zondag 27 november 2011

Commissie Ruimte 29 november 2011

De tijd van voorbereiding voor de vergadering van de Raadscommissie Ruimte is deze keer wel idioot kort. En de stukken zijn nogal omvangrijk. Daarom slechts enkele opmerkingen:

Zoals ik al heb aangekondigd maak ik gebruik van het spreekrecht. Ik zal het dan hebben over de wijze waarop de gemeente het begrip burgerparticipatie interpreteert met de agendapunten van de vergadering als voorbeeld.


 

Presentatie Beleidsnota economie 2012-2015.

Volgens de bijbehorende stukken gaat het om veel meer dan een presentatie. Er is een voorstel voor de raadsvergadering van 13 december bijgevoegd. Uit dat voorstel blijkt dat de nota is opgesteld in overleg met o.a. Graveon en dat is natuurlijk positief. Inhoudelijk heb ik er nog geen oordeel over. Wat ik gezien heb zijn vooral goede uitgangspunten, veel goede voornemens maar eigenlijk nog geen concrete acties. Misschien hebben de leden van het platform en dus de ondernemers een beter inzicht in de nota. Dat zou ik graag horen. Jammer is het daarom dat er voor alle burgers van Grave geen tijd is om er een beter inzicht in te krijgen. Dat is toch wel nodig. Er wordt volgens deze nota immers per jaar zo'n € 40.000 uitgegeven ten behoeve van de ondernemers. Uitgelegd moet dan toch worden dat dit aan alle inwoners van Grave ten goede komt.

Opvallend in het raadsvoorstel, maar niet nieuw, is de constatering dat Grave behoort tot de meest ondernemersonvriendelijke gemeenten. Zie ook de brief van de ondernemers van De Bons. Daar wil men wat aan doen. Laat men dan wel bedenken dat de gemeente niet alleen ondernemeronvriendelijk is, maar burgeronvriendelijk in het algemeen. En dan vooral op bestuurlijk terrein. Ik heb in ieder geval niets te klagen over de contacten met personen die bij de gemeente zijn betrokken.


 

Mobliteitsfonds

In ieder geval op de site zijn voor dit agendapunt geen stukken. Ik ben benieuwd of het ergens toe gaat leiden. Tot nu toe was het een welles/nietes spel tussen Trots en het college.


 

Beeldkwaliteitplan Binnenstad.


 

Ik heb indertijd een zienswijze ingediend. De in het raadsvoorstel genoemde inloopavond was wel als zodanig aangekondigd maar in feite een discussieavond waarin door de gemeente nadrukkelijk toezeggingen zijn gedaan die niet zijn nagekomen. Bij de stukken zat wel de reactie vanuit het college op de zienswijzen, maar de zienswijze zelf waren er niet bij. Bovendien was het meer een reactie van het college dan een verslag. Zo is niet na te gaan in hoeverre aan de zienswijze recht is gedaan. Het antwoord op mijn zienswijze heeft in ieder geval een hoog KIHR-gehalte (Kluitje In Het Riet). Inmiddels heb ik van anderen die wel met lezing van het stuk zelf zijn begonnen al een aantal feitelijke onjuistheden gehoord. Eigenlijk is het ook niet zo vreemd. De zienswijze zijn bijna 2 jaar geleden ingediend en het nu voorliggende plan draagt (vol trots?) de datum 12 april 2010!! (NB je moet heel goed op de rechterkant van de link klikken om de stukken te openen). Op het verslag/reactie ontbrak iedere datering. Dit verhaal is dus ook al weer verouderd. Inmiddels is o.a. het Hofplein verdwenen.

Is het beeldkwaliteitplan verwerkt in het bestemmingsplan binnenstad? Dat brengt mij bij de hamvraag: welke betekenis wordt aan dit plan gehecht? Heeft het een dwingend karakter en zijn afwijkingen onbespreekbaar of is het niet meer dan een indicatie en is over alles in ieder geval overleg mogelijk. Dat zou vreemd zijn, maar in een gemeente als Grave waar zelfs besluiten van de raad slechts tot sluiting van de vergadering van kracht zijn is alles mogelijk.


 

Zuidelijk Hof de Bons

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is ook voor een gemeentebestuur een wijze raad. Als een bestemmingsplan niet voldoet moet je het echt en inhoudelijk actualiseren en dat wordt nu voorgesteld.


 

Wijziging afvalstoffenheffing

Ogenschijnlijk is dit een technische actualisering van de verordening zodat de zaak aansluit bij de wettelijke bepalingen. Ik kan alleen maar hopen dat alle juristen het met elkaar eens zijn geworden voordat het in de raad komt!


 

Wisseveld staat niet op de agenda !

Volgens mij was het de bedoeling in december een besluit over het Wisseveld te nemen. Ik heb al eerder opgemerkt dat een besluit over dit bestuurlijke mijnenveld zorgvuldig moet worden voorbereid en niet op een holletje. Daarom mis ik het voorstel nu niet ofschoon een inleidende bespreking best zinvol zou zijn.

Waarom ben ik zo achterdochtig dat ik er toch nog rekening mee houd dat het alsnog wordt toegevoegd?

Een nieuwe aanpak: spreekrecht


 

Deze weblog ben ik ruim 2 jaar geleden begonnen omdat naar mijn mening een inbreng door niet-raadsleden via de normale weg van fractieoverleg niet werkte. De oorzaak was en is de gebrekkige organisatie van het besluitvormingsproces. Van overleg vooraf met belanghebbenden is nauwelijks sprake en ook de vergaderingen van de raad werden vaak een aanfluiting. De raad heeft zelf inmiddels zonder succes al twee keer een nieuw systeem ingevoerd. Vooralsnog is de situatie met de herinvoering van commissies alleen maar erger geworden. De commissie Ruimte van a.s. dinsdag werd 4 dagen van te voren aangekondigd en dan nog op slordige wijze. Ondanks de positieve reacties ook van raadsleden heeft de weblog geen wezenlijke bijdrage geleverd aan verbetering. Uiteindelijk heb ik daarover maar een formele brief geschreven. Het ziet er naar uit dat ook die brief in de mist van vorige week is verdwenen. Er rest mij nu nog één middel en dat ga ik gebruiken. Iedere vergadering heeft als agendapunt spreekrecht. Ik ga nu iedere vergadering van dat recht gebruik maken om in ieder geval één aspect aan de orde te stellen. Ik heb het spreekrecht tot nu toe als een ritueel gedoe gevonden. Van echte invloed op de raad heb ik nooit iets gemerkt. Maar het is een signaal dat ook in de geluidsopname, en dat is het formele verslag, terecht komt. Het effect zou natuurlijk groter zijn als meer mensen mijn voorbeeld volgen.

Het spreekrecht is beperkt tot 5 minuten daarom blijft deze weblog voorlopig nog bestaan.

Bestemmingsplannen: niet van betekenis?????

Er is de laatste tijd nog al wat te doen over het overleg over nieuwe bestemmingsplannen met bevolking in het algemeen en direct betrokkenen in het bijzonder. Ik heb daar diverse malen in negatieve zin over geschreven. Uiteindelijk heb ik een brief aan de raad geschreven over overleg met het bestemmingsplan binnenstad als voorbeeld. Die brief is op 15 november in de raad aan de orde geweest. De wethouder heeft er wat over gezegd, maar de raad had er kennelijk niet veel zin in er echt op in te gaan. Een antwoord heb ik ook nog niet. Toch is mij wel wat duidelijk geworden. De wethouder vond overleg bij de voorbereiding niet zo nodig. Hij vond de wettelijke mogelijkheden: zienswijze en eventueel bezwaar voldoende. Want het gaat om actualiseren van de bestemmingsplannen. Ik heb dat woord vet gedrukt omdat het de sleutel in dit verhaal blijkt te zijn. Ik begin er zelfs begrip voor op te brengen!

Afgelopen donderdag was er een vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Die vergaderingen zijn openbaar, maar zoals gebruikelijk uitermate beperkt bekend gemaakt. Ik had de tip gekregen dat het bestemmingsplan binnenstad aan de orde zou komen. En daar bleek dat bij de gemeente een andere betekenis aan het woord "actualiseren" wordt gegeven dan ik had. Ik vind dat actualiseren betekent dat het bestemmingsplan weer voor 10 jaar bruikbaar is voor bewoners en ondernemers om plannen te ontwikkelen en te realiseren. Dat houdt in dat nieuwe en nu te voorziene ontwikkelingen zijn verwerkt. En daar hebben we er wel een paar van. Het Arsenaal moet een nieuwe bestemming hebben, de scheepswerf heeft al een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen, Maaszicht komt over een dik jaar leeg en daar moet, en graag snel, iets nieuws voor komen. Ook zijn er individuele gevallen waarin het huidige bestemmingsplan problemen oplevert. De stadstuin is daarvan wel het meest sprekende voorbeeld. Wellicht zijn er nog meer vergelijkbare zaken die met een gewijzigd bestemmingsplan kunnen worden opgelost.

Bij die commissievergadering bleek dat voor de gemeente actualiseren niet meer betekent dan dat aan wettelijke voorschriften wordt voldaan en daarvoor is het nodig dat er onder een aantal bestemmingsplannen snel een nieuwe datum komt te staan. De gemeente wil in die geactualiseerde bestemmingsplan alleen die zaken verwerken waarvoor inmiddels een vergunning is verleend. Het "Hart van Grave" is daarvan het meest duidelijke voorbeeld. Dat de stadstuin ook wordt geregeld betwijfel ik. Formele stukken dat daarvoor vergunning is verleend zijn er niet. Ik heb er wel indirect bewijs voor gezien. Het verzoek van de scheepswerf komt niet aan de orde en wordt in ieder geval voor het oog richting prullenmand gestuurd. Daar zal niet iedereen blij mee zijn.


 

Alhoewel ik het een waardeloze aanpak vind heb ik er in dit geval wel begrip voor. Een fatsoenlijk bestemmingsplan opstellen kost tijd en discussie. Daarvoor is geen tijd. Als Grave niet op tijd beschikt over bestemmingsplannen met een actuele datum komt de gemeente echt in problemen. Het is dan ook van alle kwaden de minste kiezen. Daar moet wel één voorwaarde aan worden verbonden. De dag nadat de raad de bestemmingsplannen heeft goedgekeurd moet begonnen worden met het overleg over bestemmingsplannen die wel voor de toekomst bruikbaar zijn. Als zowel raad als college dit keihard vastleggen kunnen de bestemmingsplannen snel en vrij geruisloos op de gemeentelijke manier worden vastgesteld. Dan wordt ook voorkomen dat de dringend noodzakelijke discussie over de toekomst van de scheepswerf moet worden gevoerd in een kader waarin zij niet thuis hoort.

vrijdag 25 november 2011

Stukken alsnog op site

Na het plaatsen van onderstaande blog heb ik het stadhuis. Daar werd ik, zoals overigens gebruikelijk, goed geholpen. Alleen was iedereen die er iets mee te maken had weg of met de raad aan de wandel, maar ze zouden het proberen. En ja, begin van de middag stonden de goede stukken op de site. Zeker als u iets met de binnenstad van doen heeft, wonen, werken of gewoon rondkijken, is het raadzaam er kennis van te nemen. De tijd om de raad te beïnvloeden is niet groot. Ik twijfel wel aan de betekenis van dit beeldkwaliteitplan. Daar kom ik nog wel op terug. Over het bestemmingsplan binnenstad ben ik veel wijzer geworden. Daar houdt het verband mee.

Wat is er loos?

Zo langzamerhand ga ik mij afvragen wat er in het stadhuis aan de hand is. Het opnieuw invoeren van commissies heeft kennelijk voor verwarring gezorgd. De raad heeft uitgesproken dat de agenda en die stukken tijdig, dat wil zeggen, direct na vaststellen door de voorzitter van de commissie ook op de website moeten worden gepubliceerd en week een week voor de vergadering, hetgeen ik te kort vind, maar wie ben ik. De agenda en de stukken voor de commissie Inwoners stond gisteren 24 november 2011 eind van de middag op de site. En zo hoort het. De fracties hebben 2 weekeinden en een week de tijd de stukken te bestuderen, eventueel informatieve vragen te stellen en beantwoord krijgen en overleg met de achterban te plegen. Dat kan een efficiënte en effectieve vergadering opleveren. Dat is maar goed ook want de ruimte tussen commissievergadering en raadvergadering is zo klein dat in die tijd niets wezenlijks kan gebeuren.

Anders is het met de agenda voor de commissie Ruimte en Wonen. Daar was de agenda vanmorgen (vrijdag 25-11-2011) voor het eerst te zien. Dat is dus in strijd met de eigen verordening. Tot mijn stomme verbazing en ergernis stond daar ook de behandeling van het beeldkwaliteitplan binnenstad op de agenda. Nu is stomme verbazing wat overdreven omdat ik in de B&W besluitenlijst al had gezien dat het college dat van plan was. Mijn ergernis is veroorzaakt doordat op de zienswijzen die door een aantal mensen, waaronder ikzelf, nooit antwoord is gegeven en ook dat is in strijd met de verordening. Er is naar aanleiding van de zienswijzen wel een hoorzitting geweest die gezien het grote aantal opmerkingen een, overigens zinvolle, discussie werd. Daarin werden afspraken gemaakt voor het vervolg. Daarna hebben ik en degenen die ik daarover heb gesproken niets meer gehoord of gezien. U begrijpt dat ik bijzonder nieuwsgierig was naar de inhoud van het voorstel. Het agendapunt aangeklikt en wat zag ik:


 

Agendapunt: 6 Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Grave.


 

Voor de zekerheid toch maar even aangeklikt. De stukken gaan over de afvalstoffenheffing. Vorige vergadering was er ook al zo'n akkefietje. Ik ga maar eens bellen, want ik wil toch wel zien wat er met mijn zienswijze is gebeurd. Dat zal niet veel zijn want ik had het voornamelijk over overleg, dat in mijn ogen iets anders is dan de betrokkenen achteraf meedelen wat er is besloten. Die vorm van overleg is er niet geweest, dus weet ik nog niet of ik zonnepanelen mag plaatsen.

dinsdag 22 november 2011

Aanvulling Wisseveld

De blog hieronder was gebaseerd op een publicatie in de Gelderlander van gisteren (21-11-2011). Zojuist lees ik in de krant van vandaag dat inderdaad een externe adviseur is ingeschakeld. Heel verstandig dus. Gezien de kosten (€ 81.000) kan het een gedegen advies zijn.

Nog maar eens het Wisseveld

Er is door wethouder Daandels al enkele malen gezegd dat er in december duidelijkheid komt over het Wisseveld. In afwachting daarvan is het verliesrisico dat in juli van dit jaar was gecalculeerd op rond € 8.000.000 in de onlangs behandelde grondexploitatie niet bijgesteld. Uit losse mededelingen blijkt dat het college aanstuurt op beëindiging van het contract met de Grondbank. Dat betekent echter alleen dat de gemeente zich terugtrekt uit het project. De verdere ontwikkeling wordt geheel aan de grondbank overgelaten. Dat is een weg, die bij mij grote vraagtekens oproept. Al is het alleen maar vanwege de samenhang met andere woningbouwprojecten. Ik ben bang dat de gemeente de regie kwijtraakt in plaats van houdt. Maar het kan van alle kwaaien de minste zijn.

Als er in december duidelijkheid in het openbaar komt zou dat in de raadsvergadering van 13 december moeten. De commissievergaderingen daarvoor zouden op 28 (auditcommissie) en 29 november en op 6 december moeten plaatsvinden. Alleen de auditcommissie staat, weliswaar zonder agenda, op de gemeentelijke kalender. Maar die vergadering is besloten. Van een fatsoenlijke voorbereiding van de vergadering van 13 december komt dus al niets terecht.

Nu blijkt er vanavond een werkbijeenkomst voor de raadsleden te zijn. Ik heb het nog nagevraagd, maar niet-raadsleden zijn niet welkom. Nu kan ik me voorstellen dat de college voordat de openbare behandeling begint bij de raadsleden polst hoe de opvattingen daar zijn en dat zoiets in een besloten bijeenkomst gebeurt. Maar zo'n bijeenkomst mag nooit in de plaats komen van een openbare behandeling. De fracties moeten ook in de gelegenheid worden gesteld hun achterbannen te raadplegen. Dat kan allemaal nog, maar dan moet de behandeling niet voor de vergadering van 13 december worden geagendeerd. Nu is, ergens in de website gevonden, er vanavond ook een presidiumvergadering. Daar moet de agenda worden vastgesteld.

Wat natuurlijk niet best is dat er via de krant bij voorbaat al opmerkingen gemaakt die zonder de context van het hele verhaal alleen maar verwarring kunnen zaaien. Zo is de mededeling van de wethouder dat de gemeente al veel eerder van de Grondbank afscheid had kunnen nemen toch wel schokkend. Nu staat in les 1 van "projectontwikkeling voor gemeentebestuurders" dat de belangrijkste bepaling in een contract met een projectontwikkelaar is hoe je van elkaar afkomt en onder welke voorwaarden. Dat het kon is dus niet zo verwonderlijk, maar wel waarom het niet aan de raad is voorgelegd. Maar dat speelde ook al een aantal malen daarvoor. Halverwege 2002 was het eerste meetpunt. De mededeling van van Geest dat de schade bij een afscheid in 2008 tot zo'n € 5.000.000 zou zijn beperkt laat mij wel schrikken. Volgens de informatie waarover wij inwoners beschikken betekent het dat er in 3 jaar tijd € 3.000.000 is verdwenen zonder dat er zichtbaar iets voor terug is gekregen. Bij 15.000 inwoners zou dat € 200 per inwoner zijn. Toch wel iets om tegenover de inwoners verantwoording af te leggen.

De bij de begroting gedane suggestie om pas over het Wisseveld te beslissen als het rapport van de rekenkamer is verschenen wint door deze mededelingen wel aan kracht. Als over één onderwerp ook een advies van een echte deskundige zinvol zou zijn dan is het wel hierover.

zaterdag 19 november 2011

Samen overleggen of tegenover elkaar ruzie maken?

Dan nu mijn reactie op de behandeling van de brief aan de raad over communicatie en dan met name in het kader van het bestemmingsplan binnenstad.

De brief was aan de raad gericht. Ik had ook aan alle raadsleden een exemplaar gestuurd. Al vrij snel kreeg ik van één van de raadsleden een mail, waaruit bleek dat hij net zo benieuwd was naar het antwoord als ik. Ik heb teruggemaild dat het juist de bedoeling was dat hij, en zijn collega-raadsleden, samen het antwoord zouden geven.

Hieronder zet ik de complete brief zodat u zelf kunt beoordelen of ik daar voldoende duidelijk in was. Ik heb de gebruikelijke ontvangstbevestiging gekregen. Die kwam namens het college met de mededeling dat de brief in handen was gegeven van de afdeling die zich met bestemmingsplannen bezighoudt.

Bij de behandeling in de raad werd mij duidelijk dat de raadsleden een reactie op mijn brief hadden gekregen. Die reactie heb ik niet. Voor de raad zelf was er kennelijk geen aanleiding om op de brief en de reactie daarop van het college in te gaan. Alleen mevrouw Schuts maakte nog een opmerking. Gelukkig is wethouder Daandels gewoonlijk nogal uitvoerig in zijn beantwoording. Uit zijn reactie op mevrouw Schuts is mij dan ook veel duidelijk geworden over zijn opvattingen over wanneer en hoe overleg moet worden gevoerd.

Zijn meest hoopgevende opmerking was dat de raad voor overleg en communicatie in het algemeen geen beleid heeft vastgesteld. Hij vindt het wel de moeite waard daar met de raad over te praten. Niet is afgesproken wanneer dat gebeurt en wie het initiatief neemt. Wordt het een open gesprek of maakt er iemand van te voren een discussienota? Wordt het beperkt tot de raad onderling of is de inbreng van potentiële gesprekspartners als wijkraden, Graveon, schooldirecteuren en noem maar op ook van belang. Uit de discussie over de overlegstructuur met de wijkraden zijn al wat opvattingen te halen.

Wel bleek mij dat de wethouder de wettelijke mogelijkheden om een besluit te beïnvloeden eigenlijk wel voldoende vindt. Ik ben het daar totaal niet met hem eens. De wettelijke bepalingen zijn veel meer het vangnet om, als overleg niet tot een door alle partijen aanvaard resultaat leidt, tot een uitspraak te komen die iedereen wel moet accepteren. Het komt er op neer dat overleg volgens de wettelijke bepalingen (zo ze er zijn) overleg is waarin de partijen tegenover elkaar staan en geen overleg waarin partijen samen tot een oplossing komen. Dat beperken tot de wettelijke bepalingen deregulerend werkt is ook onjuist. Hoe beter het overleg, hoe minder regels er nodig zijn. Kijk maar naar verenigingen. Daar is het reglement alleen nodig als er ruzie is en dus een slechte overlegsfeer.


 

Er was nog een derde element in de reactie van de wethouder waarover ik met hem van mening verschil. Hij stelde dat de herziening van de bestaande en verouderde bestemmingsplannen, waarbij hij vooral doelde op Estersveld en de Binnenstad, tot doel heeft bestaande situaties te conserveren en dat er in die gebieden geen sprake is van ontwikkelingen. De eerste vraag daarbij is wie dat bepaalt. Het gemeentebestuur, en dan met name de raad en niet het college, stelt het bestemmingsplan vast en dat brengt al met zich mee dat niet het college maar de raad een uitspraak kan doen over de aard van een bestemmingsplan. De wethouder mag best denken en zelfs hopen dat het maken van het nieuwe bestemmingsplan niet meer inhoudt dan het veranderen van de datum, maar die mening zal hij toch eerst moeten toetsen alvorens hij een bestemmingsplan met alleen een nieuwe datum en wat tekstuele wijzigingen ter visie laat leggen. Ook de raad zou er verstandig aan doen eerst eens na te gaan in welke mate een bestemmingsplan verouderd is en er dus bepalingen uit moeten of nieuwe erin. En daarbij moeten ze niet alleen uitgaan van de eigen ideeën daarover. Een bestemmingsplan is geen intern document bij de gemeente. Het is van belang voor iedereen die binnen dat bestemmingsplan woont of/en werkt. Er kunnen bepalingen in het bestaande bestemmingsplan zijn waardoor de ontwikkeling van bestaande bedrijven wordt gehinderd. Er kunnen bepalingen ontbreken. Er kunnen technische ontwikkelingen zijn die aanpassing van het bestemmingsplan nodig maken. Het toepassen van zonnecollectoren, kleine windmolens en groene daken zijn daar voorbeelden van. Deregulering is ook zo'n punt. Een procedure tot wijziging van een bestemmingsplan moet daarom beginnen met een inventarisatie ook bij degenen die met dat bestemmingsplan te maken hebben.

Dat de nieuwe bestemmingsplannen voor Estersveld en binnenstad veel meer dan conserverend moeten zijn is makkelijk aan te tonen. Denk maar eens aan de herontwikkeling van Esterade, de voorzichtige suggestie van VPGrave om iets met het gebied aan de deken Goossenslaan te doen,i Arsenaal, Scheepswerf en Prinsenstal. Ook moet het Hart van Grave nog in het bestemmingsplan worden ingebracht; helaas levert dat weer tijdsdruk op. Daarnaast is al gebleken bijvoorbeeld uit de discussie over Maasstraat 21 dat de geldende bepalingen of te beperkend zijn voor de gewenste ontwikkeling of misschien elders weer te ruim. Op 4 januari 2011 heb ik in deze weblog mijn idee over de aanpak van een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad opgeschreven. Deze link brengt u daar direct; http://leodevreede.blogspot.com/2011/01/bestemmingsplan-binnenstad-haastwerk-of.html

Het voorbeeld van Maasstraat 21 brengt mij tot het volgende (en laatste) punt: tijdstip en de stijl van overleg plegen. Er is natuurlijk verschil in de wijze waarop een rechter met de beklaagde overlegt en de manier waarop een echtpaar overlegt over welke film zij gaan bezoeken. Toch kun je in het algemeen wel stellen dat overleg meestal moet betekenen dat je samen, ieder vanuit het eigen standpunt, probeert tot een oplossing te komen. Pas als dat niet tot resultaat leidt kom in de situatie dat één partij een ontwerp besluit maakt waar de ander dan maar op moet schieten. Daarmee ligt ook vast dat het overleg moet gebeuren voordat er een besluit is geformuleerd. De wijkraden hebben dat in hun commentaar op de voorstellen voor de overlegstructuur tussen de wijkraden en gemeente ook laten blijken. U ziet er gebeurt toch wel iets om het overleg te verbeteren. Eerder in dit verhaal noemde ik deze overlegstijl: samen aan tafel in plaats van tegenover elkaar.


 

Als je jezelf gaat herhalen wordt het tijd te stoppen. Dat doe ik dan ook door er op te wijzen dat er op een gegeven moment wel moet worden besloten en niet doorgepolderd totdat je een ons weegt. De artillerie had daarvoor een regel: het eerste schot is te kort, het tweede te ver en het derde is raak.


 

Dan hier nog de tekst van mijn brief aan de raad:

Geachte raad,

Is het juist dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen, zoals nu het bestemmingsplan binnenstad, bewust geen overleg plaats vindt met de wijkraad, vertegenwoordiging van ondernemers en afzonderlijke ondernemers? Dit zou zijn omdat het niet wettelijk is voorgeschreven. Ik baseer mijn vermoeden op de huidige gang van zaken en op uitlatingen van raadsleden.

De consequentie is dat alle, ook kleine, opmerkingen moeten worden gemaakt in de formele procedures. Zeker voor ondernemers, die voor de toekomstmogelijkheden van hun bedrijf mede afhankelijk zijn van de bepalingen in het bestemmingsplan, is dit een bijzonder onprettige en ook onpraktische aanpak. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan buitengebied wordt met agrarische ondernemers wel vooraf gesproken over bouwblokken en dergelijke. De situatie van de ondernemers in de binnenstad is hiermee vergelijkbaar.

Zelf heeft uw raad al ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken bij het bestemmingsplan Escharen. Daar zijn omwonenden ook aangewezen op de rechtelijke procedures.

Het kan toch niet zo zijn dat het gemeentebestuur communiceert via de rechter?

Graag verneem ik van u welke kaders u stelt aan het overleg met wijk- en dorpsraden en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van en bestemmingsplannen.

In zijn algemeenheid zou u ook een uitspraak kunnen doen over de vraag of overleg plaats moet vinden voordat een besluit wordt genomen of dat de wettelijke bezwarenprocedures voldoende zijn.

Met vriendelijke groeten,

Nu maar afwachten welk antwoord ik krijg.

vrijdag 18 november 2011

Raadvergadering Grave 15 november 2011. Sfeerbeeld:veel gedoe om niets

Als u halverwege dit verhaal de draad kwijt bent hoeft u niet bang te worden. Dan heeft u de sfeer van de vergadering goed te pakken. Zelfs de voorzitter verzuchtte dat zij het niet meer kon volgen. De vergadering kan in één woord worden samengevat: miscommunicatie.

Het begon al met de agenda zoals die op de site stond. Die suggereerde dat het voorstel van de VVD om de commissievergaderingen te veranderen 2 keer zou worden behandeld. Later bleek dat bij dat agendapunt een verkeerd stuk was gevoegd. Het bleek te gaan om een verandering in de samenstelling van de commissies, en dat nadat die commissies net waren ingesteld. Bij nader inzien toch nog maar een aanpassing. De agenda op de site werd later verbeterd. Jammer genoeg is de opdracht van de raad om publicaties op de site te voorzien van een versienummer en/of plaatsingsdatum nog niet uitgevoerd. Ik heb het gevoel dat ook bij andere agendapunten stukken zijn aangepast, maar kan dat niet aantonen. De initiatiefvoorstellen uit de raad zijn overigens evenmin van zo'n kenmerk voorzien!

Voor de vergadering, circuleerde een brief van de directeuren van de basisscholen waarin zij zich uitgebreid beklaagden over het (gebrek aan) overleg met de gemeente, waardoor zo'n kleine 5 ton aan de neus van het Graafs onderwijs voorbij ging. Terloops was dit al eerder aan de orde geweest. Uiteraard is de brief van de directeuren één kant van de zaak en je hebt de andere kant ook nodig om over de inhoud iets zinnigs te kunnen zeggen. Hoe dan ook dat de brief er is toont aan dat er in de communicatie iets is misgegaan.

Ingekomen stukken

Bij de ingekomen stukken kwam mijn brief aan de orde. Ook die ging over communicatie en dat met name over bestemmingsplannen. Ik heb voor de zekerheid eerst de opname afgeluisterd om te verifiëren of de wethouder inderdaad heeft gezegd wat ik denk gehoord te hebben. In een afzonderlijk verhaal kom ik terug op het antwoord van de wethouder op deze aan de raad gerichte brief. Ik doe dat niet aan het eind van deze bijdrage omdat ik we toch kan voorstellen dat u het niet kunt opbrengen deze hele blog te lezen.

Dan was er nog de brief van de ondernemers van het Bons bedrijvenpark die zich ook al beklaagden over de wijze waarop zij door de gemeente werden bejegend.

Krediet samenvoegen ambtelijke apparaten.

Het eerste stuk waar volgens de planning inhoudelijk op gediscussieerd zou worden is om een krediet te verlenen voor de voorbereiding van het samenvoegen van de ambtelijke apparaten van Grave Mill en Cuijk. Dat wordt door de gemeenteraden van die gemeenten gezien als de oplossing voor de bestuurlijke problemen. Aan de andere kant willen die gemeenten hun zelfstandigheid wel behouden, dus een eigen gemeenteraad en college. Voorwaar een gewichtig besluit en een stevige discussie waard. Geloof je dat het kan: één ambtelijke organisatie en drie besturen? Ik heb al eerder laten blijken dat ik daar niet in geloof. Nu al werd gevraagd of er wel een gelijkluidend voorstel in de drie raden werd behandeld en moest worden aangenomen. Toen daar geruststellend op werd geantwoord was het goed. Als drie raden een zelfde voorstel moeten behandelen en hetzelfde besluit moeten nemen zijn er toch 2 overbodig, of niet soms?

De discussie begon met een betoog van LPG waarin nogmaals werd gewezen op de gebrekkige wijze waarop de raad was geïnformeerd. Alweer een geval van miscommunicatie dus. Keerpunt 2010 probeerde nog een inhoudelijke discussie te beginnen. Aanvankelijk was die partij tegen het krediet, maar omdat volgens Keerpunt dit een stap in de richting van een samengaan van in ieder geval deze drie gemeenten was zou men nu voor stemmen. Daarmee ging Keerpunt dwars in tegen de bedoelingen van de coalitie. Alleszins een politiek debat waard. De coalitie had echter geen behoefte aan discussie en dus werd de voorzitter gemaand Keerpunt de mond te snoeren hetgeen zij een paar maal probeerde tot Jacques Leurs het maar opgaf. Zo communiceert de raad onderling.

Voorstel VVD tot wijziging van de vorige keer vastgestelde verordening over commissies

Bij dit voorstel om de auditcommissie onder te brengen in de verordening op de andere raadscommissies en commissieleden te laten beëdigen barstte de warboel pas goed los. Het feest begon met een excuus van de VVD voor de wijze waarop de communicatie tussen fractieassistent en ambtenaren was verlopen. Dat paste goed in het thema van deze avond: miscommunicatie. Vanuit het college werd nog een poging gedaan uiteen te zetten waarom het niet zo'n goed idee was, maar daar was wederom geen behoefte aan en dus werd het voorstel aangenomen hetgeen VPGrave weer noopte mee te delen dat die partij dus ook niet meer aan de auditcommissie zou deelnemen. Op die manier werd nog een bijdrage aan de miscommunicatie in Grave geleverd.


 

Wijziging APV

Vervolgens kwam de APV aan de orde. Op basis van de initiatieven van de VVD en VPGrave had het presidium een soort drietrapsraket aangeboden. Ik moet tenminste aannemen dat het presidium verantwoordelijk was voor de agenda, want zo staat het in het reglement van orde.

De discussie begon met een voorstel van de VVD om de volgorde van de trappen te veranderen. Toen ik eindelijk doorhad hoe de zaak in elkaar zat bleek dat een goed idee.

De eerste trap was een voorstel van het college zelf. Tijdens de commissievergadering had het college er voor gepleit de verordeningen niet hap snap, maar gestructureerd één maal per jaar aan te passen. Toen bleek dat de VVD halsstarrig bleek en hun initiatief wilde bespreken had men kennelijk van de nood een deugd gemaakt om zelf ook met een paar ideetjes te komen.

De tweede trap was een voorstel van het college naar aanleiding van de initiatiefvoorstellen van VVD en VPGrave. Daarin waren die ideeën van de initiatiefnemers opgenomen waarmee het college wel kon instemmen.

De derde trap bevatte de oorspronkelijke voorstellen van de initiatiefpartijen.

Het gevolg van deze aanpak was natuurlijk dat de wijzigingsvoorstellen waar college en initiatiefnemers het eens waren in 2 voorstellen voorkwamen en dus twee keer behandeld zouden moeten worden. Erger was dat over diverse wijzigingen, die niets met elkaar te maken hadden, in één pakket moest worden besloten. Dat noopte een partij die tegen één of meer wijzigingen was daarvoor amendementen moest indienen. Amendementen en moties leiden in Grave altijd tot verwarring en schorsing. Zo ook hier. Uiteindelijk bleek dat de VVD haar ideeën, die niet door het college in de tweede trap waren opgenomen alsnog als amendement op die trap inbracht. Als die amendementen zouden worden aangenomen, waar de coalitie natuurlijk wel voor zorgde, zou de derde trap voor wat betreft het VVD-deel overbodig zijn. Het VPGrave-deel was dat toch al omdat dat initiatief door het college was overgenomen.

Normaal bij zo'n stuk is dat de afzonderlijke wijzigingen afzonderlijk wordt gediscussieerd en eventueel gestemd. Waarom van deze, ook in de raad van Grave, veelvuldig toegepaste wijze van werken is afgeweken weet ik niet. Misschien dat de haastige en krampachtige wijze van voorbereiden daarbij een rol heeft gespeeld. Ook een zaak van communicatie.


 

In de eerste trap was een voorstel opgenomen om het college de mogelijkheid te geven het aantal vuurwerkverkooppunten te beperken. Die hele eerste trap was niet in de commissie behandeld, maar kniesoor die daar op let. Het was voor de Greeff wel aanleiding mee te delen dat hij niet zou stemmen, omdat hij belang had bij dit voorstel. In de krant hebben we kunnen lezen dat hij van de gemeente toestemming had de nodige voorzieningen te treffen om ook vuurwerk te gaan verkopen. Het is gebruikelijk dat belanghebbenden bij een raadsvoorstel zich bij de behandeling van dat voorstel uit de vergadering terugtrekken. Hij bleef echter bij de bespreking omdat hij zinnige opmerkingen zou kunnen maken. Bij de stemming verklaarde hij zich van stemming te onthouden, hetgeen volgens de regels gewoon niet kan. Ik ben benieuwd hoe de juridische deskundigen van gemeente en VVD hierover denken en of zij het misschien hierover zelfs eens zijn. Het voorstel leek in zijn geheel vrij geruisloos de raad te gaan passeren totdat de VPGrave meedeelde tegen te zullen stemmen omdat zij dit vuurwerkvoorstel overbodig vonden. De wettelijke bepalingen zijn zo streng dat een wildgroei niet hoeft te worden verwacht: deregulering. Dat bracht Trots in actie: laat de markt het zelf maar uitzoeken. En daarmee werd het spannend. Door de afwezigheid van twee leden en het niet stemmen door de Greeff had de coalitie maar zes stemmen en dus zou de stemming staken. Om de zaak niet helemaal in de soep te laten lopen diende VPGrave een amendement in en ja hoor: bij de stemming werd het zes tegen en zes voor. Volgens het reglement moest in de volgende vergadering het amendement opnieuw aan de orde komen. Aangezien volgens het reglement van orde eerst over de amendementen moet worden gestemd alvorens over het voorstel in zijn geheel kan worden gestemd zou ook het hele voorstel naar de volgende vergadering moeten worden geschoven. De voorzitter bracht toch het nog niet geamendeerde voorstel in stemming. Dat had voor nog meer verwarring kunnen zorgen. Als je amendement wordt verworpen hoef je nog niet tegen het hele voorstel te zijn. Het wordt er natuurlijk wel minder goed van, maar het geheel kan nog net voldoende zijn. Dan had je de vreemde situatie gekregen dat het voorstel al zou zijn aangenomen terwijl over een amendement nog zou moeten worden beslist. Gelukkig werkte de raad mee door ook deze stemming gelijk te laten eindigen. Kunnen we de volgende keer weer lol aan beleven.

De discussie over de tweede trap en de daarbij behorende amendementen ging alleen maar over de vraag wie van de deskundigen het bij het rechte eind zouden hebben. Die van de gemeente of die van de VVD. Nu is het gebruikelijk dat deskundigen het met elkaar oneens zijn, maar daar zijn oplossingen voor. Je laat de deskundigen met elkaar praten of je vraagt een derde om advies. Heel dikwijls blijkt het te gaan over de vraag of een timmerman de hamer in zijn rechter of linkerhand moet houden. Het antwoord is dan natuurlijk: in de hand die het beste uitkomt en dat is afhankelijk van de timmerman die de hamer moet vasthouden. Vertaald naar deze zaak betekent dat als het niet om de inhoud gaat maar om de wijze waarop je het opschrijft je kiest voor de eigen deskundige. Hier liep het anders: de coalitie koos voor de VVD-jurist en de oppositie voor de gemeentelijke. Het gevolg was dat alle amendementen werden aangenomen en daarmee werd ook de behandeling van de derde trap overbodig. Dat leverde tijdwinst op maar neemt niet weg dat ik dit een botte manier van doen vind. Vreemd is ook dat de coalitie niet uitsloot dat de gemeentelijke juristen het toch bij het rechte eind hebben. Hoe dat zou moeten blijken werd er niet bij gezegd. Wel dat dan de APV daarop maar moest worden aangepast. Aangezien een aangenomen amendement wel een raadsbesluit is kan dat alleen door de zaak opnieuw in de raad te brengen. Ik denk niet dat ambtelijk apparaat en college daar zin in hebben. Al met al een weerzinwekkend voorbeeld van miscommunicatie.


 

De vergadering was ruim voor 22:30 uur beëindigd. Eind goed al goed????

maandag 14 november 2011

Reactie op "Raadsvergadering" 15 november 2011

Onderstaande openbare reactie ontving ik van Joël Hendriks, de VVD fractieassistent. Het is goed als lezers en lezeressen van mijn weblog ook eens de visie van een onder onder ogen krijgen.

U leest wel wat er morgen van terecht is gekomen.

Leo de Vreede

Van de fractie-assistent van de VVD Grave

Met veel plezier lees ik de reacties op hetgeen we met z'n allen in
Grave proberen te bereiken; ondanks onze politieke meningsverschillen.
We staan aan de vooravond van wat lijkt te gaan richting een
gemeentelijke herindeling, zeg ik voorzichtig. Want de kogel is nog lang
niet door de kerk. Maar wellicht worden we door de actualiteit
ingehaald. Want van hogerhand, lees Den Haag, wordt er steeds meer
aangedrongen op grotere gemeentes met als gedachte: kostenbesparingen.

Daarom wil de VVD Grave ook heel graag dat de APV gewijzigd wordt; en
dat met name ook de beslistermijn op een aanvraag wordt teruggedrongen
van 8 naar 6 weken. Want wat als Grave straks onderdeel uit maakt van
een groter geheel? Moeten de burgers dan nog langer gaan wachten op een
beslissing op de aanvraag? Dat is niet de bedoeling! Dat is ook een
belangrijke beweegreden om dit stuk nu echt te laten behandelen. Los van
het feit dat wij 6 weken al lang genoeg vinden, want daar is het ons in
eerste instantie al om te doen, los van een eventuele herindeling.
Helaas werden wij bij een eerdere poging al naar het najaar verwezen.
Onze verbazing was dan ook groot toen tijdens de voorbereidende
commissievergadering bleek dat het gemeentebestuur hier (opnieuw) geen
zin in had. Gelukkig staat het nu wel op de agenda van de raad en kunnen
we hier een fundamentele discussie over voeren. En als de raad hiermee
instemt heeft het gemeentebestuur slechts één ding te doen: uitvoeren.
Want het is niet zo dat wij een onmogelijke opdracht geven aan het
gemeentebestuur die in strijd is met de wet. Het is een opdracht met
ambitie.

Een frequent lezer van dit weblog zal het ook wel duidelijk zijn waarom
wij als VVD de commissieverordening compleet willen maken. Ook dit is
iets wat niet bij de eerste ronde gelukt is; ook hier was het
gemeentebestuur (om de een of andere reden) de eerste keer niet happig
op. Het moest allemaal snel, met name omdat het oude systeem niet
helemaal beviel, of moet ik zeggen: helemaal niet?! Toch wilden we een
principe-discussie over bepaalde zaken. Dat kwam er helaas niet van. Er
staan voor dinsdag (15 november) dus twee punten op de agenda waar wij
als VVD Grave belang aan hechten.

Kan iedereen een commissielid worden? Wij vinden dat een commissielid zo
veel als mogelijk moet voldoen aan de vereisten van een raadslid. Alleen
is het onmogelijk dat een commissielid aan alle vereisten voldoet, zoals
op de kieslijst staan. Daarom gaan we daar ook niet moeilijk over doen.
Maar, zeg nou zelf, zo heel raar is het toch niet dat je iemand die een
volksvertegenwoordigende rol laat vervullen vraagt of hij/zij belooft
dat hij/zij niet omkoopbaar is? Om het echt af te maken willen we dus
ook dat bepaalde artikelen echt nadrukkelijk geschakeld worden, zodat
het echt duidelijk is en er nooit discussie kan ontstaan. "Ow, dus de
integriteitscode gold ook voor mij als commissielid?" Als er ingestemd
is met ons voorstel dan is daar geen enkele twijfel meer over mogelijk:
de integriteitscode geldt ook voor commissieleden die geen raadsleden zijn.

De schrijver van dit weblog stelt een wijziging voor op ons voorstel om
artikel 24 te wijzigen. Zijn voorstel bereikt hetzelfde, ze zijn om het
even; het maakt niet zoveel uit. Als fractie-assistent leek het mij
makkelijker om een lid toe te voegen dan om een bestaand lid te
wijzigen. Maar we zullen dinsdagavond zien wat het politieke oordeel
hierover is.

Overigens bevat de agenda een foutje: bij punt 12 moet een stuk zitten
dat zegt dat iemand anders namens TROTS plaatsvervangend lid wordt bij
een bepaalde commissie. Helaas heeft de griffier het verkeerde document
online gezet. We gaan dus niet twee keer hetzelfde wijzigingsvoorstel
behandelen.

vrijdag 11 november 2011

Raadvergadering 15 november 2011

De agenda voor de raadvergadering van a.s. dinsdag staat nu op de site. Er komen uitsluitend technische voorstellen aan de orde. Aangezien we voor bestuurstechniek ambtenaren in dienst hebben moeten we er vanuit kunnen gaan dat deze voorstellen goed zijn voorbereid. Voor een groot deel is dat ook het geval, maar ik heb toch wat kanttekeningen.

Het is wonderbaarlijk hoe men in het stadhuis er weer in slaagt verrassingen in de agenda te verwerken. Deze keer staat het initiatiefvoorstel van de VVD om de onlangs vastgestelde verordening op de commissies weer te weigeren 2 keer op de agenda onder punt 10 en punt 12. Ik dacht eerst aan een vergissing, maar misschien anticipeert het presidium op de gewoonte een genomen besluit binnen de kortste keren weer aan te passen. Door het 2 maal op de agenda te plaatsen versnel je dat proces natuurlijk aanzienlijk.

Ingekomen stukken

Op de lijst van ingekomen stukken staat ook mijn brief over de wijze waarop het gemeentebestuur overleg pleegt over te nemen besluiten. De samenvatting vanuit het college suggereert dat het daarbij uitsluitend gaat om het bestemmingsplan binnenstad. Dat project heb ik gebruikt als voorbeeld hoe het , althans naar mijn mening, niet moet. Nadrukkelijk heb ik gevraagd hoe de raad wil dat overleg in het algemeen moet worden gevoerd: voordat een besluit wordt genomen of nadat het zover is. In het laatste geval betekent dit veelal dat overleg via de rechter moet verlopen.

Initiatiefvoorstel VVD om alle commissies in één regeling te vatten.

Het voornaamste onderdeel van het initiatiefvoorstel van de VVD is het onderbrengen van de auditcommissie in deze verordening. Een logische gedachte die ook nog verder had kunnen worden doorgetrokken. Raadcommissies zijn een onderdeel van de organisatie van het raadwerk en hadden dus opgenomen kunnen worden in de verordening die de werkzaamheden van de raad regelt. Veel bepalingen die voor de raad als geheel gelden zijn ook van toepassing op de raadcommissies. In het nog niet zo grijze verleden waren de commissies ook in dezelfde verordening verwerkt als de raad. De rekenkamercommissie blijft wel buiten de verordening omdat het een externe commissie is. Ik zou òf in het reglement van orde voor de raad òf in de verordening op de commissie wel een verwijzing naar de rekenkamercommissie opnemen. Die commissie is onderdeel van het systeem.

Ik heb één bezwaar tegen de regeling zoals die nu is voorgesteld. De vergaderingen van de auditcommissie worden per definitie besloten. Dat is in de bestaande verordening niet zo. Wel werden de vergaderingen en de agenda's niet gepubliceerd. De vergaderingen waren formeel openbaar, maar er kwam niemand en iedereen was gelukkig. Dat kon omdat er voorbereidende raadsvergaderingen waren en daarin ook de specifiek financiële stukken als Buraps aan de orde kwamen. Allemaal openbare stukken. Volgens het voorstel gaan die zaken nu via de auditcommissie en dus buiten het gezichtsveld van de openbaarheid. Het argument is dat er wel eens geheimhouding moet worden opgelegd. Dat kan volgens de indieners beter worden gewaarborgd wanneer het om raadsleden gaat. Nu is dat toch al geregeld omdat de "politieke wens" bestaat de auditcommissie uitsluitend uit raadsleden te laten bestaan. Ik kan me voorstellen dat er in de financiële/audit-commissie meer zaken aan de orde komen die vertrouwelijk of zelfs geheim moeten blijven dan bij de andere commissies het geval is. Maar ook daar zal het voorkomen. Dat kan heel eenvoudig worden geregeld door alle commissie de gelegenheid te geven een deel van de vergadering in beslotenheid te houden. Het is dan een zaak van organisatie om dat op een publieksvriendelijke manier te regelen. Weer een voordeel van alle commissies in één verordening onder te brengen.

De zin in het initiatiefvoorstel "een lid van de raad die geen lid is van de raadscommissie is uitgesloten van deelname" riep bij mij vragen op. Een blik in de juiste definitieve versie van de verordening loste dat op. Het heeft betrekking op het merkwaardige verschijnsel van gastdeelnemer aan de commissievergadering (per fractie en per agendapunt). Daar wil de VVD, in mijn ogen terecht, raadsleden van uitsluiten. Dat had ook eenvoudiger gekund. Vervang de bestaande zin door: Artikel 24 lid 1: "De raadscommissie kan bepalen dat anderen, geen raadslid zijnde, mogen deelnemen aan de beraadslaging". De wijziging is vet gedrukt.

Dat bracht mij op de vraag waarom bij dit initiatiefvoorstel geen ambtelijk/college advies is toegevoegd en bij het voorstel van de VVD de APV te wijzigen wel. Nu zal de discussie over beëdiging of belofte wel weer worden herhaald. Ik denk dat hier geldt: baat het niet dan schaadt het niet en het geeft wel cachet aan de zaak.


 

Het wordt tijd dat de raad als vertegenwoordiger van het volk er ook voor zorgt dat het voor "het volk" ook aantrekkelijk wordt gemaakt het raadswerk actief te volgen. De kloof tussen politie en burgerij, weet u nog wel.


 


 

donderdag 10 november 2011

De begrotingsbehandeling

De gemeente moet zich beperken tot het voeren van de regie. De gemeenteraad ziet dat als oplossing om zaken te realiseren zonder dat het de gemeente te veel geld kost. Wat dat regie voeren precies inhoudt wordt daarbij in het midden gelaten. In veel zaken heeft de gemeente al de regie. Management is ook regie voeren en omgekeerd. En de wijze waarop de gemeente de regie voert over eigen onderwerpen geeft niet zoveel vertrouwen in het slagen als regisseur van ontwikkelingsprojecten. Het meest duidelijke en concrete voorbeeld hiervan is te lezen in het rapport van de rekenkamer over het Trefpunt. Een belangrijke conclusie daarin is dat de greep van het gemeentebestuur, zowel college als raad, op dat project onvoldoende is geweest. Het zal mij niet verbazen als dat ook een conclusie zal zijn in het rapport van die kamer over het Wisseveld.

Ook over de regie van de begrotingsbehandeling zijn veel opmerkingen te maken. Dat heb ik in de voorbespreking al gedaan en het effect van de korte voorbereidingstijd was tijdens de raadvergadering ook goed te merken. Voor de vergadering zelf was al een onmogelijk schema opgesteld. Van start tot pauze was 2 uur beschikbaar. Daarom was de spreektijd van de fracties en de collegeleden beperkt tot een kwartier ieder. Met 6 fracties en 3 collegeleden betekent dat al 9 kwartier, dus meer dan beschikbaar was. Daarbij moest ook nog eerst de grondexploitatie worden behandeld. Nog mazzel dat er geen insprekers waren om van voorbereidingstijd voor het college om goede antwoorden te kennen geven maar helemaal te zwijgen. Dat Trots in minder dan 2 minuten was uitgesproken was niet voldoende. Na de pauze moesten zowel de beantwoording door het college, de politieke discussie, het formuleren van de standpunten in amendementen en moties en de besluitvorming daarover in drie uur worden afgewerkt. Dat lijkt veel maar de ervaring heeft wel geleerd dat er ook nog meerdere malen moet worden geschorst voor overleg of ordenen van amendementen en moties. Dat was ook dinsdagavond zo. Het begon al verrassend met de zet van de voorzitter door, nog voordat het college had geantwoord en er een politieke discussie was geweest, de fracties te vragen de amendementen en moties in te dienen. Daarmee was natuurlijk de angel uit de discussie gehaald. Het college kon zich bij de beantwoording beperken tot wat dieper ingaan op zaken die de raad wilde veranderen en de rest maar oppervlakkig aan te pakken. Natuurlijk hielp het wel enorm dat de vragen weinig politiek karakter hadden. Het was meer van "hoe zit dit en hoe zit dat?" en heb ik goed begrepen dat….?". Allemaal heel nuttig en zinvol als voorbereiding op een discussie, maar niet ter vervanging daarvan. Of het college en de raad bewust dit onderdeel hebben opgerekt om zodoende gedwongen te worden de behandeling van amendementen en moties snel –en dus zonder inhoudelijke discussie- af te werken durf ik niet te zeggen, maar dat was wel het resultaat. Op de publieke tribune zaten meer hulptroepen voor het college dan publiek men dat hielp natuurlijk ook. Sommige fracties hadden nog als een haas een motie of amendement wat bijgesteld om zodoende steun bij anderen te vinden. Omdat haastige spoed ook hier niet goed was liep dat bij één amendement van de oppositie bijna fout af. Gelukkig was Piet Vollenberg als nestor nog voldoende alert om de woordvoerder van de oppositie tijdens de stemverklaring de helpende hand te bieden. Door alsnog een redactionele wijziging aan te brengen kon de coalitie de oppositie in dit geval steunen. Nou dat was wat: coalitie en oppositie zijn het eens over een redactionele wijziging!


 

Maar goed: om 22:30 was de begroting met inachtneming van enige amendementen vastgesteld en kon iedereen tevreden naar huis of de kroeg.

En wat is er besloten en is dat iets om tevreden over te zijn?

De OZB-verhoging

Het meest opvallend is natuurlijk dat de OZB niet met 10% wordt verhoogd, maar met 5%. Dat klinkt leuk, maar de consequentie is wel dat de vooruitzichten voor de volgende jaren nog slechter zijn dan toch al het geval was. De kans is dus groot dat er de volgende jaren nog meer moet worden ingehaald dan nu al het geval was. Bovendien heeft het niets met beleid te maken, maar is het gebruik maken van een truc die de provincie toelaat voor gemeenten die er niet in slagen een structureel sluitende meerjarenbegroting te maken. Die kunnen volstaan met een structureel sluitende begroting voor 2012. De provincie vindt de onzekerheden zo groot dat de hoop op –of liever de illusie van- betere tijden voldoende argument is om er genoegen mee te nemen dat in ieder geval in 2012 de gemeente niet failliet gaat. Nu gaat dit argument niet op voor Grave. Zonder gekke dingen uit te halen heeft het college een sluitende meerjarenbegroting voorgesteld. En daarvoor was de toegeeflijkheid van de provincie niet bedoeld.

De mindere OZB-verhoging en het niet doorzetten van een aantal bezuinigingen heeft ook een groot "sigaar-uit-eigen-doos" karakter. De dekking hiervan komt voor een belangrijk deel door kosten van kwijtschelding van rioolrechten niet te betalen uit de algemene middelen, zoals tot nu toe, maar uit het rioolfonds. Dat mag, maar bij de vaststelling van het GRP- nu VGRP- is bewust gekozen voor deze wijze van kwijtschelden. Kwijtschelden van rioolrecht is geen rioolbeleid, maar sociaal beleid. De wettelijke regels laten betalen uit het rioolfonds wel toe maar de consequentie is dat daardoor de rioolrechten niet of minder kunnen worden verlaagd. Langs een omweg betalen de burgers dus zelf mee aan de lagere OZB-verhoging.


 

Kosten ontheffing blauwe zone

Het college had voorgesteld de kosten van deze ontheffing (alleen beschikbaar voor bewoners van de blauwe zone) aanzienlijk te verhogen. Daar was met name bij de LPG groot bezwaar tegen. In de toelichting gaf deze partij aan dat men in plaats van de kosten te verhogen de blauwe zone wilde uitbreiden. De gedachte daarachter was natuurlijk dat daardoor meer burgers gedwongen zouden worden een ontheffing aan te vragen en wel zoveel dat daardoor de opbrengst van de ontheffing toch voldoende zou worden verhoogd. Dat vind ik een vreemde redenering en bovendien is het nog maar de vraag of de bewoners van de Lunette, want daar gaat het over, in voldoende mate een ontheffing zullen aanvragen. Ze hebben immers een garage. Je zou het ook zo kunnen formuleren dat de bewoners van de Lunette moeten gaan meebetalen zodat de overige bewoners van de blauwe zone minder hoeven te betalen. Een vorm van solidariteit dus. Er is in het debat helemaal niet op ingegaan en in het amendement staat alleen maar: "Parkeerontheffingen (kosten neutraal/uitbreiding blauwe zone)" met daarachter 0 als financieel effect. Niet wat je noemt een duidelijk geformuleerd besluit. Nu is er redding mogelijk! De tarieven voor gemeentelijke lasten worden formeel in december vastgesteld.


 

Overige amendementen

De amendementen van de oppositie werden voor zover zij niet al in het massa-amendement van de coalitie waren meegenomen afgewezen en de moties waren voor een belangrijk deel herhaling van eerdere uitspraken. Er waren wel zelfs 2 moties die het college zouden moeten dwingen de informatie via de website te verbeteren. Ik ben benieuwd.


 

Grondexploitatie

De discussie ging in hoofdzaak over de invloed van het Wisseveld op het geheel. En omdat die invloed pas in december duidelijk wordt (hoop ik) werd het een schimmige discussie. Trots stelde nog voor daarom eerst de voorstellen van december af te wachten en VPGrave wilde ook nog het rapport van de rekenkamer er bij betrekken. Allebei zinnige voorstellen omdat ze van grote invloed kunnen zijn op het vervolg, niet alleen voor het Wisseveld maar zeker ook het rapport van de rekenkamer op de wijze waarop de gemeente in de toekomst met dergelijke ontwikkelingsprojecten moet omgaan. Ik heb dat al eerder betoogd. Als je voor het Wisseveld voorlopig uitgaat van de situatie in juli 2011 waarom moet je dan zo nodig de andere projecten wel actualiseren. Beleidsmatig maakt het geen verschil en de feitelijke situatie is volgende week al weer anders. Voor kennisneming aannemen, zoals Keerpunt op de valreep nog voorstelde was ook voldoende geweest. Nu snoepte de discussie bijna een uur af van de begrotingsbehandeling zonder enig feitelijk effect. Het leverde wel een komisch moment op en dat is ook wat waard. Toen Trots merkte dat uitstel van het hele voorstel onhaalbaar was probeerde Theo Reynen nog iets te bereiken door het Wisseveld buiten beschouwing te laten. Hij deed dat echter via een motie en niet via een amendement. Dat gaf de voorzitter voldoende houvast om eerst het hele voorstel in stemming te brengen en daarna de motie van Trots (let op de hoofdletter, het gaat niet om het tegenovergestelde van een motie van afkeuring). Die werd natuurlijk verworpen ondanks de voorstem van Harrie de Greeff van de VVD. Die had het door. Als de motie werd aangenomen zou de situatie van juli 2011 van toepassing zijn. Wanneer de motie werd verworpen zou de situatie juli 2011 van toepassing zijn. Geen verschil dus tussen aannemen of afwijzen van de motie. Is dat symbolisch voor het werk van de raad van Grave?


 

Tot slot is mij opgevallen dat Trots het lang niet in alle gevallen zonder meer eens is met de coalitie. De kenschetsing van Trots door VPGrave als bijwagen van de coalitie is dan ook onjuist. Toch nog wat geleerd!


 

maandag 7 november 2011

Ontwikkeling Visioterrein

Vandaag in de Gelderlander de plannen gezien die voor het Visioterrein zijn ontwikkeld. Nou ja, ontwikkeld is misschien wat veel gezegd. Er moet nog heel wat worden gestudeerd en gerekend alvorens de op zich interessante ideeën uitvoeringsgereed zijn. In de houtskoolschets zijn aardig wat wensen uit vroeger jaren bij elkaar gebracht. En waar volgens de raad samenwerking met andere gemeenten tot betere resultaten leidt dan wanneer de gemeenten afzonderlijk blijven opereren moet het voor diezelfde raad ook duidelijk zijn dat afzonderlijke plannen met elkaar in verband brengen ook die plannen kansrijker maakt.

Een reden temeer om nu eindelijk eerst alle ontwikkelingsplannen zoals Wisseveld, Prinsenstal en nu ook Visio als een eenheid nader te bestuderen alvorens onomkeerbare beslissingen te nemen, bijvoorbeeld voor het Wisseveld. In het krantenartikel wordt daar ook al op gewezen.

vrijdag 4 november 2011

Overpeinzingen na de repliek van het college op de algemene beschouwingen 2012.

Er is nogal wat activiteit in het stadhuis dat tot beleid moet leiden. De laatste dagen is er daarvan heel wat naar buiten gekomen:

 1. iDOP Grave waarin staat wat Grave zelf van de toekomst denkt;
 2. Bericht dat iDOP's Escharen, Gassel en Velp zijn gestart;
 3. Bericht dat in december duidelijk wordt wat er met het Wisseveld aan de hand is geweest en hoe het verder moet;
 4. Begin 2012 verschijnt het rapport van de rekenkamer over het Wisseveld waarin staat of en zo ja wat er fout is gegaan bij de ontwikkeling van dat project;
 5. In de repliek van de begroting staat dat er een Quick scan volkshuisvesting is waaruit blijkt hoe de woningmarkt in Grave er in de (nabije) toekomst uitziet;
 6. De grondexploitatie 2012 moet op 8 november voorafgaande aan de begrotingsbehandeling worden vastgesteld.;
 7. De begroting 2012 met als opvallende zaken eindelijk de allang niet-vermijdbare verhoging van de OZB en aan zienlijke bezuinigingen vooral op sociaal-maatschappelijk terrein;
 8. De algemene beschouwingen van de politieke partijen en de repliek van het college;
 9. Samenwerking in het land van Cuijk dat moet leiden tot één ambtelijk apparaat in 2014 voor Cuijk, Grave en Mill dat uitbreidbaar is met Boxmeer en St. Anthonis Het is wel de bedoeling dat het zelfstandige gemeenten blijven.

Daarnaast is er een riedeltje zaken die al langer aan de orde zijn en die toch zo langzamerhand tot keuzes en beslissingen moeten leiden:

 1. Bestemmingsplan buitengebied;
 2. Bestemmingsplan binnenstad Grave;
 3. Beheer en exploitatie MFC;
 4. Realisering parkeerbeleid
 5. Tot beleid maken van "We have a dream" dat vooral gericht is op toekomstige scholen;
 6. Accommodatie wijkgebonden activiteiten;


 

(de nummering is willekeurig en alleen maar bedoeld voor verwijzingen in het vervolg van het verhaal)

Met een klein beetje speurwerk is er nog wel meer te vinden. Ogenschijnlijk zijn het afzonderlijke zaken; in ieder geval worden ze zo behandeld. Zonder overdrijving kun je echter rustig stellen dat alles met alles samenhangt, soms via via maar toch. Die samenhang dient te leiden tot o.a. een volgorde van behandelen. Zo is in een goed georganiseerde gemeente de begroting het sluitstuk van de reeks beleidsnota-kadernota-begroting. Daarna volgt krediet verlenen en uitvoeren. Nu wijkt de praktijk vaak af van de theorie en soms is dat maar goed ook. Je moet de ideale lijn wel in de gaten blijven houden.

Over de wijze waarop de burgers bij de diverse trajecten moeten zijn betrokken zal ik het nu maar niet hebben. Daarover heb ik inmiddels een formele brief aan de raad gericht. Die zou op 15 november behandeld moeten worden en daaruit zou moeten blijken of interesse tonen voor de Graafse politiek nog een zinvolle bezigheid is.


 

In Grave wordt het langzamerhand gebruikelijk zaken in de verkeerde volgorde te doen. Zo vind ik dat wanneer je een realistische begroting 2012 wilt presenteren van een aantal van bovenstaande zaken op zijn minst de inhoudelijke keuzes moeten zijn bepaald.

Dit alles ging door mijn hoofd bij het nadenken over de wijze waarop ik de algemeen beschouwingen en de repliek zou becommentariëren. Nadat ik het eerste deel van de repliek had gelezen dacht ik te volstaan met de opmerkingen die in het verhaal hieronder staan. Nadat ik het hele verhaal had doorgenomen en ook de berichtgeving in de Gelderlander over het Wisseveld had gelezen en nog wat andere dingen doe ik toch maar een poging eens te zoeken naar de samenhang om te zien of dat ergens toe leidt. Veel illusies daarover heb ik niet. Nog 4 nachtjes slapen en dan wordt de begroting vastgesteld. Het zal wel gaan zoals de laatste tijd bij de verordeningen. De inkt is nog niet droog of de wijzigingen zijn alweer in aantocht.


 

Ik ga bovenstaande lijst langs en probeer in het commentaar de relaties aan te geven.

 1. iDOP Grave. Bij de start was al de vraag wat het nut van deze operatie was, gezien het vele dat er al aan beleidsnotities ligt en op stapel staat. Het zwaar wegende argument was dat een Idop nodig was om subsidies te verkrijgen. Subsidies zijn er niet meer, dus dat argument is weg. Inhoudelijk biedt het rapport in ieder geval voor mij geen nieuws. Dat alles nog eens bij elkaar wordt gezet kan zijn nut hebben zeker als het zicht op al die de beleidsnota's en wensen die tot dergelijke nota's moeten leiden zoek is. En dat is in Grave toch wel het geval. Er zal weinig neiging zijn elementen uit de iDOP alsnog in de begroting 2012 op te nemen. Gezien de situatie is ook verwerken via de kadernota 2013 en volgende jaren onwaarschijnlijk. Er zijn fracties die zich al tegen het aanpakken van nieuwe zaken hebben uitgesproken. Het resultaat zou dan kunnen zijn dat de iDOP voor Grave voor kennisgeving wordt aangenomen en hoogstens kan dienen als ondersteuning bij lopende zaken.
 2. Bij de start van iDOP Grave kwam natuurlijk ook de vraag naar voren waarom niet tegelijk voor de kerkdorpen zo'n studie werd verricht. Een logische vraag, maar het verzuim werd gemotiveerd met de opmerking dat iDOP Grave zou kunnen dienen als voorbeeld. Inmiddels is er wel provinciale subsidie voor deze iDOPS en is er ook in de gemeentelijke begroting budget. Gezien de ervaring met iDOP-Grave dat er niets nieuws boven tafel komt en dat extra geld voor realisering niet beschikbaar komt zou ik op zijn minst bij de begroting aan de orde stellen om af te zien van meer iDOP's en hoogstens in eigen beheer een overzicht maken van lopende studies en problemen. Maar uit de informatie blijkt dat er in september al is begonnen en dat komende weken al met de bevolking wordt gepraat. Merkwaardig is ook dat voor deze iDOP's een ander bureau wordt ingeschakeld dan bij iDOP Grave. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hier ligt dus nog een bezuiniging.
 3. In de grondexploitatie speelt de situatie bij het Wisseveld een overwegende rol. Het is dan ook niet zinvol de grondexploitatie vast te stellen zonder de nieuwe aanpak van het Wisseveld daarin mee te nemen. (zie 6). In de Gelderlander van vandaag viel te lezen dat de gemeente de gemeentegrond in dat gebied aan de grondbank wil verkopen die daar dan zelf mag gaan ontwikkelen. De gemeente beperkt zich dan tot de "regierol", wat dat ook moge inhouden. Nu lijkt het mij dat een projectontwikkelaar alleen voor grond wil betalen als er een redelijke kans is dat hij dan ook lucratief kan ontwikkelen. Daarvoo is er een markt voor ontwikkeling van het Wisseveld nodig. Als ik ontwikkelaar was zou ik de prijs die ik voor grond wil betalen sterk laten afhangen van de harde toezeggingen van de gemeente voor realisering van bouwprojecten. Die toezeggingen zullen in de grondovereenkomst worden vastgelegd. De huidige bouwmarkt is echter zodanig dat een bouwproject Wisseveld zal concurreren met andere projecten als Prinsenstal, Stoof, en in de kerkdorpen en mogelijk ook met de Bons. Hoever gaat de regiefunctie van de gemeente daarin. Kan die bepalen dat het Wisseveld pas mag worden ontwikkeld als alle andere bouwmogelijkheden in Grave zijn uitgeput? Dat is althans mijn idee. Zo'n standpunt moet wel zijn gebaseerd op een geactualiseerd volkshuisvestingsbeleid Dat zal de raad moeten vaststellen op basis van de onder 5. genoemde quick scan. Dat dit allemaal weloverwogen in de raadvergadering van 13 december kan geloof ik niet.

Meestal is het verstandig om eerst na te gaan wat er bij de vorige aanpak fout is gegaan alvorens te beslissen over een nieuwe. Ik vind dan ook dat je eerst het rapport van de rekenkamer moet hebben alvorens over de volgende stap te beslissen.

Naar mijn mening moeten beslissingen over de toekomst van het Wisseveld pas worden genomen als alle informatie beschikbaar is en alternatieven en consequenties voor en van voortzetting zijn overwogen.

In de Gelderlander viel ook te lezen dat het project al 7 jaar loopt. Al in 2001/2002 werden de eerste stappen gezet in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek dat halverwege 2002 zou moeten leiden tot een eerste ijkpunt. Dat een beslissing over de toekomst nog enige maanden wordt uitgesteld zal echt niet tot vertraging van de woningproductie in Grave leiden.


 

De problematiek van het Wisseveld heeft in dit verhaal al veel ruimte gevraagd. Mede op basis van opmerkingen van volgers had ik mij voorgenomen de lengte van mijn verhalen te begrenzen. Ik ga dus maar niet meer in op de situatie rond het MFC dat inmiddels in aanbouw is terwijl de gebruiksmogelijkheden, de exploitatielasten en de consequenties voor wijkgebonden activiteiten nog niet bekend zijn. Wel is te voorspellen dat ergens een financieel gat ontstaat of in de financiering van het MFC omdat Esterade niet kan worden verkocht of elders omdat er geen geld is voor scholen die breed genoeg zijn om de wijkgebonden activiteiten op te vangen.


 

Met een beetje fantasie kunt u ook zelf wel de relaties tussen de andere onderwerpen ontdekken.

donderdag 3 november 2011

Beeldkwaliteitplan binnenstad en nog wat anders

Soms zakt je broek af van verbazing. Dat gebeurde zojuist toen ik de B&W besluiten van 25 oktober las. Daaruit blijkt dat het college een aantal besluiten heeft genomen over het beeldkwaliteitplan. Tot droefenis van bijna iedereen zag de raad van Grave zich gedwongen de welstandnota vast te stellen zonder beeldkwaliteitplan binnenstad. Tot mijn stomme verbazing en ook ergernis heeft het college besloten:

 1. Het verslag van de inspraakreacties op voorontwerp Beeldkwaliteitplan Binnenstad Grave wordt vastgesteld;
 2. Er wordt ingestemd met de laatste versie van het Beeldkwaliteitplan Binnenstad Grave (versie april 2010);
 3. Er wordt ingestemd met het voorstel aan de raad om het Beeldkwaliteitplan Binnenstad Grave vast te stellen;
 4. Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar het Presidium en het Presidium wordt verzocht het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 13 december 2011.

De inspraakreacties dateren van januari 2010 en het beeldkwaliteitplan van april 2010. Daarbij staat uitdrukkelijk vermeld dat het de laatste versie is. De vraag ligt dan verschrikkelijk voor de hand: wat is er met het beeldkwaliteitplan gebeurd tussen april 2010 en nu anderhalf jaar later.

Wat is de werkelijke reden dat het beeldkwaliteitplan niet in de besluitvorming over de welstandnota is betrokken?

In mijn inspraakreactie heb ik nadrukkelijk gewezen op de noodzaak overleg te voeren alvorens te besluiten. Nu ben ik natuurlijk benieuwd naar de reden waarom dit niet is en wordt gedaan. Er was tijd zat voor. Zouden de indieners van een inspraakreactie nog een antwoord krijgen?


 

Zojuist trof ik ook de repliek van het college op de algemene beschouwingen aan. Ik ben nog niet klaar met lezen, maar de toon van het college is duidelijk: Raad, jullie hebben het aan het college over gelaten de ombuigingen in de begroting te verwerken; dat hebben we naar beste weten gedaan en nou moeten jullie niet zeuren. En als je het beter weet moet je het maar zeggen. Ik mag die reactie wel. De raad heeft zich zelf ook weinig tijd gegund om met doorwrochte alternatieven te komen.


 

Zo tussen neus en lippen deelde het college ook nog mee dat er op 1 november 2011, dus eergisteren een presentatie heeft plaatsgevonden van de resultaten van een quick scan van het volkshuisvestingsprogramma. Zou ik het enige niet-raadslid zijn die de presentatie graag had bijgewoond als ik het had geweten?