vrijdag 28 februari 2014

2014-9 De laatste werkvergadering van deze raad: opmerkingen vooraf

Voor de laatste werkvergadering van de gemeenteraad waren weer twee avonden nodig. Omdat Keerpunt 2010 dit al verwachtte en er op de tribune mensen waren die voor een laat punt op de agenda stonden werd de agenda flink door elkaar gehusseld. Een andere reden daarvoor was dat er nogal wat amendementen en moties werden aangekondigd. Die moesten allemaal nog worden verspreid en dat geeft sinds enige tijd problemen. Door wat verschuivingen zouden de motie- en amendementsgevoelige punten na de rookpauze aan de orde komen. Aldus geschiedde.

Maar voor ik mijn reactie op de gebeurtenissen geef even aandacht voor twee zaken waarover ik al meer een klaagzang heb gehouden.

Formulering van besluiten en wat dies meer zij.
De voorzitter maakte zich nogal druk over de formulering van moties en amendementen, die er weer in overvloed waren. Hij viel met name over de in moties gebruikelijke zinsnede “….draagt het college op….”. Waar het gaat om collegetaken zou dat “….verzoekt het college…..” moeten zijn. Het verschil is uitermate subtiel. Een motie is geen raadsbesluit. Het college kan gerust een verzoek afwijzen en een opdracht naast zich neerleggen. In beide gevallen kan de gemeenteraad de boot in.

Toch is aandacht voor formulering van moties, amendementen en besluiten geen overbodige luxe. Als je er al in slaagt een besluit van de Graafse raad terug te vinden is het vaak een raadsel wat er nu werkelijk is besloten. De besluitenlijst zou daar uitsluitsel over moeten geven. Ik heb daarom de besluitenlijst van 28 januari er maar eens bijgehaald en dan gekeken naar de besluiten over de structuurvisie. Dat begint al goed. Een voorstel om de behandeling uit te stellen naar 18 februari is met 6 stemmen voor en 8 tegen aangenomen!! Zelfs mevrouw Schuts is deze slordigheid niet opgevallen. Uit de context blijkt dat de stemverhouding goed is weergegeven en het voorstel dus is afgewezen. De structuurvisie is gewoon behandeld. Er zijn 12 amendementen ingediend waarvan er 2 zijn aangenomen. Bij één van de amendementen staakte de stemmingen. Dat zou betekenen dat de hele film alsnog naar 18 februari zou gaan. Daarvoor werd een list verzonnen. Het amendement werd alsnog ingetrokken en zo op 18 februari als initiatiefwijzigingsvoorstel worden ingediend. Of het na de stemming alsnog intrekken van een voorstel helemaal correct is betwijfel ik. De regels zijn nogal rechtlijnig en zo is de voorzitter ook vaak. Stemmen betekent “voor” of “tegen” zeggen en niets anders en bij staken moet de volgende keer worden overgestemd. Daar is ook geen alternatief voor aangegeven. Maar handig was het wel.

De ene motie was van Keerpunt 2010 en werd (dus?) afgewezen.

In het verband van deze opmerking is het belangrijker dat van de inhoud van de amendementen en de motie niets is terug te vinden. Ik heb nog op ruimtelijkeplannen.nl gekeken, want daar zou de uiteindelijke visie worden geplaatst. Maar daar heb ik niets kunnen vinden. Dat zou kunnen liggen aan de naamgeving maar de namen “structuurvisie Grave 2025” en structuurvisie 2025 “Vitale vestinggemeente aan de Maas” die ik in de stukken tegenkwam leverden niets op. Wellicht dat er nog een andere naam circuleert.

Uitsluitsel zou de opname van de vergadering moeten geven, maar dat werd me te gortig. En dat heeft te maken met de volgende opmerking.

Voldoet geluidsopname?

De vergaderingen worden opgenomen en tegenwoordig live uitgezonden. Dat is voor degenen die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn een uitkomst. Het is ook nuttig om later nog eens terug te horen of je aantekeningen wel kloppen. Meer gemeenten hebben inmiddels zo’n systeem. In Grave is het daarbij ook de enige –weliswaar tijdrovende- manier om terug te vinden wat er werkelijk is besloten. Dat brengt wel met zich mee dat de opname nagenoeg feilloos en makkelijk toegankelijk moet. Helaas is dat sinds de overgang naar de live-uitzending niet meer zo. Er zijn nog veel storingen en te vaak ontbreken hele gedeelten. Een luisteraar weet zo niet of er sprake is van een schorsing of een storing of gaat aan zijn eigen apparatuur morrelen (eigen ervaring). In de laatste vergadering gaf de voorzitter gelukkig een keer aan dat er een storing

Aanbeveling
De tijd tussen de laatste werkvergadering van deze raad den de eerste van de volgende raad zou nuttig kunnen worden besteed door bovengenoemde punten te verbeteren. Dat is heus niet zo moeilijk.