maandag 26 maart 2012

Nog even dit....

Nieuwe vergadercyclus
Bij de vorige vergadercyclus was ik blij. Agenda en stukken stonden op tijd op de website. Deze keer is het weer mis. Volgende week dinsdag is de vergadering van de commissie Ruimte en nu (maandag 26 maart 17:19 uur) nog niets te vinden. Van een voorbeschouwing komt deze keer dus waarschijnlijk niets.

Bestemmingsplan Binnenstad.
Lang was ik, op basis van de verkregen informatie, in de veronderstelling dat het nieuwe bestemmingsplan “conserverend” zou zijn. Dat wil zeggen: het oude bestemmingsplan, aangevuld met inmiddels via vrijstellingen of projectprocedures geformaliseerde afwijkingen. Dat blijkt nu niet helemaal waar te zijn. Zo is er bij de Mariakapel een kleine wijziging om de bestemming parkeren mogelijk te maken. Dat is in ieder geval voor degenen die er iets op tegen hebben dat daar een parkeerterrein komt een aangrijpingspunt. Maar ook anderen die eigenlijk wel een verandering zouden willen hebben hiermee een precedent.

vrijdag 23 maart 2012

Het Wisseveld nu, een beschouwing

Inleiding

Al heel lang is bekend dat het met de ontwikkeling van het Wisseveld niet goed gaat. In 2008 leidde het tot het aftreden van de verantwoordelijke wethouder, die het project overigens al in slechte staat van zijn voorganger had overgenomen. Echte maatregelen om tot een verbetering te komen werden niet genomen. Uiteindelijk nam in december 2011 de raad het besluit het contract met GBB te verbreken en de regie weer in handen te nemen. Of daarmee het probleem onder controle is blijft nog onduidelijk. Veel informatie is nog geheim en de beëindiging van het contract met GBB is nu drie maanden na het besluit nog steeds niet geëffectueerd. Zelfs lijkt het erop dat het gemeentebestuur nog gewoon doorgaat met het project alsof er niets is gebeurd. Aan het bureau SVP is door de gemeente opdracht gegeven een nieuwe opzet te maken en wel behoorlijk concreet. De wethouder noemt 30er-jaren woningen als mogelijkheid. Mag ik dat alstublieft vreemd vinden?

Nu een jaar geleden werd aan de rekenkamer gevraagd een onderzoek naar dit project in te stellen. Dit rapport is onlangs verschenen. De raad gaat er op 17 april over praten. Dat is weinig voorbereidingstijd voor een gedegen bestudering, conclusies trekken en besluiten nemen over de voortzetting.

Alle reden dus voor een overpeinzing.


 

De grote lijn

Bij het Wisseveld zijn nu drie hoofdvragen aan de orde:

 1. Wat is er tot nu toe gebeurd? Wat was er goed, wat was er fout?
 2. Wat is nu de positie van de gemeente? Wat is gerealiseerd, welke verplichtingen en mogelijkheden zijn er?
 3. Hoe gaat het verder op basis van het antwoord op de tweede vraag, de rol van het Wisseveld in het totale gemeente beleid en hetgeen er is geleerd van het antwoord op de eerste vraag.


 

Aan de rekenkamer is gevraagd een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Het rapport van de rekenkamer is onlangs gepubliceerd en in de raadvergadering van 13 maart toegelicht. Daarmee zou in ieder geval de eerste vraag moeten zijn beantwoord. In hoeverre dit voldoende is zal nog moeten blijken.


 

Omdat het beëindigingcontract –voor zover ik weet- nog steeds niet is getekend en de eventuele inhoud nog geheim is, is over de positie van de gemeente weinig bekend. Volgens het raadbesluit heeft de gemeente de grond die in gemeentebezit was aan GBB overgedragen en daarmee heeft GBB een belangrijke troef in handen. De belangrijkste vraag is dan ook in hoeverre de afgesproken spelregels GBB de ruimte geven die troef uit te spelen.


 

Zoals uit de formulering van mijn derde vraag al blijkt is het eigenlijk onmogelijke nu aan te geven hoe het verder moet. De uitgangspositie is niet bekend. De invloed van het totale gemeentelijke beleid op het Wisseveld is ook nog onzeker. De structuurvisie voor de gehele gemeente en de woningbouwstrategie die voor de hele regio wordt opgesteld moeten de basis vormen en dat duurt nog wel een tijdje. Ook ligt er nog de parkeernota waarin een belangrijke rol voor het Wisseveld als langparkeerterrein wordt voorgesteld. Dat parkeerterrein is vooral bedoeld voor bezoekers die overigens nog naar Grave moeten worden gelokt. Intussen is er natuurlijk wel een idee te ontwikkelen bijvoorbeeld door prioriteiten aan te geven van de diverse woningbouwprojecten die al meer of minder ver zijn gevorderd.


 

Uit het rapport van de rekenkamer en andere kennis over de wijze waarop de gemeente functioneert blijkt ook zonder nadere studie dat er veel mis is met bestuurlijk Grave. De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de rekenkamer gelden niet alleen voor het Wisseveld. In het rapport zelf en ook tijdens de toelichting werd duidelijk dat de rekenkamer bij de bouw van het gemeenschapshuis "de Trefpunt" in Velp dezelfde fouten zijn gemaakt.


 

Het rekenkamerrapport

Het is nog niet duidelijk wat de raad precies met het rapport gaat doen. Het rapport roept nog veel vragen op, maar aan de andere kant maakt het wel duidelijk dat het goed mis is geweest en dan kun je vinden dat vooruit kijken beter is dan dieper terugkijken. Ook is ook zonder het rapport wel aan te geven hoe de gemeentelijke bestuurlijke organisatie kan worden verbeterd zodat dergelijke projecten beter onder controle zijn te houden.

Toch vind ik dat uitdiepen van het rapport zinvol is. Na de publicatie van het rapport over het Trefpunt en ook nu weer heb ik de indruk dat de raad ook hier niet doorbijt (zie vorige blog). De aanbevelingen zijn ook dermate globaal geformuleerd dat de raad ze veilig kan aannemen om vervolgens niets te veranderen.

Omdat ik zelf bij het begin van het project betrokken ben geweest en dus wellicht met het vervolg van het onderzoek te maken krijg ga ik nu niet in op details. Onjuistheden heb ik trouwens niet gevonden. Ik beperk me nu tot een aantal opmerkingen over de werkwijze.

 • Allereerst viel op dat de rekenkamer in maart 2011 afspraken maakte over het onderzoek maar dat pas een half jaar later de dossiers beschikbaar waren.
 • Het chronologisch onderzoek vertoont grote gaten. Het is onwaarschijnlijk dat er in die tijd niets is gebeurd en met de raad besproken. De vraag rijst dan welke dossiers men heeft geraadpleegd. Verslagen van commissievergaderingen zouden daarover nog informatie kunnen bevatten.
 • De rekenkamer heeft uitsluitend gewerkt op basis van verstrekte documenten en geen betrokken bestuurders en ambtenaren gesproken. Het feitenrelaas is alleen door de controller en de raadsgriffier geverifieerd. De raadsgriffier heeft niet de hele geschiedenis meegemaakt. Op deze wijze is wel zekerheid dat het rekenrapport "niets dan de waarheid" bevat, maar geen zekerheid dat het ook de "hele waarheid" is. Direct betrokkenen hadden de commissie wellicht op het spoor van meer informatie kunnen zetten.
 • In het hele traject zijn afgesloten overeenkomsten belangrijk. Het zijn ijkpunten van de situatie en voor de beheersing van het project cruciaal omdat ze verplichtingen aangeven. Het is daarom jammer dat deze documenten niet bij het rapport zijn gevoegd. Op de site zijn ze niet terug te vinden en de raad wil ze ook nog steeds geheim houden.
 • Merkwaardig vind ik dat de rekenkamercommissie begin januari 2012 met het presidium heeft afgesproken niet in te gaan op het raadsbesluit van 20 december om het lopende contract met GBB te verbreken. De reden daarvoor: "Reden is dat het onderzoek van de RKC terugkijkend over de afgelopen jaren gericht is op het doen van aanbevelingen voor verbetering" slaat nergens op. Het besluit was genomen en viel dus onder het begrip terugkijken. Het raadsbesluit zou een definitieve streep zijn door het lopende wurgcontract met GBB. Er was een onderhandelingsresultaat en het was niet eens nodig dat de raad de uiteindelijke overeenkomst zou zien, laat staan goedkeuren. Zeker nu dat besluit niet die kracht blijkt te hebben als in december werd voorgesteld rijst de vraag of dat besluit niet thuis hoort in de rij onduidelijke besluiten, afspraken en onvolledige informatie. Ook dit is geheim en alles wat ik er over schrijf is dus speculatief.
 • De gemeente heeft in deze processen een dubbelrol. De gemeente is niet alleen partner in een ontwikkeling maar ook het onafhankelijke overheidsorgaan dat via het bestemmingsplan de juridische basis voor die ontwikkeling moet leggen. Die twee rollen moeten op elkaar zijn afgestemd. Je kunt het als partner niet maken dat het bestemmingsplan niet op tijd wordt vastgesteld. Aan de andere kant geeft een voortijdig bestemmingsplan de private partner, als die eigenaar van de grond is, een stevige positie om zijn eigen gang te gaan. Zeker in dit geval een aandachtspunt. In het rapport is hierover niets terug te vinden. De gemeentelijke site en de website ruimtelijkeplannen.nl geven evenmin informatie. De gemeente draagt haar gronden wel over aan GBB.
 • Een belangrijk aspect van het raadsbesluit van 20 december 2011 is dat de gemeente hiermee een kleine € 10.000.000 afschrijft. Ik had van de rekenkamer toch wel enige reactie verwacht op dit gegeven.


 

Het raadsel van de nieuwe opdracht

Op 23 februari heeft het college ingestemd met een opdracht aan SVP-architecten in Amersfoort voor het opstellen van een ruimtelijke visie voor het Wisseveld. Dat geeft niet veel informatie. Daarom maar even naar de site van dat bureau gegoogeld


 

SVP heeft de selectie gewonnen voor het opstellen ven een stedenbouwkundige visie voor het gebied 'Wisseveld' in Grave. Dit bedrijventerrein wordt de komende jaren herontwikkeld tot een aantrekkelijke woon- en werklocatie voor diverse doelgroepen. De gemeente laat de herontwikkeling van dit terrein over aan private partijen, maar wil gezien de unieke ligging aan de Maas en tegen de historische vestingstad aan wel een sterke regie voeren.


 

De wethouder heeft deze informatie nog aangevuld met de opmerking dat het wellicht o.a. om 30er-jaren woningen gaat. Hoe past deze opdracht nou in de nieuwe werkwijze van regie voeren maar niet meedoen aan ontwikkeling? De gemeente moet natuurlijk wel de grote lijnen aangeven, industrie, wonen of bijvoorbeeld parkeren op het Wisseveld, maar daarvoor wordt door DHV al gewerkt aan een structuurvisie voor de gehele gemeente. Nu weer een nieuw bureau voor een onderdeel daarvan? Dat iedere keer weer nieuwe bureaus en deskundigen inschakelen is toch één van de euvels? Architectuur is in de nieuwe aanpak een zaak van de private ontwikkelaar. Vanuit de raad heb ik nog niets van een inhoudelijke reactie gehoord. Dat doet bij mij het vermoeden rijzen dat men vertrouwelijk al op de hoogte was en dat deze opdracht ook voortvloeit uit de verplichtingen die de gemeente nog heeft ten opzichte van GBB. Het zou mij niet verbazen als dit alles betrekking heeft op een bouwplan voor het voormalige Merletterrein, nu tijdelijk en primitief in gebruik als parkeergelegenheid. Het is inderdaad logisch dit gebied als eerste lucratief met woningen te bebouwen. Het was ooit gemeente-eigendom, maar nu op grond van het besluit van 20 december eigendom van GBB. Ten minste als deze deal nog doorgaat. Hiermee is in ieder geval voor mij de verwarring compleet en dus is het tijd voor het


 

Slot

Ik zit nog met veel onbeantwoorde vragen, maar het enige dat mij rest is geduldig afwachten wat de raad nu verder gaat doen.


 

zaterdag 17 maart 2012

Raadsvergadering 13 maart 2012.


 

Inhoudelijk was de vergadering niet zo schokkend. En dat terwijl toch de toekomstvisie en de rapportage over het Wisseveld waren geagendeerd. Over de gang van zaken zijn zoals gebruikelijk weer wat nieuw zaken te melden.


 

Er zat zelfs een rode lijn in. Ik kwam daarop toen mevrouw de Zoeten bij de kredietaanvraag voor de inhaalslag bij het handhaven opmerkte dat de gemeente wel blaft maar nooit doorbijt. En dat is zo. Herhaaldelijk worden in de raad opmerkingen gemaakt, vragen gesteld en moties aangenomen. Heel dikwijls verdwijnen die vervolgens in de mist. Antwoorden komen niet of later en voorgesteld acties worden niet of half uitgevoerd; een paar voorbeelden uit deze vergadering

 • Vorige vergadering beklaagde de voorzitter zich over de opstelling in de vergadering. Keerpunt 2010 valt buiten haar gezichtsveld en ze moest omdraaien om te beseffen dat de wethouders tegenwoordig ook aan de vergadering mogen meedoen. Een verbetering ligt verschrikkelijk voor de hand en ik had verwacht dat die nu ook zou zijn gerealiseerd, maar nee hoor. De opstelling was niet veranderd en de voorzitter herhaalde haar verzuchting.
 • Herhaaldelijk is met name door de VVD gevraagd er voor te zorgen dat stukken tijdig worden verstuurd en ook op de website komen. Het blijft iedere keer een verrassing welke stukken nu weer bij welk agendapunt zijn toegevoegd. En als er inderdaad stukken zijn toegevoegd wordt het voor de aanwezigen op de publieke tribune helemaal onmogelijk de discussie te volgen. De raad en alles wat er om heen hangt schijnt nog steeds niet te beseffen dat degenen die de moeite nog nemen naar de raadsvergadering te komen dit niet doen omdat de koffie zo goed is (wat overigens wel het geval is). Geloof het of niet; er zijn nog mensen die belangstelling hebben voor het gemeentebestuur! Gelukkig was mevrouw de Zoeten zo vriendelijk een motie over de Kat nog voor te lezen.
 • De wijze waarop agendapunten worden toegevoegd lijkt hier ook sterk op. Een paar maanden geleden heb ik een brief aan de raad gericht met het verzoek de geheimhouding van stukken over het Wisseveld en het Visioterrein op te heffen. Mij werd meegedeeld dat de raad brieven gewoonlijk niet beantwoordt. Het wordt aan het college overgelaten dit al dan niet te doen. Toen ik er op wees dat ik de brief aan de raad had gericht omdat de raad iets moest doen vernam ik informeel dat mijn brief alsnog in de raad zou worden besproken. Dat bleek niet zo te zijn. Nou ja, dan niet; "erger u niet verwonder u slechts" is toch het motto. En tot mijn verwondering deelde de voorzitter aan het begin van de vergadering mee dat mijn brief aan de agenda zou worden toegevoegd! Daarmee was voor mij de kans verkeken door gebruik te maken van het spreekrecht de raadsleden te vertellen wat ik met die vraag bedoelde. Geen raadslid die ook maar heeft gevraagd waarom ik die stukken zo graag wilde zien. Nu heeft de rekenkamercommissie ook al opgemerkt dat het gemeentebestuur niet goed omgaat met vertrouwelijkheid
 • Discussie is eigenlijk een verkeerd woord voor de beraadslaging in de raad. Het blijft meestal beperkt tot een vraag- en antwoord spel raad-college. Deze keer moest een wethouder de raad erop attent maken dat het geen commissievergadering was.

Ook in de inhoudelijke behandeling van de agendapunten deden zich dergelijke verschijnselen voor. Hier mijn commentaar.

Rekenkamerrapport Wisseveld

Dit was nu het rapport waar heel Grave, althans voor zover geïnteresseerd, op had gewacht. Het bleek in de praktijk niet meer te zijn dan een formele aanbieding. De toelichting die werd gegeven was een samenvatting van de samenvatting uit het rapport. De raadsleden mochten alleen "technische vragen" stellen. Over de definitie van "technische vraag" was kennelijk ook geen duidelijkheid. Mevrouw Henisch stelde enkele vragen over de wijze waarop het rapport was opgebouwd en gepresenteerd. In mijn ogen misschien tendentieuze maar juist technische en geen inhoudelijke vragen. Maar dat werd haar kwalijk genomen. Uit de beantwoording werd in ieder geval nog eens duidelijk hoe de rekenkamer werkt. Zelf had ik, terecht aannemend dat het publiek (nog???) geen vragen mocht stellen, aan een raadslid gevraagd te vragen of er een relatie was tussen dit rapport en het rapport van een paar jaar geleden over het Trefpunt. De vraag was kennelijk niet technisch genoeg. Het antwoord kwam toch. Op een vraag waarom sommige zaken niet waren uitgediept kwam ongeveer als antwoord dat de commissie het niet nodig vond het vorige rapport te herhalen. En dan ben ik weer bij het "blaffen maar niet bijten". Het rapport over het Trefpunt heeft duidelijk geen positieve invloed gehad op de gang van zaken.

Op de bevindingen van de rekenkamer kom ik nog terug. Zoals de procedure er nu uitziet vrees ik dat het rapport snel wordt afgehandeld. Op 17 april wordt het besproken. Ik hoopte en verwachtte dat het een werkbespreking zou zijn. Op 17 april is echter een reguliere raadvergadering gepland en de eerste andere agendapunten zijn al bekend. Dan is er nauwelijks tijd voor blaffen laat staan voor bijten.


 

Toekomstvisie Grave 2025

Het is nu een paar dagen na de vergadering en eigenlijk is mij van de behandeling van deze visie weinig bijgebleven. Het is een samenvatting van allerlei bestaande en in ontwikkeling zijnde studies en rapporten. Het CDA legde uit dat het daarom niet nodig was de burgers bij de opstelling te betrekken. Daar zit wat in, maar men vergeet daarbij dat terugkoppeling een belangrijk onderdeel van communicatie is. Van de toelichting op de visie heb ik overgehouden dat het een begin van de visie was en niet het sluitstuk. Dat is ook zo. Er is een "oplegnota" verschenen. Die nota is denk ik niet vertrouwelijk, maar gewoon niet gepubliceerd en dat is een veel betere manier om iets geheim te houden.

Maar goed, het verhaal gaat naar de commissaris van de koningin en dan krijgt Grave een eigen vaste burgemeester !!!!!


 

Burgerinitiatief licht in Gassel

De raad gaf het college opdracht zijn visie te geven op de noodzaak enkele lichtpunten op de Molenakker te plaatsen. Dankzij de raad gaat het college wel op de goede plek kijken. De Molenweg, zoals in de agenda vermeld ligt heel ergens anders.


 

Vaststellen nota archeologie. Zoals al verwacht ging de discussie over 50 cm of 30 cm als diepte voor vrijstelling. De 40 cm van het college kwam speelde helemaal geen rol. Er kwam uiteindelijk een amendement om 50 cm als grens aan te houden; een onbetekenend detail in een voor Grave toch belangrijke nota. Het amendement werd met 9-6 of 10-5 aangenomen (de opname is wel beschikbaar, maar nog niet uitgesplitst). Om één of andere reden vonden de tegenstemmers het vervolgens nodig daarom tegen het hele voorstel te zijn, terwijl de raad toch unaniem was over het belang en het nut van de nota als geheel.

Krediet voor inhalen achterstand bij handhaving

In Grave worden blijkbaar meer voorschriften overtreden dan de gemeente kan bijhouden en dus is er een achterstand. Die achterstand moet worden weggewerkt en dat moet bijna een ton kosten. Daar is natuurlijk niemand blij mee. Natuurlijk werden de vragen die niet in de commissie nog eens herhaald. Een diepgaande discussie over de echte oorzaak van de achterstand werd niet gevoerd. Mevrouw de Zoeten stelde hier de vraag of er niet gewoon zou worden doorgegaan met het veroorzaken van achterstanden: dweilen met de kraan open noemen we dat. Als oorzaak daarvan noemde zij het wel beginnen van procedures maar niet afmaken. Maar het probleem ligt dieper. Als er meer overtredingen zijn dan handhavers aankunnen heb je natuurlijk te weinig handhavers. Maar meer handhavers aanstellen is symptoombestrijding. Beter is te kijken of er geen overbodige regels zijn (waar is de paarse krokodil gebleven) en zich af te vragen waarom regels worden overtreden. Het antwoord op die laatste vraag is al te vinden in een versie uit november 2011 van de toelichting op het bestemmingsplan binnenstad. Daar staat:


 

Voor een goed handhavingsbeleid zijn 4 factoren van belang:

 • Voldoende kenbaarheid van het plan.
 • Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan.
 • Realistische en inzichtelijke regeling.
 • Actief handhavingsbeleid.

De gemeente Grave voert een actief handhavingsbeleid.


 

Aan de 3 andere factoren wordt verder geen aandacht besteed. En daar zit nu net de kneep want dat is structureel tegenwoordig. Maar dat heb ik al eerder opgemerkt.


 

De oplossing die de raad vond was geniaal. De coalitie kwam met een regeling op afbetaling. Het college kan aan de slag met € 35.000 en aan de hand van de resultaten eventueel een aanvullend bedrag vragen. Het vervolg laat zich raden en dat zei de voorzitter, tevens portefeuillehouder, dan ook. Er komt een vervolgaanvraag voor meer geld. Over de dekking maakte niemand zich nog druk. Als oplossing van de achterstand was het amendement van de coalitie nog niet zo gek; in ieder geval beter dan niets doen en beter dan het hele bedrag in één keer beschikbaar stellen. Niets doen was geen alternatief. Desondanks stemde de oppositie tegen het amendement en ook tegen het geamendeerde voorstel.


 

Initiatiefvoorstel aanpak Hoogveldscheweg.

Mijn mening over dit voorstel heb ik al gegeven bij het soortgelijke voorstel van het CDA dat werd aangenomen. Dit voorstel van de oppositie werd verworpen. Eigenlijk maakt het niets uit wat de raad hier mee doet. Over financiering werd niets gezegd; het moet dus uit het budget voor het beheerplan. En zoals de wethouder al zei: gevaarlijke toestanden dienen direct te worden aangepakt. En dat is in beide gevallen het geval. Alles bij elkaar een wat ingewikkelde manier om gevaarlijke situaties aan te duiden. Nu maar kijken of er iets aan gebeurt.

Initiatiefvoorstel Prinses Margriet.

Nu er een notitie van het college was verschenen werd dit punt van deze agenda afgevoerd. Maar het komt terug. Blijkens de uitleg van de wethouder volgt het college 2 sporen. Aan het eind is echter maar één perron beschikbaar.

Motie over verpaupering Hamstraat

Ook deze motie haalde de eindstreep niet. Het voorstel moest eerst nader worden bestudeerd. Niets op tegen, maar het zou wel handig zijn als het college dat ook alvast laat doen. Dat betekent dat het college de motie alvast maar moet uitvoeren.


 


 

zaterdag 10 maart 2012

Raadvergadering 13 maart

De agenda voor de raadvergadering van 13 maart kent enkele merkwaardigheden. Dat voor Grave niet zo bijzonder, maar het leek me wel aardig dit deze keer eens als aandachtspunt te kiezen.

De raad van Grave heeft een systeem van vergaderen ontwikkeld met op dit moment de volgende onderdelen:

 1. Presentatiebijeenkomsten, waarin onderwerpen door deskundigen worden toegelicht, inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld, maar niet wordt gediscussieerd. Er is geen reglement voor, dus de wijze van vergaderen kan helemaal op de onderwerpen worden toegespitst. De bijeenkomst kan toegankelijk zijn uitsluitend voor raadsleden, maar ook voor de hele bevolking. Het kan gebeuren dat aanwezigen, niet-raadsleden, alleen mogen luisteren, maar in voorkomende gevallen is vragen vanuit het publiek ook mogelijk
 2. Uit de raad zijn 3 commissies gevormd waarvan de spelregels in een reglement zijn vastgelegd. Daar staat o.a. in dat agenda en stukken een week van te voren beschikbaar moeten zijn. Ook is geregeld wie aan de vergaderingen kunnen deelnemen. Het is de bedoeling dat in de commissievergadering eventueel overgebleven vragen over stukken die in de raadvergadering komen worden beantwoord en dat de fractievertegenwoordigers kenbaar maken wat het standpunt van de fractie is. Uiteindelijk brengt de commissie dan een advies uit. Het advies hoeft ook niet eensluidend te zijn. Hoofddoel op tafel te krijgen waarin de fracties van mening verschillen en hoe zwaar die verschillen wegen. De mening van de commissie kan zo als gevolg hebben dat de indiener het voorstel aanpast zodat er een groter draagvlak voor is. Op die manier kan de discussie zich in de raad op de overblijvende verschilpunten toespitsen. Dat wordt dan efficiënt en effectief vergaderen.
 3. Kern van het systeem is natuurlijk de raadvergadering zelf. In de gemeentewet zijn de hoofdzaken, die voor alle gemeenten gelden, zijn geregeld. Aan de vergadering zelf kunnen alleen raadsleden deelnemen. Wethouders, die tegenwoordig geen lid van de raad meer zijn, konden eerst alleen ter verantwoording worden geroepen, maar kunnen tegenwoordig weer op eigen initiatief hun voorstellen verdedigen. Iedere gemeente heeft nog een reglement van orde waarin details over de vergaderorde zijn geregeld. Zo is in Grave bepaald dat de vergadering om 22:30 uur moet zijn afgelopen. Niet-raadsleden krijgen aan het begin van de vergadering even tijd de raad toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. De agenda voor de raad wordt door het presidium (gezamenlijke fractievoorzitters plus burgemeester) vastgesteld. Het systeem brengt met zich mee dat het presidium de agenda voor de raadvergadering op een zodanig tijdstip moet vaststellen dat de voorstellen in de commissievergadering kunnen worden besproken. Dat gebeurt in Grave ook.


 

Al lang is geconstateerd dat de raad van Grave behoorlijk slordig met de eigen regelingen omgaat. Het is daarom wel eens aardig een agenda aan de regelingen te toetsen.


 

Allereerst valt op dat de vaste presentatieavond niet meer in de kalender is opgenomen. Dat kan natuurlijk omdat de avond niet is gereglementeerd. Het is wel een gemis en een verlies voor de communicatie tussen bestuur en burgers.


 

Vervolgens moet worden vastgesteld dat de commissie Inwoners en Bestuur wordt gehouden nadat de voorstellen voor de raad volgens het reglement al verspreid moeten zijn!!


 

De agenda;

 1. Trekking stemmingcijfer, een formele zaak om te bepalen wie als eerste tijdens het stemmen kleur bekent.
 2. Vaststellen agenda. Het systeem brengt met zich mee dat het eigenlijk niet mogelijk is agendapunten toe te voegen. Een agendapunt moet normaliter via een commissie worden voorbereid. Tijdens de laatste commissievergadering Ruimte werd dit door de VVD-vertegenwoordiging ook aangehaald en daarom werd het verzoek om de kwestie "Prinses Margriet" te bespreken niet aan de agenda van de commissie toegevoegd. Bij het desbetreffende agendapunt konden wel vragen gesteld. Afvoeren van agendapunten kan wel. Alleen in het geval van een calamiteit is toevoegen van een agendapunt acceptabel. Ook kunnen veranderingen in de volgorde worden aangebracht, bijvoorbeeld om zaken waar de raad in beslotenheid wil vergaderen (dat mag) naar achter te verplaatsen. In Grave wordt tot nu toe nog al slordig omgesprongen met het toevoegen van punten zoals inititiatiefvoorstellen.
 3. Vragen. Naar mijn mening hoort dit punt helemaal niet thuis op de agenda van een raadvergadering. Maar raadsvragen zijn in Grave sowieso al merkwaardige verschijnsels.
 4. Algemeen Spreekrecht. Sinds kort mag dit alleen gaan over zaken die op de agenda staan en dat is natuurlijk tegenstrijdig met het systeem. De voorbereiding van de vergadering, inclusief inbreng burgers dient afgerond te zijn. Nu kan het spreekrecht niet meer zijn dan een laatste beroep op genade. Als je de onderwerpen wilt inperken (waarom zou je?) zou je eerder moeten verbieden om over agendapunten te praten.
 5. Ingekomen stukken en mededelingen. Een vast agendapunt waarbij mij is gebleken de raad de brieven gewoon niet beantwoordt!
 6. Vaststellen besluitenlijst 7 februari 2012. Wat er ook in staat, afgezien van een paar details, in ieder geval niet wat is besloten.
 7. Toelichting op het rapport van de rekenkamer over het Wisseveld. Dit kan gewoon niet in een formele raadvergadering. Het is tegen de wet en reglement. Natuurlijk is het simpel op te lossen door de vergadering te schorsen en de toelichting tijdens die schorsing te houden. Logischer is natuurlijk dat die presentatie aansluitend op de vergadering wordt gehouden. Dat heeft het voordeel dat het vastliggende eindtijdstip van 22:30 Uur niet in gevaar komt en gezien de andere agendapunten is dat wel een voordeel. Natuurlijk is het niet zo fijn voor de voorzitter van de rekenkamer die dan pas om 22:30 uur kan optreden. Zowel deze toelichting als de agenda van de raad zelf zijn avondvullend.

De punten 8,9, en 10 zijn A-stukken en derhalve goed voorbereid zodat er niet over wordt gesproken.

 1. Vaststellen Toekomstvisie. Dit stuk staat op de site als een definitief stuk, maar dat is het niet. Tijdens de toelichting in de commissievergadering bleek dat het bedoeld was als eerste voorzet voor een levendige inbreng vanuit de raad. Dat leidde tot een aantal voorstellen voor aanpassingen. Die aanpassingen komen pas op het laatste moment en dus voor bijna iedereen onbekend. Bij de voorbespreking heb ik mijn mening daarover al gegeven. Ik vraag me af of de raad zelf wel veel waarde aan dit stuk hecht. Het zal wel blijken.
 2. Burgerinitiatief lantaarnpalen in Gassel. Er is een protocol voor het geval mensen een idee hebben dat ze graag willen zien uitgevoerd. Naar mijn idee is dit protocol een voorbeeld van hoe je een eenvoudige vraag op een ingewikkelde manier kunt beantwoorden. Volgens dat protocol hoeft de raad nu alleen maar te beslissen of ze het verzoek vanuit Gassel om een paar lantaarnpalen te plaatsen serieus willen nemen. Natuurlijk willen ze dat, moest er nog bij komen, maar dan is het college aan zet. Vervolgens moet de raad aan de hand van de reactie van het college besluiten wat er gaat gebeuren.. Er ligt nu geen advies van de commissie Ruimte en dat hoefde ook niet want er het is niet de bedoeling dat er inhoudelijk over wordt gesproken. Ik wacht maar even af hoe dat gaat verlopen
 3. Nota archeologie. In de commissievergadering is hier uitgebreid over gesproken. Keerpunt 2010 had zelfs een deskundige meegenomen. De discussie ging vooral over een vrijstelling tot 50 cm of 30 cm diep graven. Het college stelde 40 cm voor. Bij de discussie bleek dat 50 cm gewoon ruimer is en dat kennelijk andere gemeenten in de omgeving die maat ook hanteren; 30 cm is de landelijke norm en uit archeologisch standpunt veiliger. Bovendien is hinder die van de bepaling wordt ondervonden niet echt groot en eenmalig. Het enige dat voor 40 cm pleit, ook volgens het college, is dat het halverwege 30 en 40 ligt. De commissie bracht geen advies uit, maar de stemming was wel zo dat het of 50 cm of 30cm zou moeten worden. In het uiteindelijke voorstel is over deze discussie in de commissie niets terug te vinden. Die hebben dus voor niets zitten praten. Gelukkig is er hoop voor de toekomst want er is wel gevraagd voortaan het commissieverslag ruim voor de raadvergadering beschikbaar te stellen. Hopelijk trekt de indiener van het voorstel zich dan ook iets aan van de discussie in de commissie. Nu is de raad wel gedwongen de commissievergadering nog eens over te doen.
 4. Achterstanden toezicht en handhaving. Ook hier blijkt nergens uit dat het college zich ook maar iets heeft aangetrokken van de commissie. Duidelijk bleek dat geen enkele fractie volmondig met het voorstel in kon stemmen. Vanuit nagenoeg alle fracties kwamen suggesties om het probleem, want dat is er wel degelijk, beter en goedkoper aan te pakken. Het voorstel, zoals het op de site staat, is letterlijk hetzelfde als in de commissie is geweest. Als commissielid zou ik me nu voor joker voelen gezet en dan druk ik het netjes uit. Maar de enige boodschap die de commissie heeft gegeven is dat het een B-stuk moet worden en dus kan het college zeggen dat zij precies hebben gedaan wat de commissie vroeg. Misschien hebben de raadsleden nog een mail gekregen, maar dat is dan in strijd met het reglement van orde.
 5. Financiële verordening. Ik moet bekennen dat ik er inhoudelijk niet naar heb gekeken. Het oogt als een formele zaak, maar waarom het dan geen A-stuk is en de raad er toch over wil praten weet ik (nog) niet. Ook hier heb ik geen verschil in de stukken voor de commissie en de raad kunnen vinden.
 6. Initiatief voorstel Keerpunt 2010. Herstel van de bermen van de Hoogveldscheweg en de Pastoriestraat in Velp. Ook al zo'n merkwaardig verschijnsel. Waarom een voorstel uit de raad aan andere eisen moet voldoen dan een voorstel van het college en ook een andere weg volgt is mij nog steeds een raadsel. Het voorstel is niet in de commissie geweest dus er is geen reactie van het college. En die is toch wel nodig want in het voorstel zelf is niets terug te vinden over de financiële consequenties. Aan de andere kant is het heel begrijpelijk dat Keerpunt, met wortels in Velp, met dit voorstel komt. Vorige keer heeft de raad een soortgelijk voorstel van het CDA, met wortels in Gassel en Escharen, aangenomen en dan heb je een precedent. Iedere ambtenaar is bang er één te scheppen en dolgelukkig als hij er één heeft gevonden. Juist om dit ad hoc beleid te vermijden kent de raad beheerplannen met prioriteiten en financiering. Afgesproken is ook dat de jaarprogramma's aan de raad (of commissie?) zullen worden voorgelegd. Een sluitend systeem passend bij besturen op hoofdlijnen. Daar fietst de raad nu vrolijk doorheen. Nu is het verschil tussen initiatiefvoorstellen en moties kennelijk niet erg duidelijk.
 7. Initiatiefvoorstel Trots over legalisatie Prinses Margriet.
  Dat het merendeel van Grave een voorstander van legalisatie is, is inmiddels wel duidelijk. De raad heeft dat al in 2009 in een besluit vastgelegd. Het voorstel van Trots moet nog volgen en dat is tegen het reglement. Ook is het niet in een commissie voorbereid. Als er een probleem is waarbij juridisch zorgvuldig handelen een belangrijke rol speelt is deze kwestie het wel. Hier is duidelijk een verschil tussen "wat willen we" en "wat kunnen we". En die met elkaar verenigen doe je niet zo maar. Ik ben benieuwd wat de raad gaat doen. Dat het college ter verantwoording wordt geroepen is wel een goede zaak. Misschien draait het daar op uit.
 8. Motie van Keerpunt 2010 over verpaupering in de Hamstraat. Op zich terecht dat de raad hier aandacht aan besteed, maar dat is al eerder gedaan. Dit was nu echt een onderwerp geweest om in de commissie te bespreken. Dan had kunnen worden gevraagd wat het college met vorige moties hierover heeft gedaan. Nu is de motie beperkt tot een opdracht aan het college om de regels te veranderen. Misschien wel nuttig, maar geen garantie voor een spoedige verbetering.


 


 

Tot slot: Dit verhaal is gebaseerd op de agenda en de stukken zoals die op de website van de gemeente staan. Gelet op het reglement van orde zou ik dat veilig moeten kunnen doen. Helaas blijkt te dikwijls dat er meer stukken circuleren dan op de site staan. Zo staat op de agenda zoals die in de bibliotheek ligt ook nog een mededeling dat de raad na afloop in beslotenheid verder gaat voor een heugelijk feit. Gebeurt er iets leuks…. Maar ik kan me wel onderwerpen voorstellen waarbij deze beslotenheid bijdraagt aan de feestvreugde.


 

Ik vrees dat de raadsleden niet om 22:30 uur naar huis kunnen.

maandag 5 maart 2012

Bestemmingsplan centrum Grave en parkeerplaats Mariakapel

Misschien heeft u het afgelopen dinsdag 28 februari in de Graafsche Courant gelezen: het lang verwachte bestemmingsplan binnenstad ligt te inzage!!

Als u wilt weten wat er instaat en of het invloed heeft op de toekomst van uw woning of zaak zult u zelf aan het werk moeten. Vanuit de gemeente wordt geen enkele actie ondernomen om u te informeren. Het heeft mij wat moeite gekost maar het is gelukt. U moet daarvoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Doe dat niet met de browser Chrome. Die geeft bij mij een raar beeld. Internet Explorer doet het wel. Daar aangekomen klikt u op het tabblad bestemmingsplannen en daar weer op "Naam". Daar vult u in: "centrum Grave". In de aankondiging van de gemeente stond er nog een komma bij, maar dat werkt averechts. Dan verschijnt keurig de tekening en kunt u rechts de regels en de toelichting vinden. Die zijn dan te downloaden. Dan hoeft u niet naar het stadhuis om te zaak te bekijken.

Dit alles moet u wel snel doen want als u vragen heeft kunt u volgende week woensdag 14 maart tussen 16:00 uur en 19:00 uur in het stadhuis terecht om vragen te stellen. Verder informatie wordt kennelijk niet gegeven.


 

Nu vindt de gemeente dat informatie niet nodig is omdat alles bij het oude blijft. Dat moet ook wel want de gemeente heeft al heel lang verzuimd het bestemmingsplan te vernieuwen en nu dreigt er onheil als er niet snel een nieuw plan in procedure wordt gebracht. Voor velen zal dat niet zo erg zijn, maar als u toch al van plan bent aan uw woning of zaak wat te veranderen is het toch wel raadzaam eens te gaan kijken of dat wel kan en zo niet of dat misschien kan worden veranderd. Er zijn nu al enkele problemen bekend van huidige situaties die niet in overeenstemming zijn met het huidige bestemmingsplan en dat leidt tot conflicten.

Misschien zijn er ook dingen die volgens het huidige bestemmingsplan wel kunnen, maar waarvan u vindt dat die eigenlijk onmogelijk gemaakt zouden moeten worden. Ik weet er één en kom daar nog op terug.


 

Kunt u nog iets doen? Ja, voor 11 april een zogenaamde zienswijze indienen. Als u maar enigszins twijfelt moet u het zeker doen want het is de enige mogelijkheid. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen in de verdere procedure nog meedoen.


 

Ik noemde al de mogelijkheid dat er volgens het huidige bestemmingsplan iets mag wat u eigenlijk niet wil. Onlangs kwam de gemeente met een aantal plannetjes voor parkeerterreintjes o.a. bij de Mariakapel. Het huidige bestemmingsplan laat het toe. Daar is grote weerstand tegen. Nu zouden tegenstanders via een zienswijze op het nieuwe bestemmingsplan kunnen aangeven dat zij een parkeerterrein op die plaats niet willen. Succes is niet verzekerd, maar niet geschoten is altijd mis. Ik ga het dus proberen.


 

Zekerder zou zijn wanneer de raad in een motie het college zou verbieden bij de Mariakapel een parkeerplaats aan te leggen.


 

Is dit nu een goede aanpak? Nee!! Zienswijzen behandelen kost tijd (en geld) en dat ontbreekt. Het snelst is dan zienswijzen afpoeieren waardoor de indieners gedwongen worden om het er of bij te laten zitten of na vaststelling door de gemeenteraad een beroep te doen op de Raad van State. Veel eleganter is als we met z'n allen afspreken nu het bestemmingsplan volgens het idee van de gemeente te actualiseren en vervolgens direct te starten met een werkelijke heroverweging.


 

Toekomstvisie –Grave een eigen echte burgemeester??

Na het vertrek van burgemeester Delissen halverwege 2010 kreeg de gemeenteraad van de commissaris van de Koningin de opdracht een visie op de toekomst van Grave te geven. Pas daarna zou de procedure voor een nieuwe burgemeester worden opgestart.

Het bleef stil; in ieder geval voor de burgers van Grave, tevens de kiezers van de gemeenteraad, viel er weinig activiteit op dit gebied te merken. Nu plotseling komt de kwestie in een stroomversnelling, zeg maar gerust dat het een waterval is. De Toekomstvisie "Kompas voor de toekomst" is verschenen. Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van uw woongemeente? Dan zult u echt uw best moeten doen. Op de gemeentelijke website is de nota niet te vinden. Ik heb via de CDA-fractie digitaal een exemplaar ontvangen. Met alle plezier stuur ik u het bestand. Op de site van Jacques Leurs is al een column van Ben Bongaards verschenen. Wellicht dat uw nieuwsgierigheid daardoor al wat minder is.


 

De raad gaat morgen (6 maart 2012) er over praten en volgende week (13 maart) beslissen.

Ik heb het verhaal doorgelezen en waande mij in het paradijs. Want dat worden we. Hoe we dat voor elkaar moeten krijgen is mij minder duidelijk geworden.

Ik vraag mij af of dit verhaal de commissaris zal bewegen snel de procedure voor een burgemeester zal starten en aan de gemeenteraad een profielschets zal vragen.

Allereerst is het rapport nogal nadrukkelijk opgesteld door het bureau BMC. De schrijvers worden met name genoemd. Van invloed vanuit burgers van Grave of zelfs de gemeenteraad op de toekomstvisie blijkt niets. Wel is het zo dat gebruik is gemaakt van allerlei andere rapporten zoals de IDOP's. Ik vind dit een zwakke opstelling van de gemeenteraad.


 

Ondanks alle al bestaande rapporten is toch dit verhaal gemaakt. Het was namelijk nodig om aan te tonen dat Grave een eigen burgemeester nodig heeft omdat het als zelfstandige gemeente wil en kan blijven bestaan. Uit het rapport blijkt dat nergens, eerder in tegendeel.


 

Eigenlijk kan ik niets met dit verhaal. Een alternatief dat aantoont dat Grave een eigen burgemeester nodig heeft heb ik zo ook niet, maar dat komt ook omdat ik vind dat Grave door te streven naar één ambtelijk apparaat met Cuijk en Mill al heeft aangegeven dat een samenvoeging van die drie gemeenten onafwendbaar is en dat Grave het tot die tijd met een waarnemend burgemeester zal moeten doen. Wat is daar mis mee?


 

Ik ben benieuwd wat de raad er morgen van zal vinden.


 

Wijzigingen aanbrengen is zonde van de tijd en het geld.

vrijdag 2 maart 2012

Nabeschouwing commissie ruimte 28 februari

Commissie Ruimte


 

Natuurlijk begon de vergadering met een discussie over de agenda. Keerpunt 2010 wilde de prinses Margriet alsnog op de agenda zette, maar de meerderheid van de commissie vond dat zoiets eigenlijk niet onvoorbereid moet gebeuren (waar ik ze gelijk in geef) en vond dat er alleen maar vragen konden worden gesteld en dat was punt 8 van de agenda. Of de kwestie op de agenda van de raad komt beslist het presidium.

Bij het agendapunt "vragen" bleek dat de vragen inmiddels ook al door het college waren behandeld. Wat dat betreft had er dus best over kunnen worden gesproken. Maar ik geloof niet dat men daar veel mee was opgeschoten. Evenmin is dat het geval als de kwestie zonder meer in de raad komt. Er is gewoon een verschil tussen wat de meerderheid van de raad wil en wat volgens de regels op dit moment kan. Het huidige bestemmingsplan laat de prinses Margriet niet toe. Het college zou dus moeten handhaven. Die situatie bestaat al jaren, maar het gemeentebestuur heeft het bestemmingsplan nog steeds niet aangepast, maar wel de handhaving weten uit te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan is nog niet ver genoeg om er, vooruitlopend op de vaststelling, al naar te handelen. Daarentegen is het handhavingsbeleid zo aangescherpt dat het college wel moet. De "appellanten", de tegenstanders dus, zitten er bovenop.

Wat nu? Een openbare discussie in de raad op dit moment leidt nergens toe. Bovendien heeft de raad op 16 juni 2009 al een besluit genomen. Dat besluit is echter nog niet geëffectueerd en dat wreekt zich nu. Het antwoord op de vraag waarom dat niet is gebeurd is wel interessant maar helpt nu niets. Het zou daarom goed zijn als het college en de gemeenteraad in een werkbespreking de strategie zouden bespreken. Cruciaal daarin is de vraag of zoals in het voorstel van 16 juni 2009 staat de "rivierpleisterplaats" wel goed zou keuren. De appellanten denken daar blijkbaar heel anders over. Als de provincie inderdaad wil meewerken is het zaak zo snel mogelijk een formele bestemmingsplanwijziging te starten. Dat moet kunnen want toevallig stond deze week ook de aankondiging van een dergelijke wijziging van het bestemmingsplan buitengebied in Gassel in de Graafsche Courant. Daarna zijn er nog wel een aantal hobbels te nemen. Als je niet begint kom je nergens.


 

Als eerste inhoudelijke punt stond een presentatie over het parkeren op het programma. Daarvoor is in het vergadersysteem eigenlijk een afzonderlijke avond gereserveerd. Dit keer was er in de commissievergadering tijd genoeg voor, maar naar mijn mening had die tijd ook anders kunnen worden besteed.


 

Parkeerproblematiek

In de parkeernota die in december 2010 is vastgesteld was voor 2011 naast de aanleg van een aantal parkeerplaatsen ook een nader parkeeronderzoek gepland. De resultaten van die nieuwe meting werden gepresenteerd en daaruit bleek dat er minder wordt geparkeerd dan voorzien en dat verleidde de wethouder tot de voorzichtige conclusie dat we misschien met minder parkeerplaatsen zouden kunnen volstaan of in ieder geval wat uitstel zouden kunnen accepteren. Die metingen hebben er ook toe geleid dat de wens van de raad om wat minder veeleisend te zijn bij het laten betalen aan het mobiliteitsfonds kon worden gehonoreerd. Als u dit verband niet direct ziet is het niet erg. Het is ook een verdomd ingewikkelde berekening, gebaseerd op statistische berekeningen van momentopnames. De relatie tussen toekomstige pensioenen en huidige beurskoersen is niet hetzelfde maar lijkt er wel op.

Ik heb me weten te beheersen maar had me graag in de discussie willen mengen. Allereerst mag je nooit direct conclusies trekken uit dit soort onderzoeken. Als de metingen afwijken van wat je op basis van vorige metingen had verwacht dien je eerst te onderzoeken hoe dat komt. In de presentatie kwam al naar voren dat de gemiddelde parkeerbezetting nu was gebaseerd op een groter gebied dan daarvoor. In het toegevoegde gebied wordt nauwelijks geparkeerd, dus geen wonder. Vervolgens moet je een woonwijk anders bekijken dan centrumgebied met winkels. Als in een woonwijk minder wordt geparkeerd ligt de conclusie dat er te veel parkeerplaatsen zijn wel voor de hand. Bewoners moeten wel naar huis komen en bezoekers gaan bij iemand op bezoek en komen niet op visite omdat er toevallig veel parkeerruimte is. Aan parkeerruimte voor een winkelgebied worden andere eisen gesteld. Voordat je van huis gaat moet je zeker weten dat je makkelijk een parkeerplaats kunt bereiken. Moeten zoeken en hopelijk vinden is eigenlijk al fout. Mensen rijden liever naar een HEMA 10 km verder als ze zeker zijn van een parkeerplaats dan naar Grave waar je moet zoeken naar een parkeerplek en vervolgens een eind moet lopen. Als er dus nu in de binnenstad minder wordt geparkeerd dan berekend komt dat misschien omdat buiten Grave te weinig bekend is dat er wel degelijk parkeerplek zat is, de wel beschikbare plaatsen voor bezoekers van buiten lastig zijn te vinden of de looproute van parkeerplaats naar winkel te lang en/of ongezellig. En natuurlijk spelen de winkels zelf ook een belangrijke rol. Ik denk zelf dat de aantrekkelijkheid van de winkels zelf het belangrijkste argument is om naar de binnenstad van Grave te komen. Het parkeren mag daarvoor dan geen belemmering vormen. Vandaar dat de klankbordgroep indertijd voorstander was van een tweetal grote parkeerterreinen aan de invalswegen van Grave met een aantrekkelijke looproute naar de binnenstad. Daar zou natuurlijk tijd voor nodig zijn, maar in afwachting zou het voormalige Merletterrein aan de Koninginnedijk soelaas kunnen bieden. In de binnenstad zelf zou alleen kort kunnen worden geparkeerd. Helaas heeft het college, kennelijk gedwongen door contracten, gekozen voor kleinere terreinen en niet op basis van parkeerargumenten, maar van eigendom en bepalingen in het bestemmingsplan die parkeren niet verbieden. Parkeren bij de Mariakapel is wel het duidelijkste voorbeeld. Afkeuren is natuurlijk één, maar dan moeten er wel alternatieven zijn. Volgens velen en ook volgens mij zijn die er wel. Dat bleek al de volgende dag toen de voorzitter van de commissie eigenhandig voor enkele extra plaatsen zorgde. Denkt men werkelijk dat een vreemde bezoeker van Grave zelf op het idee zal komen om naar de Pater van den Elzenstraat te rijden, waar hij dan een bordje ziet dat er op het grasveld kan worden geparkeerd? Maar ook de winkeliers zelf zullen extra inspanningen moeten verrichten.


 

Al met al werd er een flinke tijd gepraat zonder dat er werkelijk iets veranderde, afgezien dan van de actie in de Hoofschestraat. Leuk om te zien is dat de maatregel "schuin parkeren" nog steeds werkt ook al zijn de strepen grotendeels verdwenen.


 

Het eerste onderwerp waarover echt de mening van de commissie werd gevraagd was de nota archeologie. De discussie ging hoofdzakelijk over de vraag 50 of 30 cm, terwijl het college 40 cm voorstelde. Het voornaamste argument daarvoor was, althans zo kwam het bij mij over, dat 40 cm precies het gemiddelde van die twee anderen was. De enige consequentie van de bepaling is dat als je voor daartoe aangewezen op de kaart aangegeven gebieden waar je dieper wilt werken dan 30 resp. 40 of 50 cm aannemelijk moet maken dat er niets te vinden valt. Als dat is gelukt gaat dat gebied ook onmiddellijk van de kaart af en kun je naar hartenlust ongestoord ploegen en eggen. Daar wordt nu al een tijdje over gesteggeld. Ik maak me sterk dat in die tijd voor het grootste deel van die gebieden ook al lang aannemelijk had kunnen worden gemaakt dat er tussen 30 en 50 cm niets is te vinden. De discussie gaat dus nergens over. Maar dat zijn de fijnste politieke discussies. De commissie kwam niet tot een duidelijk advies en dus werd het een B-stuk


 

Het tweede en laatste inhoudelijke punt was het verzoek van het college om bijna een ton beschikbaar te stellen om de achterstand bij de handhaving weg te werken en wel zonder opnieuw achterstand op te lopen. De raad was verre van enthousiast. Het overzicht van handhavingzaken, rijp en groen, werkte ook niet echt stimulerend. Ook hier een intensieve discussie met als uitkomst: B-stuk. Al luisterend keek ik nog even in de lijst en zag dat een geval wellicht van de lijst kon door één telefoontje te plegen. Ik dacht dat ik misschien wel op dezelfde manier een geval aan de lijst zou kunnen toevoegen. De volgende dag heb ik bouw en woning-toezicht gebeld met de vraag of de revisie-vergunning voor het complex waar ook het stadhuis in is gehuisvest al is verleend. Natuurlijk werd er niet gezegd dat het stadhuis illegaal is, maar het is wel duidelijk dat dit complex op de lijst thuishoort. Hoe ik hierop kwam? Indertijd heeft het voormalige raadslid Wil Baaijens er op gewezen dat bij de bouw werd afgeweken van de bouwvergunning en dat er dus moest worden gehandhaafd. Als antwoord werd gegeven dat afwijkingen wel meer voorkomen en dat één en ander in een revisievergunning zou worden herzien. Kennelijk is dat nooit gebeurd!

"Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf" had het advies van de commissie kunnen zijn. Voorlopig lijkt de voornaamste taak echter aan te geven of het een A- dan wel B-stuk moet worden.