vrijdag 25 april 2014

2014-28 Het gemeentebestuur is weer compleet

Alvorens naar de raadsvergadering te gaan zocht ik op mijn bureau naar een pen. Naast vele anderen kwam ik daar een reclamepen tegen met het opschrift: ”www.toneelmakerij.nl”. Dit leek me een toepasselijke pen en dat bleek het ook te zijn.

Het overgrote deel van de agenda was bestemd om de gemeente Grave van nieuwe wethouders te voorzien en de overige taken in de commissies toe te wijzen. Daarover moesten natuurlijk verklaringen voor en tegen worden afgelegd en er moesten stemmingen worden gehouden. De uitslag van dit alles stond al vast en was ook gepubliceerd. Het uittreden van Eva Eigenhuijsen uit de VVD had natuurlijk het script voor de voorstelling wel verstoord, maar je hoefde niet zo’n slimme rekenaar te zijn om te weten dat de uitslag onaangetast zou blijven.

Geheel in stijl van een toneelstuk klonk aan het eind van de vergadering een ongebruikelijk applaus. Het publiek had kennelijk van de voorstelling genoten.
Je zou dus kunnen zeggen dat alles goed is afgelopen en dat ik dus niets te klagen zou hebben. Ik ben deze weblog nu 5 jaar geleden begonnen met de opmerking dat ik ook recensies over de vergadering wilde schrijven. En alhoewel het slot van het toneelstuk voor net iets meer dan de helft goed afliep en de rest zich al lang met de werkelijkheid had verzoend was er voor een recensent heel wat te beleven.

Ontslag Anja als raadslid en benoeming R. Keereweer
Anja Henisch had vlak voor de vergadering haar ontslag ingediend en LPG wilde dat haar opvolger in dienst zou zijn getreden alvorens tot de wethoudersverkiezing zou worden overgegaan. Dus werden het onderzoek van de geloofsbrieven van Rein Keereweer en zijn installatie naar voren gehaald. Het publiek werd niet geïnformeerd over de reden daarvoor. Volgens ingewijden was het omdat Anja Henisch zou moeten meestemmen over de wethouders terwijl zij zelf kandidaat daarvoor was. Haar stem kon niet gemist worden omdat het script voor de voorstelling voorzag in een 8-7 uitslag. Zij moest dus op zich zelf stemmen en dat wilde ze blijkbaar vermijden. In de gemeentewet staat inderdaad dat je niet mee mag stemmen als je bent voorgedragen. Ik vraag mij echter af of hier wel sprake was van een voordracht waaruit gekozen moest worden. Het was volgens mij niet meer dan een kandidaatstelling. De voorzitter heeft dit ook nadrukkelijk voor de stemming zo gezegd. Kwaad kon het niet het was alleen handiger geweest als men dit eerder had bedacht. Nu is wel de geluidsopname in de war geraakt.

Aantal wethouders en tijdsbesteding.
(fte is het aantal personen dat je gelet op het aantal beschikbare functie-uren een volledige baan kunt geven)

Dit was de gelegenheid voor alle partijen om uiteen te zetten waarom deze coalitie zo heilzaam of juist zo rampzalig was. Dat werd van weerszijden met verve en overtuiging gedaan. De argumentatie van het aanstellen van een extra wethouder met de verwijzing naar de nieuwe taken die de gemeenten krijgen klonk niet erg overtuigend. Net als in mijn voorbeschouwing werd door de oppositie aangevoerd dat de onvermijdelijke samenwerking van 19 gemeenten zeker niet tot een taakverzwaring zou leiden. Toen ook nog over de kosten werd gesproken kwam op de tribune de verzuchting dat men liever geld over had voor een “extra hand aan het bed” dan aan een extra bestuurder. Natuurlijk werd ook de ware reden genoemd: om de coalitie van vier partijen vorm te geven waren gewoon drie wethouders nodig. Eigenlijk hoorde ik dat ook een beetje in het betoog van Trots liberaal. Dat is te verdedigen zeker als men de beschikbare formatie zou beperken tot de oude van 2 fte. Voor de oppositie was een verhoging tot 2.25 fte nog acceptabel. VPGrave diende daarvoor ook nog een motie in. De voorzitter wees er natuurlijk op dat een motie in dit geval mosterd na de maaltijd zou zijn. Met een amendement kon je in theorie nog iets bereiken. VPGrave vond dat men bij aanvaarding van het amendement  dan voor zou moeten stemmen en dat was men niet van plan. Ik vind dat wel een heel kromme en wat laffe redenering. Trots heeft dit trouwens nog niet zo lang geleden zelf wel gedaan. Die fractie is er in geslaagd een voorstel waarin zij totaal niets zagen via een amendement nog een beetje bij te schaven. Hun amendement werd geaccepteerd, waarop Trots toch vrolijk tegenstemde, maar wel iets had bereikt.

Hierna werd de formatieomvang een apart tussenspel in het hele toneelstuk.

Het oorspronkelijke voorstel voorzag dus in 2,7 fte. De coalitie kwam bij monde van het CDA met een amendement. De wethouders Joon en Daandels zouden 0,95 fte vervullen. Motieven werden niet aangereikt. Zo geformuleerd was het amendement onmogelijk. De raad kon de formatieomvang nog niet aan personen ophangen want die waren er nog niet. De voorzitter modificeerde het amendement in de discussie mondeling achtereenvolgens met “mannelijke wethouders 0,95 fte”, “totale omvang 2,8 fte” en vlak voor de stemming weer met “mannelijke wethouders 0,95 fte”. Inmiddels had VPGrave de motie weer omgezet naar een amendement omdat dit amendement het eerst in stemming zou worden gebracht. Uiteindelijk liep de komedie af zoals te voorspellen viel. De vraag was wel hoe nu precies het amendement en dus het besluit zou luiden. Mij leek dat de laatste uitleg van de voorzitter maatgevend zou zijn. Zo is het ook in de opname vastgelegd. En in dat geval heeft de gemeenteraad van Grave een discriminerend besluit genomen!

Een provinciale griffier heeft ooit gezegd: “Wat het bestuur beslist is niet belangrijk, belangrijk is wat ik opschrijf dat zij hebben beslist”. Daarom heb ik maar direct naar het uiteindelijke amendement gevraagd. Heel snel kreeg ik dat ook toegestuurd. Tot mijn stomme verbazing bleek dit het oorspronkelijke amendement te zijn gericht op de heren Daandels en Joon. Uiteindelijk zal de besluitenlijst duidelijkheid moeten verschaffen over wat er is besloten. Voor de motivering moeten we bij de fracties zijn, maar wat doet het er eigenlijk toe? Het is wel zo dat een voltijdse wethouder zijn neveninkomsten moet opgeven. Een deeltijdwethouder, ook al is het 95% hoeft dat niet. Maar waarom het verschil tussen 90 en 95%? Wat kan het mij eigenlijk schelen?

Benoeming wethouders
In het toneelstuk was ook nog een stemming verwerkt. Iedereen was vrij in zijn of haar keuze. Van een bindende voordracht was dus geen sprake. Zo leek het nog spannend. De drie voorgestelde kandidaten kregen 8 stemmen en Eijgenhuijsen en van Geest ieder 7. Het was dus met de hakken over de sloot, maar ook dan blijf je droog.

Direct daarna werden de wethouders geïnstalleerd. Daarbij was nog wel iets
merkwaardigs. Alweer pas aan het begin van de behandeling van dit punt deelde de leider van de coalitie mee dat de startdatum van de heer Joon pas op 13 mei zou zijn. De voorzitter vertaalde dit zo dat in het benoemingsbesluit 22 april moest worden veranderd in 13 mei. De heer Joosten sprak dit niet tegen. Dit zou ook betekenen dat de heer Adams tot 13 mei nog wethouder zou zijn. Na de wethoudersverkiezing werd de heer Joon toch direct geïnstalleerd en daarmee is hij in functie. Hij kan natuurlijk tot 13 mei met vakantie zijn. Ze zoeken het maar uit.

Woonplaats wethouders
De gemeentewet schrijft voor dat wethouders in de gemeente waar ze wethouder zijn woonachtig zijn. En ook wethouders moeten zich aan de wet houden of ze het leuk vinden of niet. Wethouder worden is een vrije keus. Er zijn meer beroepen waarvan de aanvaarding consequenties heeft voor de persoonlijke omstandigheden. De wet voorziet wel in een overgangstermijn van een jaar. En die termijn kan in bijzondere gevallen zelfs telkens met een jaar worden verlengd. Dat geeft natuurlijk ruimte voor interpretatie. In Grave hebben in de afgelopen periode de wethouders steeds ontheffing gekregen van de wettelijke verplichting. Als “bijzondere omstandigheid” werd daarbij aangevoerd dat tegenwoordig het verkopen van de huidige woning niet meer zo makkelijk gaat. Ook werd het risico genoemd dat men na vier jaar weer zou zijn bedankt. Alle twee waar maar in mijn ogen geen “bijzondere omstandigheid”. Met de huizenproblematiek hebben alle huiseigenaren te maken en de vierjaarlijkse periode is gewoon een eigenaardigheid van het beroep waar alle wethouders mee te maken hebben.

Nu speelt deze discussie niet voor de heer Joon die immers voor de eerste maal is benoemd en dus gewoon een jaar krijgt. Wethouder Daandels is ook opnieuw aan een nieuwe periode begonnen en voor hem geldt wellicht ook dit jaar uitstel.

Beide wethouders hebben het uitstel gekregen en de raad is er ogenschijnlijk weer voor een jaar vanaf. Het is wel zeker dat er dan weer discussie over komt. Mevrouw Eigenhuijsen heeft al aangekondigd dat zij kritisch zal kijken naar een eventueel verzoek komend jaar. Dan vereist het bestuurlijk fatsoen dat degenen die niet automatisch willen verlengen deze discussie ook ten spoedigste gaan voeren. De betrokkenen hebben er recht op te weten waar ze aan toe zijn. Zoals de gemeenteraad deze regelgeving tot nu toe interpreteert is niet te ontkomen aan jaarlijkse verlenging van “de ontheffing van de verplichting ingezetene van Grave te zijn”. Voor een raad die hoge prijs stelt op zelfstandigheid zou “ het afzien van het recht ingezetene van Grave te zijn” een betere formulering zijn.

Er werd via een motie nog een poging gedaan de wethouders te laten afzien van hun recht op vergoeding van reiskosten voor het woon-werkverkeer. Het staat in de rechtspositie dus weigeren van de vergoeding kon niet. Nu is die rechtspositie door de gemeenteraad zelf vastgesteld. (Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006) De rijksregeling doet niets anders dan die vergoeding limiteren.
In plaats van een motie had men beter een voorstel kunnen indienen die rechtspositieregeling te wijzigen.

De commissies.
De fracties hadden opdracht gekregen te zorgen voor de voordracht van leden en plaatsvervangende leden voor de drie commissie Inwoners & Bestuur, Ruimte en de auditcommissie. Die zouden dan door de raad in deze vergadering worden benoemd. Ook zou de raad nog voorzitters voor die commissies moeten aanwijzen. Alhoewel de partijen al weken lang wisten dat dit moest gebeuren waren de lijstjes verre van compleet en ontbraken voorstellen voor voorzitters helemaal. Voor een groot deel konden leden en plaatsvervangende leden ter plekke nog worden gevonden. Voor voorzitters lukte dat niet. Die zouden dan in de eerste commissievergadering moeten worden aangewezen. De verordening op de commissies is echter heel duidelijk: “De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd”. En dat kan nu pas in de volgende raadsvergadering. De eerstvolgende commissievergaderingen zijn dus weer onreglementair. Is dat erg? Ik vind van wel. Natuurlijk moet je in buitengewone omstandigheden praktisch handelen, maar de Graafse gemeenteraad is wel erg goed in het creëren  van buitengewone omstandigheden. Op deze manier haal je ook de voortgang uit het toneelstuk. Door het ontbreken van de “lijstjes” die er toch wel waren raakten de spelers zelf in verwarring en dat maakte op het publiek weer een slordige indruk. Maar soms maakt de onbenulligheid een slecht toneelstuk weer amusant.

Werkgroep takendiscussie
Voor de werkgroep die de takendiscussie vorm moet geven had helemaal niemand zich gemeld. En de uitkomst van die discussie is toch de basis van het werk van de raad in de komende periode. Daaruit moet komen wat wij burgers van onze gemeenteraad mogen verwachten en ook wat wij ze niet mogen vragen. Je zou haast denken dat het de raadsleden meer gaat om het bezetten van de zetel dan om het vertegenwoordigen van hun kiezers. Is het een idee om die takendiscussie te laten voeren door vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, ondernemersorganisaties en verenigingen? Het motto zou dan kunnen zijn: “wat verlangen wij van onze vertegenwoordigers en wat hebben we er voor over?”.
Nou ja iedere fractie heeft uiteindelijk een lid aangewezen. VPGrave weigerde mee te doen. Zij wilden hun  handen schoon houden. Je zou dat ook een destructieve opstelling kunnen noemen. Om te kijken hoe sterk iets is maak je het kapot.

De VVD in Grave. Wie van de drie of vier?
Natuurlijk was iedereen benieuwd naar de opstelling van de VVD in de gemeenteraad en naar Eva Eigenhuijsen in het bijzonder. Uit haar verklaring bleek dat zij volledig de steun heeft van de landelijke VVD. Mijn gevolgtrekking daaruit is dat zij de leden van de VVD vertegenwoordigt.

Eva heeft, alhoewel zij lijsttrekker was, de VVD fractie verlaten en derhalve vertegenwoordigt de heer Bannink nu de lijst die de naam VVD draagt.

Door de oppositie werd de burgemeester bestempeld als versterking van het VVD-standpunt in het college. Dit werd door de burgemeester ten stelligste bestreden. Zijn lidmaatschap van de VVD is niet relevant voor zijn functie als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. Hij valt dus af als VVD in de gemeenteraad.

In het duale stelsel is de wethouder in theorie onafhankelijk van de raad en dus is zijn politieke afkomst minder belangrijk. Maar hij is wel door de VVD kandidaat gesteld. Maar dat was nog de lijst onder aanvoering van Eva Eigenhuijsen.

Wie nu de echte VVD-vertegenwoordiger is zal nog wel blijken. Uit haar eerste optreden is wel duidelijk geworden dat de lijst Eigenhuijsen een eigen geluid zal laten horen. Binnen de coalitie heeft Trots liberaal de sleutelrol. Als Eva voldoende ondersteuning krijgt, en waarom niet van een deel van de VVD-achterban, zou zij wel eens van meer invloed kunnen zijn dan de officiële VVD-vertegenwoordiging. In deze vergadering was dat in ieder geval al zo. Er hoeft maar één lid van de coalitie ziek of met vakantie te zijn en zij heeft de beslissende stem.

Boeiend is ook waar de VVD-wethouder meer naar zal luisteren, naar het landelijke VVD-geluid of naar het plaatselijke.

Hommerzaad
Er was ook nog een normaal voorstel voor het bestemmingsplan Hommerzaad. Ook dat liep af zoals bedoeld. Er werd zelfs unaniem mee ingestemd. Een amendement om niet na tien jaar te kijken of alle volgens plan verliep maar na vijf jaar werd omgebogen naar een motie, die ook door allen inclusief de net herbenoemde wethouder, die dus niet formeel wist of hij wel portefeuillehouder zou blijven, omarmd. Deze wens en ook een suggestie een bankgarantie te vragen als zekerheidsstelling voor de financiële belangen van de gemeente kon niet meer in de overeenkomst worden verwerkt. Het sluiten van de overeenkomst is een taak van het college en inmiddels hebben beide partijen ondertekend; te laat dus. Er was nog een vraag over het tijdstip van ondertekenen. Volgens die overeenkomst zou dat binnen twee weken na de ter visielegging gebeurd moeten zijn. Dat was niet het geval. Er werd gevraagd naar de reden daarvan. Ook de provincie had daar in  zijn zienswijze een opmerking over gemaakt. Zowel de vraag uit de raad als van de provincie werd afgedaan met de mededeling dat de overeenkomst was getekend alvorens het bestemmingsplan werd vastgesteld. Daarmee werd de vraag, die ik in een voorbeschouwing opperde, waarom er zoveel tijd is verlopen tussen tervisielegging en behandeling in de raad beantwoord. De overeenkomst was niet ondertekend. Waarom niet? En met die vraag bijt de hond in zijn eigen staart.

Toch nog iets positiefs: ook met Litjens komt het goed.


Alles bij elkaar een slordig toneelstuk met toch wel een paar lichtpuntjes. Nog maar even optimistisch blijven.

vrijdag 18 april 2014

2014-27 Uithuilen en doorgaan

Het kan ook nooit normaal in Grave. Je zou haast zeggen dat het gemeentebestuur van Grave niet in staat is zelfstandig op te treden. Maar dat is nu de ster die de aanstaande coalitie hardnekkig blijft volgen. Dat de vorige combinatie ook na de verkiezingen zou doorgaan was een realistische mogelijkheid. Niet normaal is dat direct na de bekendmaking bleek dat direct na de bekendmaking de lijsttrekker van de VVD kenbaar maakte het niet met de gang van zaken eens te zijn. Daarop ontstond via websites een gedachtewisseling die eigenlijk alle kanten op zou kunnen. Eva Eigenhuijsen heeft daar zelf een eind aan gemaakt door aan te kondigen dat zij de VVD-fractie verlaat en onder eigen naam haar raadslidmaatschap voorzet. Daarmee is een eind gekomen aan de onzekerheid en dat kun je een voordeel noemen. Het heeft dan ook geen zin meer te gaan filosoferen over de vreemde kanten van deze geschiedenis.

Natuurlijk gaat de kwestie intern in de VVD verder. Het plaatselijke VVD-bestuur heeft al gepubliceerd dat het een kwestie is van “zij eruit of wij eruit”. Daar kunnen ze dus niet meer zonder gezichtsverlies op terugkomen. In de Graafse geschiedenis heeft zich eerder zo’n kwestie voorgedaan. In 1978 verspeelde de VVD een dikke kans op een wethouderspositie doordat een prominent lid de onderhandelingen doorkruiste. Ook dat lid werd voorgedragen voor royement. Maar dat lid was ook Statenlid, dus royeren was wat lastig. De oplossing werd gevonden door het aanwijzen van een externe zondebok. Die is volgens mij nu niet voorhanden.

Uit de interne afwikkeling binnen de VVD zal ook wel naar voren komen of Eva Eijgenhuijsen niet meer recht heeft op de fractienaam VVD dan de nu overblijvende helft.

De overige partijen beschouwen de hele kwestie als een interne VVD-aangelegenheid. In ieder geval LPG heeft dat openbaar gemaakt. Trots en CDA hebben tot nu toe gezwegen, het CDA in ieder geval ook intern. De coalitievorming gaat gewoon door op de ingeslagen weg en uit de vergadering van de agendacommissie bleek ook dat de details vastliggen. Er komen drie wethouders die ieder een 90% functie krijgen toebedeeld. Waarop die 90% is gebaseerd is niet bekend (gemaakt). Nu lijkt het op een korting om een een eigenlijk onverantwoorde aankoop toch aantrekkelijk te maken.

De twee externe wethouders mogen in ieder geval één jaar buiten Grave blijven wonen. Voor de nieuweling is dat normaal. Voor wethouder Daandels is het misschien wel conform de wet, maar hij heeft dat recht gekregen doordat er in de vorige periode onbekende bijzondere omstandigheden waren. Voor een herkozen wethouder zou op zijn minst moeten worden aangetoond dat die bijzondere omstandigheden nog steeds aanwezig zijn.

Er is natuurlijk wel wat veranderd. Trots Liberaal is nu in plaats van een welkome versterking van de coalitie een beslissende factor geworden. Die partij heeft omdat zij zelf geen wethouder levert er geen enkel belang bij haar beginselen ondergeschikt te maken aan de coalitie. Als er iemand van deze toestand beter is geworden dan is het wel Trots Liberaal. Of en hoe er samenwerking in de raad komt of dat het gekrakeel uit de vorige periode doorgaat hangt veel af van de littekens die de start van deze raad heeft achtergelaten. In die wonden zal ik maar geen zout strooien


Voor mij is en blijft de hoofdzaak wat het nieuwe gemeentebestuur gaat doen om het voor de burgers makkelijker en interessanter te maken het bestuur te volgen en er actief aan bij te dragen. Of dat binnen de gemeente Grave of binnen de gemeente Weet-ik-hoe-groot gebeurt vind ik minder interessant.

zaterdag 12 april 2014

2014-26 Nog even geen nieuw gemeentebestuur????

Net nadat ik het stuk “Een nieuw gemeentebestuur en dus aan het werk” had geplaatst las ik in de Gelderlander wat Eva Eijgenhuizen, lijsttrekker van de VVD bij de afgelopen verkiezingen van de situatie vindt. Een snellere reactie op mijn verhalen heb ik nog nooit gehad. Zij geeft een antwoord op een aantal vraagtekens die ik bij de coalitievorming had gesteld. Of haar reactie ook die van de VVD-fractie is zal nog moeten blijken. De interne communicatie in die fractie verloopt duidelijk ook niet vlekkeloos. Daar bemoei ik me niet mee. Wel roept de situatie de vraag op hoe definitief deze coalitie en dus ook dit college nu in elkaar zitten.

In een stuk dat ik in het begin van de campagnes op de site van Gravekiest over de kandidaten heb geplaatst stelde ik dat een lijsttrekker niet per definitie de politiek leider en de wethouderskandidaat hoeft te zijn. De taak van een lijsttrekker is zoveel mogelijk kiezers aan te trekken. Strikt genomen hoeft de lijsttrekker niet eens geschikt te zijn als raadslid. Het hele verhaal vindt u op onderstaande link.

De VVD als ondernemerspartij weet als geen ander dat je door verleiding meer verkoopt dan door overtuiging. Verleiding is een nogal onaangenaam begrip, we noemen dit type verleiding dan ook reclame. Het zou dus best kunnen dat Eva door de VVD alleen als verleidster is ingezet en dat een ander de werkelijke politieke leider is en dus de onderhandelingen heeft gevoerd. Dat blijkt nu Huub Linders te zijn geweest, de nummer 12 van de lijst. Een merkwaardige keuze, want de politieke leider is toch de meest aangewezen figuur om de onderhandelingen te voeren. Het kan een tactische zet zijn om een onderhandelaar te sturen die om de haverklap terug moet om te overleggen met de fractie. Dat ze bij de Graafse VVD zo doortrapt zijn geloof ik niet. Bovendien zegt Eva dat zij nauwelijks bij de onderhandelingen is betrokken. Dat zou weer betekenen dat de fractie klakkeloos moet uitvoeren wat Huub heeft afgesproken. Zowel Eva en Rob Bannink lijken me geen figuren die dit klakkeloos zullen doen.

Volgens Eva is er nog niets beslist over het bestuursakkoord en is begonnen met de poppetjes. In mijn eerste commentaar op de verkiezingsuitslag, te lezen op:
bleef dit als restscenario over. Daar vlak voor noemde ik het scenario dat de zelfstandigheid van Grave als uitgangspunt zou kunnen dienen. Omdat in mijn ogen alle partijen toch genuanceerd over dit uitgangspunt hadden uitgelaten verwachtte ik niet dat dit de basis voor de coalitie zou worden. Het zou dus wel poppetjeswerk worden.

LPG heeft het voortouw genomen en toch de zelfstandigheid als uitgangspunt gekozen. Men heeft vervolgens partijen gezocht om op die basis gezamenlijk aan het bestuursakkoord te kunnen werken. Daar zijn CDA, VVD en Trots Liberaal uitgekomen. In mijn vorige verhaal heb ik mijn opmerkingen daarbij geplaatst. Bij de deelname van de VVD aan deze coalitie had ik de meeste vraagtekens.  

Ook na de keuze voor zelfstandigheid als uitgangspunt zou het logisch zijn geweest om eerst een bestuursakkoord op te stellen alvorens een keuze te maken uit de beschikbare wethouderskandidaten. Door Rick Joosten als onderhandelaar in te zetten gaf LPG wel een duidelijk signaal dat Anja Henisch beoogd wethouder is. Dat men toch direct met namen is gekomen heeft als voordeel dat het nieuwe college snel aan de gang kan, maar deze handelwijze zet het opstellen van een bestuursakkoord wel onder druk. Blijvende zelfstandigheid is het uitgangspunt waar alles aan moet worden getoetst. In die zelfstandigheid zal het nieuwe coalitie heilig moeten geloven. Op die basis durfde ik het aan om zonder verder informatie al te gaan nadenken over dat bestuursakkoord en de daarmee nauw samenhangende takendiscussie.

Nu Eva roet in het eten heeft gegooid schort ik dat maar even op. Eerst zal de VVD intern de neuzen in dezelfde richting moeten zetten. Dat zal in ieder geval in die partij pijn doen, maar daar valt niet aan te ontkomen. Er is een flink aantal scenario’s denkbaar maar aan iemand die net zijn hoofd heeft gestoten kun je beter niet gaan schudden. Ik wacht dus eerst maar even af.

In ieder geval stop ik even met nadenken over bestuursakkoord en takendiscussie. Als het standpunt over zelfstandigheid wordt genuanceerd komen er heel andere mogelijkheden. Als u mijn vorige stukken hebt gelezen weet u dat ik dat verstandig zou vinden.

Voor de genoemde wethouderskandidaten, want meer zijn ze nu even niet, is dit geen leuke situatie.


Alles bij elkaar is de nieuwe raad begonnen met waarmee de vorige is geëindigd: onderling gekrakeel.

2014-25 Een nieuw gemeentebestuur en dus aan het werk.

Op 19 maart hebben we met z’n allen, nou ja de helft daarvan, een nieuwe gemeenteraad gekozen. Die raad gaat de kaders aangeven waarbinnen het nieuwe college moet opereren. Dat nieuwe college is inmiddels bekend en na de raadsvergadering van 22 april kan het aan de slag. Waarmee? Het bestuursprogramma voor de komende periode is nog niet bekend. Bovendien dient er een takendiscussie te worden gevoerd. Wel is bekend dat er een hele hoop werk ligt waaraan niet te ontkomen is. Het nieuwe college hoeft bij gebrek aan door de raad gegeven kaders niet te gaan zitten duimen draaien.

Één ding staat als een paal boven water: Grave blijft een zelfstandige gemeente. De coalitie is op die basis samengesteld. Gezien de situatie is dit een gewaagd uitgangspunt. Er zijn nog maar weinig mensen die in de realiteit ervan geloven. Ondernemend Grave, verenigd in Graveon heeft al te kennen gegeven dat hoe eerder Grave opgaat in een grotere gemeente des te beter dat is.

De coalitie gelooft er kennelijk wel in en dan zal alles dus moeten zijn gericht op die zaken waarin de gemeente Grave zelfstandig kan optreden. Het ligt dus voor de hand om alle bestuursdaden van gemeenteraad en college te toetsen aan dat heilige doel: Grave als zelfstandige gemeente. Laat ik daar dan maar eens aan beginnen.

Samenstelling coalitie en zelfstandigheid
Het standpunt van LPG is het meest consequent hierin: Grave blijft een zelfstandige gemeente. Wel werd daar voorheen zachtjes aan toegevoegd “zolang het verstandig en verantwoord blijft”. Als LPG dit ook  hardop had gezegd zou VPGrave zich bij de coalitie hebben kunnen voegen. Daartoe was LPG niet bereid. LPG gaat dus voluit voor een zelfstandig Grave, verstandig of niet.

Het voormalige Trots is in zijn uitspraken ook duidelijk. Maar Trots heet nu officieel Trots Liberaal Land van Cuijk en juicht het opgaan van de gemeentelijke ambtelijke organisaties van Cuijk, Grave en Mill in één organisatie toe. De gemeenteraden hebben in feite over deze organisatie niets meer te vertellen. Zeker het ontbreken van een eigen bestuurlijke ondersteuning past niet bij een zelfstandige gemeente Grave. In de eerste commissievergadering werd de naam al ingekort tot Trots Liberaal.

De VVD heeft zich tot nu toe op de vlakte gehouden en is niet verder gegaan dan de stelling dat herindeling geen vies woord is. In de discussie op de sociëteit werd de onontkoombaarheid van herindeling, laat ik het voorzichtig stellen, niet ontkend. De fractie heeft nu kennelijk toch gekozen voor de zelfstandigheid. Hoe dat is te rijmen met de stelling van de Graafse ondernemers dat herindeling liever vandaag dan morgen moet gebeuren is toch wel een vraag. Ondernemers zijn toch de natuurlijke achterban van de VVD?

Het CDA heeft herindeling als onontkoombaar gezien. Daarbij werd wel de voorwaarde gesteld dat er eerst een sterke Graafse gemeenschap moet worden gevormd die binnen een grotere gemeente zijn eigen boontjes zou kunnen doppen. Versterken van de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur via wijk- en dorpsraden en de rest van het maatschappelijk speelveld is daarvoor de weg. Nu zijn alle partijen in de raad er wel van overtuigd dat de communicatie tussen gemeentebestuur en bevolking moet worden verbeterd. De weg die het CDA wil volgen loopt in het begin dan ook parallel met die naar een blijvende zelfstandigheid. Het CDA is ook nodig om tot een meerderheid te komen zonder VPGrave en Keerpunt 2010 dat sowieso niet echt serieus wordt genomen.

Mijn standpunt hierin.
Ik geloof niet in een blijvende zelfstandige gemeente Grave, althans in de huidige staatkundige structuur. Waar ik wel in geloof is in de noodzaak Graafs bestuur en Graafse samenleving tot een eenheid te vormen. Dat streven past zowel bij de weg naar herindeling als bij een zelfstandig blijvende gemeente Grave. Er is geen partij die daar ook maar iets op tegen heeft. De eerste etappe naar welk doel dan ook kan de raad als eenheid afleggen. Ik ben benieuwd.

Het college en de zelfstandigheid.
Er is gekozen voor drie wethouders. Als reden daarvoor is aangegeven dat er zoveel werk op de gemeente Grave afkomt. Laat ik dat maar een vreemd argument vinden in het licht van een zelfstandig Grave. Het is waar dat het rijk een hoop uitvoerende taken afschuift naar de gemeenten. De beleidsvrijheid die gemeenten daarbij hebben is gering en de financiële middelen die de gemeenten krijgen zijn ontoereikend. Het rijk is bezig het begrotingstekort en de staatsschuld over te hevelen naar de gemeenten. Het is iedereen wel duidelijk dat gemeenten met de omvang van Grave te klein zijn om de uitvoering van rijkstaken (want daar gaat het in feite om) op zich te nemen. Er zijn daarom gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten, met een eigen bestuur en een eigen uitvoerend apparaat. Een gemeente hoeft in het algemeen niet meer te doen dan een bestuurslid beschikbaar te stellen en de nodige financiële middelen. Dat bestuurslid kan een wethouder zijn, maar ook een raadslid. Nu is de klacht altijd al dat de gemeenteraad de greep op dergelijke gemeenschappelijke regelingen kwijt raakt. En zeker nu wethouders geen raadsleden meer zijn is dat zo. Het benoemen van een raadslid in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen zou dan ook beter passen bij een zelfstandige gemeente Grave waarbij de gemeenteraad baas in eigen huis is.

Gemeenschappelijke regelingen worden aangegaan omdat dat efficiënter is. Het zou dus moeten leiden tot minder bestuurders en ambtenaren die zich met dat werk bezighouden en niet tot meer zoals in Grave wordt aangevoerd.

In hoeverre past de keuze van de wethouders bij het streven naar een zelfstandig Grave. Dat is een precair onderwerp en gebruikelijk is om ze dan maar “het voordeel van de twijfel” te gunnen. Maar enkele vragen mogen toch wel worden gesteld.

Voor de verkiezingen was de stemming toch duidelijk: wethouders uit eigen kring. Dat past ook bij de zelfstandigheid. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen. Alle fracties hadden daarvoor geschikte kandidaten, zo zeiden ze zelf. Nu zijn twee van de drie wethouders van buiten en beiden zijn kennelijk niet van plan naar Grave te verhuizen om deel uit te maken van de Graafse gemeenschap. Als ik de Gelderlander mag geloven, en waarom zou ik niet, kiest de heer Joon voor Grave omdat Cuijk kiest voor een wethouder uit eigen kring. Volgens mij betekent dit dat hij om in Cuijk wethouder te kunnen blijven daar naar toe had moeten verhuizen. Elst is voor hem een fijne woonplaats en om in Grave wethouder te worden hoeft hij niet te verhuizen. Dat moet wel alvast zijn afgesproken anders kan ik deze overgang niet begrijpen. In ieder geval is de benoeming van wethouders die buiten Grave mogen wonen geen sterk punt in de strijd voor zelfstandigheid.

Mijn standpunt hierin

Een derde wethouder past wel bij de politieke verhoudingen in Grave en daarvoor moet een prijs worden betaald. Kom daar dan maar eerlijk voor uit. Het is in het licht van zelfstandigheid ook logisch om in de takendiscussie en in het bestuursprogramma zaken die in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd een lager prioriteit en dus geld tot te kennen dan aan onderwerpen waar we zelf de baas over zijn. Maar daarover later.

Ik geloof niet in een blijvende zelfstandigheid. Ik heb er geen problemen mee dat wethouders van buiten komen als ze beter zijn dan uit eigen kring. Hoewel het wel een minpunt is hoeven ze van mij niet in Grave komen wonen. "Ieder voordeel heb z'n nadeel" zei een bekend filosoof al. Wat ik wel belangrijk vind is dat zij een wezenlijke en actieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de communicatie tussen bestuur en gemeenschap. Dan kan ik tenminste ook stoppen met mijn commentaar op het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Wat dat betreft heeft Anja Henisch al heel veel gezegd waar ze niet meer onderuit kan. Wethouder Daandels heeft in de afgelopen periode veel kritiek gehad op de communicatie over onderwerpen uit zijn portefeuille. Hij heeft ook vaak te kennen gegeven veel waarde te hechten aan de wensen van de raad en daaruit blijkt bereidheid tot verbetering. Mijn informatie over Jeroen Joon is beperkt tot Google. Die informatie is veelbelovend, maar VVD-ers zijn bekend om hun wervende teksten.

Alles bij elkaar zou het best interessant zijn de leden van het nieuwe college eens naar hun eerlijke mening over een zelfstandig Grave te vragen. En liefst in de vorm van “blijft Grave ook na deze periode een zelfstandige gemeente ja of nee.” Als het antwoord “ja” luidt zou een vervolgvraag kunnen zijn: “treedt U af wanneer in deze periode duidelijk wordt dat dit niet haalbaar is?” Wanneer het antwoord op de eerste vraag “nee” is vind ik het een verstandige wethouder.

Andere aspecten

Zoals in de inleiding al geschreven zijn bestuursprogramma en takendiscussie ook onderwerpen waarbij de zelfstandigheid van Grave een hoofdrol moet vervullen. Maar dat is voor een volgende keer.

donderdag 10 april 2014

2014-24 De eerste commissievergadering

Voor de eerste commissievergadering was zeker gelet op de agenda een flinke belangstelling. Er waren nog al wat ex- en nieuwe raadsleden. Volgens de reglementen kon er helemaal geen commissievergadering worden gehouden, de leden en de voorzitter waren nog niet benoemd. Dat hoeft natuurlijk niemand te weerhouden een bijeenkomst van een aantal raadsleden te organiseren die over het enige onderwerp, bestemmingsplan Hommerzaad, aan de wethouder vragen konden stellen die dan min of meer uitgebreid en min of meer afdoende konden worden behandeld. Een reguliere commissievergadering is trouwens tot nu toe weinig meer dan zo’n vraag en antwoordspel.

Maar goed men wilde perse commissietje spelen en dat gebeurde dus. Daarbij hoorde het aanwijzen dan wel kiezen van een voorzitter. Daar waren zowaar meer kandidaten voor en dus moest er worden gestemd. Volgens de bepalingen moet dat schriftelijk, maar hier gebeurde het bij handopsteken en zo werd Rob Bannink voorzitter en kon Theo Reijnen die vorige periode nog voorzitter was, maar nu als niet-raadslid als gast van TllvC optrad zich bijna helemaal beheersen. Opvallend was dat Trots Liberaal Land van Cuijk -want dat is de officiële naam) zich nu presenteerde als Trots Liberaal. Grave blijft immers een zelfstandige gemeente.

Dit alles leidde tot een wat giechelige sfeer in raad en op de tribune. Ook door het verdere verloop bleef die sfeer op de tribune de hele vergadering aanwezig.

Een verbetering was de opstelling van de commissieleden. Als insprekers praat je nu tenminste niet tegen de ruggen. Een verdere verbetering is blijkbaar nog in de maak.

De aanwezige bijna weer nieuwe wethouder was aanwezig en had twee mededelingen. De eerste ging over het leegstaande Maaszicht. Het nieuwe in de mededeling was dat de brandveiligheid geen afdoende reden was om het gebouw niet te hergebruiken. Maar leeg blijft het. De mededeling over de Omgevingsdienst (Een samenwerkingsverband van een hele riedel gemeenten) was nogal ingewikkeld maar kwam er op neer dat de raad eigenlijk niets heeft in te brengen, maar toch wel iets kan laten horen. De discusssie die daarop volgde deed mij denken aan een oude film “De muis die brulde”. Het was een heel leuke film. De moraal is dat de wethouder voorzichtig meedeelde dat er wellicht (=zeer waarschijnlijk) een financiële tegenvaller zal volgen.

Er was een inspreker over de Hommerzaad. Zijn betoog kwam er op neer dat het overleg had gefaald en dat het bestemmingsplan dus niet kon worden vastgesteld. Het was beslist geen bijdrage aan een prettige vergadersfeer en dat kan zich bij de behandeling in de raad wel eens wreken. 

Op het gebied van gebrekkige communicatie waren de opmerkingen van Litjens, want die was het natuurlijk, wel herkenbaar. Alhoewel hij nog aandrong op nader overleg was de wijze waarop hij daarom vroeg niet bepaald uitnodigend. Dat bleek ook wel uit de discussie die daarop volgde. De meeste vragen gingen echter niet over het feitelijke onderwerp: het bestemmingsplan, maar over de overeenkomst die het college met de ontwikkelaar heeft afgesloten. Een groot deel van die vragen wordt ook nog schriftelijk beantwoord. Voor zover de vragen wel betrekking hadden op het bestemmingsplan zelf werd verwezen naar het plan zelf en de zienswijzennota. Gezien de ingediende zienswijzen en het stadium waarin de procedure zich bevindt kan de discussie in de raad alleen nog gaan over de vraag of Litjens meer gelijk moet krijgen dan in de zienswijzennota voorgesteld. 

De kans is daarom groot dat dit weer een onaangename discussie wordt met een voorspelbare uitkomst. De nieuwe coalitie =oude plus en wellicht nog anderen zullen het collegevoorstel volgen en dus rest Litjens niets anders dan de weg naar de rechter. Maar de raad heeft er een B-stuk van gemaakt. Nu mag je over een A-stuk niet meer praten, maar nergens staat dat je over een B-stuk niet mag zwijgen. Dat lijkt me in dit geval slim.


Er waren een paar vragen, maar daar mist u niets aan als ik er niets over meedeel. Anders luistert u maar naar de opname. Dan moet u wel even zoeken want de rechtstreekse link naar de opname is van de site verdwenen en ook de voorzittersverkiezing is uit de opname gelaten. Eigenlijk is dat geschiedvervalsing.

De oorspronkelijke aankondiging van de vergadering van de commissie Inwoners & bestuur is van de site verdwenen. De vergadering zal dus wel niet doorgaan. Heel verstandig.

2014-23 Grave zelfstandig? Wat is dat?

We hebben nu een coalitie die er voor gaat zorgen dat Grave een zelfstandige gemeente blijft. De vraag is nu wat die zelfstandigheid inhoudt en hoe die zich gaat ontwikkelen.

Sinds 1 januari heeft Grave geen eigen ambtenaren meer. Die zijn ondergebracht in een samenwerkingsverband met Cuijk en Mill. Het betekent o.a. dat die ambtenaren niet meer worden aangestuurd door het college en de gemeenteraad van Grave, maar door een eigen bestuur. Het moet leiden tot kwalitatief beter en goedkoper werk. Tot nu toe is vooral de bereikbaarheid afgenomen, maar dat zijn misschien kinderziekten.

Een voorbeeld van de huidige gang van zaken

Tot nu toe konden omgevingsvergunningen en andere stukken worden ingezien in het stadhuis van Grave. Tijdens de openingsuren kon je daar binnenlopen en dar lag dan het pakketje klaar. Simpel en afdoende. Lees nu het volgende en huiver!

Onderdeel van de werkzaamheden rond het Hart van Grave is de herinrichting van het Binnenhof. De gemeente was zo traag met het maken en openbaren van een plan  dat er een burgerinitiatief voor nodig was om de zaak aan de gang te krijgen. Dat initiatief is ingediend in oktober 2012!! Onderdeel van het initiatief was het behoud van de bomen en de muur. Er ontstond een discussie, beter gekrakeel genoemd, met afwisselend op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen eraf halen en uitstellen. Uiteindelijk werd op 24 oktober 2013 een totaal plan gepresenteerd waarbij op- en aanmerkingen konden worden gemaakt. Daarna bleef het weer stil. Begin maart werd in de gemeentelijke informatiepagina meegedeeld dat op 17 maart met het werk zou worden begonnen en dat de plannen op de gemeentelijke site waren te zien. Dat bleek vooral te gaan om de wegafzettingen. Van informatie door de gemeente aan omwonenden, waaronder die van het Binnenhof was geen sprake. Ja, als je na wat moeite een ambtenaar te pakken kreeg lukte het wel iets te horen of te zien.

Op de informatiepagina van 8 april stond de mededeling dat het college op 27 maart 2014 een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor: “Binnenhof/Scheerestraat, het herinrichten van het Binnenhof”. Dat is alles. Het betekent wel dat er een besluit is genomen over de bomen en de muur. Wat het besluit inhoudt staat er niet bij. Daarvoor moet je zelf maar de stukken gaan bekijken. En nu komt het…

Voor het inzien moet je volgens de informatiepagina naar de balie van het team ruimte. Om de burger beter te kunnen bedienen wordt verzocht daarvoor een afspraak te maken. Waarom de oude methode van een pakketje aan de balie van het stadhuis niet goed genoeg is weet ik niet.

Dus ben ik naar het stadhuis gegaan en heb aan de balie gevraagd de stukken in te zien. Zoals gebruikelijk kreeg ik een nummertje en omdat er verder niemand was ook vrij vlot een seintje om aan de balie te komen. Daar werd mij gezegd dat het de bedoeling was daarvoor een afspraak te maken. Ik antwoordde dat er staat “dat om het mij makkelijk te maken wordt verzocht een afspraak te maken”. Nu wilde ik ze alleen maar inzien en aangezien ik toevallig toch langs kwam en de stukken gewoon ter inzage behoren te liggen is een afspraak maken alleen maar lastig voor mij en het ambtelijk apparaat.

Daar zat wat in en er werd een poging gedaan de stukken te vinden. Toen kwam de aap uit de mouw. De stukken liggen helemaal niet in Grave ter inzage, maar in Cuijk. Op afspraak worden ze naar Grave gebracht dan kan ik ze inzien en vervolgens gaan ze weer naar Cuijk. Als dan een dag later er weer iemand naar vraagt herhaalt de film zich.

Nou ja het moet dan maar, dus ik vroeg om een afspraak morgenochtend 9 uur. Maar dat kon niet. Een afspraak maken is dus niet voor het gemak van de burger, maar voor het gemak van de ambtenaar. Dat kan ik volledig onderschrijven, maar dat hoort niet te gelden voor het inzien van openbare stukken. Als ik er naar aanleiding van het inzien vragen over wil stellen dan is het logisch dat ik daarvoor een afspraak maak.

Vind u het gek dat ik dit een kwalitatieve achteruitgang vind?

En dat is nog niet alles. Er is na verzending zes weken tijd om de stukken in te zien en eventueel bezwaar te maken. Wanneer de vergunning is gezonden staat er niet bij. Als daarmee wordt bedoeld de datum van publiceren eindigt die periode op 20 mei. Als de vergunning  direct na 27 maart is verzonden eindigt die op 8 mei. In dat geval heeft de gemeente alvast bijna 2 weken van de termijn ingepikt. In de wet Algemeen bestuursrecht staat overigens dat de periode ingaat op de dag van bekendmaken, dus de publicatie.

Volgens de planning wordt op 12 mei met de uitvoering begonnen en dat mag want bezwaar maken betekent niet dat de gemeente moet wachten met uitvoeren. Om een bezwaar zinvol te laten zijn moet bij de rechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Terwijl het plan al op 24 oktober klaar was heeft het tot eind februari geduurd eer de vergunning werd aangevraagd. Als de gemeente er naar streeft het de bevolking bij het betrokken zijn bij het bestuur van de gemeente zo lastig mogelijk te maken zijn ze er in dit geval uitstekend in geslaagd.

Als dit wordt bedoeld met Grave moet zelfstandig blijven dan hoeft het van mij niet.

Liever verstandig dan zelfstandig.

Wanneer het college beseft dat je zo niet met de burgers mag omgaan is er een eenvoudige oplossing. Als het college publiceert dat met de uitvoering pas wordt begonnen als over eventuele bezwaren is beslist hoeven eventuele bezwaarmakers en de gemeente niet naar de rechter. Een goed voorbeeld van een win-win situatie.

Je zou toch mogen verwachten dat met goed overleg aan de “voorkant” zoals wethouder Daandels telkens propageert en met goede argumenten in een besluit bezwaren in de procedure grotendeels kunnen worden voorkomen. Met die goede argumenten is een beslissing over dan toch ingediende bezwaren ook niet moeilijk.

U begrijpt dat ik dit stuk niet zou hebben geschreven als ik niet zou weten dat de kans op bezwaren in dit geval redelijk groot is.

zaterdag 5 april 2014

2014-22 Even tussendoor

Mijn nabeschouwing over de verkiezingsuitslag, geschreven op 20 maart, begon ik met de constatering dat voortzetting van de bestaande coalitie, aangevuld met Tllvc, logisch zou zijn. Daarbij zou ook voortzetting van het huidige college voordelen hebben. Ik veronderstelde dat mijn logica wel niet die van de raad zou zijn.

Nu inmiddels bijna drie weken verder blijkt deze lijn toch nog steeds te worden gevolgd. LPG gaat verder met VVD, CDA en nu ook het voormalige Trots, dat nu Tllvv mag worden genoemd. Of het college ook zijn oude samenstelling houdt is nog niet bekend, maar op grond van eerder uitlatingen durf ik daar geen glas wijn op te verwedden.

Ondertussen draait de Graafse bestuursmachine nog op de oude voet verder. Van de tijdens de campagne beloofde betere communicatie is nog niets te merken, maar dat zou ook wel veel zijn gevraagd.
De vergadering van de commissie ruimte is aangekondigd. Ik ben benieuwd wie de fracties gaan vertegenwoordigen. De leden zijn immers nog niet benoemd.

Er staat maar één echt punt op de agenda; de vaststelling van het bestemmingsplan Hommerzaad in Escharen. Op 25 maart heeft het college wel een raadsvoorstel vastgesteld over de grens van de bebouwde kom in Escharen. Dat had dus nog wel meegekund.

De procedure voor het bestemmingsplan is inmiddels zover gevorderd dat het in een normaal proces  een hamerstuk zou kunnen zijn. In Grave wordt echter niet meer gedaan dan formeel voorgeschreven zodat pas in de afsluitende raadsvergadering blijkt of alle standpunten voldoende naar voren zijn gekomen.

Er zijn maar twee zienswijzen ingediend, waarbij die van de provincie geen aanleiding gaf tot wijzigingen. Ook de tweede zienswijze behoeft, althans volgens het college geen discussie. Waarover dan nog praten?

En toch…. Die ene zienswijze is van een buurman van het plan en sinds kort ook raadslid: Ben Litjens. Misschien dat hierin nog aanleiding tot een discussie kan zitten. Inhoudelijk kan ik het me niet voorstellen. De trein is inmiddels zo dicht bij het eindstation dat een richtingwijziging niet meer mogelijk lijkt.

De agenda voor de commissie Inwoners en Bestuur is nog niet op de site verschenen en dus te laat, maar misschien is er gewoon niets, maar dat moet dan ook wel even worden meegedeeld.