zaterdag 24 mei 2014

2014-30 Takendiscussie zinvol meepraten???????

Het bestuursakkoord is verschenen en zal op 27 mei in de raadsvergadering worden besproken en waarschijnlijk ongewijzigd worden vastgesteld.

Zoals ik al heb aangekondigd zal ik dat akkoord nog van commentaar voorzien en dat zal mijn zwanenzang van deze weblog zijn. Waarschijnlijk is dat akkoord zelf de zwanenzang van de gemeente Grave.

Inmiddels valt op de website van de gemeente te lezen dat met een onderdeel van het akkoord, de takendiscussie, zal worden begonnen. Dat is ook hoog tijd. Al eind vorig jaar is de raad begonnen met de voorbereiding van deze discussie. De bevolking zou nadrukkelijk bij deze discussie worden betrokken. En wel “aan de voorkant” valt in het akkoord te lezen. Ik vind dat een ietwat merkwaardige uitdrukking omdat “voorkant” een plaatsbepaling is en geen tijdbepaling.

Als je dan in de planning op de site leest dat het betrekken van de bevolking bestaat uit de gelegenheid om op 3 juni (dus volgende week) 5 minuten de raad toe te spreken. Vervolgens gaat de raad zelf aan het werk om al begin juni te besluiten.

Ook valt er te lezen dat er een notitie is opgesteld die voor insprekers als voorzet dienst moet doen. Die notitie wordt op de website geplaatst als de werkgroep uit de raad die heeft vrijgegeven. Dat is blijkbaar nog niet gebeurd want de notitie is nog niet beschikbaar. Hoe moet een serieuze burger zich nu voorbereiden? Is dat “aan de voorkant” meepraten? Ik vind dat de burger op deze wijze “voor joker” mee mag doen. En voor die uitdrukking bestaat een synoniem waar bij het begrip “aan de voorkant” althans voor de mannelijke burger wel betekenis heeft.

Ik ben dus helemaal niet blij met deze aanpak en toch ga ik meedoen. En ik raad iedereen, zowel individueel als namens een vereniging of andere organisatie hetzelfde te doen. Dan laten we de gemeenteraad in ieder geval zien dat we inhoudelijk willen meepraten.

Hieronder hetgeen ik aan de begeleiders van de discussie heb gestuurd.


Hierbij meld ik mij aan voor de bijeenkomst over de takendiscussie op 3
juni a.s.. B
Bij voorbaat deel ik alvast mede dat ik de gekozen aanpak hoogst
ongelukkig vind. Ik begrijp dat de noodzaak om tijdig de nodige gegevens
te hebben voor de begroting 2015-2019 het onmogelijk maakt een zorgvuldige
afweging te maken tussen wat de gemeente nog wel voor de burgers gaat doen
en wat niet. Laat staan dat de burgers er daadwerkelijk bij kunnen worden
betrokken. Wij de burgerij serieus mee kunnen denken dan moeten de
geïnteresseerden allereerst over de nodige informatie kunnen beschikken.

Ergerlijk vind ik daarom dat de notitie takendiscussie kennelijk door de
werkgroep nog niet is vrijgegeven. Op de gemeentelijke website is die niet
te vinden. Dat maakt een behoorlijke voorbereiding voor 3 juni schier
onmogelijk.

Mijn eindconclusie is daarom dat er niets anders opzit de komende
begroting weer acceptabel te maken door de beheerfondsen en de reserves te
plunderen om vervolgens in overleg met de maatschappelijke organisaties in
Grave te bezien of de gemeente Grave sowieso nog in staat is de burgers
voldoende van dienst te zijn en zo ja hoe een taakverdeling tussen
gemeente en burgers zelf er uit kan zien.

Triest is weer te moeten constateren dat er na de aankondiging van de
takendiscussie weer een half jaar is verlopen zonder dat er iets
inhoudelijks is gebeurd.

Met vriendelijke groeten,

Leo de Vreede

zaterdag 3 mei 2014

2014-29 Nog steeds wachten op de start.

13 mei is er weer een commissievergadering. De commissie Ruimte heeft één echt onderwerp: ondergrondse vuilopslag. Ondergronds betekent “uit het zicht”. Voor vuilopslag is dat misschien positief. Maar ik ben het zicht op de huidige politieke situatie kwijt. Oude en nieuwe wethouder Daandels heeft een interview gegeven aan Gravekiest (http://www.gravekiest.nl/310201483) en daaruit valt het één en ander af te leiden, dat voor mij de situatie niet duidelijker maakt. Zo geeft hij een impressie van de gang van zaken binnen het CDA. Dat is dan maar een beperkt deel van het CDA geweest. Als toch redelijk actief CDA-lid heb ik ondanks vragen mijnerzijds nog niets van de fractie en het bestuur gehoord of gezien. En dat zou dan achteraf zijn, laat staan dat de achterban bij de coalitievorming betrokken is geweest, aan de voorkant noemt Daandels dat regelmatig.

De positie van (nog-net-geen-(?))ex-wethouder Adams is nog steeds duister. In de benoemingsvergadering werd 13 mei als startdatum voor wethouder Joon genoemd en dan zou Adams inderdaad tot die tijd in functie zijn, zoals ook Daandels in het interview aangeeft. Joon is echter op 22 april geïnstalleerd. Ook op de website wordt hij als wethouder gepresenteerd en is Adams verwijderd. De eerste B&W-besluitenlijst zal wel uitsluitsel geven. Was of wethouder Adams afwezig of wethouder Joon?

Ondergrondse vuilopslag
Ook de aanpak van dit onderwerp is weer een voorbeeld van de slechte coördinatie in het gemeentelijke bestuursapparaat.

De planvorming van een project als het Hart van Grave behoort meer te behelzen dan waar en hoe je zo mooi mogelijk woningen en winkels bouwt. Daar hoort een passende infrastructuur, een aanpassing van het verkeerscirculatieplan, de parkeerproblematiek en nog wat zaken waaronder de inzameling van huis- en bedrijfsafval. In een stad als Grave, die pretendeert aantrekkelijk te zijn voor bezoekers, maar ook waar zo geconcentreerd door bewoners en ondernemers afval wordt geproduceerd zou dit laatste vanaf het begin moeten zijn meegenomen.

Uiteindelijk moest er op initiatief van de wijkraad een burgerinitiatief aan te pas komen om de mogelijkheid van ondergrondse opslag aan de orde te stellen. Dit initiatief was voorzien van een schat aan informatie. Het initiatief zelf werd in januari 2013 ingediend. Het duurde tot november alvorens het initiatief niet alleen aan de raad werd voorgelegd, maar ook werd besproken. Van overleg “aan de voorkant” met de wijkraad was geen sprake geweest. Het voorstel van het college was om het idee maar naar de prullenmand te verwijzen. Het zou duur zijn en ondernemers en bewoners zouden wel niet bereid zijn daar wat extra voor te betalen. De raad bleek toch gevoelig voor de vasthoudendheid van de voorzitter van de wijkraad en diende een amendement in op grond waarvan het college zou worden opgedragen op korte termijn een volledig onderzoek naar de mogelijkheden en problemen in te stellen. De wethouder toonde zich bereidwillig en zou op korte termijn met een nieuw voorstel komen. Dat was voor de raad reden het amendement in te trekken en te volstaan met het aanhouden van de zaak. Het college kreeg dus geen concrete opdracht en die hebben ze naar eigen zeggen toch wel nodig.

Nu behandelt de raad op 27 mei, en dat is een half jaar en 15 dagen nadat de raad het voorstel aanhield, een voorstel om……….een onderzoek in te stellen. De raad gaat nu besluiten wat men in november bij amendement had willen doen. Dat onderzoeksvoorstel wordt in de commissievergadering nog toegelicht. Nu is ondergrondse vuilopslag helemaal niet zo nieuw. Er is al heel wat ervaring mee en de haken en ogen en ook de kostenposten zijn inmiddels wel bekend. De regionale milieudienst, tegenwoordig onderdeel van de omgevingsdienst beschikt naar mijn mening over voldoende kennis en had in de tijd tussen november en nu best met een technisch plan kunnen komen, inclusief een kostenplaatje. Zelfs varianten zouden al op tafel hebben kunnen liggen. Dan had nu kunnen worden beslist over doen of niet doen.

Het raadsvoorstel geeft weinig details over hetgeen wordt onderzocht, maar wat er in wordt genoemd was in november en ook in het burgerinitiatief zelf al opgenomen. Essentieel in het geheel is wat betrokkenen er voor over hebben om op een nette manier van hun huisvuil af te komen. In het raadsvoorstel staat vermeld dat bewoners en ondernemers worden geënquêteerd. In ieder geval voor mij geldt dat ik dan wel goede informatie moet hebben over het project met zijn voor- en nadelen. En alleen wijkraad en centrummanager daarin betrekken is mij te mager.

Er is een half jaar nodig geweest om met een onderzoeksvoorstel te komen. Voor het onderzoek zelf, inclusief de financieringsstructuur is drie maanden uitgetrokken. Dat is tegen de geschetste achtergrond niet veel. Het zou mij daarom niet verbazen als de technische aspecten al beschikbaar zijn en dat het onderzoek zich vooral richt op het betrekken van degenen die er straks mee te maken krijgen of later hun afval gewoon op straat zetten. Eigenlijk hoop ik dat ook en ik zal er met de vakantieplanning rekening mee houden.

Maar goed, het had allemaal anders gemoeten en gekund, maar het is nu eenmaal zo gelopen. En nu de bestrating ook al bijna klaar is en het niet meer mogelijk is om door combinatie van werk tot een kostenbesparing te komen maakt een maand meer of minder nu ook niet meer uit.

De brief van Graveon
Nog even iets anders:
Graveon heeft een brief naar de gemeente gestuurd met een aantal vragen over het Wisseveld. De gemeente heeft die vragen beantwoord. Vragen en antwoorden zijn op de gemeentelijke site terug te vinden. Zo af en toe kom je een lichtpuntje tegen

Het antwoord van het college heeft een hoog “kluitje-in-het-riet” gehalte. Tenminste dat hoop ik. Want als het antwoord serieus is bedoeld dan ziet het er slecht uit met het betrekken van de bevolking “aan de voorkant” van een proces. Volgens het antwoord worden de Graafse ondernemers niet betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe visie op het Wisseveld, maar worden ze er later over geïnformeerd.

Uit de antwoorden werd wel duidelijk dat uiteindelijk GBB bepaalt wat er daar gaat gebeuren. Zoiets bleek ook al uit het interview van Gravekiest met wethouder Daandels. De hoop is gevestigd op een uitspraak van de rechter en ook dat horen we al een tijdje.

Het bestuursakkoord
 Het gemeentebestuur is op een paar commissievoorzitters na compleet en kan dus aan het werk. Waaraan? Daarover zou het bestuursakkoord duidelijkheid moeten verschaffen. Naar buiten gekomen is een aantal algemeenheden, zoals een goede financiële positie, betrokkenheid van de burgerij en geen woeste plannen, maar afmaken waar je aan bezig bent.  Allemaal prachtige voornemens maar daar is de weg naar de hel mee geplaveid. Opvallend is dat over het zelfstandig blijven als gemeente nog eigenlijk niets is gezegd. Het bestuursakkoord zal toch moeten aangeven hoe die goede voornemens worden waargemaakt. Anders hebben we niets aan dat akkoord. Het bestuursakkoord moet er dus snel komen anders hebben we geen antwoord op de vraag

Hoe nu verder??
Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Ik ben nu bijna 5 jaar bezig met het min of meer hinderlijk volgen van het Graafse gemeentebestuur. Het doel was heel idealistisch om er aan bij te dragen dat Grave beter bestuurd zou worden. De reden dat ik het deed was natuurlijk dat ik het gewoon leuk vond. Maar ook het mooiste boek wordt na tig keer lezen saai. Ik heb oude zaken nog eens doorgekeken en heb geconstateerd dat ik in herhalingen moet vallen en daarbij steeds chagrijniger van toon word. En dan is er maar één conclusie stoppen. Dat ga ik dus doen. Het verschijnen van het bestuursakkoord is daarvoor een goed moment. Daaruit zal blijken of het nieuwe gemeentebestuur hetzelfde denkt over de wijze waarop een goed gemeentebestuur moet werken en ik dus kan ophouden omdat het zonder mij ook wel goed gaat. De andere conclusie uit het akkoord kan zijn dat men gewoon op de oude voet doorgaat en dan zijn mijn opmerkingen zinloos en kan ik ook beter ophouden.

Hoe dan ook. Binnenkort heb ik tijd voor andere leuke en wellicht nuttige zaken.