donderdag 19 december 2013

2013-99 Raadsvergadering 17 december 2013

Net geen 100 genummerde artikelen, maar dat is toeval

De raadsvergadering verliep enigszins in kerstsfeer. Het ging allemaal redelijk vredig. Er kwamen ook geen onverwachte uitspraken. Natuurlijk heb ik toch wat opmerkelijke feitjes gehoord of gezien.

Dat de structuurvisie werd doorgeschoven was te voorzien en dat stond ook al op de agenda aangekondigd. Ik vraag mij af of dat geen première was; iets op de agenda plaatsen met de bedoeling het niet te behandelen.

Een poging om ter wille van een deel van het publiek de volgorde van de agenda te veranderen werd soepeltjes afgewezen. Dat soort dingen moet je maar van te voren bedenken en toegevoegde en dus onvoorbereide agendapunten horen aan het eind te komen. En dat zeker wanneer het eindtijdstip vast staat. De voorzitter wees er voor de zekerheid op dat overschrijden van de tijdslimiet volgens het reglement zou betekenen dat men op kerstavond terug moest komen. De vergadering was natuurlijk op tijd afgelopen!

Bij de vragen kwam nog naar voren dat het beheercontract voor Catharinahof nog niet is getekend. Dat heeft een technische oorzaak, de samenwerking tussen gemeente en Brabantzorg is uitstekend. Dat is maar goed ook. Ik heb het, inderdaad zeer mooie, complex gezien. Je moet er niet aan denken dat er voor een deel van het gebouw nog een andere beheerder rondloopt.

Van het spreekrecht werd door2 dames gebruik gemaakt. Namens de wijkraden met het verzoek het nog niet gebruikte deel van het idop-budget niet af te schrijven en vanuit de VVV met het verzoek tot een goede oplossing van de gerezen problemen te komen. In beide gevallen bleek een falen van de communicatie een belangrijke oorzaak van  de onvrede te zijn. Stof voor een kerstverhaal dus.

Traditiegetrouw wees mevrouw Schuts nog op enkele schoonheidsfoutjes in de verslaggeving en toen kon aan de inhoudelijke agenda worden begonnen.

Een enkele aarzelende pogingen om toch over A-stukken iets te zeggen werd vriendelijk en afdoende verijdeld, zodat A-stukken ook echt hamerstukken waren.

Zo waren we snel bij agendapunt 15 de tweede Burap 2013. Daar was alleen het restant van de idopsubsidie interessant. Dat enkele wijkraden nog geen plannen daarvoor hadden ingediend kwam omdat men die niet op de plank had liggen. De dorpsraden en de wijkraad Estersveld zijn meer dan een postillon d’amour tussen gemeentebestuur en gemeenschap. Zij organiseren ook activiteiten en hebben dus uitvoeringsplannen zat. De wijkraden hadden over een mogelijke soepele opstelling iets anders begrepen dan de wethouder had bedoeld mee te delen, een communicatiemisverstand dus. De wijkraad had ter elfde ure de fracties als oplossing een ontwerp voor een amendement toegestuurd. Keerpunt 2010 had boven die tekst het eigen Logo geplaatst en het dus alvast maar ingediend. Uit de discussie bleek echter dat er ook in de begroting 2014 nog voldoende budget beschikbaar is en dat het college sluitingsdata voor aanvragen begripvol zal beoordelen. In uiterste nood zou nog de jaarrekening 2013 uitkomst kunnen bieden. Het amendement was dus niet nodig en werd ingetrokken. Weer een hoofdstuk van het kerstverhaal af.

Het verlengen van de overeenkomsten met Visio ging ook vrij vlot. De discussie bracht geen nieuws. VPGrave was indertijd tegen en was nu ook tegen verlengen. Keerpunt was toen ook tegen maar stemde nu voor de verlenging, waarschijnlijk omdat de raad nu eenmaal deze weg had gekozen en dat die dan ook maar verder moest worden gevolgd. In de meeste gevallen is dat ook het beste.

Over de vijf sterren van AgroFood werd waarschijnlijk alleen nog wat gezegd omdat het nu eenmaal een B-stuk was.

Bij de bespreking van de rekenkamercommissie Land van Cuijk kwam naar voren dat Grave er mogelijk karig van af zou komen. Dat vond ik wat vreemd als je ziet wat de raad van Grave met de rapporten doet. Veel trekt men zich van die rapporten niet aan.

Ja en toen de APV en met name de regeling voor het paracommercialisme en daarin weer met name de positie van de tennisverenigingen. Na de commissievergadering van een week geleden had de burgemeester als portefeuillehouder alle betrokkenen bij elkaar groepen. Over het resultaat hadden de raadsleden een memo gekregen. De inhoud daarvan ken ik niet maar het werd al snel duidelijk dat alle partijen het nu met elkaar eens zijn. Technisch kon het allemaal zonder amendement worden geregeld. Dus weer een bijdrage aan de kerstsfeer.

En toen een voorstel met toch wel redelijk grote gevolgen: invoer van reclamebelasting in de binnenstad ten behoeve van het ondernemersfonds. Invoeren van een nieuwe belasting is meestal vragen om problemen. Dit keer was de voorbereiding kennelijk zodanig geweest dat alleen nog werd betreurd dat de belasting niet voor de hele gemeente zou gelden. In ieder geval heeft het centrummanagement nu financiële armslag om er werkelijk iets van te maken.

En dan het interpellatiedebat over de nieuwe vorm waarin toeristen naar Grave worden gelokt en vervolgens ontvangen. Dat is allemaal nog wat onduidelijk maar het grootste probleem was wel dat het de vrijwilligers van de VVV , de organisatie waarmee wordt gebroken, niet duidelijk was welke rol zij zouden kunnen, moeten en/of mogen spelen in de nieuwe organisatie. Behalve in Cuijk was dat voor die vrijwilligers voldoende aanleiding om er dan maar mee te stoppen.

Het werd zowaar een echte discussie. Daarbij bleek dat zich toch weer een “stukkenprobleem” had voorgedaan. Het rapport waarop de nieuwe opzet is gebaseerd is niet aan de raadsleden, laat staan aan de rest van de bevolking, verstuurd. Het was te groot voor e-mail. Nu zijn er zat andere manieren, ook digitaal, om dat probleem eenvoudig op te lossen maar daar was helaas geen gebruik gemaakt. Het werd een beetje welles en nietes over informatie sturen en ontvangen. Uiteindelijk was iedereen het er over eens dat de communicatie niet tot resultaat had geleid en dat het over moest.   Vrijwilligers en gemeentebestuur gaan weer aan tafel. Iedereen weer gelukkig. Helemaal kerstmis.

Maar toch….. Het huidige VVV-kantoor is dicht. Een toerist die tijdens de feestdagen informatie wil krijgen of kopen komt aan een gesloten deur. Dus heb ik gevraagd hoe dat met Pasen zou zijn. Dat is immers het volgende kerkelijke feest. Er wordt naar gestreefd in het voorjaar de organisatie operationeel te hebben. Dat is wat vaag. Er is kennelijk geen strakke planning. Maar met zoveel vrijwilligers zal het best mogelijk zijn de zaak draaiend te houden. Ik heb inmiddels via Trots het rapport te pakken en ga het tijdens de feestdagen eens lezen.

Aan u, lezers en lezeressen wens ik fijne en goede feestdagen en de gemeente een probleemloze jaarwisseling en overgang naar CMG.

  


maandag 16 december 2013

2013-98 Commissie Inwoners en bestuur

Inhoudelijk verliep de vergadering van de commissie Inwoners en bestuur zoals verwacht. Daar heb ik nu niets aan toe te voegen.

Opvallend was wel dat deze keer weer eens opmerkingen werden gemaakt over de redactie van stukken. Nu is dat geen typisch Graafs probleem. Het is nu eenmaal een feit dat de taalvaardigheid in ons land aan het afnemen is.

De hele vergadering speelde communicatieproblemen een belangrijke rol, toegespitst op VVV en tennisverenigingen. Natuurlijk ging ook in de discussie het balletje heen en weer. De ene partij zegt dat er geen overleg is geweest, de ander zegt dat er wel overleg is geweest, maar niet met iedereen. De één zegt we hebben uitgenodigd, maar er is niemand verschenen. De ander zegt, de uitnodiging kwam veel te laat.
Communicatie is zenden en ontvangen. Zender en ontvanger moeten daarom goed op elkaar zijn afgestemd. Als dat niet zo is mislukt ieder overleg en dat zonder dat je echt een schuldige kunt aanwijzen. Bovendien kun je beter naar een oplossing zoeken dan naar een schuldige.

Bij de problematiek van het paracommercialisme ziet het er naar uit dat die weg wordt gevolgd. De VVV-problematiek stond niet op de agenda, maar is nu wel op de agenda van de raad gezet.


Het wordt dus een interessante raadsvergadering.

zaterdag 7 december 2013

2013-97 Vergaderingen commissie audit en ruimte

Beide commissievergaderingen waren deze week binnen een uur afgelopen. En dat terwijl er vooral, ook letterlijk, op papier omvangrijke agenda’s waren.

In beide vergaderingen was er nog steeds gedoe over verschil in stukken op de openbare website, op het raadsledennetwerk en op papier. Dat het nog steeds gebeurt kan geen echte reden hebben, het is gewoon slordig.

De vergadering van maandag heb ik later afgeluisterd. Daarbij bleek dat de microfoondiscipline bij de leden te wensen overlaat. Het heeft wel als gevolg dat ik deze keer de antwoorden wel hoorde, maar de vragen niet. Dat is ten opzichte van het omgekeerde een verbetering.

Bij de Burap werden nog wat vragen gesteld, waarop de raad zelf de antwoorden bij de begrotingsbehandeling had gegeven. Er werd nog gevraagd naar de stand van de algemene reserve en er werden schriftelijke vragen toegezegd. Antwoorden zouden ook  schriftelijk komen. Ze zijn daadwerkelijk op de gemeentelijke site te vinden. Dat werkt  nu goed, alhoewel ik natuurlijk niet kan weten of alle vragen worden opgenomen. Dat moeten de vragenstellers zelf nagaan.

Over de auditcommissie valt verder niets op te merken. Die agendapunten zullen in de raadsvergadering dan ook wel vlot lopen.

Anders ging het bij de commissie ruimte. Al bij het eerste punt, het vaststellen van de agenda ging het fout. De voorzitter wilde de structuurvisie naar later in de vergadering verschuiven omdat dat agendapunt waarschijnlijk de meeste tijd zou vergen (waardoor het risico bestond dat agendapunten naar een extrabijeenkomst zouden moeten worden geschoven, maar dat is mijn reactie). Uit de commissie kwam het voorstel het hele agendapunt te schrappen omdat de samenwerkingsovereenkomst met GBB nog “onder de rechter” is en het onderwerp dus niet rijp voor behandeling. Nu weet iedereen, en dus ook het presidium dat de agenda vaststelt, al lang dat er een zaak bij de rechter ligt. Als dat al een reden zou zijn om de structuurvisie niet te behandelen had dat al veel en veel eerder kunnen worden geconstateerd. Tot mijn stomme verbazing werd het voorstel tot uitstel breed gesteund. Ook de wethouder was verbaasd, want de hele procedure inclusief de wijze van behandeling van de zienswijzen was met de raad afgesproken. Ook de kwestie van het woningaantal op het Wisseveld was daarbij aan de orde geweest. Bovendien heeft de raad zelf het woningbouwprogramma voor de hele gemeente vastgesteld. Ook is de structuurvisie een visie en geen “in beton gegoten” plan. Het geschil met GBB komt op 19 december bij de rechter aan de orde en in de samenwerkingsovereenkomst staat inderdaad iets over woningaantallen. (zo hoor je nog eens wat); allemaal geen nieuws. Er is ook geen peil op te trekken wanneer daar echt duidelijkheid over komt. Met uitstel bereik je dus niets. En toch besloot de commissie tot dat uitstel. Waarom, waarom? Uit geroezemoes bleek dat de raadsleden beschikten over een recente brief van GBB, die niet bij de stukken was gevoegd. Hij bleek ook pas vlak voor of na het weekend te zijn binnengekomen. Kennelijk heeft die brief voor paniek gezorgd, want paniekerig is het.

Nu de commissie het onderwerp had afgevoerd kregen de insprekers om die reden ook geen gelegenheid hun zegje te doen. Die waren dus voor niets gekomen. Ik had dat ook anders en duidelijker, maar minder netjes kunnen zeggen. Bovendien had de voorzitter daar het recht niet toe. In de verordening op de commissies is er voor insprekers geen enkele beperking. Zij moeten zich alleen 24 uur van te voren melden. Bij het spreekrecht in de raad moet men zich wel aan onderwerpen houden die op de agenda staan. Maar ook daar is enige tijd geleden over afgesproken dat daarbij wordt gekeken naar de agenda zoals die formeel is gepubliceerd. Over een tijdens de vergadering geschrapt agendapunt mag dus ook worden ingesproken.

Ook GBB heeft de gelegenheid gehad een zienswijze in te dienen. Daar is geen gebruik van gemaakt. De brief van GBB maakt dan ook geen deel uit van de besluitvorming over de structuurvisie. Je kunt ook concluderen dat GBB geen probleem heeft met de inhoud van de structuurvisie.

Een structuurvisie heeft geen juridische status. Het is, zoals het woord ook al zegt, een visie van het gemeentebestuur op de ruimtelijke toekomst van Grave. Die moet nog worden vastgelegd in bestemmingsplannen en in die procedure heeft iedereen dus ook GBB gelegenheid genoeg zijn of haar positie te verdedigen, maar wel met ruimtelijke argumenten. Dat GBB het niet eens is met wat er in de structuurvisie over woningbouwprogramma’s staat hoeft dus geen reden te zijn de hele structuurvisie maar onbesproken te laten. In die structuurvisie staat ook veel meer dan alleen verwachte/gewenste/haalbare woninghoeveelheden.

Ook kan ik me niet voorstellen dat in de rechtszaak over de samenwerkingsovereenkomst  de structuurvisie een wezenlijke rol speelt. In de structuurvisie geeft de gemeente zicht op de mening van de gemeente over gewenste en/of haalbare woningaantallen. Dat is natuurlijk ook een discussiepunt in de rechtszaak. Maar dan kan de structuurvisie de positie van de gemeente alleen maar versterken
.
Ik ken de inhoud van de brief van GBB niet maar uit het voorgaande blijkt toch wel dat GBB probeert het gemeentebestuur te intimideren en daar is men behoorlijk in geslaagd. Het is een oude truc om vlak voor een besluit, als iedereen zijn mening al heeft gevormd, nog met informatie of, zoals hier, een dreigement te komen.

In de commissie is het dus goed fout gelopen, maar wat nu? Dat is aan het presidium dat de raadsagenda (in het openbaar) vaststelt. Het college kan daarin adviseren. Het is goed dat men daarbij nog een jurist raadpleegt. Men hoeft mij niet zonder meer te geloven.

In de formeel gepubliceerde agenda is het agendapunt nog opgenomen. Wijziging is op zeer korte termijn nog mogelijk. Als het als raadsagendapunt wegvalt is er die avond nog voldoende tijd, hetzij in een informele bijeenkomst of in een commissievergadering in ieder geval inhoudelijk over de structuurvisie van gedachten te wisselen. Dan kan in de volgende raadcyclus alsnog over worden besloten.

Als de hele behandeling wordt uitgesteld kan men net zo goed de hele procedure vergeten tot na de rechtszaak en dat kan makkelijk nog jaren duren.

Deze geschiedenis toont de noodzaak nog eens aan nu eindelijk de geheimhouding over de samenwerkingsovereenkomst op te heffen. Die geheimhouding belemmert ook de raadsleden in hun werk.

De rest van de agenda van de commissie kon vlot worden afgewerkt. De verlenging van de  overeenkomst is logisch. Het blijft jammer dat het parkeren daarin niet sterker wordt meegenomen.

Onderzoek naar draagvlak voor breedband in de hele gemeente wordt een A-stuk. Ik heb wel wat bedenkingen , maar die hebben meer te maken met de consequenties van het privatiseren van infrastructuur. Misschien een andere keer daar wat over.


Bij de vragen kwam naar voren dat de aanleg van infrastructuur rond het Hart van Grave toch niet zo vlot loopt. De wethouder sprak van uitvoering in het voorjaar. Als gevolg daarvan wordt een toch wel heel urgent gedeelte nu uitgevoerd. En dat leidt ongetwijfeld tot hogere uitvoeringskosten.