zaterdag 24 mei 2014

2014-30 Takendiscussie zinvol meepraten???????

Het bestuursakkoord is verschenen en zal op 27 mei in de raadsvergadering worden besproken en waarschijnlijk ongewijzigd worden vastgesteld.

Zoals ik al heb aangekondigd zal ik dat akkoord nog van commentaar voorzien en dat zal mijn zwanenzang van deze weblog zijn. Waarschijnlijk is dat akkoord zelf de zwanenzang van de gemeente Grave.

Inmiddels valt op de website van de gemeente te lezen dat met een onderdeel van het akkoord, de takendiscussie, zal worden begonnen. Dat is ook hoog tijd. Al eind vorig jaar is de raad begonnen met de voorbereiding van deze discussie. De bevolking zou nadrukkelijk bij deze discussie worden betrokken. En wel “aan de voorkant” valt in het akkoord te lezen. Ik vind dat een ietwat merkwaardige uitdrukking omdat “voorkant” een plaatsbepaling is en geen tijdbepaling.

Als je dan in de planning op de site leest dat het betrekken van de bevolking bestaat uit de gelegenheid om op 3 juni (dus volgende week) 5 minuten de raad toe te spreken. Vervolgens gaat de raad zelf aan het werk om al begin juni te besluiten.

Ook valt er te lezen dat er een notitie is opgesteld die voor insprekers als voorzet dienst moet doen. Die notitie wordt op de website geplaatst als de werkgroep uit de raad die heeft vrijgegeven. Dat is blijkbaar nog niet gebeurd want de notitie is nog niet beschikbaar. Hoe moet een serieuze burger zich nu voorbereiden? Is dat “aan de voorkant” meepraten? Ik vind dat de burger op deze wijze “voor joker” mee mag doen. En voor die uitdrukking bestaat een synoniem waar bij het begrip “aan de voorkant” althans voor de mannelijke burger wel betekenis heeft.

Ik ben dus helemaal niet blij met deze aanpak en toch ga ik meedoen. En ik raad iedereen, zowel individueel als namens een vereniging of andere organisatie hetzelfde te doen. Dan laten we de gemeenteraad in ieder geval zien dat we inhoudelijk willen meepraten.

Hieronder hetgeen ik aan de begeleiders van de discussie heb gestuurd.


Hierbij meld ik mij aan voor de bijeenkomst over de takendiscussie op 3
juni a.s.. B
Bij voorbaat deel ik alvast mede dat ik de gekozen aanpak hoogst
ongelukkig vind. Ik begrijp dat de noodzaak om tijdig de nodige gegevens
te hebben voor de begroting 2015-2019 het onmogelijk maakt een zorgvuldige
afweging te maken tussen wat de gemeente nog wel voor de burgers gaat doen
en wat niet. Laat staan dat de burgers er daadwerkelijk bij kunnen worden
betrokken. Wij de burgerij serieus mee kunnen denken dan moeten de
geïnteresseerden allereerst over de nodige informatie kunnen beschikken.

Ergerlijk vind ik daarom dat de notitie takendiscussie kennelijk door de
werkgroep nog niet is vrijgegeven. Op de gemeentelijke website is die niet
te vinden. Dat maakt een behoorlijke voorbereiding voor 3 juni schier
onmogelijk.

Mijn eindconclusie is daarom dat er niets anders opzit de komende
begroting weer acceptabel te maken door de beheerfondsen en de reserves te
plunderen om vervolgens in overleg met de maatschappelijke organisaties in
Grave te bezien of de gemeente Grave sowieso nog in staat is de burgers
voldoende van dienst te zijn en zo ja hoe een taakverdeling tussen
gemeente en burgers zelf er uit kan zien.

Triest is weer te moeten constateren dat er na de aankondiging van de
takendiscussie weer een half jaar is verlopen zonder dat er iets
inhoudelijks is gebeurd.

Met vriendelijke groeten,

Leo de Vreede

zaterdag 3 mei 2014

2014-29 Nog steeds wachten op de start.

13 mei is er weer een commissievergadering. De commissie Ruimte heeft één echt onderwerp: ondergrondse vuilopslag. Ondergronds betekent “uit het zicht”. Voor vuilopslag is dat misschien positief. Maar ik ben het zicht op de huidige politieke situatie kwijt. Oude en nieuwe wethouder Daandels heeft een interview gegeven aan Gravekiest (http://www.gravekiest.nl/310201483) en daaruit valt het één en ander af te leiden, dat voor mij de situatie niet duidelijker maakt. Zo geeft hij een impressie van de gang van zaken binnen het CDA. Dat is dan maar een beperkt deel van het CDA geweest. Als toch redelijk actief CDA-lid heb ik ondanks vragen mijnerzijds nog niets van de fractie en het bestuur gehoord of gezien. En dat zou dan achteraf zijn, laat staan dat de achterban bij de coalitievorming betrokken is geweest, aan de voorkant noemt Daandels dat regelmatig.

De positie van (nog-net-geen-(?))ex-wethouder Adams is nog steeds duister. In de benoemingsvergadering werd 13 mei als startdatum voor wethouder Joon genoemd en dan zou Adams inderdaad tot die tijd in functie zijn, zoals ook Daandels in het interview aangeeft. Joon is echter op 22 april geïnstalleerd. Ook op de website wordt hij als wethouder gepresenteerd en is Adams verwijderd. De eerste B&W-besluitenlijst zal wel uitsluitsel geven. Was of wethouder Adams afwezig of wethouder Joon?

Ondergrondse vuilopslag
Ook de aanpak van dit onderwerp is weer een voorbeeld van de slechte coördinatie in het gemeentelijke bestuursapparaat.

De planvorming van een project als het Hart van Grave behoort meer te behelzen dan waar en hoe je zo mooi mogelijk woningen en winkels bouwt. Daar hoort een passende infrastructuur, een aanpassing van het verkeerscirculatieplan, de parkeerproblematiek en nog wat zaken waaronder de inzameling van huis- en bedrijfsafval. In een stad als Grave, die pretendeert aantrekkelijk te zijn voor bezoekers, maar ook waar zo geconcentreerd door bewoners en ondernemers afval wordt geproduceerd zou dit laatste vanaf het begin moeten zijn meegenomen.

Uiteindelijk moest er op initiatief van de wijkraad een burgerinitiatief aan te pas komen om de mogelijkheid van ondergrondse opslag aan de orde te stellen. Dit initiatief was voorzien van een schat aan informatie. Het initiatief zelf werd in januari 2013 ingediend. Het duurde tot november alvorens het initiatief niet alleen aan de raad werd voorgelegd, maar ook werd besproken. Van overleg “aan de voorkant” met de wijkraad was geen sprake geweest. Het voorstel van het college was om het idee maar naar de prullenmand te verwijzen. Het zou duur zijn en ondernemers en bewoners zouden wel niet bereid zijn daar wat extra voor te betalen. De raad bleek toch gevoelig voor de vasthoudendheid van de voorzitter van de wijkraad en diende een amendement in op grond waarvan het college zou worden opgedragen op korte termijn een volledig onderzoek naar de mogelijkheden en problemen in te stellen. De wethouder toonde zich bereidwillig en zou op korte termijn met een nieuw voorstel komen. Dat was voor de raad reden het amendement in te trekken en te volstaan met het aanhouden van de zaak. Het college kreeg dus geen concrete opdracht en die hebben ze naar eigen zeggen toch wel nodig.

Nu behandelt de raad op 27 mei, en dat is een half jaar en 15 dagen nadat de raad het voorstel aanhield, een voorstel om……….een onderzoek in te stellen. De raad gaat nu besluiten wat men in november bij amendement had willen doen. Dat onderzoeksvoorstel wordt in de commissievergadering nog toegelicht. Nu is ondergrondse vuilopslag helemaal niet zo nieuw. Er is al heel wat ervaring mee en de haken en ogen en ook de kostenposten zijn inmiddels wel bekend. De regionale milieudienst, tegenwoordig onderdeel van de omgevingsdienst beschikt naar mijn mening over voldoende kennis en had in de tijd tussen november en nu best met een technisch plan kunnen komen, inclusief een kostenplaatje. Zelfs varianten zouden al op tafel hebben kunnen liggen. Dan had nu kunnen worden beslist over doen of niet doen.

Het raadsvoorstel geeft weinig details over hetgeen wordt onderzocht, maar wat er in wordt genoemd was in november en ook in het burgerinitiatief zelf al opgenomen. Essentieel in het geheel is wat betrokkenen er voor over hebben om op een nette manier van hun huisvuil af te komen. In het raadsvoorstel staat vermeld dat bewoners en ondernemers worden geënquêteerd. In ieder geval voor mij geldt dat ik dan wel goede informatie moet hebben over het project met zijn voor- en nadelen. En alleen wijkraad en centrummanager daarin betrekken is mij te mager.

Er is een half jaar nodig geweest om met een onderzoeksvoorstel te komen. Voor het onderzoek zelf, inclusief de financieringsstructuur is drie maanden uitgetrokken. Dat is tegen de geschetste achtergrond niet veel. Het zou mij daarom niet verbazen als de technische aspecten al beschikbaar zijn en dat het onderzoek zich vooral richt op het betrekken van degenen die er straks mee te maken krijgen of later hun afval gewoon op straat zetten. Eigenlijk hoop ik dat ook en ik zal er met de vakantieplanning rekening mee houden.

Maar goed, het had allemaal anders gemoeten en gekund, maar het is nu eenmaal zo gelopen. En nu de bestrating ook al bijna klaar is en het niet meer mogelijk is om door combinatie van werk tot een kostenbesparing te komen maakt een maand meer of minder nu ook niet meer uit.

De brief van Graveon
Nog even iets anders:
Graveon heeft een brief naar de gemeente gestuurd met een aantal vragen over het Wisseveld. De gemeente heeft die vragen beantwoord. Vragen en antwoorden zijn op de gemeentelijke site terug te vinden. Zo af en toe kom je een lichtpuntje tegen

Het antwoord van het college heeft een hoog “kluitje-in-het-riet” gehalte. Tenminste dat hoop ik. Want als het antwoord serieus is bedoeld dan ziet het er slecht uit met het betrekken van de bevolking “aan de voorkant” van een proces. Volgens het antwoord worden de Graafse ondernemers niet betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe visie op het Wisseveld, maar worden ze er later over geïnformeerd.

Uit de antwoorden werd wel duidelijk dat uiteindelijk GBB bepaalt wat er daar gaat gebeuren. Zoiets bleek ook al uit het interview van Gravekiest met wethouder Daandels. De hoop is gevestigd op een uitspraak van de rechter en ook dat horen we al een tijdje.

Het bestuursakkoord
 Het gemeentebestuur is op een paar commissievoorzitters na compleet en kan dus aan het werk. Waaraan? Daarover zou het bestuursakkoord duidelijkheid moeten verschaffen. Naar buiten gekomen is een aantal algemeenheden, zoals een goede financiële positie, betrokkenheid van de burgerij en geen woeste plannen, maar afmaken waar je aan bezig bent.  Allemaal prachtige voornemens maar daar is de weg naar de hel mee geplaveid. Opvallend is dat over het zelfstandig blijven als gemeente nog eigenlijk niets is gezegd. Het bestuursakkoord zal toch moeten aangeven hoe die goede voornemens worden waargemaakt. Anders hebben we niets aan dat akkoord. Het bestuursakkoord moet er dus snel komen anders hebben we geen antwoord op de vraag

Hoe nu verder??
Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Ik ben nu bijna 5 jaar bezig met het min of meer hinderlijk volgen van het Graafse gemeentebestuur. Het doel was heel idealistisch om er aan bij te dragen dat Grave beter bestuurd zou worden. De reden dat ik het deed was natuurlijk dat ik het gewoon leuk vond. Maar ook het mooiste boek wordt na tig keer lezen saai. Ik heb oude zaken nog eens doorgekeken en heb geconstateerd dat ik in herhalingen moet vallen en daarbij steeds chagrijniger van toon word. En dan is er maar één conclusie stoppen. Dat ga ik dus doen. Het verschijnen van het bestuursakkoord is daarvoor een goed moment. Daaruit zal blijken of het nieuwe gemeentebestuur hetzelfde denkt over de wijze waarop een goed gemeentebestuur moet werken en ik dus kan ophouden omdat het zonder mij ook wel goed gaat. De andere conclusie uit het akkoord kan zijn dat men gewoon op de oude voet doorgaat en dan zijn mijn opmerkingen zinloos en kan ik ook beter ophouden.

Hoe dan ook. Binnenkort heb ik tijd voor andere leuke en wellicht nuttige zaken.

vrijdag 25 april 2014

2014-28 Het gemeentebestuur is weer compleet

Alvorens naar de raadsvergadering te gaan zocht ik op mijn bureau naar een pen. Naast vele anderen kwam ik daar een reclamepen tegen met het opschrift: ”www.toneelmakerij.nl”. Dit leek me een toepasselijke pen en dat bleek het ook te zijn.

Het overgrote deel van de agenda was bestemd om de gemeente Grave van nieuwe wethouders te voorzien en de overige taken in de commissies toe te wijzen. Daarover moesten natuurlijk verklaringen voor en tegen worden afgelegd en er moesten stemmingen worden gehouden. De uitslag van dit alles stond al vast en was ook gepubliceerd. Het uittreden van Eva Eigenhuijsen uit de VVD had natuurlijk het script voor de voorstelling wel verstoord, maar je hoefde niet zo’n slimme rekenaar te zijn om te weten dat de uitslag onaangetast zou blijven.

Geheel in stijl van een toneelstuk klonk aan het eind van de vergadering een ongebruikelijk applaus. Het publiek had kennelijk van de voorstelling genoten.
Je zou dus kunnen zeggen dat alles goed is afgelopen en dat ik dus niets te klagen zou hebben. Ik ben deze weblog nu 5 jaar geleden begonnen met de opmerking dat ik ook recensies over de vergadering wilde schrijven. En alhoewel het slot van het toneelstuk voor net iets meer dan de helft goed afliep en de rest zich al lang met de werkelijkheid had verzoend was er voor een recensent heel wat te beleven.

Ontslag Anja als raadslid en benoeming R. Keereweer
Anja Henisch had vlak voor de vergadering haar ontslag ingediend en LPG wilde dat haar opvolger in dienst zou zijn getreden alvorens tot de wethoudersverkiezing zou worden overgegaan. Dus werden het onderzoek van de geloofsbrieven van Rein Keereweer en zijn installatie naar voren gehaald. Het publiek werd niet geïnformeerd over de reden daarvoor. Volgens ingewijden was het omdat Anja Henisch zou moeten meestemmen over de wethouders terwijl zij zelf kandidaat daarvoor was. Haar stem kon niet gemist worden omdat het script voor de voorstelling voorzag in een 8-7 uitslag. Zij moest dus op zich zelf stemmen en dat wilde ze blijkbaar vermijden. In de gemeentewet staat inderdaad dat je niet mee mag stemmen als je bent voorgedragen. Ik vraag mij echter af of hier wel sprake was van een voordracht waaruit gekozen moest worden. Het was volgens mij niet meer dan een kandidaatstelling. De voorzitter heeft dit ook nadrukkelijk voor de stemming zo gezegd. Kwaad kon het niet het was alleen handiger geweest als men dit eerder had bedacht. Nu is wel de geluidsopname in de war geraakt.

Aantal wethouders en tijdsbesteding.
(fte is het aantal personen dat je gelet op het aantal beschikbare functie-uren een volledige baan kunt geven)

Dit was de gelegenheid voor alle partijen om uiteen te zetten waarom deze coalitie zo heilzaam of juist zo rampzalig was. Dat werd van weerszijden met verve en overtuiging gedaan. De argumentatie van het aanstellen van een extra wethouder met de verwijzing naar de nieuwe taken die de gemeenten krijgen klonk niet erg overtuigend. Net als in mijn voorbeschouwing werd door de oppositie aangevoerd dat de onvermijdelijke samenwerking van 19 gemeenten zeker niet tot een taakverzwaring zou leiden. Toen ook nog over de kosten werd gesproken kwam op de tribune de verzuchting dat men liever geld over had voor een “extra hand aan het bed” dan aan een extra bestuurder. Natuurlijk werd ook de ware reden genoemd: om de coalitie van vier partijen vorm te geven waren gewoon drie wethouders nodig. Eigenlijk hoorde ik dat ook een beetje in het betoog van Trots liberaal. Dat is te verdedigen zeker als men de beschikbare formatie zou beperken tot de oude van 2 fte. Voor de oppositie was een verhoging tot 2.25 fte nog acceptabel. VPGrave diende daarvoor ook nog een motie in. De voorzitter wees er natuurlijk op dat een motie in dit geval mosterd na de maaltijd zou zijn. Met een amendement kon je in theorie nog iets bereiken. VPGrave vond dat men bij aanvaarding van het amendement  dan voor zou moeten stemmen en dat was men niet van plan. Ik vind dat wel een heel kromme en wat laffe redenering. Trots heeft dit trouwens nog niet zo lang geleden zelf wel gedaan. Die fractie is er in geslaagd een voorstel waarin zij totaal niets zagen via een amendement nog een beetje bij te schaven. Hun amendement werd geaccepteerd, waarop Trots toch vrolijk tegenstemde, maar wel iets had bereikt.

Hierna werd de formatieomvang een apart tussenspel in het hele toneelstuk.

Het oorspronkelijke voorstel voorzag dus in 2,7 fte. De coalitie kwam bij monde van het CDA met een amendement. De wethouders Joon en Daandels zouden 0,95 fte vervullen. Motieven werden niet aangereikt. Zo geformuleerd was het amendement onmogelijk. De raad kon de formatieomvang nog niet aan personen ophangen want die waren er nog niet. De voorzitter modificeerde het amendement in de discussie mondeling achtereenvolgens met “mannelijke wethouders 0,95 fte”, “totale omvang 2,8 fte” en vlak voor de stemming weer met “mannelijke wethouders 0,95 fte”. Inmiddels had VPGrave de motie weer omgezet naar een amendement omdat dit amendement het eerst in stemming zou worden gebracht. Uiteindelijk liep de komedie af zoals te voorspellen viel. De vraag was wel hoe nu precies het amendement en dus het besluit zou luiden. Mij leek dat de laatste uitleg van de voorzitter maatgevend zou zijn. Zo is het ook in de opname vastgelegd. En in dat geval heeft de gemeenteraad van Grave een discriminerend besluit genomen!

Een provinciale griffier heeft ooit gezegd: “Wat het bestuur beslist is niet belangrijk, belangrijk is wat ik opschrijf dat zij hebben beslist”. Daarom heb ik maar direct naar het uiteindelijke amendement gevraagd. Heel snel kreeg ik dat ook toegestuurd. Tot mijn stomme verbazing bleek dit het oorspronkelijke amendement te zijn gericht op de heren Daandels en Joon. Uiteindelijk zal de besluitenlijst duidelijkheid moeten verschaffen over wat er is besloten. Voor de motivering moeten we bij de fracties zijn, maar wat doet het er eigenlijk toe? Het is wel zo dat een voltijdse wethouder zijn neveninkomsten moet opgeven. Een deeltijdwethouder, ook al is het 95% hoeft dat niet. Maar waarom het verschil tussen 90 en 95%? Wat kan het mij eigenlijk schelen?

Benoeming wethouders
In het toneelstuk was ook nog een stemming verwerkt. Iedereen was vrij in zijn of haar keuze. Van een bindende voordracht was dus geen sprake. Zo leek het nog spannend. De drie voorgestelde kandidaten kregen 8 stemmen en Eijgenhuijsen en van Geest ieder 7. Het was dus met de hakken over de sloot, maar ook dan blijf je droog.

Direct daarna werden de wethouders geïnstalleerd. Daarbij was nog wel iets
merkwaardigs. Alweer pas aan het begin van de behandeling van dit punt deelde de leider van de coalitie mee dat de startdatum van de heer Joon pas op 13 mei zou zijn. De voorzitter vertaalde dit zo dat in het benoemingsbesluit 22 april moest worden veranderd in 13 mei. De heer Joosten sprak dit niet tegen. Dit zou ook betekenen dat de heer Adams tot 13 mei nog wethouder zou zijn. Na de wethoudersverkiezing werd de heer Joon toch direct geïnstalleerd en daarmee is hij in functie. Hij kan natuurlijk tot 13 mei met vakantie zijn. Ze zoeken het maar uit.

Woonplaats wethouders
De gemeentewet schrijft voor dat wethouders in de gemeente waar ze wethouder zijn woonachtig zijn. En ook wethouders moeten zich aan de wet houden of ze het leuk vinden of niet. Wethouder worden is een vrije keus. Er zijn meer beroepen waarvan de aanvaarding consequenties heeft voor de persoonlijke omstandigheden. De wet voorziet wel in een overgangstermijn van een jaar. En die termijn kan in bijzondere gevallen zelfs telkens met een jaar worden verlengd. Dat geeft natuurlijk ruimte voor interpretatie. In Grave hebben in de afgelopen periode de wethouders steeds ontheffing gekregen van de wettelijke verplichting. Als “bijzondere omstandigheid” werd daarbij aangevoerd dat tegenwoordig het verkopen van de huidige woning niet meer zo makkelijk gaat. Ook werd het risico genoemd dat men na vier jaar weer zou zijn bedankt. Alle twee waar maar in mijn ogen geen “bijzondere omstandigheid”. Met de huizenproblematiek hebben alle huiseigenaren te maken en de vierjaarlijkse periode is gewoon een eigenaardigheid van het beroep waar alle wethouders mee te maken hebben.

Nu speelt deze discussie niet voor de heer Joon die immers voor de eerste maal is benoemd en dus gewoon een jaar krijgt. Wethouder Daandels is ook opnieuw aan een nieuwe periode begonnen en voor hem geldt wellicht ook dit jaar uitstel.

Beide wethouders hebben het uitstel gekregen en de raad is er ogenschijnlijk weer voor een jaar vanaf. Het is wel zeker dat er dan weer discussie over komt. Mevrouw Eigenhuijsen heeft al aangekondigd dat zij kritisch zal kijken naar een eventueel verzoek komend jaar. Dan vereist het bestuurlijk fatsoen dat degenen die niet automatisch willen verlengen deze discussie ook ten spoedigste gaan voeren. De betrokkenen hebben er recht op te weten waar ze aan toe zijn. Zoals de gemeenteraad deze regelgeving tot nu toe interpreteert is niet te ontkomen aan jaarlijkse verlenging van “de ontheffing van de verplichting ingezetene van Grave te zijn”. Voor een raad die hoge prijs stelt op zelfstandigheid zou “ het afzien van het recht ingezetene van Grave te zijn” een betere formulering zijn.

Er werd via een motie nog een poging gedaan de wethouders te laten afzien van hun recht op vergoeding van reiskosten voor het woon-werkverkeer. Het staat in de rechtspositie dus weigeren van de vergoeding kon niet. Nu is die rechtspositie door de gemeenteraad zelf vastgesteld. (Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006) De rijksregeling doet niets anders dan die vergoeding limiteren.
In plaats van een motie had men beter een voorstel kunnen indienen die rechtspositieregeling te wijzigen.

De commissies.
De fracties hadden opdracht gekregen te zorgen voor de voordracht van leden en plaatsvervangende leden voor de drie commissie Inwoners & Bestuur, Ruimte en de auditcommissie. Die zouden dan door de raad in deze vergadering worden benoemd. Ook zou de raad nog voorzitters voor die commissies moeten aanwijzen. Alhoewel de partijen al weken lang wisten dat dit moest gebeuren waren de lijstjes verre van compleet en ontbraken voorstellen voor voorzitters helemaal. Voor een groot deel konden leden en plaatsvervangende leden ter plekke nog worden gevonden. Voor voorzitters lukte dat niet. Die zouden dan in de eerste commissievergadering moeten worden aangewezen. De verordening op de commissies is echter heel duidelijk: “De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd”. En dat kan nu pas in de volgende raadsvergadering. De eerstvolgende commissievergaderingen zijn dus weer onreglementair. Is dat erg? Ik vind van wel. Natuurlijk moet je in buitengewone omstandigheden praktisch handelen, maar de Graafse gemeenteraad is wel erg goed in het creëren  van buitengewone omstandigheden. Op deze manier haal je ook de voortgang uit het toneelstuk. Door het ontbreken van de “lijstjes” die er toch wel waren raakten de spelers zelf in verwarring en dat maakte op het publiek weer een slordige indruk. Maar soms maakt de onbenulligheid een slecht toneelstuk weer amusant.

Werkgroep takendiscussie
Voor de werkgroep die de takendiscussie vorm moet geven had helemaal niemand zich gemeld. En de uitkomst van die discussie is toch de basis van het werk van de raad in de komende periode. Daaruit moet komen wat wij burgers van onze gemeenteraad mogen verwachten en ook wat wij ze niet mogen vragen. Je zou haast denken dat het de raadsleden meer gaat om het bezetten van de zetel dan om het vertegenwoordigen van hun kiezers. Is het een idee om die takendiscussie te laten voeren door vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, ondernemersorganisaties en verenigingen? Het motto zou dan kunnen zijn: “wat verlangen wij van onze vertegenwoordigers en wat hebben we er voor over?”.
Nou ja iedere fractie heeft uiteindelijk een lid aangewezen. VPGrave weigerde mee te doen. Zij wilden hun  handen schoon houden. Je zou dat ook een destructieve opstelling kunnen noemen. Om te kijken hoe sterk iets is maak je het kapot.

De VVD in Grave. Wie van de drie of vier?
Natuurlijk was iedereen benieuwd naar de opstelling van de VVD in de gemeenteraad en naar Eva Eigenhuijsen in het bijzonder. Uit haar verklaring bleek dat zij volledig de steun heeft van de landelijke VVD. Mijn gevolgtrekking daaruit is dat zij de leden van de VVD vertegenwoordigt.

Eva heeft, alhoewel zij lijsttrekker was, de VVD fractie verlaten en derhalve vertegenwoordigt de heer Bannink nu de lijst die de naam VVD draagt.

Door de oppositie werd de burgemeester bestempeld als versterking van het VVD-standpunt in het college. Dit werd door de burgemeester ten stelligste bestreden. Zijn lidmaatschap van de VVD is niet relevant voor zijn functie als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. Hij valt dus af als VVD in de gemeenteraad.

In het duale stelsel is de wethouder in theorie onafhankelijk van de raad en dus is zijn politieke afkomst minder belangrijk. Maar hij is wel door de VVD kandidaat gesteld. Maar dat was nog de lijst onder aanvoering van Eva Eigenhuijsen.

Wie nu de echte VVD-vertegenwoordiger is zal nog wel blijken. Uit haar eerste optreden is wel duidelijk geworden dat de lijst Eigenhuijsen een eigen geluid zal laten horen. Binnen de coalitie heeft Trots liberaal de sleutelrol. Als Eva voldoende ondersteuning krijgt, en waarom niet van een deel van de VVD-achterban, zou zij wel eens van meer invloed kunnen zijn dan de officiële VVD-vertegenwoordiging. In deze vergadering was dat in ieder geval al zo. Er hoeft maar één lid van de coalitie ziek of met vakantie te zijn en zij heeft de beslissende stem.

Boeiend is ook waar de VVD-wethouder meer naar zal luisteren, naar het landelijke VVD-geluid of naar het plaatselijke.

Hommerzaad
Er was ook nog een normaal voorstel voor het bestemmingsplan Hommerzaad. Ook dat liep af zoals bedoeld. Er werd zelfs unaniem mee ingestemd. Een amendement om niet na tien jaar te kijken of alle volgens plan verliep maar na vijf jaar werd omgebogen naar een motie, die ook door allen inclusief de net herbenoemde wethouder, die dus niet formeel wist of hij wel portefeuillehouder zou blijven, omarmd. Deze wens en ook een suggestie een bankgarantie te vragen als zekerheidsstelling voor de financiële belangen van de gemeente kon niet meer in de overeenkomst worden verwerkt. Het sluiten van de overeenkomst is een taak van het college en inmiddels hebben beide partijen ondertekend; te laat dus. Er was nog een vraag over het tijdstip van ondertekenen. Volgens die overeenkomst zou dat binnen twee weken na de ter visielegging gebeurd moeten zijn. Dat was niet het geval. Er werd gevraagd naar de reden daarvan. Ook de provincie had daar in  zijn zienswijze een opmerking over gemaakt. Zowel de vraag uit de raad als van de provincie werd afgedaan met de mededeling dat de overeenkomst was getekend alvorens het bestemmingsplan werd vastgesteld. Daarmee werd de vraag, die ik in een voorbeschouwing opperde, waarom er zoveel tijd is verlopen tussen tervisielegging en behandeling in de raad beantwoord. De overeenkomst was niet ondertekend. Waarom niet? En met die vraag bijt de hond in zijn eigen staart.

Toch nog iets positiefs: ook met Litjens komt het goed.


Alles bij elkaar een slordig toneelstuk met toch wel een paar lichtpuntjes. Nog maar even optimistisch blijven.

vrijdag 18 april 2014

2014-27 Uithuilen en doorgaan

Het kan ook nooit normaal in Grave. Je zou haast zeggen dat het gemeentebestuur van Grave niet in staat is zelfstandig op te treden. Maar dat is nu de ster die de aanstaande coalitie hardnekkig blijft volgen. Dat de vorige combinatie ook na de verkiezingen zou doorgaan was een realistische mogelijkheid. Niet normaal is dat direct na de bekendmaking bleek dat direct na de bekendmaking de lijsttrekker van de VVD kenbaar maakte het niet met de gang van zaken eens te zijn. Daarop ontstond via websites een gedachtewisseling die eigenlijk alle kanten op zou kunnen. Eva Eigenhuijsen heeft daar zelf een eind aan gemaakt door aan te kondigen dat zij de VVD-fractie verlaat en onder eigen naam haar raadslidmaatschap voorzet. Daarmee is een eind gekomen aan de onzekerheid en dat kun je een voordeel noemen. Het heeft dan ook geen zin meer te gaan filosoferen over de vreemde kanten van deze geschiedenis.

Natuurlijk gaat de kwestie intern in de VVD verder. Het plaatselijke VVD-bestuur heeft al gepubliceerd dat het een kwestie is van “zij eruit of wij eruit”. Daar kunnen ze dus niet meer zonder gezichtsverlies op terugkomen. In de Graafse geschiedenis heeft zich eerder zo’n kwestie voorgedaan. In 1978 verspeelde de VVD een dikke kans op een wethouderspositie doordat een prominent lid de onderhandelingen doorkruiste. Ook dat lid werd voorgedragen voor royement. Maar dat lid was ook Statenlid, dus royeren was wat lastig. De oplossing werd gevonden door het aanwijzen van een externe zondebok. Die is volgens mij nu niet voorhanden.

Uit de interne afwikkeling binnen de VVD zal ook wel naar voren komen of Eva Eijgenhuijsen niet meer recht heeft op de fractienaam VVD dan de nu overblijvende helft.

De overige partijen beschouwen de hele kwestie als een interne VVD-aangelegenheid. In ieder geval LPG heeft dat openbaar gemaakt. Trots en CDA hebben tot nu toe gezwegen, het CDA in ieder geval ook intern. De coalitievorming gaat gewoon door op de ingeslagen weg en uit de vergadering van de agendacommissie bleek ook dat de details vastliggen. Er komen drie wethouders die ieder een 90% functie krijgen toebedeeld. Waarop die 90% is gebaseerd is niet bekend (gemaakt). Nu lijkt het op een korting om een een eigenlijk onverantwoorde aankoop toch aantrekkelijk te maken.

De twee externe wethouders mogen in ieder geval één jaar buiten Grave blijven wonen. Voor de nieuweling is dat normaal. Voor wethouder Daandels is het misschien wel conform de wet, maar hij heeft dat recht gekregen doordat er in de vorige periode onbekende bijzondere omstandigheden waren. Voor een herkozen wethouder zou op zijn minst moeten worden aangetoond dat die bijzondere omstandigheden nog steeds aanwezig zijn.

Er is natuurlijk wel wat veranderd. Trots Liberaal is nu in plaats van een welkome versterking van de coalitie een beslissende factor geworden. Die partij heeft omdat zij zelf geen wethouder levert er geen enkel belang bij haar beginselen ondergeschikt te maken aan de coalitie. Als er iemand van deze toestand beter is geworden dan is het wel Trots Liberaal. Of en hoe er samenwerking in de raad komt of dat het gekrakeel uit de vorige periode doorgaat hangt veel af van de littekens die de start van deze raad heeft achtergelaten. In die wonden zal ik maar geen zout strooien


Voor mij is en blijft de hoofdzaak wat het nieuwe gemeentebestuur gaat doen om het voor de burgers makkelijker en interessanter te maken het bestuur te volgen en er actief aan bij te dragen. Of dat binnen de gemeente Grave of binnen de gemeente Weet-ik-hoe-groot gebeurt vind ik minder interessant.

zaterdag 12 april 2014

2014-26 Nog even geen nieuw gemeentebestuur????

Net nadat ik het stuk “Een nieuw gemeentebestuur en dus aan het werk” had geplaatst las ik in de Gelderlander wat Eva Eijgenhuizen, lijsttrekker van de VVD bij de afgelopen verkiezingen van de situatie vindt. Een snellere reactie op mijn verhalen heb ik nog nooit gehad. Zij geeft een antwoord op een aantal vraagtekens die ik bij de coalitievorming had gesteld. Of haar reactie ook die van de VVD-fractie is zal nog moeten blijken. De interne communicatie in die fractie verloopt duidelijk ook niet vlekkeloos. Daar bemoei ik me niet mee. Wel roept de situatie de vraag op hoe definitief deze coalitie en dus ook dit college nu in elkaar zitten.

In een stuk dat ik in het begin van de campagnes op de site van Gravekiest over de kandidaten heb geplaatst stelde ik dat een lijsttrekker niet per definitie de politiek leider en de wethouderskandidaat hoeft te zijn. De taak van een lijsttrekker is zoveel mogelijk kiezers aan te trekken. Strikt genomen hoeft de lijsttrekker niet eens geschikt te zijn als raadslid. Het hele verhaal vindt u op onderstaande link.

De VVD als ondernemerspartij weet als geen ander dat je door verleiding meer verkoopt dan door overtuiging. Verleiding is een nogal onaangenaam begrip, we noemen dit type verleiding dan ook reclame. Het zou dus best kunnen dat Eva door de VVD alleen als verleidster is ingezet en dat een ander de werkelijke politieke leider is en dus de onderhandelingen heeft gevoerd. Dat blijkt nu Huub Linders te zijn geweest, de nummer 12 van de lijst. Een merkwaardige keuze, want de politieke leider is toch de meest aangewezen figuur om de onderhandelingen te voeren. Het kan een tactische zet zijn om een onderhandelaar te sturen die om de haverklap terug moet om te overleggen met de fractie. Dat ze bij de Graafse VVD zo doortrapt zijn geloof ik niet. Bovendien zegt Eva dat zij nauwelijks bij de onderhandelingen is betrokken. Dat zou weer betekenen dat de fractie klakkeloos moet uitvoeren wat Huub heeft afgesproken. Zowel Eva en Rob Bannink lijken me geen figuren die dit klakkeloos zullen doen.

Volgens Eva is er nog niets beslist over het bestuursakkoord en is begonnen met de poppetjes. In mijn eerste commentaar op de verkiezingsuitslag, te lezen op:
bleef dit als restscenario over. Daar vlak voor noemde ik het scenario dat de zelfstandigheid van Grave als uitgangspunt zou kunnen dienen. Omdat in mijn ogen alle partijen toch genuanceerd over dit uitgangspunt hadden uitgelaten verwachtte ik niet dat dit de basis voor de coalitie zou worden. Het zou dus wel poppetjeswerk worden.

LPG heeft het voortouw genomen en toch de zelfstandigheid als uitgangspunt gekozen. Men heeft vervolgens partijen gezocht om op die basis gezamenlijk aan het bestuursakkoord te kunnen werken. Daar zijn CDA, VVD en Trots Liberaal uitgekomen. In mijn vorige verhaal heb ik mijn opmerkingen daarbij geplaatst. Bij de deelname van de VVD aan deze coalitie had ik de meeste vraagtekens.  

Ook na de keuze voor zelfstandigheid als uitgangspunt zou het logisch zijn geweest om eerst een bestuursakkoord op te stellen alvorens een keuze te maken uit de beschikbare wethouderskandidaten. Door Rick Joosten als onderhandelaar in te zetten gaf LPG wel een duidelijk signaal dat Anja Henisch beoogd wethouder is. Dat men toch direct met namen is gekomen heeft als voordeel dat het nieuwe college snel aan de gang kan, maar deze handelwijze zet het opstellen van een bestuursakkoord wel onder druk. Blijvende zelfstandigheid is het uitgangspunt waar alles aan moet worden getoetst. In die zelfstandigheid zal het nieuwe coalitie heilig moeten geloven. Op die basis durfde ik het aan om zonder verder informatie al te gaan nadenken over dat bestuursakkoord en de daarmee nauw samenhangende takendiscussie.

Nu Eva roet in het eten heeft gegooid schort ik dat maar even op. Eerst zal de VVD intern de neuzen in dezelfde richting moeten zetten. Dat zal in ieder geval in die partij pijn doen, maar daar valt niet aan te ontkomen. Er is een flink aantal scenario’s denkbaar maar aan iemand die net zijn hoofd heeft gestoten kun je beter niet gaan schudden. Ik wacht dus eerst maar even af.

In ieder geval stop ik even met nadenken over bestuursakkoord en takendiscussie. Als het standpunt over zelfstandigheid wordt genuanceerd komen er heel andere mogelijkheden. Als u mijn vorige stukken hebt gelezen weet u dat ik dat verstandig zou vinden.

Voor de genoemde wethouderskandidaten, want meer zijn ze nu even niet, is dit geen leuke situatie.


Alles bij elkaar is de nieuwe raad begonnen met waarmee de vorige is geëindigd: onderling gekrakeel.

2014-25 Een nieuw gemeentebestuur en dus aan het werk.

Op 19 maart hebben we met z’n allen, nou ja de helft daarvan, een nieuwe gemeenteraad gekozen. Die raad gaat de kaders aangeven waarbinnen het nieuwe college moet opereren. Dat nieuwe college is inmiddels bekend en na de raadsvergadering van 22 april kan het aan de slag. Waarmee? Het bestuursprogramma voor de komende periode is nog niet bekend. Bovendien dient er een takendiscussie te worden gevoerd. Wel is bekend dat er een hele hoop werk ligt waaraan niet te ontkomen is. Het nieuwe college hoeft bij gebrek aan door de raad gegeven kaders niet te gaan zitten duimen draaien.

Één ding staat als een paal boven water: Grave blijft een zelfstandige gemeente. De coalitie is op die basis samengesteld. Gezien de situatie is dit een gewaagd uitgangspunt. Er zijn nog maar weinig mensen die in de realiteit ervan geloven. Ondernemend Grave, verenigd in Graveon heeft al te kennen gegeven dat hoe eerder Grave opgaat in een grotere gemeente des te beter dat is.

De coalitie gelooft er kennelijk wel in en dan zal alles dus moeten zijn gericht op die zaken waarin de gemeente Grave zelfstandig kan optreden. Het ligt dus voor de hand om alle bestuursdaden van gemeenteraad en college te toetsen aan dat heilige doel: Grave als zelfstandige gemeente. Laat ik daar dan maar eens aan beginnen.

Samenstelling coalitie en zelfstandigheid
Het standpunt van LPG is het meest consequent hierin: Grave blijft een zelfstandige gemeente. Wel werd daar voorheen zachtjes aan toegevoegd “zolang het verstandig en verantwoord blijft”. Als LPG dit ook  hardop had gezegd zou VPGrave zich bij de coalitie hebben kunnen voegen. Daartoe was LPG niet bereid. LPG gaat dus voluit voor een zelfstandig Grave, verstandig of niet.

Het voormalige Trots is in zijn uitspraken ook duidelijk. Maar Trots heet nu officieel Trots Liberaal Land van Cuijk en juicht het opgaan van de gemeentelijke ambtelijke organisaties van Cuijk, Grave en Mill in één organisatie toe. De gemeenteraden hebben in feite over deze organisatie niets meer te vertellen. Zeker het ontbreken van een eigen bestuurlijke ondersteuning past niet bij een zelfstandige gemeente Grave. In de eerste commissievergadering werd de naam al ingekort tot Trots Liberaal.

De VVD heeft zich tot nu toe op de vlakte gehouden en is niet verder gegaan dan de stelling dat herindeling geen vies woord is. In de discussie op de sociëteit werd de onontkoombaarheid van herindeling, laat ik het voorzichtig stellen, niet ontkend. De fractie heeft nu kennelijk toch gekozen voor de zelfstandigheid. Hoe dat is te rijmen met de stelling van de Graafse ondernemers dat herindeling liever vandaag dan morgen moet gebeuren is toch wel een vraag. Ondernemers zijn toch de natuurlijke achterban van de VVD?

Het CDA heeft herindeling als onontkoombaar gezien. Daarbij werd wel de voorwaarde gesteld dat er eerst een sterke Graafse gemeenschap moet worden gevormd die binnen een grotere gemeente zijn eigen boontjes zou kunnen doppen. Versterken van de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur via wijk- en dorpsraden en de rest van het maatschappelijk speelveld is daarvoor de weg. Nu zijn alle partijen in de raad er wel van overtuigd dat de communicatie tussen gemeentebestuur en bevolking moet worden verbeterd. De weg die het CDA wil volgen loopt in het begin dan ook parallel met die naar een blijvende zelfstandigheid. Het CDA is ook nodig om tot een meerderheid te komen zonder VPGrave en Keerpunt 2010 dat sowieso niet echt serieus wordt genomen.

Mijn standpunt hierin.
Ik geloof niet in een blijvende zelfstandige gemeente Grave, althans in de huidige staatkundige structuur. Waar ik wel in geloof is in de noodzaak Graafs bestuur en Graafse samenleving tot een eenheid te vormen. Dat streven past zowel bij de weg naar herindeling als bij een zelfstandig blijvende gemeente Grave. Er is geen partij die daar ook maar iets op tegen heeft. De eerste etappe naar welk doel dan ook kan de raad als eenheid afleggen. Ik ben benieuwd.

Het college en de zelfstandigheid.
Er is gekozen voor drie wethouders. Als reden daarvoor is aangegeven dat er zoveel werk op de gemeente Grave afkomt. Laat ik dat maar een vreemd argument vinden in het licht van een zelfstandig Grave. Het is waar dat het rijk een hoop uitvoerende taken afschuift naar de gemeenten. De beleidsvrijheid die gemeenten daarbij hebben is gering en de financiële middelen die de gemeenten krijgen zijn ontoereikend. Het rijk is bezig het begrotingstekort en de staatsschuld over te hevelen naar de gemeenten. Het is iedereen wel duidelijk dat gemeenten met de omvang van Grave te klein zijn om de uitvoering van rijkstaken (want daar gaat het in feite om) op zich te nemen. Er zijn daarom gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten, met een eigen bestuur en een eigen uitvoerend apparaat. Een gemeente hoeft in het algemeen niet meer te doen dan een bestuurslid beschikbaar te stellen en de nodige financiële middelen. Dat bestuurslid kan een wethouder zijn, maar ook een raadslid. Nu is de klacht altijd al dat de gemeenteraad de greep op dergelijke gemeenschappelijke regelingen kwijt raakt. En zeker nu wethouders geen raadsleden meer zijn is dat zo. Het benoemen van een raadslid in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen zou dan ook beter passen bij een zelfstandige gemeente Grave waarbij de gemeenteraad baas in eigen huis is.

Gemeenschappelijke regelingen worden aangegaan omdat dat efficiënter is. Het zou dus moeten leiden tot minder bestuurders en ambtenaren die zich met dat werk bezighouden en niet tot meer zoals in Grave wordt aangevoerd.

In hoeverre past de keuze van de wethouders bij het streven naar een zelfstandig Grave. Dat is een precair onderwerp en gebruikelijk is om ze dan maar “het voordeel van de twijfel” te gunnen. Maar enkele vragen mogen toch wel worden gesteld.

Voor de verkiezingen was de stemming toch duidelijk: wethouders uit eigen kring. Dat past ook bij de zelfstandigheid. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen. Alle fracties hadden daarvoor geschikte kandidaten, zo zeiden ze zelf. Nu zijn twee van de drie wethouders van buiten en beiden zijn kennelijk niet van plan naar Grave te verhuizen om deel uit te maken van de Graafse gemeenschap. Als ik de Gelderlander mag geloven, en waarom zou ik niet, kiest de heer Joon voor Grave omdat Cuijk kiest voor een wethouder uit eigen kring. Volgens mij betekent dit dat hij om in Cuijk wethouder te kunnen blijven daar naar toe had moeten verhuizen. Elst is voor hem een fijne woonplaats en om in Grave wethouder te worden hoeft hij niet te verhuizen. Dat moet wel alvast zijn afgesproken anders kan ik deze overgang niet begrijpen. In ieder geval is de benoeming van wethouders die buiten Grave mogen wonen geen sterk punt in de strijd voor zelfstandigheid.

Mijn standpunt hierin

Een derde wethouder past wel bij de politieke verhoudingen in Grave en daarvoor moet een prijs worden betaald. Kom daar dan maar eerlijk voor uit. Het is in het licht van zelfstandigheid ook logisch om in de takendiscussie en in het bestuursprogramma zaken die in gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd een lager prioriteit en dus geld tot te kennen dan aan onderwerpen waar we zelf de baas over zijn. Maar daarover later.

Ik geloof niet in een blijvende zelfstandigheid. Ik heb er geen problemen mee dat wethouders van buiten komen als ze beter zijn dan uit eigen kring. Hoewel het wel een minpunt is hoeven ze van mij niet in Grave komen wonen. "Ieder voordeel heb z'n nadeel" zei een bekend filosoof al. Wat ik wel belangrijk vind is dat zij een wezenlijke en actieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de communicatie tussen bestuur en gemeenschap. Dan kan ik tenminste ook stoppen met mijn commentaar op het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Wat dat betreft heeft Anja Henisch al heel veel gezegd waar ze niet meer onderuit kan. Wethouder Daandels heeft in de afgelopen periode veel kritiek gehad op de communicatie over onderwerpen uit zijn portefeuille. Hij heeft ook vaak te kennen gegeven veel waarde te hechten aan de wensen van de raad en daaruit blijkt bereidheid tot verbetering. Mijn informatie over Jeroen Joon is beperkt tot Google. Die informatie is veelbelovend, maar VVD-ers zijn bekend om hun wervende teksten.

Alles bij elkaar zou het best interessant zijn de leden van het nieuwe college eens naar hun eerlijke mening over een zelfstandig Grave te vragen. En liefst in de vorm van “blijft Grave ook na deze periode een zelfstandige gemeente ja of nee.” Als het antwoord “ja” luidt zou een vervolgvraag kunnen zijn: “treedt U af wanneer in deze periode duidelijk wordt dat dit niet haalbaar is?” Wanneer het antwoord op de eerste vraag “nee” is vind ik het een verstandige wethouder.

Andere aspecten

Zoals in de inleiding al geschreven zijn bestuursprogramma en takendiscussie ook onderwerpen waarbij de zelfstandigheid van Grave een hoofdrol moet vervullen. Maar dat is voor een volgende keer.

donderdag 10 april 2014

2014-24 De eerste commissievergadering

Voor de eerste commissievergadering was zeker gelet op de agenda een flinke belangstelling. Er waren nog al wat ex- en nieuwe raadsleden. Volgens de reglementen kon er helemaal geen commissievergadering worden gehouden, de leden en de voorzitter waren nog niet benoemd. Dat hoeft natuurlijk niemand te weerhouden een bijeenkomst van een aantal raadsleden te organiseren die over het enige onderwerp, bestemmingsplan Hommerzaad, aan de wethouder vragen konden stellen die dan min of meer uitgebreid en min of meer afdoende konden worden behandeld. Een reguliere commissievergadering is trouwens tot nu toe weinig meer dan zo’n vraag en antwoordspel.

Maar goed men wilde perse commissietje spelen en dat gebeurde dus. Daarbij hoorde het aanwijzen dan wel kiezen van een voorzitter. Daar waren zowaar meer kandidaten voor en dus moest er worden gestemd. Volgens de bepalingen moet dat schriftelijk, maar hier gebeurde het bij handopsteken en zo werd Rob Bannink voorzitter en kon Theo Reijnen die vorige periode nog voorzitter was, maar nu als niet-raadslid als gast van TllvC optrad zich bijna helemaal beheersen. Opvallend was dat Trots Liberaal Land van Cuijk -want dat is de officiële naam) zich nu presenteerde als Trots Liberaal. Grave blijft immers een zelfstandige gemeente.

Dit alles leidde tot een wat giechelige sfeer in raad en op de tribune. Ook door het verdere verloop bleef die sfeer op de tribune de hele vergadering aanwezig.

Een verbetering was de opstelling van de commissieleden. Als insprekers praat je nu tenminste niet tegen de ruggen. Een verdere verbetering is blijkbaar nog in de maak.

De aanwezige bijna weer nieuwe wethouder was aanwezig en had twee mededelingen. De eerste ging over het leegstaande Maaszicht. Het nieuwe in de mededeling was dat de brandveiligheid geen afdoende reden was om het gebouw niet te hergebruiken. Maar leeg blijft het. De mededeling over de Omgevingsdienst (Een samenwerkingsverband van een hele riedel gemeenten) was nogal ingewikkeld maar kwam er op neer dat de raad eigenlijk niets heeft in te brengen, maar toch wel iets kan laten horen. De discusssie die daarop volgde deed mij denken aan een oude film “De muis die brulde”. Het was een heel leuke film. De moraal is dat de wethouder voorzichtig meedeelde dat er wellicht (=zeer waarschijnlijk) een financiële tegenvaller zal volgen.

Er was een inspreker over de Hommerzaad. Zijn betoog kwam er op neer dat het overleg had gefaald en dat het bestemmingsplan dus niet kon worden vastgesteld. Het was beslist geen bijdrage aan een prettige vergadersfeer en dat kan zich bij de behandeling in de raad wel eens wreken. 

Op het gebied van gebrekkige communicatie waren de opmerkingen van Litjens, want die was het natuurlijk, wel herkenbaar. Alhoewel hij nog aandrong op nader overleg was de wijze waarop hij daarom vroeg niet bepaald uitnodigend. Dat bleek ook wel uit de discussie die daarop volgde. De meeste vragen gingen echter niet over het feitelijke onderwerp: het bestemmingsplan, maar over de overeenkomst die het college met de ontwikkelaar heeft afgesloten. Een groot deel van die vragen wordt ook nog schriftelijk beantwoord. Voor zover de vragen wel betrekking hadden op het bestemmingsplan zelf werd verwezen naar het plan zelf en de zienswijzennota. Gezien de ingediende zienswijzen en het stadium waarin de procedure zich bevindt kan de discussie in de raad alleen nog gaan over de vraag of Litjens meer gelijk moet krijgen dan in de zienswijzennota voorgesteld. 

De kans is daarom groot dat dit weer een onaangename discussie wordt met een voorspelbare uitkomst. De nieuwe coalitie =oude plus en wellicht nog anderen zullen het collegevoorstel volgen en dus rest Litjens niets anders dan de weg naar de rechter. Maar de raad heeft er een B-stuk van gemaakt. Nu mag je over een A-stuk niet meer praten, maar nergens staat dat je over een B-stuk niet mag zwijgen. Dat lijkt me in dit geval slim.


Er waren een paar vragen, maar daar mist u niets aan als ik er niets over meedeel. Anders luistert u maar naar de opname. Dan moet u wel even zoeken want de rechtstreekse link naar de opname is van de site verdwenen en ook de voorzittersverkiezing is uit de opname gelaten. Eigenlijk is dat geschiedvervalsing.

De oorspronkelijke aankondiging van de vergadering van de commissie Inwoners & bestuur is van de site verdwenen. De vergadering zal dus wel niet doorgaan. Heel verstandig.

2014-23 Grave zelfstandig? Wat is dat?

We hebben nu een coalitie die er voor gaat zorgen dat Grave een zelfstandige gemeente blijft. De vraag is nu wat die zelfstandigheid inhoudt en hoe die zich gaat ontwikkelen.

Sinds 1 januari heeft Grave geen eigen ambtenaren meer. Die zijn ondergebracht in een samenwerkingsverband met Cuijk en Mill. Het betekent o.a. dat die ambtenaren niet meer worden aangestuurd door het college en de gemeenteraad van Grave, maar door een eigen bestuur. Het moet leiden tot kwalitatief beter en goedkoper werk. Tot nu toe is vooral de bereikbaarheid afgenomen, maar dat zijn misschien kinderziekten.

Een voorbeeld van de huidige gang van zaken

Tot nu toe konden omgevingsvergunningen en andere stukken worden ingezien in het stadhuis van Grave. Tijdens de openingsuren kon je daar binnenlopen en dar lag dan het pakketje klaar. Simpel en afdoende. Lees nu het volgende en huiver!

Onderdeel van de werkzaamheden rond het Hart van Grave is de herinrichting van het Binnenhof. De gemeente was zo traag met het maken en openbaren van een plan  dat er een burgerinitiatief voor nodig was om de zaak aan de gang te krijgen. Dat initiatief is ingediend in oktober 2012!! Onderdeel van het initiatief was het behoud van de bomen en de muur. Er ontstond een discussie, beter gekrakeel genoemd, met afwisselend op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen eraf halen en uitstellen. Uiteindelijk werd op 24 oktober 2013 een totaal plan gepresenteerd waarbij op- en aanmerkingen konden worden gemaakt. Daarna bleef het weer stil. Begin maart werd in de gemeentelijke informatiepagina meegedeeld dat op 17 maart met het werk zou worden begonnen en dat de plannen op de gemeentelijke site waren te zien. Dat bleek vooral te gaan om de wegafzettingen. Van informatie door de gemeente aan omwonenden, waaronder die van het Binnenhof was geen sprake. Ja, als je na wat moeite een ambtenaar te pakken kreeg lukte het wel iets te horen of te zien.

Op de informatiepagina van 8 april stond de mededeling dat het college op 27 maart 2014 een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor: “Binnenhof/Scheerestraat, het herinrichten van het Binnenhof”. Dat is alles. Het betekent wel dat er een besluit is genomen over de bomen en de muur. Wat het besluit inhoudt staat er niet bij. Daarvoor moet je zelf maar de stukken gaan bekijken. En nu komt het…

Voor het inzien moet je volgens de informatiepagina naar de balie van het team ruimte. Om de burger beter te kunnen bedienen wordt verzocht daarvoor een afspraak te maken. Waarom de oude methode van een pakketje aan de balie van het stadhuis niet goed genoeg is weet ik niet.

Dus ben ik naar het stadhuis gegaan en heb aan de balie gevraagd de stukken in te zien. Zoals gebruikelijk kreeg ik een nummertje en omdat er verder niemand was ook vrij vlot een seintje om aan de balie te komen. Daar werd mij gezegd dat het de bedoeling was daarvoor een afspraak te maken. Ik antwoordde dat er staat “dat om het mij makkelijk te maken wordt verzocht een afspraak te maken”. Nu wilde ik ze alleen maar inzien en aangezien ik toevallig toch langs kwam en de stukken gewoon ter inzage behoren te liggen is een afspraak maken alleen maar lastig voor mij en het ambtelijk apparaat.

Daar zat wat in en er werd een poging gedaan de stukken te vinden. Toen kwam de aap uit de mouw. De stukken liggen helemaal niet in Grave ter inzage, maar in Cuijk. Op afspraak worden ze naar Grave gebracht dan kan ik ze inzien en vervolgens gaan ze weer naar Cuijk. Als dan een dag later er weer iemand naar vraagt herhaalt de film zich.

Nou ja het moet dan maar, dus ik vroeg om een afspraak morgenochtend 9 uur. Maar dat kon niet. Een afspraak maken is dus niet voor het gemak van de burger, maar voor het gemak van de ambtenaar. Dat kan ik volledig onderschrijven, maar dat hoort niet te gelden voor het inzien van openbare stukken. Als ik er naar aanleiding van het inzien vragen over wil stellen dan is het logisch dat ik daarvoor een afspraak maak.

Vind u het gek dat ik dit een kwalitatieve achteruitgang vind?

En dat is nog niet alles. Er is na verzending zes weken tijd om de stukken in te zien en eventueel bezwaar te maken. Wanneer de vergunning is gezonden staat er niet bij. Als daarmee wordt bedoeld de datum van publiceren eindigt die periode op 20 mei. Als de vergunning  direct na 27 maart is verzonden eindigt die op 8 mei. In dat geval heeft de gemeente alvast bijna 2 weken van de termijn ingepikt. In de wet Algemeen bestuursrecht staat overigens dat de periode ingaat op de dag van bekendmaken, dus de publicatie.

Volgens de planning wordt op 12 mei met de uitvoering begonnen en dat mag want bezwaar maken betekent niet dat de gemeente moet wachten met uitvoeren. Om een bezwaar zinvol te laten zijn moet bij de rechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Terwijl het plan al op 24 oktober klaar was heeft het tot eind februari geduurd eer de vergunning werd aangevraagd. Als de gemeente er naar streeft het de bevolking bij het betrokken zijn bij het bestuur van de gemeente zo lastig mogelijk te maken zijn ze er in dit geval uitstekend in geslaagd.

Als dit wordt bedoeld met Grave moet zelfstandig blijven dan hoeft het van mij niet.

Liever verstandig dan zelfstandig.

Wanneer het college beseft dat je zo niet met de burgers mag omgaan is er een eenvoudige oplossing. Als het college publiceert dat met de uitvoering pas wordt begonnen als over eventuele bezwaren is beslist hoeven eventuele bezwaarmakers en de gemeente niet naar de rechter. Een goed voorbeeld van een win-win situatie.

Je zou toch mogen verwachten dat met goed overleg aan de “voorkant” zoals wethouder Daandels telkens propageert en met goede argumenten in een besluit bezwaren in de procedure grotendeels kunnen worden voorkomen. Met die goede argumenten is een beslissing over dan toch ingediende bezwaren ook niet moeilijk.

U begrijpt dat ik dit stuk niet zou hebben geschreven als ik niet zou weten dat de kans op bezwaren in dit geval redelijk groot is.

zaterdag 5 april 2014

2014-22 Even tussendoor

Mijn nabeschouwing over de verkiezingsuitslag, geschreven op 20 maart, begon ik met de constatering dat voortzetting van de bestaande coalitie, aangevuld met Tllvc, logisch zou zijn. Daarbij zou ook voortzetting van het huidige college voordelen hebben. Ik veronderstelde dat mijn logica wel niet die van de raad zou zijn.

Nu inmiddels bijna drie weken verder blijkt deze lijn toch nog steeds te worden gevolgd. LPG gaat verder met VVD, CDA en nu ook het voormalige Trots, dat nu Tllvv mag worden genoemd. Of het college ook zijn oude samenstelling houdt is nog niet bekend, maar op grond van eerder uitlatingen durf ik daar geen glas wijn op te verwedden.

Ondertussen draait de Graafse bestuursmachine nog op de oude voet verder. Van de tijdens de campagne beloofde betere communicatie is nog niets te merken, maar dat zou ook wel veel zijn gevraagd.
De vergadering van de commissie ruimte is aangekondigd. Ik ben benieuwd wie de fracties gaan vertegenwoordigen. De leden zijn immers nog niet benoemd.

Er staat maar één echt punt op de agenda; de vaststelling van het bestemmingsplan Hommerzaad in Escharen. Op 25 maart heeft het college wel een raadsvoorstel vastgesteld over de grens van de bebouwde kom in Escharen. Dat had dus nog wel meegekund.

De procedure voor het bestemmingsplan is inmiddels zover gevorderd dat het in een normaal proces  een hamerstuk zou kunnen zijn. In Grave wordt echter niet meer gedaan dan formeel voorgeschreven zodat pas in de afsluitende raadsvergadering blijkt of alle standpunten voldoende naar voren zijn gekomen.

Er zijn maar twee zienswijzen ingediend, waarbij die van de provincie geen aanleiding gaf tot wijzigingen. Ook de tweede zienswijze behoeft, althans volgens het college geen discussie. Waarover dan nog praten?

En toch…. Die ene zienswijze is van een buurman van het plan en sinds kort ook raadslid: Ben Litjens. Misschien dat hierin nog aanleiding tot een discussie kan zitten. Inhoudelijk kan ik het me niet voorstellen. De trein is inmiddels zo dicht bij het eindstation dat een richtingwijziging niet meer mogelijk lijkt.

De agenda voor de commissie Inwoners en Bestuur is nog niet op de site verschenen en dus te laat, maar misschien is er gewoon niets, maar dat moet dan ook wel even worden meegedeeld.  

maandag 31 maart 2014

2014-21 Samen over de drempel

Dit was de titel van een van de oudejaarsconferences van Wim Kan. En omdat goed gejat nu eenmaal beter is dan slecht verzonnen gebruik ik deze titel ook voor mijn beschrijving van de overgang van oude raad naar nieuwe.

26 maart 2014: afscheid oude raad.

Het afscheid van de oude raad op 26 maart verliep in haast serene sfeer. Tekenend hiervoor was dat Jacques Leurs in een raadsvergadering nog nooit zo weinig heeft gesproken en Harrie de Greeff zoveel. Bij een afscheid wordt natuurlijk vooral veel aandacht besteed aan de verdiensten van de afscheidnemende, in dit geval de hele gemeenteraad. De voorzitter wees er daarbij op dat gedurende de zittingsperiode de gemeenteraadsleden meer kritiek te verduren hebben gekregen dan complimenten ontvangen. Hij vond dat duidelijk niet eerlijk. Matt Cruijssen, de afscheid nemende CDA-fractieleider, verwees daarbij redelijk duidelijk naar de vijf mensen die Gravekiest hebben opgezet.

Dat niet-helemaal-goed-verlopende-zaken meer aandacht hebben gekregen dan de dingen die wel goed gingen is ongetwijfeld waar. Het is ook niets bijzonders. Al meermalen heb ik de 80-20 regel aangehaald. Die regel zegt dat je voor de eerste 80% van het resultaat 20% van de totale inspanning nodig is en voor de laatste 20%, 80%. In woorden: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Zo is het ook bij leiding geven, aansturen en opbouwende kritiek leveren. Aan de 80% die goed gaat hoef je maar 20% aandacht te besteden en omgekeerd. Ik denk dat een voetbalcoach in de rust ook vooral aandacht besteed aan dingen die na de rust anders moeten. Wellicht dat voor de raad van Grave zelfs een verhouding 90-10 van kracht is

Als ik nu schrijf dat ik weinig commentaar heb op deze laatste raadsvergadering kan dat dus als een compliment worden opgevat.

Ik heb wel enkele opmerkingen.

·         Na de herziening van het decoratiestelsel, nu alweer geruime tijd geleden, is de aandacht meer gevallen op de inhoud van de verdiensten dan de lange duur. Dat was een verbetering. Er bleef één uitzondering bestaan; 12 jaar onafgebroken raadslidmaatschap geeft nagenoeg automatisch recht op een Koninklijke onderscheiding. Harrie de Greeff en Matt Cruijssen voldeden aan dat criterium en werden dan ook onderscheiden. Omdat beiden raadslid waren vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid zijn er meer dan voldoende argumenten om het lintje te rechtvaardigen.

Wat mij, en kennelijk ook de voorzitter, dwars zit is dat Hans Bos buiten de boot viel. Eerst dacht ik nog dat het kwam omdat zijn afscheid niet was gepland en de tijd om een onderscheiding te regelen dus te kort was. Hans Bos is in totaal 16 jaar gemeentebestuurder geweest, waarvan 8 jaar als raadslid en 8 jaar als wethouder. Die 8 jaar als wethouder telden niet mee. De reden daarvoor is dat het wethouderschap een betaalde baan is. Ik vind dat niet juist. Ook in het verleden was het wethouderschap een betaalde baan; alleen was een wethouder toen tevens raadslid en dus liep de teller door. Ik kan u uit eigen ervaring verzekeren dat het raadslidmaatschap indertijd geen verzwaring van het wethouderschap was, eerder het tegendeel.

Als er één raadslid is waar ik bewondering voor heb, en er zijn er wel meer, is het Hans Bos. Om misverstanden te voorkomen: “bewondering hebben voor” is iets anders dan “het altijd eens zijn met”.

Dat Hans Bos geen onderscheiding heeft gekregen is een fout in het systeem.

·         In ieder geval voor mij opvallend vaak gebruikte de voorzitter de term “de kiezer heeft gesproken”. Het leek soms wel een excuus voor de uitslag, blijkbaar had hij het graag anders gezien.

Het riep bij mij de gedachte op dat de kiezer dan wel heeft gesproken, maar wat heeft hij (of zij) eigenlijk gezegd? Voor mij heeft de kiezer niet meer gedaan dan aangeven wie van de kandidaten hij of zij het liefst in de raad zou zien. Als de kiezer bij de verkiezingen al heeft gesproken dan is die daarmee beslist niet uitgesproken.

Hoe de eenmaal gekozen raad de kiezer in het vervolg laat meespreken is natuurlijk aan de nieuwe raad en dat zou wellicht een dag later bij de installatie duidelijk worden.

27 maart 2014: installatie nieuwe raad.

Zelden gaf een aankondiging van een raadsvergadering de inhoud van de vergadering preciezer weer. Het was een installatie en niets meer, minder kon ook niet. De eed dan wel belofte werd afgelegd; de voorzitter omkleedde dat met wijze aanwijzingen en dat was het dan wel.

Wellicht dat er na de formele sluiting nog van alles is gebeurd, maar dat wordt niet opgenomen. Omdat ik niet op tijd in Grave terug kon zijn moest ik het met die opname doen.

Een vliegende start had de nieuwe raad niet. Natuurlijk had ik nog geen wethouderverkiezing verwacht, maar benoeming van commissieleden en een nieuwe bemensing van de werkgroep takendiscussie was toch wel het minste geweest. De stukken voor de eerstvolgende commissievergadering zijn al op de website verschenen.

Welkom was toch ook wel geweest dat de fracties een soort geloofsbelijdenis hadden afgelegd. Daarbij zou duidelijk kunnen worden hoe de raad  de kiezer, die op 19 maart blijkbaar heeft gesproken, ook de hele periode wat laat zeggen. De burgemeester heeft daar per telefoon in de Graafsche Courant ook al iets over gezegd.

Nawoord (of voorwoord voor de toekomst?)
Tijdens de verkiezingsperiode heeft Gravekiest een poging gedaan de relatie bestuur-bestuurden wat te verbeteren. Vanuit de oude raad is daar naast waardering ook kritiek gekomen. Wat ontbreekt zijn suggesties vanuit het bestuur hoe het nu verder moet.

De raad zelf heeft dikwijls gezegd dat het ambtelijk apparaat meer moet doen dan beoordelen of een verzoek van een burger kan worden gehonoreerd of niet. Men moet met de burger meedenken hoe een probleem kan worden opgelost en als niet kan wat die burger vraagt moet worden aangegeven wat wel kan. Wat de raad van het ambtelijk apparaat vraagt moet het gemeentebestuur in zijn geheel natuurlijk ook. Een verzoek van Gravekiest om dezelfde informatie te ontvangen als de pers is afgewezen, Gravekiest is nu eenmaal geen pers.


Het zou wel fijn zijn als in het stadhuis wordt meegedacht.

2014-20 Vragen over antwoord op raadsvragen over het Wisseveld.

Keerpunt 2010 heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bericht in de Gelderlander dat er een pand op het Wisseveld gesloopt gaat worden. Het college heeft daar ook antwoord op gegeven en dat betekent dat zowel vraag en antwoord op de gemeentelijke site zijn te vinden. Sinds augustus 2013 worden vragen en antwoorden gepubliceerd en dat is een verbetering. Via de link http://www.grave.nl/internet/vragen-van-de-raad_3681/ komt u op het overzicht.

Zoals zo dikwijls roepen de antwoorden weer nieuwe vragen op. En aangezien het Wisseveld ons allemaal ter harte gaat, al is het maar vanwege de kosten, stel ik ze hier maar als aanvulling op de door KP2010 gestelde vragen

Vraag 1 KP2010. - Komt men bij de sloop asbest tegen en is de grond vervuild?
Antwoord college: Ja, er zijn een aantal asbesthoudende materialen/onderdelen aanwezig. Of de grond vervuild is, is niet bekend.
Mijn vervolgvraag: Hoe is het mogelijk dat het college niet weet of de grond vervuild is. De gebouwen en grond zijn immers aangekocht en bij de koop behoort een “schone grond verklaring” te worden afgegeven of in ieder geval een regeling over vervuiling te zijn getroffen. Als het college het inderdaad niet weet is een stomme aankoop gedaan. Gezien het voormalige gebruik is de kans op vervuilde grond wel groot.

Vraag 2 KP2010. - Wat zijn de kosten van deze sloop?
Antwoord college;  € 28.750
Mijn vervolgopmerking. Als dit inderdaad de totale kosten zijn is er niet gerekend op veel vervuiling. Gezien vraag 1 is de kans op extra kosten wel groot, maar zie ook vraag 4.

Vraag 3 KP2010- Is GBB op de hoogte van deze sloop?
Antwoord college:  Ja
Mijn vervolgopmerking: Merkwaardig dat zelfs een raadslid het nodig vindt te vragen of het college een betrokkene bij een collegebesluit wel heeft geïnformeerd. Als ik had moeten antwoorden was dat op zijn minst “Vanzelfsprekend” geweest.

Vraag 4 KP2010- Uit welk budget wordt deze sloop betaald?
Antwoord college: Krediet Complex Wisseveld.
Mijn vervolgvraag De overeenkomst met GBB is weliswaar geheim, maar toch is inmiddels wel bekend dat de grondexploitatie op basis van ieder 50% plaatsvindt. Als de sloop bij de grondexploitatie hoort, en dat is het meest logisch, zou GBB de helft van de sloopkosten moeten betalen. Bij vraag 1 is als antwoord gegeven dat de kosten € 28.750 bedragen. GBB zou dus € 14.375 moeten bijdragen. Een andere mogelijkheid is dat de bijdrage van GBB wordt verrekend met schulden die de gemeente aan GBB heeft. Het zou ook nog kunnen dat de totale kosten in werkelijkheid op € 57.500 zijn geschat en dat zou weer ruimte geven voor opruimen van vervuiling.
De vervolgvraag luidt dus: Hoe zit dit.

Zelf verwacht ik geen antwoord. Als een raadslid de vragen overneemt en antwoord krijgt is er een dikke kans dat het antwoord onder de geheimhouding over de samenwerkingsovereenkomst met GBB valt.

Mijn hoop is er daarom op gevestigd dat de nieuwe raad de geheimhouding opheft en openheid van zaken geeft. Tijdens de campagne hebben alle fracties meer openheid beloofd.


Ook weer op de site van Jacques Leurs hebben we kunnen lezen dat GBB blijkbaar minder geheimzinnig doet. Die achterdeur laat ik liever dicht.

donderdag 20 maart 2014

2014-19 Verkiezingsuitslag; hoe nu verder?

De uitslag van de verkiezingen in Grave was niet echt verrassend. Dat LPG en Keerpunt 2010 hoge ogen zouden gooien was wel te verwachten. LPG was afgelopen periode in de coalitie toch wel de meest invloedrijke fractie en Jacques Leurs was met zijn site de beste informatiebron in de gemeente en in de raad de meest lastige. Dat vinden veel kiezers leuk.

De uitslag is zodanig dat de huidige coalitie weliswaar een zetel verliest, maar toch de meerderheid houdt. Als Trots Liberaal Land van Cuijk zich hierbij aansluit is er dezelfde werkbare meerderheid als vorige periode. Tllvc is naar mijn mening in de huidige samenstelling ook geen uitgesproken oppositiepartij. Die zien meer heil in zelf meewerken aan te nemen besluiten.

In de laatste werkvergadering van de raad is nogal nadrukkelijk vertrouwen in de zittende wethouders uitgesproken. Het zou dan logisch zijn als ook het huidige college zou kunnen doorgaan. Er is dan geen demissionaire periode met alle vertragende gevolgen van dien. En omdat de eerste taak van de nieuwe raad is om de takendiscussie nog voor de zomer tot een goed eind te brengen is dat wel noodzakelijk ook.
Mijn logica zal wel weer niet de logica van de net gekozen raadsleden zijn. Daarom toch maar iets verder kijken naar alternatieven.

De eerste vraag zou moeten zijn waar de raad de komende jaren op het programma gaat zetten naast de verplichte nummers. Vervolgens worden daar dan wethouders bijgezocht en dan zal blijken of de raad eensgezind gaat werken of dat er een scheiding komt in coalitie en oppositie.

Zo zal het wel niet gaan. LPG gaat als grootste partij het voortouw nemen en er zal dan wel worden gezocht naar een werkbare combinatie die vervolgens een bestuursakkoord gaat opstellen. Op zich kan deze aanpak ook wel weer tot een brede samenwerking leiden.

Welke combinaties zijn op basis van programmavergelijking denkbaar en realistisch. Allereerst kun je natuurlijk kijken naar lokaal-landelijk. VPGrave is een combinatie van landelijke partijen waarin de PvdA toch wel de grootste inbreng heeft, die beschouw ik daarom ook als fractie met landelijke bindingen. LPG, Keerpunt en TllvC hebben samen 8 zetels, dus getalsmatig is die coalitie mogelijk. Ik verwacht dat andere fracties niet zo happig zullen zijn om met Keerpunt 2010 een verbinding aan te gaan. De politieke leider is ook meer geschikt, en waarschijnlijk ook effectiever als “luis in de pels”. Bovendien manifesteren de gemeentelijke VVD en CDA en ook VPGrave zich meer als lokale partij dan als satelliet van Rutte, Samsom en Buma. In mijn ogen is dit dan ook geen realistisch uitgangspunt.

Een ander mogelijk criterium zou kunnen zijn of Grave een zelfstandige gemeente blijft of dat er een fusie komt van de gemeenten in het Land van Cuijk. LPG en Trots hebben zich heel duidelijk uitgesproken voor zelfstandigheid. Keerpunt 2010 en VPGrave hebben te kennen gegeven dat een gemeentelijke herindeling zo snel mogelijk tot stand moet komen. VVD en CDA nemen een tussenpositie in waarbij CDA een ook bestuurlijk samengaan na de ambtelijke samenvoeging van Cuijk Grave en Mill onvermijdelijk vindt. Daarbij dient wel de autonome inbreng vanuit Grave via wijk- en dorpsraden te zijn gewaarborgd. VVD ging eerst niet verder dan dat gemeentelijke herindeling geen vies woord is en schoof gaandeweg wat meer naar de onvermijdelijkheid daarvan.

Om herindeling te bewerkstelligen zou een combinatie VPGrave, Keerpunt en CDA op deze basis mogelijk zijn. Maar ook weer gezien het karakter van Keerpunt zou dat wel een wankele combinatie zijn. LPG en Trots hebben CDA en VVD nodig om tot een coalitie te komen die zelfstandigheid nastreeft. Vraag is hoe belangrijk partijen dit criterium vinden. LPG heeft de zelfstandigheid van Grave al eens genuanceerd met “zolang mogelijk en verantwoord”. CDA en VVD zijn al genuanceerd. VPGrave heeft blijkbaar ook al te kennen gegeven dat herindeling of zelfstandigheid geen breekpunt hoeft te zijn. Met dit criterium kan het dus nog alle kanten op.

In de diverse programma’s heb ik geen andere onderwerpen gevonden die als basis voor een coalitie van enkele partijen met de rest als tegenstanders zou kunnen dienen.


Dan resteert er nog maar één vraag: wie mag een wethouder leveren. Uit de publicaties valt af te leiden dat men deze keer weer wethouders uit eigen kring wil kiezen. Om voldoende stemmen te krijgen zijn drie partijen nodig en er zijn twee plaatsen te vergeven. Alle partijen hebben aangegeven bereid te zijn een wethouder te leveren. De ene partij met wat minder nadruk dan de ander. Er zijn ook al namen genoemd, zodat er legio scenario’s denkbaar zijn. Ik waag me er maar niet aan daar op in te gaan. Alleen TllvC zal de ambities wel op een heel laag pitje hebben gezet, maar misschien geldt hier wel dat als 2 honden vechten om een been de derde er ras mee heen loopt. Ik hoop alleen dat het om tot een akkoord te komen niet nodig zal zijn drie wethouders aan te stellen. Daarmee zou de takendiscussie wel onder zeer zware druk komen te staan. 

maandag 10 maart 2014

2014-18 Raadsvergadering 18/25 februari slot.

Zo langzamerhand dreigt mijn commentaar nog langer te worden dan de vergadering zelf. Over de punten die op 18 februari zijn behandeld heb ik overigens weinig nieuws te melden. Ik maak me er dus maar met een Jantje van Leiden vanaf.

Brede school Oost.
Aan het besluit om de Brede School Oost was de voorwaarde verbonden dat eerst de bestaande school Hartenaas moest zijn verkocht. Het college kwam nu met een intentie-overeenkomst. Voor de voorstanders van opname van de openbare school in het complex was dit voldoende, voor de tegenstanders niet. Daar werd nog over heen en weer gepraat en uiteindelijk gestemd. Het voorstel werd aangenomen met de waarschuwing van de tegenstanders dat de voorstemmers verantwoordelijk zijn voor de noodlottige gevolgen. Ik ben benieuwd of de nieuwe raad  er nog iets aan wil doen. Er werd ook nog een motie aangenomen om de koper te verzoeken om voor zonnepanelen en duurzame dakbedekking te zorgen.

Gemeente app
Omdat er al van alles op ICT-gebied moet veranderen in CGM-verband stelde het college voor nu niet op eigen houtje nog iets te ondernemen.
De indieners hielden een pleidooi om het toch te doen, maar hadden niet in de gaten dat het voorstel was het juist niet te doen. Enthousiast stemden ze daarom voor, met als gevolg dat het voorstel met ruime meerderheid werd aangenomen en dus de app de prullenmand in kon. De voorzitter liet niet toe dat de publiek in lachen uitbarstte. Dat zou teveel op uitlachen lijken en dat was het natuurlijk ook.

Verordening kwaliteitsverbetering landschap
Over dit door de provincie verplichte nummer werd nog wat gepraat over de gevolgen en vervolgens werd het aangenomen.

Evaluatie van de parkeernota
Bij de behandeling speelde het idee van het college om degenen die volgens het college op eigen terrein parkeergelegenheid hebben niet in aanmerking te laten komen voor een ontheffing van de blauwe zone-regeling een grote rol. Ik kan daar kort over zijn: dat recht blijft voorlopig nog gehandhaafd. Het was ook in mijn ogen een wat dubieuze regeling. Het mag dan de bedoeling van de architect zijn geweest een ruimte te bestemmen voor het stallen van een auto, maar wie belemmert de bewoner daar in plaats van een auto allerlei dierbare spullen te bewaren?

Natuurlijk kwam ook parkeren op het Visioterrein weer aan de orde. Echt nieuws kwam er niet uit.
In de nota en dus ook in de behandeling kwam naar voren dat het parkeerprobleem nogal meeviel en dat stemde tot tevredenheid. Nu is er nooit gezegd dat er in Grave op dit moment een tekort aan parkeerplaatsen is. Maar het is de bedoeling een groot aantal bezoekers naar Grave te trekken en dat betekent dat er voor die bezoekers parkeerruimte beschikbaar moet zijn en dat het meest aantrekkelijke deel van de stad niet met auto’s moet zijn vervuild. 

Er is dus geen overschot aan parkeerplaatsen, er is een tekort aan bezoekers.

Aanleg van Camperplaatsen 
Ook hierover werd na de commissiebehandeling nog uitgebreid gesproken. Zoals vaak was het bij de voorbereiding niet gelukt omwonenden gerust te stellen. Er werd voorgesteld 4 plaatsen aan te wijzen waarvan er één wat voorzieningen krijgt. Er waren 2 amendementen en een idee om de behandeling door te schuiven naar de volgende raad. Ook een combinatie met de jachthaven kwam nog aan de orde. Het leek wel een commissievergadering.

Uiteindelijk bleek gezien alle vaagheden het collegevoorstel het meest meningdekkend, als u begrijpt wat ik bedoel. Met de toezegging dat de omwonenden zullen worden geïnformeerd en bezien zal worden of er nog afvalbakken worden geplaatst werden de amendementen verworpen en het voorstel aangenomen.

Bestemmingsplan Hof van Esteren
Dit project kent al een lange geschiedenis met voor- en tegenstanders. Dat betekent ook dat de veranderingen in de woningmarkt hun invloed hebben laten gelden. Laat ik kort zijn. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld en het is aan de tegenstanders te bepalen of zijn  in beroep gaan bij de Raad van State.


2014-17 Raadsvergadering 25 februari deel 8 Takendiscussie

Het gaat slecht met de gemeentelijke financiën. Dat weten we al jaren en er zijn al enkele bezuinigingsronden geweest met beperkt succes. Bij de begrotingsbehandeling bleek dat er opnieuw maatregelen moesten worden getroffen om het hoofd boven water te houden.

In het presidium is nu afgesproken de zaken groots aan te pakken. In de raadsvergadering van 4 februari is een zware werkgroep benoemd die de discussie zou moeten voorbereiden in de vorm van het opstellen van een programma van eisen. Dat programma zou op 18 (25) februari moeten worden vastgesteld. Het werkstuk van de werkgroep was nu aan de orde.

Over de formulering van het geanonimiseerde raadsvoorstel en ontbrekend bijbehorend besluit zullen we het maar niet hebben. Wat opgeleverd is niet meer dan enkele vergaderdata en een paar opmerkingen. Ik kan begrijpen dat de werkgroepleden er niet happig op waren met name te worden genoemd.

In een programma van eisen wordt vastgelegd wat van het eindresultaat van de operatie wordt verwacht. Daar is nu geen sprake van. Het kan hoogstens een plan van aanpak worden genoemd en dan nog in zeer beperkte vorm. Ik heb er het volgende uitgehaald:
·         Er wordt alleen gesproken over zaken waar de gemeente invloed op kan uitoefenen;
·         De beheerplannen worden nadrukkelijk meegenomen.
·         Er komt een nieuwe werkgroep die de discussie begeleidt;
·         Het college levert per programma een overzicht van alle taken die de gemeente moet of mag uitvoeren, waarbij aangegeven wordt welke consequentie het stopzetten van een bepaalde taak heeft en welke middelen er voor die taak nodig zijn;
De volgende data zijn vastgelegd:
·         In de laatste week van april wordt door de ambtelijke organisatie een overzicht per programma opgeleverd welke als basis dient voor de te voeren discussie.
·         In de week van 12-16 mei wordt een werkbijeenkomst georganiseerd voor raads- en commissieleden waarin technische vragen gesteld kunnen.
·         Op 3 juni zal voorafgaand aan de vergadering van de commissie Ruimte de raadvergadering met betrekking tot de takendiscussie gestart worden met een inspraakronde voor burgers.
·         De vergadering wordt vervolgens op 10 juni voortgezet vóór de vergadering van de commissie Inwoners met technische algemene beschouwingen.
·         De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats op maandag 7 juli 2014.

Tussen 10 juni en 1 juli zal de werkgroep een raadsvoorstel voorbereiden onder technisch voorzitterschap van de voorzitter van de raad.

Uit de discussie in de vergadering van 4 februari zijn nog enkele opmerkingen verwerkt.

Om de discussie te voeren wordt er per programma een overzicht gemaakt waarin aangegeven wordt welke taken:
·         wettelijk maar niet beïnvloedbaar zijn;
·         wettelijk maar beïnvloedbaar zijn; en
·         volledig autonoom zijn.

Tevens moet een beeld gegeven worden van aan welke knoppen er gedraaid kan worden.

Let wel, de bijeenkomsten op 3 en 10 juni vinden plaats voorafgaand aan de reguliere commissievergaderingen. Als daar serieuze agendapunten aan de orde zijn worden dat puinhopen. Tijd om resultaten van een bespreking voor een volgende bijeenkomst te verwerken is er niet.

Het is natuurlijk een onmogelijk programma, waarin de ambtenaren het werk doen en de raad nauwelijks tijd heeft de uitkomsten te vergelijken met de recente verkiezingsprogramma’s en met de achterban te bespreken. Echte inbreng vanuit de bevolking is niet mogelijk. Dat is jammer, want de bevolking krijgt de uitkomsten wel voor de kiezen.

Eerlijkheidshalve moet ik daarbij wel toegeven dat het echt onmogelijk is voor de behandeling van de begroting van 2015 iets degelijks te produceren. Laten we daar dan eerlijk in zijn en het college opdracht geven, pardon verzoeken, de begroting 2015 boekhoudkundig dicht te spijkeren en parallel daaraan met verenigingen en ander organisaties het gesprek aan te gaan over een andere taakverdeling tussen gemeentelijke organisatie en samenleving. Als de gemeente moet schrappen kan de samenleving wellicht taken overnemen.