donderdag 30 mei 2013

2013-55 Commissie ruimte 28 mei 2013

Voor de eerste keer heb ik een vergadering via internet gevolgd. Natuurlijk is het fijn het Graafse bestuur op de voet te kunnen volgen, ook als je er niet bij kunt zijn en toch niets beters hebt te doen.  Het systeem is, denk ik, nog in de experimentele fase. Dit commentaar is dus geen waardeoordeel, om een door een wethouder veelgebruikte tekst te citeren, maar een goedbedoeld commentaar. Kennelijk werken de microfoons nog niet goed. Dat zorgt voor nogal wat stiltes. Aan de andere kant wordt ook wel eens vergeten de microfoon uit te schakelen en dan hoor je iets dat beter niet had kunnen worden gezegd. Het ontbreken van beeld –dat hebben ze in Boxmeer wel- vind ik wel een gemis. Alleen het gesproken woord is in ieder geval in deze vergadering wel erg saai. Maar dat komt ook door de opvattingen die de raad heeft over de commissies. Het is bijna louter vragen stellen, waarop veelal niet direct antwoord wordt gegeven, maar dat kan de commissieleden blijkbaar niet schelen. Opvallend is ook dat uit veel vragen blijkt dat men of de stukken niet goed heeft gelezen, of vergeten is wat er nog niet zo lang geleden is besproken of zelfs besloten.
Het is weer overduidelijk gebleken dat ons gemeentebestuur zich daadwerkelijk weinig gelegen laat liggen aan het betrekken van de burgers bij de besluitvorming. Wettelijke procedures zijn voldoende. Openbaarheid van bestuur betekent niet alleen dat stukken en besluiten makkelijk toegankelijk zijn, maar dat ook vragen daarover, de antwoorden daarop en discussies goed zijn te volgen. Hoe past nu de mogelijkheid een vergadering live te kunnen volgen hierin? Eigenlijk heel goed. De burger die zo de vergadering volgt kan alleen maar luisteren en noch verbaal noch non-verbaal reageren. En dat wil onze raad kennelijk. Ja, ze beweren voortdurend iets anders.
De vergadering begom met het uitreiken van een rode kaart aan een ongerechtigde deelnemer. Één fractie probeerde toch 2 raadsleden te laten meedoen en dat mag niet.
Inhoudelijk stelde de vergadering niet veel voor. De meeste aandacht trok het spreekrecht. Er waren nog al wat insprekers. Het merendeel had het parkeerterrein aan de Stadhouderslaan als onderwerp. Van de hele vergadering was de inbreng van enkele kinderen het hoogtepunt. Het bleek dat er een gesprek is geweest met vertegenwoordigers van de buurt met de wethouder. Alleen hadden beide partijen een ander idee over het resultaat van de bespreking. Wordt er van zo’n gesprek dan geen eenduidig verslag gemaakt? Alhoewel dat niet gebruikelijk is ontstond er toch een vorm van discussie, dat wil  dat er vragen werden gesteld die meestal niet direct beantwoord konden worden. Zo kwam er geen duidelijkheid over het vervolg, terwijl die er wel is. Zeker uit de inbreng van de VVD aan het slot bleek dat de procedure gewoon wordt voortgezet.
In het bestemmingsplan woonwijken is vastgelegd dat het college bevoegd is de huidige bestemming van dat terrein te wijzigen in parkeren. Daar komt de raad dus niet meer aan te pas. Sterker nog: de raad heeft ingestemd met  het idee van het college daar een parkeerterrein aan te leggen. De wethouder heeft het ook diverse malen gezegd: als de raad het college niet terugfluit wordt de procedure gewoon gevolgd. Uit zijn beantwoording blijkt ook dat hij niet van plan is van te voren de uitwerking met de buurt te bespreken; er komt een door de gemeente opgesteld plan. Het college publiceert dat en dan kan een ieder die daar belang bij heeft een zienswijze bij het college indienen. Waarom de wethouder de vraag waar de zienswijzen moeten worden ingediend niet direct concreet beantwoordde is mij een raadsel. Een zienswijze over een voorgenomen besluitmoet altijd worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit wil nemen. Hij zij wel dat de procedure nog voor de zomerperiode wordt begonnen. Dat betekent dat de zienswijzen in de vakantie moeten worden ingediend.
Moet dat zo? Nee het college zou best eerst met de buurt kunnen overleggen en vervolgens met die kennis een plan opstellen en dat in procedure brengen. Maar geparkeerd wordt er aan de Stadhouderslaan.
Ook het parkeren in het Estersveld vroeg de nodige tijd, zonder dat er duidelijkheid kwam over de richting waarin het gaat. Wel bleek dat geen enkele fractie het hele voorstel van het college wil overnemen. Nu zou dat ook best geregeld kunnen worden, maar veelal zijn de voorstellen zodanig geformuleerd dat het “alles of niets” is. Een herformuleren van de besluiten is in ieder geval stukken eenvoudiger en duidelijker dan het gehannes met amendementen.
Zoals verwacht wist de commissie eigenlijk geen raad met de voorstellen van de deltacommissie. Men voelde zich –en terecht- overvallen door de massa aan stukken. Dat juist om dat probleem te ondervangen de Vereniging Nederlands Riviergemeente in opgericht is misschien in  het gemeentehuis vergeten. In ieder geval weet de raad dat niet meer.

Er werden nog enkele vragen gesteld, maar omdat de antwoorden veelal pas later komen en dan uitsluitend aan de raadsleden worden gegeven heeft het geen zin die vraagstellerij serieus te nemen.
Nog een paar andere zaken.
·        Het onderwerp brede scholen is van de agenda van de commissie Inwoners afgevoerd.
·        De raadsvergadering met als onderwerp kadernota 2014, waarvoor het college de voorstellen heeft goedgekeurd is nog niet aangekondigd.
·        Het burgerinitiatief Binnenhof is door het presidium doorgeschoven. Maar in de vorige raadsvergadering staakten de stemmen over de vraag of de indiener aan de beraadslaging mocht deelnemen. In zo;n geval moet de raad in de volgende vergadering daarover opnieuw stemmen. Overigens is zo’n raadsbesluit helemaal nuiet nodig. Volgens de gemeentewet en ook de plaatselijke regelgeving heeft de indiener het recht een toelichting te geven en kan de voorzitter besluiten over deelname aan de beraadslaging.
·        Het college heeft inmiddels wel aan zichzelf een vergunning gevraagd de muur te mogen slopen en bomen te kappen en gaat dus gewoon door. Formeel mag dat, maar dan negeert het college wel het hele burgerinitiatief en alles wat de raad al over heeft gezegd. Maar het college zal ook denken: als de raad er niet uitkomt doen wij het wel.woensdag 29 mei 2013

2013-54 Hoogwaterproblematiek

Gisteravond heb ik de vergadering van de commissie ruimte beluisterd. Ik kom daar nog wel op terug. Één opmerking heeft haast.
Aan de orde was ook de uitwerking van het werk van de deltacommissie, die plannen heeft ontwikkeld om Nederland en dus ook Grave bestand te maken tegen hoogwater. Probleem voor de commissie waas dat de gemeente Grave zo slecht in het ontwikkeling van de plannen is betrokken.
Dat verbaasde mij. Juist om de gemeenten beter bij de materie te betrekken is, mede op initiatief van het toenmalige gemeentebestuur, de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten opgericht. Grave is daar lid van.

Laat de taakgroep Maas nu a.s. vrijdag 31 mei in Oss bij elkaar komen.  het onderwerp staat op de agenda.Vreemd dat de wethouder daar geen gewag van heeft gemaakt of zou hij het niet weten?

donderdag 23 mei 2013

2013-53 De eerste vergaderingen met "Mijnheer de voorzitter"

De nieuwe burgemeester is inmiddels geïnstalleerd en dus is de titel van deze weblog voortaan “Mijnheer de voorzitter”. Zou dat de enige wijziging blijven? Helemaal doorgedrongen is de verandering nog niet want volgens de website van de gemeente zit mevrouw Haasjes de raadsvergadering van 11 juni nog voor.
De eerstvolgende raadsvergadering is weer rijkelijk gevuld. Bij veel agendapunten , die vooralsnog alleen op de agenda van de commissie staan, heb ik me echt afgevraagd waarom er nog een gemeenteraad van Grave zou moeten bestaan.
Die vraag heeft geen betrekking op de voorstellen van het college over de burgerinitiatieven voor parkeerproblemen in het Estersveld. Ik ben benieuwd hoe de commissie en de raad omgaan met de verordening op het burgerinitiatief. De indieners zouden volwaardig aan de vergadering mogen deelnemen. In het voorstel geeft het college geen enkel blijk van nader overleg.
Het voorstel van het college is grotendeels logisch. Volgens de sommen is er bij de Quaylaan geen parkeerprobleem en dan moet je het er ook niet van maken. Het Valkruid heeft overdag wel een probleem als gevolg van het medisch centrum. Vreemd is wel dat het college voor een permanent probleem komt met een tijdelijke oplossing. Er worden parkeerplaatsen aangelegd op een terrein waarop de raad zo gauw mogelijk woningen wil laten bouwen. Volgens de planning zou dat in 2015 al het geval moeten zijn. Dat parkeerterrein dient dus voor een jaar. Wat gebeurt er daarna? Of gelooft het college niet in die woningbouw?
Hat andere inhoudelijke punt heeft betrekking op de hoog- en zoetwaterproblematiek in Nederland. En daar hoort Grave ook bij. Het gaat slechts over een informatienota van het college Wat de raad van Grave er anders mee moet doen dan “voor kennisgeving aannemen” zou ik ook niet weten.     Toch is de materie wel van belang. Enkele inhoudelijk presentaties gedurende het proces zouden zinvol zijn geweest. De stukken zijn dan ook al wat van oudere datum.
Er staat ook nog een presentatie over het ondernemersfonds op de agenda. Dat heeft lijkt mij weinig te maken met het ruimtelijk beleid, maar er is geen vergadering van de auditcommissie gepland (althans niet aangekondigd op de website) en in de commissie ruimte was kennelijk nog wel tijd.
De agenda voor de commissie Inwoners en bestuur heeft een agenda die tot tijdsproblemen kan  leiden, maar net zo goed in een uur kan zijn afgerond.
Allereerst ontbreken voor een Graafs onderwerp , krediet brede scholen, de stukken nog. Zou het daarom agendapunt 13 zijn?
Het klapstuk is natuurlijk de samenvoeging van de ambtelijke apparaten van Cuijk Grave en Mill. Het behoeft geen twijfel dat de raad daar “ja” tegen zal zeggen. Het hele proces heeft zich grotendeels aan de aandacht van de burgers onttrokken. Toch zullen we het wel merken. De stukken geen weinig of practische informatie over de werkwijze straks. Mijn opvatting dat de afzonderlijke gemeenteraden overbodig zijn is door de stukken wel wat gewijzigd. Ik heb nu de overtuiging dat ze alleen maar hinderlijk zijn. Helaas is de commissievergadering in afwijking van de normale gang van zaken op maandag. Zou men weten dat ik dan koorrepetitie heb?
De overige punten hebben allemaal betrekking op zaken die al gemeenschappelijk worden behartigd. Het zou alleen maar lastig zijn als de raad van Grave hierover nog afwijkende ideeën zou hebben. Het viel mij wel op dat bij het onderwerp mantelzorg de gemeente St. Anthonis wel via de inspraak een eigen mening heeft gegeven, maar dat de burgerparticipatieraad  van Gravedat niet heeft gedaan.
Tot zover inhoudelijk commentaar vooraf. Bij de afsprakenlijsten, die wel wat meer informatie geven dan in het verleden, viel mij op dat wel de inhoud van vragen van de commissieleden wordt weergegeven, maar dat van antwoorden geen sprake is. Of is ook voor raadsleden wel het stellen van vragen belangrijk maar doen de antwoorden er niet echt toe.

In de B&W-besluiten heb ik gezien dat er op 25 juni weer een raadsvergadering is. Dan worden de Burap en de kadernota 2014 bespoken en vastgesteld. Op de website is die vergadering nog niet vermeld. Ik heb hem toch maar in mijn agenda gezet.

zondag 12 mei 2013

2013-52 Enig commentaar


In het begin van dit jaar werd aangekondigd dat op 1 juli zou worden begonnen met het opstarten van de gemeenschappelijke ambtenarenorganisatie van Cuijk, Grave en Mill (CGM). Dat is dus binnenkort. Hoe je er ook over denkt, het is een belangrijke zaak. Het is geen zaak die zich aan het oog van de burgers zal onttrekken. Je zou dus verwachten dat er een uitgebreide informatie aan de burgerij aan vooraf zal gaan. In Grave ziet het daar nog niet naar uit.
In de B&W-besluiten heb ik gelezen dat op 11 juni de raad de nodige besluiten moet gaan nemen. Een week daarvoor zal de zaak in de commissie Inwoners en bestuur aan de orde komen. Stukken zijn nog niet bekend. Laat ik maar afwachten wat daar in staat alvorens commentaar te leveren.
In de B&W-besluiten heb ik ook gelezen dat de gemeentelijke informatierubriek van de Graafsche Courant naar de “Maasdriehoek” verhuist. Volgens Ben Bongaards op de website van Jacques Leurs belandt Grave daarmee van de regen in de drup.
Ook voor mij is de “Arena” tegenwoordig het blad waar je Graafsche Informatie niet tussen de advertenties hoeft te zoeken. Maar goed een aanbestedingsprocedure is nu eenmaal strak geregeld en als de regels goed worden gevolgd is de gunning weinig meer dan een rekensom.
Vandaar dat de volgende tekst van het B&W-besluit mij verbaasde:

Met inachtneming van de reacties uit de kring van de raadsleden wordt besloten tot het publiceren van de gemeentepagina naar De Maasdriehoek (editie Cuijk, Grave, Mill) uitgegeven door De Winter Mediagroep, Uden onder de door deze uitgeverij geoffreerde voorwaarden.

Ik ben vooral benieuwd naar die reacties uit kringen van de raadsleden. Nu gebeurt het in Grave nogal eens dat van het eigen aanbestedingsreglement wordt afgeweken, maar dat wordt dan gemeld aan de auditcommissie. Dat is hier niet gebeurd en dus mag niemand, en dat geldt ook voor de raad, invloed uitoefenen op de gunning. Dat is één. Maar ook als een Jan-boerenfluitjes-aanbestedingsprocedure is gevolgd is het vreemd dat niet eens de raad maar “kringen van de raadsleden” invloed proberen uit te oefenen. Vervolgens zou ik weleens willen weten wat “inachtneming van de reacties” heeft ingehouden. Als het antwoord op de reactie zou zijn: “ze kunnen de boom in” zou het college goed hebben gehandeld.
Ook verbaasde mij dat de winnende uitgeverij nog voorwaarden heeft kunnen stellen.   Bij een aanbesteding stelt de aanbesteder, in dit geval de gemeente de voorwaarden. Bovendien verwacht ik dat in ieder geval de raad die voorwaarden kent. En waarom zouden wij burgers ze ook niet mogen weten?
Het kan natuurlijk allemaal onschuldig zijn. De aanbesteder zal wel hebben gevraagd naar het uiterste tijdstip van aanleveren van de informatiepagina. Dat noem ik geen voorwaarde.
Nog iets anders. Op 21 mei is er een afscheid van de huidige waarnemende burgemeester. Daar is zegge en schrijven één uur en één kwartier voor uitgetrokken. Dat is wel erg mager. Na bijna 2 jaar deze raad te hebben voorgezeten naast het andere werk van een burgemeester mag een afscheid niet worden afgeraffeld. Of tellen de burgers ook hier weer niet mee.
Eigenlijk zou het foutief worden van de titel van deze blog een mooi moment zijn om te stoppen. Ik ga toch de naam maar aanpassen.

woensdag 8 mei 2013

2013-51 Over de marktenquête


De enquête over de markt heeft heel wat stof doen opwaaien. Aan dat stof hadden we echt geen behoefte. De binnenstad is op zich zelf al stoffig genoeg. Begrijpelijk bij zo’n bouwproject, maar dan verwacht je wel dat de zaak wordt opgeknapt als het project klaar is. En dat is bijna het geval. Maar van opknappen van de straten rondom het Hart van Grave is nog niets te merken. En dat is met het oog op het toeristenseizoen toch wel jammer. Ons gemeentebestuur maakt van het Binnenhof een complete soap. In een soap volgen de afleveringen elkaar nog enigszins op. De raad van ons is in de volgende vergadering al vergeten wat zij in de vorige hebben besloten.
Ik dwaal af; de marktenquête. Bij ons viel ook zo’n formulier in de bus. Mijn vrouw en ik kregen geen ruzie over het recht (of plicht) van invullen. We waren het volkomen eens: dit is een zinloze actie. Waarom?

Eigenlijk vraagt de enquête alleen naar de voorkeur voor Lunette of centrum als plaats voor de markt. Daar heeft de raad al vele malen een uitspraak over gedaan. De markt hoort in het centrum thuis. Die uitspraak is nog niet zo lang geleden bevestigd door degenen die het nauwst bij de markt zijn betrokken: de marktkooplieden en de ondernemers in het centrum. Zelfs nadenken over een andere locatie mag alleen als bewezen is dat de markt onmogelijk in het centrum kan worden gevestigd. Er wordt wel geroepen om veiligheid, maar het gemeentebestuur heeft nog nooit duidelijk kunnen maken waarom in het centrum geen veilige markt mogelijk is.

Overbodige enquête dus.

Nu klinkt het natuurlijk goed: de burgers laten meespreken. Uit de tijd dat inspraak in zwang kwam herinner ik me nog de wijsheid:  “inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht”. Dat betekent dat de burger bij het besluitvormingsproces betrekken moet beginnen met die burger goed te informeren. Een geslaagde markt is van meer afhankelijk dan alleen de locatie. Als je zinvol je mening wilt geven over de markt in het centrum zul je toch op zijn minst moeten weten hoe die markt er komt uit te zien.

Nu gebeurt er heus wel wat op het gebied van communicatie tussen gemeentebestuur en burgerij. Zo is onlangs het centrummanagement opgericht en een centrummanager aangesteld. In dat centrummanagement werken gemeente en ondernemers samen om het centrum van Grave op te krikken. Dus zou je verwachten dat, als er al een enquête over de markt moet komen, zo’n enquête onder de vlag van dat centrummanagement wordt uitgegeven. Het centrummanagement weet er niets van!!!

Over de kwaliteit van de enquête zullen we het maar niet hebben. Maar dat is niets bijzonders, je wordt tegenwoordig doodgegooid met opiniepeilingen, waar vervolgens niets mee gebeurt. Dat is ook zo’n punt. Wat gaat er gebeuren met de uitkomst van de enquête? Is er wel een uitkomst. Ongetwijfeld komt er een mooi rapport gevuld met grafiekjes.  Daar zullen we dan van zeggen: “had ik je zo ook kunnen vertellen”. Zo zijn we nu eenmaal.

Al heel vaak heb ik geschreven dat bij het gemeentebestuur van Grave de burger niet serieus wordt genomen. Als je de gemeentebestuurders mag geloven willen ze dat wel. Kennelijk ontbreekt het aan inzicht hoe dat moet gebeuren. Dat is een landelijk probleem. Het jaarlijks congres van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft dit onderwerp dan ook op de agenda staan, zo lees ik op de website van Jacques Leurs. Hij deelt ook mee dat het college van Grave er uit bezuinigingsoverwegingen niet naar toe gaat.

We zetten de markt maar in het rijtje van: toekomst toren, in gebruik nemen van het historisch stadhuis, parkeerplaatsen om de verwachte stroom toeristen welkom te heten, Binnenhof, verkeerscirculatie binnenstad, openbare ruimte rond het Hart van Grave. Er zijn vele wachtenden voor u.

Nog even dit. Ook hier zal weer worden gewezen op het ambtelijk apparaat. We hebben het afgelopen zondag bij het kampioenschap van Ajax weer kunnen horen. Met een team van louter sterren bereik je niets als er niet goed wordt gecoached en begeleid. En daarvoor hebben wij het gemeentebestuur.


vrijdag 3 mei 2013

2013-50 Raadstrilogie april 2013


Het leek mij beter even te wachten met mijn commentaar op de eerste en derde trap van de raadsvergadering van 22/23/25 april 2013. De scherpe kantjes zijn er nu wel een beetje af.
Het begon op de maandag voor de vergadering. Dat is het leuke van een opname. Daar hoor je bij flarden ook nog iets wat eigenlijk niet voor iedereen bestemd is.

Zoals iedereen kon verwachten, en dus ook bij de raad bekend moest zijn, was er een grote delegatie van tegenstanders van het parkeerterrein aan de Stadhouderslaan. Zij wilden inspreken. Maar dat punt stond niet op de agenda en volgens het reglement mag je dan over dat onderwerp geen gebruik maken van het spreekrecht. Dat spreekrecht was wel aangevraagd. Dus had direct kunnen worden gezegd dat inspreken niet mogelijk is omdat het punt niet op de agenda staat. Dat is niet gebeurd en dus kwamen ze allemaal voor niets. Er werd nog wel een poging gedaan om het punt alsnog op de agenda te plaatsen, maar dat werd niet toegestaan. De discussie daarover duurde waarschijnlijk langer dan een beetje soepelheid zou hebben gekost.

Zorgelijker dan dat niet mocht worden ingesproken was hoe de meeste fracties denken met de bemoeienis van burgers om te gaan. Ik heb het al meer gesignaleerd, wat wettelijk is voorgeschreven is genoeg. Ook hier werd door de coalitiepartijen unaniem gezegd dat men te zijner tijd maar een zienswijze moet indienen. Dat kan pas als het plan klaar voor het besluit ter inzage ligt. Van inbreng bij de voorbereiding is dan geen sprake. Wijkraden en andere overlegorganen kunnen dan wel worden opgeheven. Ik ga er tenminste van uit dat de raad en, omdat de coalitie de gang van zaken bepaalt, zeker de coalitie wel consequent is. Want als in het ene geval wel vooroverleg wordt gepleegd en in het andere, zoals hier, niet wordt het een zootje. En de waarnemend voorzitter deed een dringend beroep op de vergadering er juist geen zootje van te maken. En dat is het dus wel.

Zonder de Stadhouderslaan was voor het inspreken toch al 45 minuten nodig, dank zij de soepelheid van de raad want volgens het reglement mag het spreekrecht niet meer dan 30 minuten duren.

Hoe het met het bestemmingsplan Buitengebied is afgelopen heb ik op basis van de behandeling op dinsdagavond al besproken. Wat ik van de bespreking op maandag heb gehoord geeft geen aanleiding naar nog iets aan toe te voegen.

Bij de behandeling op donderdag van het burgerinitiatief Binnenhof begon de VVD met nog meer verwarring te veroorzaken dan er al was. Deze fractie vond dat het initiatief wel moest worden afgewezen, maar het door het college opgestelde plan niet besproken. De achtergrond is natuurlijk dat de VVD alsnog een Scheereplein in het voorstel wil betrekken. Al eerder heb ik aangegeven -en ook de indienster van het initiatief heeft daar in haar aandeel in het spreekrecht ook op gewezen- dat de raad al lang heeft vastgelegd dat de oorspronkelijke straatprofielen in stand moeten blijven. Dus geen Scheereplein, maar een Scheerestraat.
Deze discussie werd beëindigd doordat de voorzitter de VVD vroeg daarvoor tijdens de discussie een amendement in te dienen.

In 2013-42 wees ik er op dat volgens de reglementen de indiener van een burgerinitiatief het recht heeft een toelichting te geven en dat de voorzitter kan bepalen dat ook aan de beraadslaging wordt deelgenomen. Keerpunt 2010 wees hier op en stelde voor de voorzitster van de wijkraad aan de tafel te vragen. De raadsvoorzitter deelde mee dat het aan de raad was om daar een beslissing over te nemen. VVD en CDA voelden niets voor inbreng van buiten. De anderen wel en dus leek er een meerderheid voor. Op het laatste moment bleek er echter in de LPG-fractie toch een tegenstander en gezien het vijftal afwezigen werd het 5 voor en 5 tegen. En dus moet er in de volgende vergadering opnieuw over worden beslist.

Volgens mij is dat niet goed gegaan. Allereerst staat in de verordening keihard dat de raadsvoorzitter de indiener in de gelegenheid stelt een toelichting te geven. Er staat “in de gelegenheid stelt” en niet “kan in de gelegenheid stellen”. Wel staat er dat de voorzitter de initiatiefnemer aan “de beraadslagingen kan laten deelnemen”. Er staat nadrukkelijk bij dat artikel 24 van het reglement van orde buiten beschouwing blijft. Ik vroeg me in 2013-42 wat die verwijzing inhield. Het werd me nu duidelijk. In dat artikel 24 staat dat de raad moet instemmen. In de verordening burgerinitiatief staat dus dat de raad  bij een burgerinitiatief over meepraten niets heeft te zeggen. De voorzitter bepaalt en had de knoop dus kunnen doorhakken.

Achteraf gezien is het maar goed dat het zo is gelopen. Hopelijk komt er eerst inzicht in de inrichting van de openbare ruimte in en rond het Hart van Grave. En dat gaat over iets meer dan het Binnenhof en het trottoir rond de winkels.

De Koersnotitie structuurvisie gaf stof voor ruim een uur heen en weer praten zonder dat er echt over de hoofdlijnen werd gediscussieerd. Er werden meer vragen aan het college gesteld dan bij de behandeling in de commissie en dat is toch niet de bedoeling. Trots had als enige wel een principiële en inhoudelijke visie op de wijze waarop de structuurvisie moet worden uitgewerkt. Met name op de waterfrontvisie had deze fractie nogal wat fundamentele kritiek. De vertegenwoordiger heeft het wel voorgelezen, maar de rest van de raad ging er niet op in. Nu is dat niet helemaal onbegrijpelijk want de inbreng van Trots viel de raad nogal koud op het dak.
Uiteindelijk werd het voorstel, dat vooral neer komt op “college ga zo verder” met de stem van Trots tegen aangenomen. Hopelijk speelt de inbreng van Trots toch een rol bij die uitwerking, alhowel de raad daarvoor niet veel ruimte biedt.

Verstandig is dat de raad in een motie van het CDA het college opdracht gaf de planprocedures alvast op te starten voor projecten die vooraan in de planning staan. Als gewacht moet worden op de vaststelling van de structuurvisie, waar het woningbouwprogramma deel van uit maakt, gaat weer tijd verloren. Strikt genomen gaat de motie alleen over een project in Escharen. Ze zou eigenlijk algemeen moeten worden gehanteerd.

Triest is wel dat de inbreng vanuit de Graafse gemeenschap weer beperkt blijft tot het indienen van een zienswijze als het plan eigenlijk al vastligt. De planning is alleen haalbaar als bij de uitwerking alles wat in deze vergadering is gezegd wordt genegeerd. Een andere reden daarvoor is ook dat de raad nogal lang bleef stilstaan bij de kosten van het opstellen van de structuurvisie. Volgens de wethouder kunnen extra kosten alleen worden vermeden als er niets wezenlijks meer aan de stukken wordt veranderd. En dat is zo’n beetje de enige harde uitspraak van de raad: het heeft al te veel gekost en voor extra financiële ruimte voelen we helemaal niets.

Op het allerlaatst kwam de opdrachtverlening van de opdracht voor de waterfrontvisie nog in discussie. Niemand wist blijkbaar nog hoe dat was gegaan. Alles, inclusief de dekking van de kosten, was echter in januari 2013 al bekend.

Ik verwijs daarom nog maar eens naar 2013-4 die ik voor het gemak hier maar herhaal:

2013-4 Onderzoek waterfront.
Vandaag verscheen ook de besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 december 2012. Opvallend daarin was het volgende:

12-492 R&W Opdrachtverlening voor opstellen van een Waterfrontvisie.
1.    Er wordt ingestemd met het opstellen van een Waterfrontvisie.
2.    Er wordt ingestemd met de opdrachtverlening aan Royal Haskoning DHV.
3.    Er wordt ingestemd met de onttrekking van € 11.385,-- uit de voorziening voor egalisatie toerisme & recreatie ter dekking kosten opstellen van een Waterfrontvisie.

Nu is er al een door de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie voor de Maasboulevard. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de waterfrontvisie over een ander gebied gaat. Ligt die andere visie nu in de prullenmand, heeft de raad die visie nu verlaten? Aan die visie heeft een reeks van adviseurs gewerkt hetgeen heeft uitgemond in een opknapbeurt van de loswal Er is dus aardig wat geld aanbesteed. Welke strategie zit hier achter?

Inmiddels is de wijkraad door Haskoning DHV (alweer een nieuwe speler) uitgenodigd voor een bijeenkomst op 16 of 28 januari. In die bijeenkomst wordt de wijkraad geïnterviewd over de aandachtspunten die de wijkraad van belang vindt. De enige informatie die hierbij wordt gegeven is dat het gaat over het gebied van de haven aan de westzijde tot aan de punt van het Visioterrein aan de oostzijde, dus inclusief de Oude Haven. Zou de herontwikkeling van het huidige Maaszicht daar geen invloed op hebben?

Het zou mij niets verbazen als dit ook voor de raadsleden nieuws is.

Misschien hebben de raadsleden ook de raadsledennieuwsbrief nr 3 gemist.


Toch gloort er licht, maar dan wel op de Elisabeth en het historisch stadhuis.

Omdat het bestemmingsplan buitengebied inmiddels was vastgesteld was het bezwaar van Litjens achterhaald en werd dus afgewezen.

De derde ronde om voldoende krediet te krijgen voor het inlopen van een achterstand bij handhaving eindigde in een knock out. Kreeg het college vorige keer nog een deel van werd gevraagd, nu werd het verzoek volledig afgewezen. En dat gebeurt bij het laatste voorstel dat de burgemeester als voorzitter en in dit geval ook als portefeuillehouder door de raad moest loodsen.