donderdag 26 september 2013

2013-82 Raadsvergadering 24 september 2013

Al voor de raadsvergadering begon was een aantal verbeteringen te constateren. Op de site waren binnengekomen amendementen en moties v oor de vergadering al terug te vinden. Ook staan inmiddels de vragen van raadsleden en de antwoorden daarop op de site. Dat is een stap in de goed richting van een toegankelijk gemeentebestuur. Dat is hard nodig om meer belangstelling voor het raadswerk te krijgen en dat moet tot goede opvolg(st)ers van de huidige gemeenteraad leiden. Ook als de gemeente Grave zijn zelfstandigheid verliest en opgaat in een grotere eenheid zullen er Graafse bestuurders en commissieleden nodig zijn. Er is een stap voorwaarts gezet maar er is toch nog wel een hele weg te gaan.

Aan de agenda was zonder nadere toelichting een besluit voor een nieuw reglement van orde voor de gemeenteraad toegevoegd. Dit nieuwe reglement is zonder enige bespreking vastgesteld. En toch was het niet onbelangrijk.

Hadden we vroeger een presidium en een seniorenconvent. Nu is er naast het presidium een agendacommissie. De bemensing van deze commissie is hetzelfde. De taken verschillen. Het presidium dient voor het bespreken van vertrouwelijke zaken en vergadert dus in beslotenheid. De agendacommissie regelt de werkwijze van de raad en vergadert in het openbaar. Dat is een stuk transparanter dan nu.

U weet dat ik nogal wat commentaar heb op de huidige werkwijze van de raad en commissies en ook ideeën heb over hoe het beter kan. Nu zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Die wegen moeten worden verkend en  er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Nu heb ik begrepen dat men daar aan wil beginnen wanneer de nieuwe raad aantreedt. Ik zou liever daar nu mee beginnen , zodat de nieuwe raad met een goed voorbereid voorstel kan beginnen. Daar mogen natuurlijk nog best alternatieven in zitten. Uiteindelijk zal de nieuwe raad er mee moeten werken. Naast raadsleden, collegeleden en ambtenaren zouden ook enkele vaste bewoners van de publieke tribune en organisaties die regelmatig met beslissingen van de raad worden geconfronteerd zinvol aan de voorbereiding kunnen deelnemen.

Dan nu naar de vergadering zelf.

Er werd zoals gebruikelijk begonnen met voorstellen punten van de agenda af te voeren of te verplaatsen. De voorzitter wees er op dat dit soort debatjes tijd kosten en dus bleef de agenda ongewijzigd. Dat neemt niet weg dat de volgorde op de agenda best een overweging waard is. Dat heb ik al meer betoogd. Nu werd een belangrijk onderwerp als de brede school noodgedwongen wegens tijdgebrek naar volgende week verschoven.

Er waren enkele insprekers naar aanleiding van het toegevoegde voorstel om het beroep bij de raad van State in te trekken. Dit beroep was gericht tegen de reactieve aanwijzing van de provincie met betrekking tot het bestemmingsplan buitengebied. Met name gaat het daarbij over een viertal amendementen. De insprekers waren in meer of mindere mate hierdoor onaangenaam getroffen.
Anders was het met de inspreker van de Vereniging van Eigenaren van het Hart van Grave. Bij voorbaat was hij verheugd over het te nemen besluit dat de gemeente in ieder geval de openbare ruimte zo spoedig mogelijk in orde zou maken.

Bij de mededelingen werd nog even uitgehaald naar Frank Stoffer die de fractie van VPGrave heeft verlaten. Of hij daarom ook letterlijk in de verdomhoek werd geplaatst weet ik niet. In ieder geval is de opstelling zo dat hij buiten het gezichtsveld van de voorzitter zit. Dat is heel eenvoudig op te lossen door alle raadsleden twee stoelen naar rechts te laten verhuizen. Aan die kant staan voldoende stoelen vrij en dan zit de voorzitter tenminste centraal tegenover de raad. Hiervoor is geen reglementswijziging nodig.

Bij de behandeling van de A-stukken (hamerstukken) werden nieuwe commissieleden niet alleen benoemd, maar voor zover nodig ook geïnstalleerd.

Het eerste bespreekpunt ging over de parkeerplaatsen in de woonwijken. Tijdens de commissievergadering werd nog gevraagd naar een specificatie van het begrip aanliggende straten. Daarvoor was een tekening verspreid hetgeen niet alle raadsleden nog was opgevallen. Ik heb dat tekeningetje later gezien en inderdaad is dat begrip nu gedefinieerd. Alleen heb je daar als je in de auto zit en een parkeerplaats zoekt niets aan. Het besluit werd genomen en daarmee is op papier en ten koste van enkele tienduizenden euro’s in theorie de zaak opgelost. Het parkeerprobleem blijft zoals het nu ook wordt gevoeld. Misschien één dag per jaar minder dan nu.

Het voorstel om de vraag of winkels op zondag open mogen of zelfs moeten zijn aan de ondernemers zelf over te laten werd vrijwel unaniem aangenomen. Er was wel wat discussie over waaruit bleek dat de raadsleden er wel een mening over hebben. Die discussie wordt nu naar de ondernemers verplaatst; deregulering. De tegenstem diende om te illustreren dat winkels op zondag open niet onomstreden is.

De faillissementen rond het Hart van Grave gaven natuurlijk wel aanleiding om er wat over te zeggen. Het voorstel zelf om de gemeente actief te laten optreden en daarvoor flink wat geld beschikbaar te stellen ondervond weinig commentaar. Dat was geen wonder want het plan zelf moet nog worden uitgewerkt en met bewoners, omwonenden en ondernemers worden besproken.

Er ging nogal wat aandacht uit naar de oorzaak van het faillissement. Diverse fracties vroegen zich af of het wel verstandig is geweest om in 2009 met van der Horst in zee te gaan. Bij een hoop problemen is de vraag hoe er van af te komen belangrijker dan de vraag hoe het is gekomen. Maar toch zou een onderzoek door de rekenkamer ook bij dit project nuttig zijn. Ik vrees dat die rekenkamer daar niet veel zin in zal hebben. Bij voorgaande rekenkameronderzoeken is het rapport ook vrij geruisloos onder tafel verdwenen. Met name de overgang van het project van de woningcorporatie naar van der Horst is daarbij cruciaal. Tijdens de vergadering stelde de heer van Geest dat in die overgang de gemeente van +€ 500.000 naar -€ 2.000.000 is gegaan. Toen de stemming wat onaangenaam werd bracht de voorzitter de bespreking terug tot waar zij voor was bedoeld. En daarmee kwam er ook direct een einde aan. Daarmee is er nog geen eind gekomen aan de discussie over het Hart van Grave. Zaken als toren, Binnenhof en weekmarkt moeten nog in harmonie worden opgelost.

Het probleem van het intrekken van het beroep tegen de reactieve aanwijzing was dat direct betrokkenen die zelf ook beroep hadden aangetekend zich in de steek gelaten voelden. Wat moeten zij als eenvoudige burger nog bij de raad van State als de machtige gemeente er geen heil in ziet. Zonde van de tijd en het geld toch? Dat niemand de moeite had genomen ze van te voren hierover te informeren deed ook veel pijn. Vanuit de raad werden dan ook verwijten gemaakt over de gebrekkige communicatie. Die verstomden toen duidelijk werd dat de raad zelf hiervoor verantwoordelijk was. Dat heb je nu eenmaal in het duale stelsel. De raad heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Nadat herstel van de communicatiefouten was beloofd en op subtiele wijze de delegatie naar de provincie was samengesteld werd het besluit genomen.

Over de kosten gemaakt voor de asbestverwijdering in Escharen werd nog wat gesputterd maar het voorstel werd wel aangenomen.

Dat liep een beetje anders bij de behandeling van het voorstel voor extra geld voor de ISD van Cuijk, Grave en Mill. De meeste fracties beten zich vast in de uitspraak dat samenwerking op dit gebied tot 20% besparing zou leiden. Voorbij werd gegaan dat, als gevolg van de crisis, meer beroep op de ISD wordt gedaan. De omzet neemt toe. En het is een bekend gegeven dat bij samenwerking van organisaties de besparing zit in de overhead en niet bij de onderdelen die direct met de omzet te maken hebben. En daar ging het voorstel wel over. Er is dus door Grave geen geld beschikbaar gesteld, terwijl Cuijk en Mill dat wel hebben gedaan. Vraag blijft nu wie het kind van de rekening worden.

De discussie over de transformatie van de ABWZ naar WMO gaf na hetgeen in de commissie al was gezegd geen nieuwe inzichten.

Zoals verwacht werd de angel uit het voorstel voor het MFC er snel uitgetrokken. Er was een breed amendement om Esterade voorlopig open te houden. Blijkbaar was er ook nog een advies van de BPR van 19 september. Natuurlijk nog opmerkingen over de extra kosten, maar minder over de noodzakelijke greep van 6 ton in de reserve en het nog steeds bestaande risico van 1,2 miljoen als gevolg van de moeilijk vrekoopbare accommodaties.

Na opmerkingen over het JOP wer ook het voorstel om voorlopig door te gaan met het huidige jongerencentrum aangenomen.

Daarmee was het bijna 22:30 en dat is in Grave een zekerheid. De initiatiefvoorstellen moties en vooral de brede school moesten dus worden doorgeschoven naar volgende week dinsdag
.
Het enige dat er eigenlijk nog op te merken is dat de formulering van amendementen en moties nog wat aandacht verdient. Nu moest aan de formulering van een besluit nog de het begrip “interpretatie van het amendement” worden toegevoegd. Ik ben benieuwd hoe je dat vastlegt.

Ik verbaasde mij er lang over dat het lang duurde voor er werd gesproken over de stand van zaken bij de vrije reserve. En dat terwijl er in de commissievergaderingen veel niet beantwoorde vragen waren gesteld. Er bleek een notitie te liggen dat er nog € 3.000.000 beschikbaar zou zijn, hetgeen weer tot verbazing leidde. Nu zal de begroting 2014 een dezer dagen wel verschijnen en dan weten we hopelijk beter hoe het met onze spaarpot is gesteld.maandag 23 september 2013

2013-81 Commissie Inwoners & Bestuur en raadsvergadering 24-9-2013

De vergadering van de commissie Inwoners en Bestuur van 17 september geeft weer aanleiding voor het nodige commentaar. Daarbij is inmiddels ook de agenda met stukken voor de raadsvergadering van 24 september verschenen. Zoals gebruikelijk is dat te laat. De agenda met stukken had vrijdag 13 september beschikbaar moeten zijn. Over handhaving gesproken. Op deze agenda staat een aantal stukken die niet in de commissie zijn besproken. Ik vraag me af wie nu heeft bepaald of dat A- of B-stukken zijn.

Eerst maar de commissievergadering.

Algemeen
Ook hier het verschijnsel dat, als het zo uitkomt, een spreker of spreekster wordt afgekapt die geen vraag stelt maar een mening geeft of –en dat is nog erger- naar de mening van een andere fractie vraagt. De commissievergaderingen zijn blijkbaar alleen bedoeld om vragen te stellen. Nu moet er naar worden gestreefd dat de voorstellen die aan de raad worden voorgelegd zo volledig zijn dat er geen technische vragen meer zijn en dan zouden geen commissievergaderingen meer nodig zijn. Daar mag je in Grave niet mee rekenen. Mij lijkt het veel efficiënter om die vragen schriftelijk te stellen. Dat kan dan ook veel eerder. De antwoorden kunnen dan ook eerder beschikbaar komen en dat geldt zeker voor hetgeen in de commissie Inwoners en Bestuur aan de orde komt. In de huidige praktijk moeten veel vragen nog haastig op het laatste moment worden beantwoord en dan komt het in de raadsvergadering voor dat raadsleden ze niet hebben gezien. Het vervangen van de huidige commissievergaderingen door een schriftelijke behandeling levert ook een aanzienlijke besparing aan vergaderkosten op. Wel blijft dan de vraag wie moet bepalen of het een A- of B-stuk moet zijn. Dat zou het presidium kunnen doen. Bij de bespreking van onderwerpen zal overigens weer een bewijs worden geleverd dat het onderscheid A- of B-stuk een slechte maatstaf is voor het opstellen van de agenda.

Ik vind dat een raadsvergadering dient om weloverwogen besluiten te nemen en niet om elkaar politieke vliegen af te vangen. Voor mij dient een raadslid daarom bij het begin van de vergadering te beschikken over alle voorhanden informatie, inclusief alternatieven vastgelegd in amendementen. Ook moties met een bestuurlijke inhoud die een opdracht aan het college inhouden horen daarbij. En daarvoor zijn commissievergaderingen uitstekend geschikt. Als er tussen de commissievergaderingen en de raadsvergadering voldoende ruimte is kan in een raadsvoorstel en conceptbesluit een breed gesteund amendement alvast worden meegenomen. Dat bespaart vergadertijd en maakt het later opzoeken van het juiste besluit ook eenvoudiger.

Moties van (partij)politieke aard, zoals wantrouwen en afkeuring kunnen worden ingediend als gevolg van de discussie in de raad en de reactie van het college.

Bij de mededelingen kondigde Keerpunt 2010 aan dat er een initiatief raadsvoorstel zou komen over het houden van een referendum over gemeentelijke herindeling. Ik heb het concept voor dat voorstel gezien, maar het werd niet verspreid en niet besproken. Het voorstel van Keerpunt 2010 en VPGrave is pas vanmorgen (maandag 23-9) op de site ban de gemeente verschenen. Dat is dus te laat en zo spoedeisend is het niet.

Het voorstel om de legesverordening  te wijzigen riep maar één vraag op en op die vraag wist bijna iedereen op de publieke tribune het antwoord al. De hoogte van de leges wordt bepaald door de kosten die moeten worden gemaakt om de betreffende dienst te verrichten. Dat is wettelijk voorgeschreven. Het zou dus een A-stuk kunnen worden. Gelukkig was mevrouw Schuts aanwezig, en die wees er fijntjes op dat dit voorstel pas behandeld zou kunnen worden nadat de raad had besloten over de vraag of de winkels op zondag open mogen zijn. En dat zou waarschijnlijk wel een B-stuk zijn.  De oplossing was natuurlijk het alsnog tot B-stuk te verklaren. Dat is weliswaar niet in overeenstemming met de definitie van een B-stuk, maar om een of andere duistere reden wil de raad hamerstukken voor in de vergadering af handelen. Omdat van een commissie toch ferme uitspraken worden verwacht werd aldus besloten dit stuk waarover geen discussie nodig is toch tot B-stuk te verklaren.

De vragen over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen worden schriftelijk gegeven. Het heeft daarom geen zin hier op die vragen in te gaan. Het wordt wel een B-stuk maar echt discussie zal wel niet nodig zijn.

Over de kosten van de asbestverwijdering in de Ester werden nog wat vragen gesteld waarvan de antwoorden ook uit de stukken waren te halen. Omdat niemand natuurlijk blij is met dit voorstel, maar wel begrijpt dat er niet aan valt te ontkomen is het een B-stuk geworden.

Uit de vragen over het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de tijdelijke inhuur van extra personeel voor de I(ntergemeentelijke) S(ociale) D(ienst) bleek weer eens dat de samenwerking met andere gemeenten tot heel wat frustratie bij het Graafse gemeentebestuur leidt. Men is de greep en de zeggenschap kwijt. Dat gekozen is voor een tijdelijke oplossing van een structureel probleem komt omdat de ISD volgend jaar is opgenomen in het gemeenschappelijk ambtelijk apparaat van Cuijk, Grave en Mill. Die extra kosten komen dus in de begroting van dat instituut terecht.

De gemeenteraad kan niet anders dan instemmen met het voorstel. Echte discussie over niet bestaande alternatieven zal dus wel niet ontstaan. Om toch stoom te kunnen afblazen is besloten het een B-stuk te laten worden.

Dat de gemeenteraad inhoudelijk over het sociale beleid weinig heeft in te brengen bleek ook weer uit het Beleidsplan ABWZ. De gemeenteraden moeten een besluit nemen over voorstellen vanuit het rijk waarvan ook de wethouder vaak niet anders kon dan zeggen dat het allemaal nog onduidelijk was. Dat werd de beraadslaging ook. Het enige dat als een paal boven water staat is dat het rijk wel taken naar de gemeenten schuift, maar geen geld. Het is een B-stuk geworden, maar zal wel worden goedgekeurd. Lof was er voor de opstellers van het voorstel die kennelijk uit de warboel toch wat zinnigs hadden geproduceerd. Ik hoop wel dat de communicatie met de burgers, voor wie dit alles toch wel belangrijk, is die aandacht krijgt waar de vertegenwoordiger van Trots om vroeg.

En dan het MFC. Naast allerlei details sprongen er 2 zaken uit. Allereerst de sluiting van Esterade, Katrien en de Westhoek. Een inspreker namens de wijkraad Estersveld had met name over de sluiting van Esterade het logische voorstel gedaan om dat gebouw in gebruik te houden tot dat vervanging ten behoeve van wijkgebonden activiteiten zou zijn gerealiseerd.

Op vragen hierover uit de commissie waarom dit gebouw niet open kon blijven zolang het niet was verkocht antwoordde de wethouder (en dat was ook in het voorstel zelf vermeld) dat de raad zelf een amendement om het gebouw zolang open te houden had afgewezen. De drie gemeenschapsvoorzieningen moesten bij de opening van het MFC dicht. En dat besluit voert het college netjes uit. De wethouder liet wel blijken dat hij voorlopig openhouden wel logisch zou vinden. Dat zal dus wel via een amendement worden geregeld. En gezien de werkwijze, waarover ik het al eerder had, gaat dat weer vergadertijd kosten en problemen bij het later terugvinden. Hopelijk wordt daar bij de verslaglegging rekening gehouden.

Het tweede heikelijke punt is de huurprijs die tot nu toe bekend is. Veel organisaties hebben berekend dat ze in Catharinahof veel duurder uit zijn dan nu het geval is. Vorige keer verklaarde ik dit verschijnsel in strijd met uitspraken van de wethouder over gelijk blijven. Ik hield daarbij een slag om de arm. Wellicht was er een verklaring. En die is er! De wethouder bedoelde dat de huurprijs per uur en per mniet zou veranderen. En dat is blijkbaar zou. Als dan blijkt dat de beschikbare ruimte veel groter is dan in de huidige accommodatie en de ruimte alleen per dagdeel kan worden gehuurd is het gevolg dat de verenigingen ondanks dat het beleid niet is veranderd toch veel duurder uit zijn. En daar voelt men logischerwijze niets voor. Men gaat een alternatief zoeken (en vinden) met als gevolg onderbezetting van Catharinahof. Dat risico is –in ieder geval tot de eerste evaluatie- voor Catharinahof. Nog tijdens de vergadering bleek dat daarom het huurbeleid zal worden aangepast. Er is dus nog hoop op een redelijke bezetting.

Die hoop is er niet voor een spoedige verkoop van de drie huidige accommodaties. Dat betekent vooralsnog een extra aderlating van € 1.255.000.

Bij de behandeling van het voorstel om met het jongerencentrum op de ingeslagen weg voort te gaan bleek dat het college inmiddels een vergunning voor een JOP heeft gegeven.

Bij de behandeling van het collegevoorstel om zowel in Oost als in West een “brede” school te stichten ter vervanging van de huidige gebouwen hield iedereen zijn en haar kiezen akelig op elkaar. Dat voorspelt niet veel goeds voor de behandeling in de raad zelf. De wethouder wees er nog eens fijntjes op dat bij de financiële berekeningen een eventuele opbrengst van verkoop van bestaande gebouwen niet was meegenomen. Anders dan bij het MFC is dat dus in plaats van een risico een kans.

Doordat de vragen schriftelijk worden beantwoord was de vergadering op tijd afgelopen.
Die zullen we dan (nog?) niet te zien krijgen. Hopelijk is dat wel het geval met de herhaaldelijk door commissieleden gevraagde informatie over de stand van reserves en voorzieningen na de nu voorgesteld ingrepen. De wethouder vond die informatie zo voor de hand liggend dat hij begon met te beweren dat dit ook de gewoonte was. Later beloofde hij die informatie alsnog te zullen verstrekken.

Toevoegingen aan de raadsagenda buiten de commissies om.

Toegevoegd zijn enkele onderwerpen die te maken hebben met de interne werkwijze van de raad.
Er is een viertal agendapunten Als A-stuk toegevoegd. Het gaat om de gevolgen van het uittreden van Frank Stoffer uit de VPGrave fractie op te vangen en een regeling te treffen voor de functioneringsgesprekken met de burgemeester. Daarvoor kot er ook een commissie en daarin zullen leden moeten worden benoemd en als er bij de vergadering nog geen voorstel is gedaan ook nog worden gekozen. Dat zou dus wel eens een B-stuk moeten worden. Laat het toch maar op deze plaats in de agenda staan. Huishoudelijke zaken eerst is logisch.

Er is ook een nieuw reglement van orde voor de vergaderingen van de raad op de agenda geplaatst. Er is geen toelichting over het waarom. Het is waarschijnlijk bedoeld om een aantal zaken betreffende het openbaar maken van stukken en aanvullende informatie openbaar te maken. In het concept is dat wel terug te vinden. Toch voldoet het niet aan mijn verwachtingen. Alhoewel het als A-stuk is geagendeerd zal ik er bij het spreekrecht opmerkingen over maken.

Er zijn ook enkele inhoudelijke punten waarvan een voorbespreking in de comissie zinvol zou zijn geweest.

Ook zonder nadere motivering is een conceptbesluit geagendeerd om het beroep tegen 4 reactieve aanwijzingen inzake het bestemmingsplan buitengebied in te trekken. Er zal ook worden besloten een commissie naar de provincie te sturen om in overleg naar oplossingen te zoeken. Gezegdes als “wanneer het kalf verdronken is dempt men de put” en “mosterd na de maaltijd” dringen zich op. Dat een beroep op de Raad van State kansloos zou zijn was al lang bekend. Het probleem was en is dat wat de gemeente wil niet strookt met het provinciale beleid zoals dat is geformuleerd. De provincie zou dus het beleid moeten bijstellen. Maar er zijn ook gezegdes als “beter laat dan nooit” en “beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald”. Ik ben benieuwd wie in de zendingsmissie naar de provincie gaan meedoen.

Het staat er niet bij, maar ik neem aan dat het voorstel niet van het college afkomstig is, maar een initiatief uit de raad. Het heeft niet die vorm. Het is wel een B-stuk. Eigenlijk is het ook een wat late motie van afkeuring tegen de wijze waarop het college deze onderwerpen bij de provincie heeft bepleit.

Er is een initiatiefvoorstel van VPGrave  en Keerpunt 2010. Die partijen willen een referendum over gemeentelijke herindeling van Grave. Daarvoor moet eerst een verordening worden vastgesteld. Het initiatiefvoorstel behelst een opdracht aan het college deze verordening op te stellen. Daarmee is het eigenlijk een motie.

Even merkwaardig is het initiatief voorstel van de VVD. De VVD vraagt te besluiten dat het college zich aan het door de raad vastgestelde aanbestedingsreglement moet houden. Dat leek mij aanvankelijk een enorme open deur, maar wel tekenend voor de situatie Grave. Daar is het kennelijk niet vanzelfsprekend dat het college een raadsbesluit ook uitvoert. Later werd mij duidelijk dat de raad later heeft goed gevonden dat het college mag afwijken maar dat aan de raad moet melden. Bij de keuze van de krant waarin de gemeentelijke informatie wordt opgenomen is dat niet naar de zin van de raad verlopen.

Dan zijn er nog 2 moties van de VVD aangekondigd waarvan de inhoud nog een verrassing is.


Naschrift
Gelukkig plaats ik deze verhalen nooit direct nadat ik er mee klaar ben. Een tijdje later nog eens doornemen is heel gezond. Nu kan ik een aanvulling vanuit het stadhuis nog meenemen.
Van het reglement van orde is een nieuwe versie verschenen en die is een stuk beter.
Er is inderdaad een amendement om de Esterade voorlopig open te houden.
De moties van de VVD gaan over de jeugdzorg, maar vereisen toch nog wel een toelichting.
Om het verrassingselement niet helemaal uit de vergadering te halen is er nog een amendement in bewerking.

Het zal dus wel hectisch worden.

maandag 16 september 2013

2013-80 Vergadering commissie Ruimte 10 september 2013

Vooraf

Huurprijzen Catharinahof
Bij de bespreking van alle (voor mij interessante) agendapunten voor de commissie stelde ik dat de wethouder ooit heeft meegedeeld dat de huren voor de verenigingen niet zouden wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Ik zou nog opzoeken wanneer dat was geweest. Via mijn eigen weblog is dat gelukt.
In de vergadering van de commissie Inwoners en bestuur van 9 april 2013 heeft hij 1 uur 48 minuten en 10 seconden na de start van de opname het volgende gezegd: “Nou die opmerking verbaast me, want we hebben herhaaldelijk gecommuniceerd dat de huur hetzelfde is, die ze nu betalen omdat het  MFC zich zal conformeren aan de kadernota gemeenschapsaccommodaties en daar staan de huren gewoon in vermeld en dat is wijd en zijd bekend.”

De conclusie die je hier uit kunt trekken is dat degenen die nu al gebruik maken van de gemeenschapsaccommodaties geen huurverhoging krijgen. Omdat die tarieven vast liggen in de genoemde kadernota gelden die prijzen ook voor nieuwe gebruikers.

Nu weet ik dat uitleg van een citaat niet altijd overeenkomt met hetgeen is bedoeld. Er is dus alle reden dit onderwerp a.s. dinsdag aan de orde te stellen.

Stand van zaken reserves.
Ik zou ook uitzoeken wanneer was afgesproken dat de stand van zaken bij met name de algemene vrije reserve zou worden vermeld wanneer daar een greep in werd gedaan. Ik heb het, ook niet in mijn weblog, kunnen terugvinden. Ik moet ook maar eens gaan labelen.

Dan nu mijn reactie op de commissie Ruimte

De vergadering begon met de mededeling dat de aangekondigde presentatie over de erfgoednota niet door zou gaan. Het presidium had ingestemd met de presentatie op voorwaarde dat van te voren stukken zouden worden toegezonden zodat de commissie beslagen ten ijs zou komen. Er waren geen stukken toegezonden en dus kon de presentatie niet doorgaan. Dat lijkt heel logisch en verstandig. Er is echter één maar. De presentatie is openbaar aangekondigd en dus bestond de mogelijkheid dat er mensen speciaal voor deze bijeenkomst zouden zijn gekomen. Zo laat afblazen is dan hoogst vervelend, maar soms onvermijdelijk als de presentator onderweg in de file is blijven steken. Maar in dit geval had het afblazen eerder gekund. Volgens het reglement moeten de stukken 7 dagen voor de bijeenkomst beschikbaar zijn en zelfs als je daar (veel te) ruim mee omgaat, zoals in Grave, zouden commissieleden ook tijd nodig hebben gehad de informatie te verwerken. De presentatie had dus eerder moeten worden afgeblazen. De website van de gemeente is daarvoor het geëigende en snelste medium.

Waarom ik me daar zo dik over maak? In de huidige democratie hoort het publiek bij de vergaderingen van het gemeentebestuur als een volwaardige, zij het meestal passieve, deelnemer te worden beschouwd. Dat er op dit moment alleen maar belangstelling is als men er persoonlijk bij betrokken is geen argument geen rekening te houden met de belangen van de publieke tribune.

Waarvoor dient commissie eigenlijk?
Deze vraag heb ik al eerder aan de orde gesteld. Kennelijk is het de bedoeling van de raad van Grave dat alleen technische vragen worden gesteld en zo mogelijk beantwoord. Discussie vindt in de raadsvergadering plaats. Ik ben het daar niet mee eens. De commissie zou ook moeten dienen om standpunten uit te wisselen en eventuele alternatieven te bespreken. Dan beschikt iedereen, inclusief het publiek op de tribune, bij de raadsvergadering over alle informatie.

Hoe je er over denkt, je moet wel consequent zijn en dat was deze keer niet het geval. Een paar keer werd een opmerking door de voorzitter afgekapt omdat er een inhoudelijk discussie dreigde te ontstaan. Bij de behandeling van de winkeltijden werd juist wel inhoudelijk gediscussieerd en dat was goed ook.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen.
Er werden wat vragen gesteld over de stand van zaken bij de verwerking van het bestemmingsplan buitengebied en met name over de verwerking van de amendementen. Het meest opvallend was de vraag vanuit het CDA waarom het college een amendement niet had uitgevoerd. Dat kan helemaal niet; een amendement is een raadsbesluit en dat is gewoon van kracht tenzij de provincie daartegen een reactieve aanwijzing had gegeven. Het bestemmingsplan is op 22 en 23 april 2013 in de raad geamendeerd vastgesteld. Tegen de  reactieve aanwijzing van de provincie op een viertal amendementen is op 25 juni beroep aangetekend. Bij dat viertal hoorde niet het amendement waarop de vraag van het CDA betrekking had. Ondanks de toch redelijke actualiteit van de materie kon de wethouder geen afdoende antwoord geven. Dat komt schriftelijk. Ik ben dus zelf maar even gaan zoeken want dat zou via de opnames toch redelijk eenvoudig moeten zijn. Nu bleek dat van de vergadering op 23 april waarin de 2e termijn en de amendementen en de besluitvorming aan de orde waren maar 10 minuten, tot de eerste schorsing, op de site te vinden waren. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt.

Parkeren.
Er werd nog gevraagd het begrip omliggende straten te definiëren. Daar zal dus wel een afstand worden aangegeven. Dat zal niet meevallen. Kijk maar eens naar dit deel van het Estersveld. De straten zijn daar op zich al meer dan 100 m. Een rondje op zoek naar een parkeerplaats door je eigen straat en een naastgelegen straat is al ruim 300 m. Het gebied is nu eenmaal aangelegd met een veel lagere parkeercapaciteit dan nu nodig is. Daar kun je meer leren leven of je moet het radicaal oplossen. Statische methodes zoals hier zijn niet geschikt om oplossingen te vinden, maar hoogstens om te bekijken of een eenmaal gevonden oplossing iets bijzonders is of normaal. Het voorstel zal wel geamendeerd worden aangenomen, maar het probleem niet oplossen.

Winkeltijden
Hierbij was de centrummanager aanwezig, zij het als gast van de LPG. Goed van deze partij om de ingewijde bij dit onderwerp de gelegenheid te bieden meet te praten. Maar een merkwaardige constructie blijft het. Er werd dus echt inhoudelijk van gedachten gewisseld. De raad zal straks allereerst de vraag moeten beantwoorden of men bereid is de keuze zondag open of dicht aan de ondernemers over te laten. Als dat zo is, is het eenvoudig: instemmen met het voorstel. Als de raad het aan zich wil houden wordt het pas echt ingewikkeld.

Omgevingsdienst
Uit de vragen en de beantwoording bleek alweer dat de gemeente hier niets over te vertellen heeft. Tussen neus en lippen door werd ook nog meegedeeld dat het nog veel duurder gaat worden.

Gevolgen faillissementen van der Horst
Dat de gemeente alles moet doen om zo snel mogelijk het Hart van Grave echt kloppend te krijgen werd wel duidelijk. Waarschijnlijk zal de raad vinden dat dit met (voorlopig) wat minder klokken in het carillon ook wel zal lukken. Hopelijk maakt de wethouder waar dat het plan voor de openbare ruimte tijdig voor de raadsvergadering beschikbaar is. Want daar gaat het in hoofdzaak om.

Voor het burgerinitiatief Binnenhof komt het college met een nieuw voorstel. Ik denk dat dit heel veel zal lijken op het vorige.

Natuurlijk werd er ook gevraagd naar het hoe en het waarom van het faillissement. Mijn mening daarover is door de vragen en antwoorden in de commissie niet veranderd. Van dit project was vanaf het begin duidelijk dat het dik geld zou kosten. De vraag was alleen van wie? En als geen ontwikkelaar bereid (woningcorporatie) of in staat (vd Horst) is dit verlies te nemen is de gemeente de pineut. Ook de kopers zullen wel wat van de pijn te dragen krijgen. Wat niet helpt maar wel interessant is om te weten is hoe precies de overgang van de woningcorporatie naar van der Horst is verlopen. Ik vrees dat er geen andere keus was.

Over de parkeerplaatsen die voor dit project nodig worden geacht werd ik niet veel wijzer. Volgens de wethouder heeft de gemeente aan zijn verplichtingen en waarvoor vd Horst heeft betaald voldaan. Als dat is gebeurd door de aanleg van de snipperplaatsen -en waar kan het anders zijn gebeurd- heeft vd Horst een stomme afspraak met de gemeente gemaakt. Bovendien moest volgens het voorstel van het college het parkeerterrein aan de Stadhouderslaan juist dienen om aan het contract te voldoen. Op de vragen over dit parkeerterrein gaf de wethouder wat cryptische antwoorden. De motie hierover zou het college uitvoeren, dus vooralsnog zou er niets aan worden gedaan. Maar hij wees er op dat het een motie was en geen amendement. Het raadsbesluit om het plantsoen tot parkeerterrein om te vormen is nog steeds van kracht. Er is dus een kans dat vanuit het Hart van Grave de gemeente voor de  keus wordt gesteld om of aan de Stadhouderslaan of elders een parkeerterrein aan te leggen of om het betaalde terug te storten.


vrijdag 6 september 2013

2013-79 De komende commissievergaderingen

A Commissie Ruimte

2 Vaststellen agenda en mededelingen
In de agenda zoals die in het stadhuis ter inzage ligt wordt meegedeeld dat de vergadering om 21:15 moet zijn afgelopen. Dan vindt er een presentatie plaats van een tussenrapportage erfgoedplan. Het is bedoeld als een meningsvormende informatiebijeenkomst voor de hele raad. De raad dient dus volledig aanwezig te zijn en kan er zich niet met een Jantje van Leiden van af maken. In de agenda zoals die op de website staat wordt er niets over vermeld. Wel is de bijeenkomst aangekondigd in de agenda op de gemeentelijke informatiepagina.

5 Afwegingskader aanleg parkeerplaatsen.

Het college komt met een methode om te berekenen of er in een woonwijk een parkeerprobleem is. Op papier klopt het allemaal wel. Ik vind het toch een erg getalsmatige benadering van het probleem. Problemen zijn niet altijd weg te rekenen.

De gedachte is dat er ’s avonds in een wijk volgens de rekensom altijd nog 5% van de parkeerplaatsen beschikbaar is. Iedereen kan zijn auto dan wel kwijt.

De eerste vraag die je kunt stellen is hoe je weet hoeveel auto’s er in een wijk zijn. Er zijn kennelijk avondtellingen geweest. Hoe betrouwbaar is zo’n telling. Er zijn over die telling wel meer vragen te stellen. Zo las ik dat er in een straat 4 parkeerplaatsen zouden zijn, maar er waren 20 auto’s geteld.

Er is wel een schatting gemaakt van de mogelijke kosten en die € 66.000 worden in de begroting 2014 verwerkt. Niet bekend is hoe en waar de nodige parkeerplaatsen worden aangelegd. Als dat gebeurt zoals in de binnenstad onlangs is gebeurt voorzie ik een levendig zoekverkeer in de meestal smalle straten. In die smalle straten is het ook nodig dat netjes binnen de lijnen wordt geparkeerd. En ook dat is niet eenvoudig. Kortom nog meer dan voldoende vraagtekens.

Er is behoefte aan een meer structurele aanpak. Het gaat vooral om parkeerplaatsen in de avond en nacht. Is er geen combinatie te maken met een voorziening die overdag ruimte nodig heeft maar ’s avonds niet? Ik mijn vorige blog gaf ik al aan te willen zoeken naar verbanden tussen de diverse agendapunten in deze cyclus. Biedt de niet-meer-zo-brede school een aanknopingspunt?

Wat niets met dit agendapunt heeft te maken maar toch wel een interessante parkeervraag is hoe het staat met het parkeerterrein aan de Stadhouderslaan. Dit moest worden aangelegd in verband met de bouw van het Hart van Grave. Ook nu de ontwikkelaar failliet is die behoefte aan parkeerplaatsen er wel. Het raadsbesluit op basis waarvan het college tot aanleg kan overgaan  is nog steeds van kracht.

6 Verordening winkeltijden gemeente Grave

Het raadsvoorstel is vrij uitgebreid maar komt er op neer dat het gemeentebestuur zich niet meer bemoeit met de vraag of de winkels op zondag open mogen/moeten zijn. Het wordt overgelaten aan de ondernemers zelf. Dat past in het streven dat de overheid zich niet te veel met de zaken van de burgers moet bemoeien.

Interessant is wel of de ondernemers in staat zijn een gezamenlijk beleid te voeren. Bij de kanttekeningen in het raadsbesluit wordt niet genoemd dat de zondagopening wel een grote druk legt op winkelpersoneel en zeker als het om winkels gaat waarvan de eigenaar tegelijk al het personeel is.  Het open zijn van de Graafse winkels op één zondag in de maand is al een probleem.
Voor mij hoeft het niet. De euro die ik op zondag zou uitgeven bespaar ik de andere zes dagen weer.

Als niet het overgrote deel van de ondernemers meedoet kun je er beter niet aan beginnen. Ik ben benieuwd en wens de centrummanager veel succes.

Een aardig detail is nog dat er kennelijk –en terecht- naar wordt gestreefd dat de gemeentebesturen van Cuijk, Grave en Mill eenzelfde besluit nemen. Waarmee wederom wordt aangetoond dat één gemeenteraad in plaats van drie voldoende is.

7 Begrotingen 2013 en 2014 omgevingsdienst Brabant Noord.

Weer een voorbeeld van een zaak waarover een gemeenteraad moet besluiten maar eigenlijk niets te zeggen heeft. Dat wordt in het raadsvoorstel van 4 pagina’s  uitgelegd. Mijn conclusie is dat het een onontkoombare sprong in het duister is.

 8 Gevolgen faillissementen Van der Horst Vastgoedinitiatief en HKM

Gelukkig kiest het college voor zelf afmaken van het project nu de ontwikkelaar en aannemer failliet zijn. Mijn vrees dat het college eerst zou afwachten wat er nog uit de faillissementen zou zijn te redden is dus onterecht geweest.

Het gaat wel en veel geld kosten maar, zoals ik al eerder schreef, is dat het risico van de genomen besluiten. “Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten” is een toepasselijk spreekwoord.

Om het historisch stadhuis “in zijn geheel in gebruik te kunnen nemen” (citaat voorstel)  is naast de nog beschikbare gelden € 28.587 nodig. Dat geld kan uit de voorziening ondergoud gebouwen worden gehaald. Daar zit kennelijk nog voldoende in. Dat is fijn, maar vroeg of laat komt het tijdstip dat je dit bedrag goed voor iets anders had kunnen gebruiken. Wie dan leeft die dan zorgt.

Het zou wel leuk zijn eindelijk eens te vernemen wat “volledig in gebruik nemen” inhoudt. Dat er kan worden getrouwd weten we inmiddels. Dat de VVV er in komt denken we al jaren maar we hebben ook kennis genomen van het B&W-besluit het pand voor verhuur en medegebruik vrij te geven. Wat wordt het nu? En dan maar hopen dat de stopcontacten op de goede plek zitten.


Wat er over de consequenties van het faillissement van de ontwikkelingspoot van van der Horst wordt meegedeeld is duidelijk. De gemeente gaat het resterende werk aan de openbare ruimte zelf uitvoeren en dat kost € 530.825. Maar over wat het nagenoeg gereed zijnde plan voor de openbare ruimte inhoudt wordt weinig meegedeeld. Een plantekening zou wel aardig zijn geweest. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. We moeten het nu dan ook doen met (citaat voorstel) :” Tussentijds zal voor omwonenden en belanghebbenden een informatiebijeenkomst worden georganiseerd over het inrichtingsplan.” Aangezien het ook letterlijk over het hart van Grave gaat is kan iedere inwoner als belanghebbende worden aangemerkt en in ieder geval als geïnteresseerde. Ook kunnen vanuit omwonenden ondernemers en anderen waardevolle suggesties komen. Is daar gelegenheid voor? Het woord “tussentijds” geeft enige hoop. Tijdgebrek mag geen excuus zijn. De burgers hadden al veel eerder moeten en kunnen worden betrokken bij het project. Je kunt van van der Horst zeggen wat je wilt maar ze hebben de Graafse bevolking uitstekend betrokken bij het ontwerpproces.

B commissie Inwoners en Bestuur

2 Agenda

Ik vraag mij af welke strategie wordt gevolgd om de volgorde van een agenda te bepalen. Nu zitten de zware stukken aan het eind. Warming up of al vermoeid aan het echte werk beginnen?

3 Afsprakenlijst van 3 juni

Het is mij herhaaldelijk voorgekomen dat tijdens een vergadering waarbij ik lichamelijk aanwezig was afdwaalde en met mijn gedachten elders verbleef en soms zelfs in dromenland. De notulist van de commissievergadering van 3 juni heeft hier kennelijk opgelet en er bij de aanwezige commissieleden op wie dit van toepassing was een opmerking geplaatst. Overigens voldeed de commissie prima aan haar hoofdtaak en werd bij ieder agenda vastgesteld of het in de raadsvergadering een A- dan wel B- stuk zou zijn. Aangezien de raadsagenda kort daarna is verschenen en de vergadering gehouden vind ik dit volstrekt irrelevante informatie in een verslaglegging van de vergadering. Wel kunnen we lezen dat een aantal antwoorden die wethouder Adams gaf op gestelde vragen klopten. De betreffende punten staan nu op de agenda. Voldoende azijn over dit agendapunt.

6 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Na 2 keer lezen heb ik begrepen dat het voorstel inhoudt dat ook kleien ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen en dat de vergoeding voor vuilniszakken wordt beperkt.

Beide maatregelen lijken mij logisch en rechtvaardig. Tegenwoordig beginnen veel mensen die hun baan verliezen, maar wel actief zijn om toch een eigen inkomen te verschaffen, een eigen onderneming (ZZP-ers). Zeker in het begin vaak met weinig succes. Het is dan terecht dat zij in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding net als degenen die gewoon werkeloos blijven. De kosten van zakken die niet worden gebruikt hoeven niet te worden vergoed. Ook dat is logisch.
Vreemd vind ik de financiële afwikkeling. Het gaat om een open regeling. Je kunt niet tegen een aanvrager zeggen dat hij of zij wel in aanmerking komt maar dat de pot leeg is. Logisch zou daarom zijn geweest mee te delen dat de ene wijziging tot kostenverhoging leidt en de andere tot verlaging. Gezien de omvang is het niet zinvol hierop de begrotingen aan te passen. Conjuncturele schommelingen zullen veel meer gevolgen hebben.  Dit riekt een beetje naar alle mogelijke meevallers inboeken en tegenvallers hoogstens in een risicoparagraaf opnemen. Zo krijg je wel een beter sluitende begroting.

7 Asbestverwijdering De Ester

We hebben met zijn allen in Nederland besloten om het risico van asbest serieus te nemen. Grote en kleine risicogevallen worden hetzelfde behandeld. Dat betekent dat zeker in kleine gevallen de vergelijking met de mug en de olifant om de hoek komt kijken. Dikke rapporten en mannen in witte pakken verschijnen. Er is geen echte keuze. Er is wel dekking, maar zoals eerde al vermeld: een euro kun je maar eenmaal uitgeven.

8 Grave inhuur tijdelijk personeel.

Als een formatie is afgesteld op een klantenbestand van 450 en er zijn 575 klanten dan heb je ongeveer 25% tekort. Menig ondernemer zou bij dergelijke cijfers weinig moeite hebben met te besluiten nieuw personeel aan te trekken. In dit geval worden er wat meer woorden aan gewijd.
Wat ik wel vreemd vind is dat er wordt gesproken over tijdelijk personeel. Ik heb geen aanwijzingen kunnen vinden dat volgend jaar het klantenbestand weer aanzienlijk is afgenomen. Dat voor dit jaar (alweer) een beroep wordt gedaan op de algemene reserve is logisch. Op zijn minst zou toch iets moeten worden gezegd over volgend jaar. Dat zal de begroting wel worden.

9 Beleidsplan ABWZ

Dit is weer een voorbeeld van een beleidsterrein dat het rijk voor een belangrijk deel naar de gemeenten heeft gedecentraliseerd. Maar het rijk schrijft wel precies voor wat de gemeenteraden moeten beslissen. Dat het rijk uitvoering van beleid naar het gemeentelijk niveau verplaatst kan ik indenken. Maar belast dan de gemeenteraden er niet mee als die toch weinig of geen beleidsvrijheid hebben. In de praktijk is dat zo.

Er is veel informatie in de bijlagen. Vreemd is daarom dat wat mij de meest belangrijke lijkt om te beoordelen of dit voor onze burgers goed wordt geregeld er niet bij zit. Dat is de brief van de Graafse burgerparticipatieraad van 1mei 2013. In de communicatieparagraaf van het raadsvoorstel wordt naar deze brief verwezen.

10 Realisatie, koop en beheer Multifunctioneel Centrum Catharinahof.

Eindelijk is het er dan; duidelijkheid over de exploitatie van het MFC en de kosten daarvan voor de gemeente.

Het in 2009 beschikbaar gestelde krediet van € 4.500.000 voor de aanschaf van het MFC (waarom krijgt dat ook de naam Catharinahof? Het is toch gemeente-eigendom) moet met € 370.000 worden verhoogd. Gezien het tijdsverloop valt dat niet tegen. Het venijn zit echter in het tweede aspect. De 4,5 miljoen zou voor een belangrijk deel worden gedekt door de verkoop van Katrien, Esterade en de Westhoek. Er wordt nu voorgesteld € 675.000 te ontrekken aan het weerstandsvermogen. De totale tegenvaller wordt daardoor ruim € 1.000.000. Bovendien zal het weerstandsvermogen weer moeten worden aangevuld tot de bekende € 1.800.000. En daarmee zijn we er nog niet. Om de aankoop van het MFC volledig te dekken zullen de gemeenschapsgebouwen nog € 1.255.000 moeten opbrengen en liefst op zeer korte termijn. Niet verkopen betekent extra onderhoudskosten voor die gebouwen en rente over de schuld. Bij 3% is dat samen iets tussen €40.000 en € 50.000 per jaar. Dat drukt op de exploitatielasten van € 92.000. 

Het college is er kennelijk in geslaagd het amendement om de exploitatielasten te beperken uit te voeren en zelfs nog beter. Een van de gevolgen is wel dat de Harmonie de contributie moet verdubbelen om die lage exploitatielasten waar te maken. Het amendement heeft zo te zien alleen maar tot gevolg dat de kosten naar de burgerij zijn verschoven. Zal die dat accepteren? 

Opvallend is dat er geen enkele informatie in het voorstel staat over afgesloten contracten met gebruikers. In de kanttekeningen bij het voorstel kun je tussen de regels door lezen dat de gemeente de subsidies mogelijk aanzienlijk moet verhogen. Ik herinner me goed dat wethouder Adams ooit heeft gezegd dat de verenigingen er niet op achteruit zouden gaan als gevolg van de verhuizing naar het MFC. Nu kan het zijn dat hij daarbij doelde op gebruikers van de gemeenschapsaccommodaties. Dergelijke uitspraken in commissie en raadsvergaderingen zijn niet makkelijk terug te vinden, maar ik ga wel zoeken.

Wijkgebonden activiteiten en met name in het Estersveld zijn steeds een discussiepunt geweest. Een amendement om daarvoor het Esterade open te houden is door de raad afgewezen totdat de brede scholen zouden zijn gerealiseerd. Intussen moet er een tijdelijk oplossing worden gezocht, staat in het voorstel. Aan zoeken alleen heb je niets. Je zult ook moeten vinden. Nu komt het soms voor dat problemen elkaar oplossen. Ik geloof niet zo in de spoedige verkoop van Esterade. Pikant in dit kader is nog dat volgens het voorstel voor de niet-zo-brede scholen de voorzieningen voor de wijkgebonden activiteiten voor een belangrijk deel wegvallen.
Alles bij elkaar nog heel wat vraagtekens

 Tot het standaard raadsvoorstel hoort een paragraaf alternatieven. Deze paragraaf ontbreekt in dit voorstel. Er is inderdaad geen alternatief.

11 Toekomst jongerencentrum Grave

Aan dit voorstel is kennelijk heel wat werk vooraf gegaan. Maar het resultaat doet mij toch sterk denken aan “ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was” Dat is eigenlijk het voorstel: door laten gaan zoals het nu gaat en tezijnertijd zien we wel weer. Ik vind die ongewisheid ook niet eens slecht. Er wordt wel geklaagd dat de gemeente niets doet voor jongeren. Dat is niet waar. Er gebeurt heel veel voor jongeren. Er is echter een beperkte groep die zich niet aangetrokken tot al deze georganiseerde activiteiten van sport-, muziek- en andere verenigingen. Voor deze ongeorganiseerde jeugd iets organiseren is dan ook een tegenstrijdigheid. Samenstelling en plaats van samenkomst van deze groepen varieert dan ook dikwijls. Dat is niet nieuws. Ik herinner mijn eigen jeugd nog wel. Winkelportieken fungeerden als JOP’s alhoewel die term nog onbekend was. Het grote verschil tussen toen en nu is dat de maatschappij is verhard en dat er meer ongewenste zaken gebeuren dan vroeger. Maar dat geldt niet alleen voor de jeugd. Vroeger was het ook niet zo erg als je vergat je fiets op slot te zetten.

Genoeg over vroeger. Jammer is het ook dat we alle ongeorganiseerde jeugd over één kam scheren. Ook is probleemjeugd vaak geen oorzaak van ellende maar een gevolg.

12 Realisatie Brede Scholen

Drie maal is scheepsrecht, dus deze keer zal er hopelijk wel een uitvoerbaar besluit komen. De raad heeft er op 19 juni ook al een (besloten=geheime) vergadering aan gewijd. Ik neem dan ook aan dat het stuk geen aanleiding meer zal geven tot uitgebreide discussie. Het ziet er ook aardig dichtgetimmerd uit. Wat mij wel opviel is dat enkele instanties die in de brede school Oost worden gehuisvest onlangs zijn ingetrokken is het sportcomplex Op den Ham.

Slot

Voor nu vind ik het wel genoeg. Ik wacht de commissie maar af. Nog één opmerking. Nog niet zo lang geleden was er aan het eind van de raadsvergadering een agendapunt waarin de gevolgen van de dan genomen raadsbesluiten voor de begroting werden samengevat. Vrij recent is op verzoek van een raads- of commissielid ook toegezegd dat bij onttrekkingen aan reserves en voorzieningen de consequenties zouden worden vermeld. Ik ga die toezegging proberen terug te vinden. In deze agenda zou die informatie heel leerzaam zijn.

Dat er gevolgen zijn voor de begroting die binnenkort zal moeten verschijnen is wel zeker.


woensdag 4 september 2013

2013-78 Terug van weggeweest

De vakanties zijn voorbij en ook in het stadhuis is weer volop actie. De agenda’s  en stukken voor de eerstvolgende  commissie zijn verschenen. Daaruit zou je bijna denken dat het hele stadhuis in stilte heeft doorgewerkt. Wat denkt u van punten als: consequenties faillissement Hart van Grave; brede scholen; MultiFunctioneel  Centrum; toekomst jongerencentrum en natuurlijk wederom het parkeren. Daarnaast nog enkele punten die wel belangrijk zijn, maar niet zoveel discussie nodig zullen hebben. Althans dat denk ik nu, maar hier in Grave blijft iedere vergadering weer een verrassing.

Alvorens commentaar te leveren wil ik alle voorstellen hebben gelezen, vooral om te zien of er verbanden zijn. Één is er zeker: het gaat geld kosten.

Nu een paar losse opmerkingen.

Allereerst zag ik min of meer toevallig dat er weer verschil is tussen de agenda voor de commissie ruimte zoals die op de site staat en zoals die ter inzage ligt. In de laatste staat nog dat de vergadering om 21:15 moet zijn afgelopen omdat er nog een presentatie volgt. Gezien de agenda frons ik mijn wenkbrauwen daarover. In het vergadersysteem is immers een afzonderlijke dag gereserveerd voor presentaties.

Mogelijk is dat mede een verklaring waarom er zo weinig belangstelling was voor de presentatie van de structuurvisie op maandag 2 september. In ieder geval was het de reden waarom ik er die avond niet bij was. Ik houd nu eenmaal de dinsdag zoveel mogelijk vrij voor gemeentezaken.  Nu is het ook wel zo dat in eerdere mededelingen de structuurvisie werd omschreven als een samenvatting wat al eerder in rapporten was opgenomen. Ook zijn de burgers niet rechtstreeks bij de voorbereiding betrokken geweest. Dat was bij de Idops al gebeurd. Ook de wijze van publiceren was niet echt lokkend. Helaas is het tegenwoordig zo dat er heel wat moet gebeuren om ons burgers te verleiden naar het stadhuis te komen. Alleen om te protesteren willen we nog wel naar het stadhuis komen. Ik vind dat een zorgelijke situatie.

De verkiezingen in maart 2014 werpen hun schaduw vooruit. Uit de eerste mededelingen daarover blijkt dat Keerpunt 2010 voor actieve burgers aantrekkelijk is. Nu valt inderdaad niet te ontkennen dat die partij wel het meest doet om de burgers bij het bestuur te betrekken. De site van die partij is vaak een betere informatiebron dan de gemeentesite. Ik vind dat, met alle lof voor de inzet van Jacques Leurs en de zijnen, een slechte zaak. Dat moet en kan absoluut beter. De hulp vanuit het centrummanagement kan daarbij een grote steun zijn.

Laat ik mijn eigen positie ook maar duidelijk maken. Commentaar leveren lijkt eenvoudig en een logische reactie is dan: als je het zo goed weet doe het dan zelf. Zelf heb ik ook vaak het gevoel een roepende in de woestijn te zijn en dat zelf meedoen meer effect zou hebben. Toch doe ik het niet. Iedereen mag mijn mening weten en liefst er gebruik van maken,  maar binden aan één partij of coalitie en dus de anderen automatisch als tegenstanders moeten beschouwen wil ik niet. Ik heb al twee keer afscheid genomen en dat is genoeg. Bovendien geloof ik dat een min of meer hinderlijke volger de zaak scherp kan houden. In de hoop dat dit spoedig overbodig wordt.

Het meest opvallend in dit kader was natuurlijk de overgang van VPGrave-raadslid Frank Stoffer naar Keerpunt 2010. Vooralsnog gaat het als éénmansfractie door. Dat heeft links en rechts wat commentaar opgeleverd. Hij had volgens critici zijn zetel beschikbaar moeten stellen aan VPGrave. Ik vind dat in dit geval hij groot gelijk heeft zijn zetel te behouden.

Allereerst is VPGrave niet gebaseerd op een overeenkomst in politieke opvattingen. Ze hebben het laatst zelf toegegeven. De reden van samengaan van PvdA, GroenLinks, D66 en SP was louter getalsmatig. De afzonderlijk partijen zouden het niet redden. VPGrave is niet meer dan een wat meer gestructureerde lijstbinding. Met Frank neemt het SP-smaldeel afscheid van de combinatielijst.

Zeker de raad van Grave moet er niet over zeuren over dat Frank zijn zetel niet beschikbaar stelt. De wet verplicht hem daar niet toe. De gemeenteraad zelf gebruikt dit argument herhaaldelijk wanneer wordt geklaagd dat de de burgers zo weinig bij de besluitvorming worden betrokken. Dan is het veelal door het  college gebruikte en door de raad geaccepteerde antwoord dat men zich beperkt tot hetgeen wettelijk is voorgeschreven. En dat doet Frank dus nu ook. Van de wet mag hij blijven en dus blijft hij.


Ik ga de stukken bestuderen.