormingsproces. Een ander vergadersysteem lost dit niet op. Het is een taak van het presidium er op toe te zien dat de voorstellen rijp zijn voor besluitvorming. Het is toch van de zotte dat je een verordening op de commissies hebt vastgesteld en de volgende vergadering , en er nog geen bijeenkomst volgens het nieuwe systeem is geweest, al met wijzigingsvoorstellen komt. De wijzigingsvoorstellen van die partij zijn van technische aard. Die hadden in het voortraject naar voren moeten komen, uiterlijk in de voorbereidingsvergadering, maar liever nog in het ambtelijk overleg.

Het juridisch betoog van de VVD-gast was volledig technisch van aard. Daar zat niets bestuurlijks of politieks aan. Een overleg tussen de VVD-deskundige en de gemeentelijke juristen voordat het stuk aan de commissie werd voorgelegd was dan ook veel efficiënter geweest. De commissieleden zaten er bij en luisterden; de burgemeester als portefeuillehouder wist kennelijk ook niet wat ze er mee aan moest. Het is mij niet duidelijk geworden wat er met het voorstel gaat gebeuren. In ieder geval is het geen A-stuk. Ik zou zeggen: laat de gemeentelijk juristen het voorstel beoordelen en het resultaat op een lijstje zetten. Binnen niet al te lange tijd zullen er wel meer wijzigingen in de verordening nodig zijn. Werk eerst eens een half jaar, verbeter intussen de voorbereiding, en kijk dan welke aanpassingen nodig zijn.

Op basis van de agenda was ik nogal enthousiast over het idee de auditcommissie in de verordening op te nemen. Dat enthousiasme is weg. Het ging weer louter om techniek. Veel van de bepalingen voor de auditcommissie zijn hetzelfde als voor de andere commissies en dan is het papier- en digitaal geheugenverspilling daarvoor aparte verordeningen te hebben. Het ging dus niet om een inhoudelijke wijziging. Hier is een voorbeeld van de onzorgvuldige voorbereiding. Pas in het raadstraject kwam de vraag 2 of 3 commissies naar voren. Het presidiumvoorstel was 2 commissie op basis van de portefeuilleverdeling van de wethouders. Hoe het met de portefeuilles van de burgemeester moest is niet aan de orde geweest. Omdat het idee om met drie commissies te werken toch wel voordelen leek te hebben werd even gauw de auditcommissie met deze taak belast zonder dat werd omschreven wat die taak zou zijn en of dat wel zonder meer zou kunnen. Nu heeft de auditcommissie, zoals de naam al aangeeft, vooral een contolerende taak, en dat is heel iets anders dan de taak van een raadscommissie (van advies en voorbereiding). De auditcommissie inschakelen vereist op zijn minst een nadere beschouwing. Een belangrijk probleem zal zijn dat de vergaderingen van de auditcommissie in principe besloten zijn en de overige commissies openbaar. Een ander aspect is nog dat controle theoretisch door een onafhankelijk orgaan moet worden gedaan. Iemand die een bestelling doet mag nooit de betalingen controleren. Moraal: over nadenken en over een half jaar in de wijzigingsvoorstellen verwerken.


 

Een soortgelijk verhaal geldt voor het voorstel van de VVD de pas vastgestelde APV alweer te wijzigen. Ook hier ging het vooral om technische aanpassingen. Nu had de VVD indertijd amendementen ingetrokken nadat het college had toegezegd de inhoud van de amendementen te bestuderen en de volgende vergadering met een reactie te komen. Dus werd een APV vastgesteld met het voornemen die de volgende vergadering nog eens te wijzigen. Van tweeën een: of eerder komen met het amendement of het hele voorstel aanhouden tot het amendement op zijn merites is beoordeeld. Gezien de reactie van het college op een motie over herziening van alle verordeningen, die overigens niet aan de commissie, maar aan de raad had moeten worden gericht, is het verstandig de VVD-voorstellen te verwerken in de periodieke aanpassing van de APV en niet ad hoc.

De vraag aan het eind van de vergadering, ook uit de VVD-hoek, om toch wat te doen aan de kwaliteit en de verspreiding van de stukken gaf toch hoop voor de toekomst.


 

Oh ja, het mobiliteitsfonds werd van de agenda afgevoerd en doorgeschoven naar de commissie ruimte. Nu maar hopen dat die het niet weer doorschuift naar de auditcommissie. Dat roept de vraag op wie de concept-agenda vaststelt. Volgens de verordening is dat de voorzitter op voorstel van de griffier. Dat kan, zoals nu blijkt, problemen opleveren bij verdeling van onderwerpen over de commissies. Een gezamenlijk overleg van commissievoorzitters met de griffier kan hiervoor een aanpak zijn.

De voorzitter, die zich nog al nadrukkelijk als louter technisch voorzitter manifesteerde, vroeg steeds of het een A-stuk dan wel een B-stuk zou moeten worden. Bij mij riep dit de vraag op of je de commissies wel moet lastig vallen met deze vraag. Een voorstel wordt pas als A-stuk op de agenda gezet als alle fracties aangeven geen behoefte meer te hebben aan discussie. Een fatsoenlijke fractie kan die uitspraak alleen doen als er intern overleg is geweest. Keerpunt 2010 zag zich dan ook genoodzaakt alle stukken als B-stuk te kenmerken. Bovendien doet VPGrave niet aan de commissievergaderingen mee en heeft dus niet aangegeven dat iets een A-stuk is en dus zijn alle voorstellen B-stukken. Een oplossing is aan het presidium, dat toch al als taak heeft de raadsagenda vast te stellen te laten bepalen of iets als A-stuk dan wel als B-stuk wordt geagendeerd. De leden van het presidium, de fractieleiders, moeten dan natuurlijk wel hun fracties hebben geraadpleegd.


 

Alles bij elkaar was het een leerzame avond en was ik toch op tijd thuis voor de Ajax-doelpunten en ik kan bijna weer fatsoenlijk in huis komen. Het leven is goed in het Graafse land.

dinsdag 18 oktober 2011

De eerste commissievergadering begint zo

Vanavond is de eerste commissievergadering volgens het nieuwe regime. Natuurlijk ga ik er heen al is het maar om de sfeer te proeven. De agenda is niet bepaald zodanig dat je mag verwachten dat de activiteiten van de commissieleden interessanter zullen zijn dan die van Ajax. Maar ja, het leven bestaat uit keuzes maken en daar kom ik bij de bespreking van de begroting wel op terug.

Misschien dat iemand zich nog geroepen voelt gebruik te maken van het spreekrecht aan het begin van de vergadering. Op basis van de ervaringen in de vorige vergadersystemen zou ik wel drie keer uitkijken. Een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen moet je maar denken.


 

De eerste agendapunten omvatten wel een hoop stukken die allemaal keurig op de site staan maar inhoudelijk is het niet meer dan noodzakelijke aanpassingen aan regelingen voor taken die de gemeente namens het rijk uitvoert.


 

En als het dan interessant dreigt te worden bij het agendapunt waarin de raad een stap moet zetten in de richting van één ambtelijk apparaat voor Grave, Cuijk en Mill ontbreken de stukken waar instaat wat precies de bedoeling is. Jan Publiek moet maar genoegen nemen met de mededeling dat de raadsleden die stukken hebben en dat er € 42.500 nodig is om in maart 2012 een volledig plan op tafel te leggen. De raad wordt wel maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang.

Is er nog iemand verbaasd dat de belangstelling om aan het politieke werk in de gemeente actief mee te doen steeds minder wordt?


 

Ook bij de volgende agendapunten die echt op het besturen in Grave slaan ontbreekt alle informatie. Allereerst wordt er een voorstel van de VVD genoemd m.b.t. beëdiging van burgercommissieleden en de auditcommissie onder te brengen bij de verordening op de raadscommissies 2011. Vooral naar het deel dat slaat op de auditcommissie ben ik benieuwd. Ik heb al eerder de hoop uitgesproken dat dit wel eens een verbetering zou kunnen betekenen, zeker als iemand nog op het idee komt ook het presidium in deze regeling op te nemen. Er is kennelijk een concreet voorstel van de VVD. Waarom dat niet net als andere raadsvoorstellen op de site staat is mij een raadsel.


 

Dan is er nog een Stavaza motie van de VVD van april 2011 over verordeningen. Ook die was niet bijgevoegd. Dus maar even gezocht naar die motie. In de besluitenlijst van 12 april staat wel dat er een motie unaniem is aangenomen maar wat die motie inhield blijft een raadsel. Stavaza zal wel StAnd Van Zaken betekenen.


 

Tot slot gaat er weer worden gesproken over het mobiliteitsfonds. Joost mag weten wat nu weer de bedoeling is al zal het wel weer gaan over het voorstel van Trots om kleine bedrijven vrij te stellen van betalen.


 

De agenda voor de raadvergadering van 8 november staat wel op de site en die gaat over grondexploitatie en begroting 2012. De agenda voor de "normale" raadvergadering is er nog niet, maar daar is nog tijd voor.


 

Alvorens dit verhaal te publiceren ga ik maar even naar de bibliotheek om te zien of de ontbrekende stukken daar wel te zien zijn.


 

Ook in de bibliotheek was geen nader informatie te vinden wel een voorlopige agenda voor 15 november. Daar vond ik wel iets merkwaardigs in, maar het is beter de definitieve agenda af te wachten in plaats van nu al opmerkingen te maken.

maandag 10 oktober 2011

In afwachting van de begroting en de eerste commissievergaderingen

Begroting 2011

Vandaag, maandag 10 oktober 2011, is de technische toelichting op de begroting 2012. Althans dat staat in het vergaderschema dat bij het voorstel om weer commissies in te stellen hoorde. Op het vernieuwde overzicht van vergaderingen op de website staat deze bijeenkomst niet vermeld. Het is kennelijk niet de bedoeling dat niet-raadsleden deze bijeenkomst bijwonen. Dat zou toch niet veel zin hebben want de begroting staat nu 11:30 uur nog niet op de site. Ook voor publiek is enige voorbereiding op een vergadering ook nuttig.

De begroting is op zijn zachts gezegd interessant. Blijkbaar wordt er een flinke OZB-verhoging voorgesteld. Dat was al jaren onvermijdelijk, maar werd steeds en vol trots achterwege gelaten. De klap komt nu des te harder aan.

Ook zullen de ideeën van het college over de bezuinigingen in de begroting zijn verwerkt. Eerder hebben de fracties al aangegeven op welke gebieden men niet wil bezuinigen. De vraag is of het college hier mee uit de voeten kon.

Ik ga nog maar even door met afwachten.


 

Lening Grave Superieur

In de B&W-besluiten en ook in de Gelderlander heeft gestaan dat het college aan de raad gaat voorstellen de jeu de boules club een renteloze lening van € 15.000 te verstrekken om het in de wintertijd wat aangenamer in hun hal te maken. Het voorstel zal wel in de eerstvolgende vergadering aan de orde moeten komen en dus in de commissie van 18 oktober. Helaas is op de site nog niets te vinden. Nu zit ik met enkele problemen.

Een renteloze lening is op basis van het in de begroting 2011 gehanteerde rentepercentage een verkapte subsidie van dik € 400 per jaar. Op zich niet zo'n vreselijk bedrag maar de Graafse organisaties hebben een mededeling ontvangen dat de subsidies omlaag gaan. Dat lijkt op een tegenstrijdigheid.

Vroeger gebeurde het meer maar tegenwoordig is het ongebruikelijk, misschien zelfs ongewenst, dat de gemeente als bank optreedt en wel tegen een lagere rente dan op de markt wordt gevraagd. Normaal is dat een club bij de bank leent en de gemeente in combinatie met het Waarborgfonds Sport garant staan voor rente en aflossing. Waarom is voor deze afwijkende constructie gekozen?


 

Toch nog wat over communicatie

De communicatie tussen gemeentebestuur en burgerij is al vele malen aan de orde geweest zonder dat het enig resultaat had. Ook voor de wijk- en dorpsraden is het langzamerhand een frustrerend onderwerp geworden. Steeds meer gaat het er op lijken dat het gemeentebestuur het genoeg vindt dat er nadat het besluit is genomen informatie wordt gegeven en bezwaar kan worden gemaakt. Aan de andere kant heeft de raad ook ongenoegen laten blijken over deze gang van zaken bij het bestemmingsplan Escharen. Zoals tot nu toe aangekondigd wordt het bestemmingsplan Binnenstad ook weer in procedure gebracht zonder dat er enig overleg met ondernemers en wijkraad is geweest.

Geïnspireerd door de wijkraad Escharen die via een burgerinitiatief een hard antwoord heeft gekregen over het tijdstip waarop Esterade wordt gesloten heb ik een wat eenvoudiger middel gebruikt om een reactie van de raad af te dwingen. Ik heb een formele brief aan de gemeenteraad gericht met de vraag wat de kaders zijn voor overleg over bestemmingsplannen. Het is de taak van de raad kaders vast te stellen en van het college volgens die kaders bestemmingsplannen en andere besluiten voor te bereiden.


 

De commissies

De eerste serie commissies gaat van start. Daarbij is er ook nog een voorstel van de VVD aangekondigd om alsnog een wijziging in het systeem aan te brengen. Opvallend is dat de commissie Ruimte wegens gebrek aan agendapunten niet bij elkaar komt. Geen agendapunten? Ik weet er wel een paar. De commissie zou eens geïnformeerd kunnen worden en van gedachten kunnen wisselen over de bestemmingsplannen binnenstad en buitengebied. De taak van de commissies gaat wat verder dan alleen raadsvoorstellen bespreken. Verder maar even afwachten hoe het gaat lopen. Wat mij benieuwt is hoe de auditcommissie gaat worden ingepast. Het wordt eigenlijk de derde commissie. Ik vind het toch al vreemd dat er een reglement van orde is over de werkwijze van de raad en een verordening voor de commissies. Waarom is dat alles niet in één regeling vervat?


 

Slotwoord

Gewoonlijk laat ik een concept voor de weblog een paar uur of een nacht liggen om later nog eens door te lezen. Zo ook deze keer. Het is nu 18:00 uur en ik heb net gezien dat de begroting inmiddels op de website staat. Ook de agenda voor de commissie volgende week is gepubliceerd. Daar zag ik tot mijn vreugde dat de VVD voorstelt de auditcommissie in het systeem onder te brengen. Het voorstel zelf is er niet bij en dat is weer vreemd. Het voorstel voor de lening aan Grave Superieur staat niet op de agenda en ook dat vind ik raar. Volgens de site van die vereniging zou men de voorziening nog dit winterseizoen willen gebruiken. Zoiets doe je liefst voor de winter en niet er na.

woensdag 5 oktober 2011

Commentaar op de raadcommissies

Zoals beloofd een commentaar op het weer invoeren van commissies in de raad van Grave. Ik heb gewacht tot de door de raad vastgestelde tekst op de website zou staan. Dat was vandaag. Het is ten opzichte van het voorstel niet gewijzigd en daarom zijn er bij mij nog veel vragen en opmerkingen. Ik doe maar een greep.

Voorzitterschap: VPGrave haakt af

Eigenlijk draaide de hele discussie in de raad om het voorzitterschap en de reactie van VPGrave op de keuze. Over de inhoudelijke kant van het commissiewerk is nauwelijks gesproken.

De aankondiging van VPGrave dat die fractie "vooralsnog" niet zal meewerken aan het werk in de commissies kwam voor iedereen als een verrassing. Blijkens de Gelderlander ook binnen de fractie zelf. Kennelijk speelden de emoties bij de fractievoorzitter een grote rol.

Dat VPGrave boos was is begrijpelijk en terecht. Het is toch een goed gebruik dat functies als voorzitter van een raadscommissie en ook bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van Grave in een regionale regiecommissie raadsbreed worden verdeeld en niet alleen in de coalitie. Zo zijn er ook commissievoorzitters van de tweede kamer uit de oppositie. Zowel bij de benoeming van voorzitters van de commissies en vertegenwoordigers in de regiecommissie behield de coalitie de macht aan zich. Trots levert weliswaar geen wethouder, maar kan toch op zijn minst als gedoogpartij worden beschouwd.

Maar de manier waarop VPGrave, en dan met name de voorzitter van die fractie, het ongenoegen vorm gaf is naar mijn mening onjuist en ook niet productief. Een wezenlijk element van een democratie is dat de tegenstemmers van een besluit het besluit wel accepteren en er naar handelen. Het enige alternatief is ontslag nemen, maar dat is voor een gehele fractie natuurlijk een onzinnig alternatief. Je kunt je kiezers niet in de steek laten. Resteert dan ook niets anders dan aan de commissie mee te doen en daarin logischerwijze zeer kritisch te zijn, niet alleen inhoudelijk, maar ook op de wijze waarop de raadvergadering in de commissies wordt voorbereid.

Had dit kunnen worden voorkomen? Gezien de verhouding tussen coalitie en oppositie waarschijnlijk niet. Wel had het conflict eerder naar voren kunnen komen en dan was er wellicht op een andere wijze gereageerd.

De verkiezing van de commissievoorzitters is weer een duistere aangelegenheid geweest. Zonder enige motivering werden de namen van de kandidaten meegedeeld. Er werd geen enkel argument genoemd waarom een specifieke kandidaat zo uitermate geschikt zou zijn voor deze post. Dit was niet transparant maar letterlijk achterkamertjeswerk en daarvoor moest het publiek een kwartier wachten op het begin van de vergadering.


 

Ik begrijp niet waarom fracties zo happig zijn het voorzitterschap van een commissie. Het is extra werk en je mag als voorzitter niet zelf meedoen. Daar ben je toch geen raadslid voor geworden? Ook is het vreemd dat juist Theo Reijnen voorzitter van een commissie werd. Daardoor moet het werk voor Trots in die commissie volledig door niet raadsleden worden gedaan. En laat nu net in de vroegere commissies de deelname van niet-raadsleden aan de commissie een belangrijke reden zijn om van dat systeem af te stappen. Jammer dat Frank Stoffers dat in de toelichting op zijn tegenstem niet heeft meegenomen.

Alternatieven voor het voorzitterschap zijn niet aan de orde geweest en ze zijn er toch echt wel. Een onafhankelijke voorzitter zou volgens mij het beste zijn. Uit praktische overwegingen zou ook een deskundige ambtenaar op het terrein van de commissie, niet alleen de vergadering kunnen leiden, maar ook veel informatie kunnen verschaffen. Nadeel is natuurlijk het gevaar van vooringenomenheid. Ook een wethouder als voorzitter heeft naast veel tegen ook wel voordelen.


 

Kortom het voorzitterschap was best een inhoudelijke discussie waard geweest. Volgende keer dan maar.


 

Taak van de commissie.


 

Opvallend is dat bij de taakomschrijving niet het adviseren over aan de raad voor te leggen voorstellen wordt genoemd. Je zou verwachten dat dit de hoofdtaak van de commissie zou zijn. Verder kun je met de taakomschrijving veel kanten op en dat is prettig omdat de goede kant daar dan ook bij zit.

Ik ben wel benieuwd hoe de verhouding tussen presidium en commissie zal zijn. Het presidium stelt de agenda voor de raad vast en beoordeelt of voorstellen voldoende zijn voorbereid voor behandeling. Als de commissie ook raadsvoorstellen behandelt –en dus een rol speelt in de voorbereiding van een raadvergadering- zou dat aanleiding voor tegenstellingen kunnen zijn.


 

Samenstelling van de commissie

Zoals de verordening nu luidt heeft iedere fractie één lid. Dat mag ook een niet-raadslid zijn. Daarnaast mag ieder lid één gast meenemen. Dat kan een raadslid zijn of een niet-raadslid. Een lid kan dus een deskundige of een belanghebbende meenemen. Mag een lid per agendapunt van gast wisselen? Het gaat zou wel erg veel lijken op de oude voorbereidende vergadering! Een belanghebbende bij een agendapunt zou zich ook door alle fracties kunnen laten uitnodigen. Dan is een flinke inbreng verzekerd.


 

Deelname van buitenstaanders Het is mogelijk dat niet-commissieleden of gasten deelnemen aan de beraadslagingen van de commissie. De voorzitter doet daarvoor een voorstel en de commissie beslist daar zelf over. Als de voorzitter, gesteund door commissie- en raadgriffier hiervan een verstandig gebruik maakt zal het commissiewerk aan waarde winnen en zullen ook raadvergaderingen beter verlopen. Het gastlidmaatschap is dan niet nodig. Ook het spreekrecht van burgers (over zaken buiten de agenda om? ) kan dan soepeler verlopen. Die soepelheid is juist het voordeel van commissies.


 

Het tijdschema

Ook mijn tijdschema raakt in de war en dit is daarom voor deze keer mijn laatste onderwerp.

De commissieagenda en de stukken moeten een week voor de vergadering bekend zijn, ter inzage liggen en op de website staan. De eerste vergadering is op 11 oktober en nu 5 oktober 17:00 uur is er nog niets te zien. Dat is ook niet zo verwonderlijk want het presidium dat de raadsagenda vaststelt heeft pas op 4 oktober vergaderd. De stukken (althans die op de eerstvolgende raadsvergadering betrekking hebben) zijn er gewoon nog niet. Dit wordt dus een slecht begin. Het lijkt of er deze keer veel ruimte zit tussen commissie en raadvergadering. Dat is fijn omdat er dan tijd is tijdig een goed doorwrocht raadvoorstel te produceren. Maar als je ziet wat er in die paar weken allemaal op de rol staat met de begroting inclusief bezuinigingen als hoogtepunt zou een lichte agenda dit keer welkom zijn.


 

Slot.


 

Met de nodige aanpassingen en een verstandige toepassing van de regels is een goed werkend systeem best mogelijk. Vooral omdat naar mijn mening het probleem nooit zat in het systeem maar in de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Als dat niet verandert wordt ook deze wijziging van de werkwijze van de raad een flop.