donderdag 31 januari 2013

2013-17 Vervolg avonturen agenda

Zojuist donderdag 31 jan 2013 11:55 bericht gekregen van het stadhuis dat aan de achterkant van de voorlopige agenda gedateerd 10 januari 2013 de agendapunten over de burgerinitiatieven en het bestemmingsplan staan vermeld. Die agenda komt dus redelijk overeen met de de agenda zoals op de site gepubliceerd.

dinsdag 29 januari 2013

2013-16 Informatie Hart van Grave

De behandeling van het burgerinitiatief voor het Binnenhof in de raadsvergadering van 5 februari is of wordt uitgesteld. Op 26 februari is er immers een informatieavond gepland over de omgeving van het Hart van Grave. Als u mijn commentaar op het initiatief heeft gelezen zult u weten dat ik blij was met de mededeling over de informatieavond, niet met het uitstel van de behandeling. Die informatieavond had al veel eerder moeten worden gehouden.
Tot mijn verbazing stond er op de informatiepagina van de gemeente geen aankondiging. Een opname in de agenda was toch wel het minste. Natuurlijk dacht ik direct aan de besloten informatieavond over de omgeving van het Catharinahof. In de afgelopen commissie ruimte kwam de vraag aan de orde waarom die informatie niet openbaar mocht zijn. Niemand wist het, ook de aanwezige portefeuillehouder niet. De tekening zou ter inzage komen, tenminste dat heb ik eruit begrepen. Niet gezien.

Zou deze geschiedenis zich herhalen? De wijkraad heeft inmiddels uit het stadhuis gehoord dat de bijeenkomst inderdaad besloten en alleen voor raadsleden is. Natuurlijk heeft de voorzitter van de wijkraad direct actie ondernomen. Ik reserveer de 26e dus toch maar. Als direct aanwonende wil ik toch wel weten wat er gaat gebeuren en mogelijk heb ik er ook nog wel iets over te melden.

2013-15 Avonturen met de agenda voor de raadsvergadering van 5 februari 2013De agenda voor de raadsvergadering van 5 februari is verschenen. Dat moet ook, want volgens het reglement van orde voor de raad dient die 7 werkdagen van te voren te worden gepubliceerd en dat was dus afgelopen vrijdag.

Ik heb de agenda zoals die in de Graafsche Courant staat naast de agenda van de gemeentelijke website gelegd. Eigenlijk vreemd dat ik dat doe, want de agenda wordt door het presidium vastgesteld en de griffier moet voor de uitvoering, dus publicatie zorgen en dus kan er maar één agenda zijn. Zo is het tenminste georganiseerd. U voelt het natuurlijk al aankomen. In Grave weet men het voor elkaar te krijgen verschil in de gepubliceerde agenda’s te krijgen. Aangezien de raadsleden een hekel hebben aan negatieve reacties noem ik dit een prestatie van formaat.

Het gaat om het burgerinitiatief voor het Binnenhof. Volgens de agenda op de website staat het als punt 11 op de agenda. Op de agenda in de Graafsche courant staat het punt niet geagendeerd. Wat moet je nou als in dit onderwerp geïnteresseerde burger nou doen? Voor de zekerheid toch maar gaan of net als Dik Trom  die niet meer wist of de vakantie op maandag of dinsdag voorbij was? Om zeker niet voor niets te komen ging hij maar op dinsdag. En als je gebruik wilt maken van het spreekrecht? Dat mag alleen over punten die op de agenda staan.

Het burgerinitiatief Binnenhof werd in de commissie ruimte niet besproken. De invallende voorzitter van die commissie gaf als verklaring dat er op 26 februari een informatieavond wordt gehouden over de openbare ruimte in en om het Hart van Grave. Daarbij zou ook de toekomst van de toren ter sprake komen. Nu bespreken zou dus geen zin hebben. Dat was waar temeer omdat ook de visie van het college ontbrak. Maar aangezien het presidium de agenda nu eenmaal had vastgesteld kon het niet van de raadsagenda worden afgevoerd. Dat moest de raad maar doen aan het begin van de raadsvergadering. Natuurlijk zou dat weer als gevolg hebben dat geïnteresseerden en eventuele insprekers over dit punt weer vroeg naar huis zouden kunnen (ik benader een tijdje alles positief). Vorige raadsvergadering hebben we ook zo iets meegemaakt en dat gaf veel aanleiding tot hilariteit.

Kennelijk is er iemand in het stadhuis geweest die dat toch een beetje te zot vond, en dat is het ook. Hij of/en  zij was of waren dus zo verstandig het punt van de agenda af te voeren. De link met de website heeft kennelijk ontbroken. Maar hoe zit het dan met de reglementen. Het recht om de agenda te wijzigen is toch de bevoegdheid van het presidium en uiteindelijk de raad zelf? Ach, de raad vraagt zelf de reglementen soepel toe te passen. Zo zat het CDA afgelopen commissievergadering met 2 raadsleden aan tafel, alhoewel dat reglementair niet is toegestaan. Kniesoor die daar op let. Waarom dan zo’n drukte gemaakt over handhaving als gewone burgers zich niet aan de voorschriften houden?

De agenda moest wel worden gepubliceerd voordat de commissie Inwoners en Bestuur heeft vergaderd. Die commissie kan dus geen invloed meer hebben op de agenda en de inhoud van de stukken. Nou is dat vrees ik niet zo erg als het lijkt. De commissie Ruimte is ruimschoots op tijd gehouden en daar is toch wel het één en ander over met name het bestemmingsplan centrum Grave gezegd. De in het voorstel van het college opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor het college om groen (o.a. Bekaf) alsnog tot parkeerterrein om te vormen ondervond van insprekers en deelnemers aan de vergadering veel weerstand. De wethouder gaf te kennen dat hij er niet zwaar aan tilde en dus zou het logisch gevolg moeten zijn dat de commissie het college zou adviseren het raadsvoorstel alsnog te wijzigen. Dat zou in de raad een hoop gedoe met amendementen en zo schelen. Niets van dit alles. De discussie moet dus in de raad gewoon weer over.

Dat wil zeggen…… als het punt niet alsnog van de agenda wordt afgevoerd. Trots was daar heel duidelijk in. De stukken –met name de bijgestelde zienswijzennota- zijn niet op tijd gekomen en op de website waar alle ontwerpplannen moeten zijn gepubliceerd staat nog steeds het verkeerde. En op basis van onvolledige en onjuiste stukken mag je geen besluiten nemen. De rest van de commissie ging daar niet op in. Maar vorige keer werd de bomenlijst op dezelfde basis wel van de agenda afgevoerd. Hoe consequent is de raad?

Om het verhaal over de agenda (zonder het over de inhoud te hebben) een  waardig slot te geven nog het volgende:
Volgens de mededeling in de Graafsche Courant liggen de agenda en de stukken ook ter inzage in de bibliotheek. Misschien zou daar een derde versie van de agenda liggen. En ja hoor. Helemaal achter aan de stukken een “voorlopige agenda” gedateerd 10 januari. Op die agenda staan alleen de punten die ook op de agenda van de commissie Inwoners en bestuur. De mededeling over inzien van de stukken in de aankondiging van de raadsvergadering op de gemeentelijke informatiepagina is dus niet juist. Niet erg; de bibliotheek biedt genoeg dat de moeite van een vergeefse tocht toch wel waard is.

Nou ik toch onderweg was, maar even naar het stadhuis. Daar zouden de stukken na 16:00 uur ook ter inzage liggen. U voelt het al. Aan de balie: alleen dezelfde agenda als in de bibliotheek. Dan maar naar boven naar de raadskamer. Daar ligt vaak een uitgebreidere versie van de stukken. Maar ook hier was alleen de bibliotheekversie te vinden. Toch wel consequent.
En als laatste: Op de digitale versie van de raadsagenda staat bij punt 5 ingekomen stukken en mededelingen: “lijst ingekomen stukken nog niet beschikbaar”. Laat ik nu bij mijn eerste speurtocht naar stukken nu ruim 2 weken geleden een map hebben aangetroffen met alle ingekomen brieven. Daar is dus ook een lijst van. Ze waren tenminste allemaal ingeboekt. Ik heb nog even gedacht om te helpen door zelf een lijstje te maken. Ik ben toch maar positief “singing in the rain” naar huis gegaan om dit verhaal af te maken.

Wethouder Daandels gebruikt nog al;eens een uitdrukking die ik hier graag wil herhalen: dit is geen waardeoordeel, maar een constatering.

zaterdag 26 januari 2013

2013-14 Maar weer eens.. Wisseveld,

Het Wisseveld is weer eens in het nieuws. De Gelderlander deelde mee dat GBB grond in de uiterwaarden heeft gekocht van Ballast Nedam. Dat geeft natuurlijk weer aanleiding tot allerlei speculaties. Bouw van paalwoningen is, als je Jacques Leurs wilt geloven een stuk dichterbij. Dat zou ik wel willen, maar ik kom niet verder met op te merken dat ik als ik naar Escharen rijd een stuk dichter bij de Zuidpool ben dan hier aan mijn bureau.

Volgens GBB is het een strategische aankoop en de reactie van de wethouder laat voor mij een beetje het midden tussen: ik weet het ook niet en ik mag er niets over zeggen.

Dus resteert op dit moment niets anders dan ook maar op basis van de wel bekende gegevens zelf een betekenis te zoeken van het begrip “strategische aankoop”, want dat is de meest concrete uitspraak in dit verhaal.

Allereerst is de aankoop niet nieuw. Volgens de Gelderlander heeft de overdracht al in mei 2012 plaatsgevonden. Dat lijkt op een verband met het afbreken van de onderhandelingen over de beëindiging van het contract tussen gemeente en GBB. Nu is er al lang een relatie tussen Ballast Nedam en GBB over dit gebied. Ballast Nedam (BN) is al vanaf het begin van de negentiger jaren bezig met het ontwikkelen van een wildwaterkanobaan in de uiterwaarden en was ook de eerste die een plan ontwikkelde voor het Wisseveld. BN heeft de plannen daarvoor en vermoedelijk ook gronden al een jaar of zeven geleden overgedragen aan GBB.

Dat de ondergrond van de waterbaan daarbij in BN-handen bleef is ook logisch. In de loop van 1993 zag het er naar uit dat de kanobaan zou kunnen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan daarvoor is door de gemeenteraad vastgesteld en nog steeds van kracht. De hoogwaterperiodes van de twee volgende winters gooiden echter roet in het eten. Het beleid van Rijkswaterstaat voor activiteiten in de uiterwaarden werd aanzienlijk strenger. Je mocht bij wijze van spreken daar nog geen paaltje in de grond staan. Waar Rijkswaterstaat eerst volop meewerkte ontstond nu tegenwerking. Maar BN gaf niet op, zelfs niet toen in het ontwerp voor het Wisseveld van BN zelf de kanobaan geen plaats had. BN had duidelijk hoop op financiële compensatie voor de beleidswijziging bij het rijk. Aangezien de rol van de gemeente met het vaststellen van het bestemmingsplan in feite was uitgespeeld (de raad wilde geen actieve rol in de ontwikkeling van de baan) speelde de rest zich af buiten het gezichtsveld van de gemeente. Wel weet ik dat de kanobaan nog niet zo erg lang geleden nog steeds niet officieel van de baan was. Nu de grond is overgedragen is dat kennelijk wel het geval.

Een beetje terzijde, maar wellicht toch nog van belang is dat BN ook nog plannen had voor de bouw van een electriciteitscentrale bij de stuw en wel aansluitend aan kanobaan en vispassage. Ook daarvoor had BN al grond in handen. Die grond zou nog steeds eigendom van BN zijn. Dat is eenvoudig na te gaan.

De overdracht van BN naar GBB past dus in de hele gang van zaken en is dus niet echt schokkend. Wat is nu de strategische betekenis daarvan? In het artikel in de Gelderlander wordt de indruk gewekt dat deze grond zou kunnen worden afgegraven als compensatie voor het verlies van ruimte in de uiterwaarden door de bouw van de paalwoningen op de zogenaamde EMAB- locatie. Is dat zo?

Hiervoor heb ik er op gewezen dat het beleid van Rijkswaterstaat voor activiteiten in de uiterwaarden na de hoogwaterperiodes veel strenger werd. Volgens veel gemeenten zelfs onnodig star. Daarom kwam vanuit de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR), waarin de gemeente Grave -als medeoprichter- een prominente bestuurlijke rol speelde, een dringend verzoek aan het rijk deze “richtlijn ruimte voor de rivier” aan te passen. Veel gemeenten waren immers al ver gevorderd met het ontwikkelen van woon- en bedrijfsgebieden in de uiterwaarden. Natuurlijk was het een ieder wel duidelijk dat we voorzichtiger met de buitendijkse terreinen moesten omspringen dan in het verleden. Een stomweg “nee” vervangen door een zorgvuldige afweging van belangen was toch wenselijk. Er is heel wat overleg gevoerd, ook in het kader van de ontwikkelingen van plannen voor Rijn en Maas. Vanwege de lange duur van het overleg is daarom een Experiment Met Aangepaste Bouwvormen (EMAB) gestart. 15 Projecten die bij strikte toepassing van de richtlijn ruimte voor de rivier niet zouden kunnen worden gerealiseerd zouden toch een kans krijgen. Één van die experimentele projecten was de bouw van woningen op het terrein van de voormalige betonfabriek in Grave. Voor het rijk zou dat betekenen dat een ongewenst bedrijf uit de uiterwaard zou verdwijnen, maar omdat rendabel te kunnen doen moesten er wel woningen komen (om het weghalen van het bedrijf te financieren). Door “aangepast bouwen” zou dat op verantwoorde wijze kunnen. Grave had met 14 anderen een streepje voor op de rest van Nederland. Zwak punt was wel dat de experimentele plannen uitvoeringsgereed moesten zijn en dat was dit project bij lange na niet.

Inmiddels zijn we een flink aantal jaren verder. Er is een nieuw beleid voor de grote rivieren vastgesteld en daarmee is nu duidelijk wat wel en niet mag. De voorsprong die Grave had als één van de vijftien is inmiddels achterhaald. Dat bouwen op die locatie zeker niet mag kun je niet zeggen. Ook in de uiterwaarden en bij het rijk weet je nooit hoe een koe een haas vangt, maar de kans op toestemming acht ik niet groot. De beleidslijn kent eigenlijk geen categorie “absoluut niet”, het rijk zal dus nooit beginnen met “nee” zeggen. Het is vooral “nee, tenzij” en “ja, mits”. Het zou mij verbazen als woningbouw daar in de categorie “ja, mits” zou vallen. En om in de categorie “nee, tenzij” toestemming te krijgen moet je wel met heel zwaarwegende maatschappelijke belangen aankomen. Ik zie die niet. Het bestemmingsplan geeft nog steeds als bestemming de combinatie “waterstaatkundige doeleinden” met “Natuur, uiterwaard” aan voor de locatie zelf en allerlei deelbestemmingen verband houdend met de kanobaan voor de grond die nu is overgedragen. Dat Grave een tekort heeft aan bouwlocaties zal ook niet aan te tonen zijn. De afgraafmogelijkheid als compensatie komt dan niet eens ter sprake en bovendien is het de vraag of het veel indruk zal maken. Bij de kanobaan heeft het ook niet geholpen.

Wat ik hier boven heb geschreven zal GBB ook wel bekend zijn. Zij zullen de bouwmogelijkheden daar, nog afgezien van de markt, op korte termijn dan ook wel niet zien zitten. Volgens mij resteert dan alleen nog het gezegde “gedeelde smart is halve smart”. En dan kom ik natuurlijk bij het contract tussen gemeente en GBB. Wat daarin staat mogen wij niet weten. Wat we wel weten is dat de gemeente en GBB ieder voor 50% deelnemen in de grondexploitatie. Dat komt aardig overeen met “gedeelde smart..enz” en het gaat over grond. Dat de gemeente via het contract betrokken is bij de grondtransactie zou een redelijke verklaring kunnen zijn voor het begrip “strategische aankoop”.

Van mij is dit speculatie. De wethouder kan, als mijn conclusie onjuist is, het rechtzetten door te verklaren dat de gemeente nu en in de toekomst op generlei wijze betrokken is bij deze transactie. Met dat openbaar te maken kan hij ook het financiële en economische belang van de gemeente niet schaden. Welk raadslid gaat deze vraag stellen? Of eigenlijk zou ieder raadslid hier al uitsluitsel over moeten kunnen geven. Zij kennen het contract immers wel.
Wij mogen niet weten  wat er wel in het contract staat. Mogen we dan wel weten wat er niet in staat?

Heeft de gemeente eigenlijk nog wel grip op dit gebied? Ik heb al geconstateerd dat de huidige bestemming natuur, uiterwaard en kanobaan is. In de bepaling heb ik geen wijzigingsbevoegdheid kunnen vinden. Alleen de bekende “toverformule” komt er in voor.

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in bouw verbod, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Zeker omdat het gebied ook een waterstaatkundige bestemming heeft lijkt mij toepassing van deze toverformule om woningbouw toe te laten niet kansrijk.

De regionale woonvisie is er nog niet. Het zou mij toch verbazen als daarin zou staan dat het verantwoord is een deel van de uiterwaarden alsnog een woonbestemming te geven zonder daarvoor andere locaties op te heffen.

2013-13 OverpeinzingDeze week sprak ik nog enkele raadsleden over het verschijnsel Blogs, columns en spreekrecht. Men maakt zich zorg over het negatieve karakter ervan en de stijl die wordt gehanteerd. Blijkbaar wil ook het presidium er wat aan doen. Verbieden kan niet, afschaffen van het spreekrecht is ook zo wat. De aanpak lijkt te zijn: gewoon negeren. Een oplossing is dat natuurlijk niet, maar Willem Parel zei het vroeger al: “Niet op reageren, Lena”.
Ik heb daarop gezegd dat het natuurlijk niet leuk is allerlei verwijten naar je hoofd te krijgen, maar de raadsleden moeten niet denken dat het zo leuk is dat commentaar op het werk van de raad en wat daar bij hoort steeds weer neerkomt op kritiek. Voor een groot deel zijn de raadsleden het eens met die kritiek, maar blijkbaar voelen zij zich niet in staat de kritiek te voorkomen. En dan wisten ze het in de oudheid ook wel. Als je niets aan de boodschap kunt doen elimineer je de boodschapper maar.

Het is natuurlijk wel waar dat er weinig complimenten richting gemeentelijke organisatie gaan en wat mijzelf betreft daar baal ik zelf ook van. Ik heb dan ook overwogen er maar mee te stoppen omdat het toch niets uithaalt. Volgens mij kan er met weinig moeite en vooral zorgvuldigheid wel een hele hoop beter.

Smoesjes dat Grave te klein is zijn wat dat betreft onzin. Ik ga hier nu niet allerlei zaken opsommen. Kijk daarvoor maar in deze weblog. Maar het hoeft toch niet nodig te zijn dat er iedere vergadering gesteggel is over de agenda en ontbrekende of verkeerde stukken. Moet mevrouw Schuts nu iedere vergadering correcties aanbrengen in de verslaglegging?

Als ik het zo aanzie hebben de gemeenteraadsleden het al lang opgegeven om er iets aan te doen. Op deze aantijging zijn maar twee antwoorden mogelijk.
·         Toegeven dat de gemeenteraad van Grave toch niets voor elkaar krijgt en dan zo snel mogelijk toewerken naar samenvoegen;
·         Aantonen dat de raad wel iets kan en beginnen met de eigen werkzaamheden ordentelijk te laten verlopen


O ja, er is natuurlijk nog een derde mogelijkheid: “Niet op reageren, Lena”.


zondag 20 januari 2013

2013-12 Burgerinitiatief Binnenhof en een beetje bomenlijst

Deze keer zou het voorstel van een aantal inwoners van Grave om de bomen en de muur aan het Binnenhof te laten staan inhoudelijk aan de orde moeten komen. Er is geen voorstel van het college, dus de raad moet in het wilde weg gaan praten. Dat is lastig omdat valt te verwachten dat er ook burgers zijn die vinden dat die bomen en/of de muur weg moeten. Hoe moet de raad deze keer de mening van deze burgers laten meewegen? Moeten de mensen eerst een eigen burgerinitiatief opzetten? Het is toch te gek dat politieke discussies in Grave via dat soort burgerinitiatieven moeten plaatsvinden
Een andere complicatie is dat op basis van zienswijzen de bomenlijst deze keer ook op de agenda staat. Volgens het nu voorliggende voorstel worden de bomen aan het Binnenhof op basis van ingediende zienswijzen alsnog op de lijst opgenomen. Dat betekent dat de bomen beschermd zijn en pas via een afzonderlijke procedure kunnen worden gerooid.  De nieuwe lijst met kaart is om het vriendelijk uit te drukken zeer gebrekkig gepubliceerd. Ook dat betekent dat de mensen die graag zouden zien dat deze bomen verdwijnen min of meer buiten spel worden gezet. Nu bestaat voor hen wel de gelegenheid bezwaar te maken tegen een eventueel besluit van de raad die bomen te beschermen. Ook hier heeft de gemeentelijke voorlichtingsbeleid het lelijk laten afweten.
Dit alles laat onverlet dat ik sowieso de behandeling van het initiatief onzinnig vind. Bomen en muur zijn onderdelen van de hele openbare ruimte in en om het Hart van Grave inclusief toekomst toren en historisch stadhuis. Dit alles had allang in zijn algemeen aan de orde moeten komen.

Wat niet mag en wel dreigt is dat de gemeente ideeën voor die omgeving afwijst omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Dat lijkt op het pleidooi voor de rechtbank van de man die zijn vader en moeder heeft vermoord en om clementie vraagt omdat hij maar een wees is. De gemeente heeft immers zelf tot een conserverend bestemmingsplan besloten. Daardoor zijn voor alle initiatieven bestemmingsplanprocedures nodig. Dat geldt dus ook voor de gemeente.

Ik ben benieuwd hoe de commissie en de raad uit deze warboel komen.

2013-11 Burgerinitiatief Valkruid

Ook hier weer een groep burgers die opmerkingen heeft over het parkeren in hun buurt. Dat hier weer het middel van een burgerinitiatief moet worden gebruikt is weer een teken van de gebrekkige communicatie tussen gemeentebestuur. Juist voor dit soort zaken zijn wijkraden in het leven geroepen. Die kunnen via periodiek overleg dit soort zaken aan de orde stellen. Bij het opstellen van de parkeernota was één van de aanbevelingen, die wel werden overgenomen maar niet werden opgevolgd, een permanent overlegorgaan in het leven te roepen.  Dan zo zo’n kwestie als deze in het jaarlijkse programma worden opgenomen.


Nu krijgen we weer de rituele dans. De raad gaat beslissen of het initiatief in behandeling wordt genomen. Ambtelijk is al geconstateerd dat aan de eisen wordt voldaan, dus de raad kan niet anders dan dit voorstel aannemen. Vervolgens komt het de volgende raadvergadering weer aan de orde. Net als bij de Quaylaan zal het college dan met een voorstel moeten komen een nader onderzoek in te stellen om het te kunnen afwegen tegen andere parkeerproblemen. Daarna zal het al dan niet in een jaarprogramma worden opgenomen. De raad zal natuurlijk ook over kunnen gaan op het systeem van burgerinitiatieven voorrang te geven en dan weten we wat we moeten doen. Voor alles een burgerinitiatief en al het beleid kan overboord.

Dat neemt niet weg dat het parkeren in de woonwijken best wat aandacht mag hebben.

zaterdag 19 januari 2013

2013-10 Afronding project IGP Velp


Voor de vergadering van  de commissie ruimte is ook de afronding van het project IGP Velp geagendeerd. Op het eerste gezicht klinkt dat positief. Er wordt een project afgerond. De achtergrond is echter minder leuk. Het IGP (Integraal GebiedsPlan) Velp was een onderdeel van het grote reconstructieplan in Brabant. Na de varkenspest in 1997 zou heel Brabant worden gereconstrueerd en met veel subsidies zouden allerlei verbeterplannen voor het buitengebied worden gerealiseerd. Ook de gemeente Grave had daarvoor een flink bedrag gereserveerd.
Mede als gevolg van de crisis is de reconstructie in feite stopgezet. De externe subsidies zijn weg en de gemeenten zoeken het voortaan zelf maar uit. Het voorstel is nu een aantal delen uit het IGP nu op eigen kracht uit te voeren en daar het restant te gebruiken dat voor de reconstructie was bedoeld. Het gaat daarbij om een bedrag van totaal bijna € 200.000.

Het lijkt een logische zaak. Het gereserveerde bedrag was voor dit soort projecten gereserveerd. En als het voldoende is om deze projecten uit te voeren waarom dan niet? Toch heb ik 2 opmerkingen.

De subsidies zijn niet voor niets teruggetrokken. We zitten met z’n allen in zwaar weer en dat betekent dat we dingen die we gisteren wilden, konden en zouden uitvoeren vandaag wel willen maar toch niet uitvoeren omdat andere zaken prioriteit hebben. En dat onderdeel mis ik vreemd genoeg in het raadsvoorstel. Juist vanwege deze overwegingen kent het standaard raadsvoorstel een paragraaf alternatieven. Daar dient onder andere in te staan wat er gebeurt als de raad het voorstel afwijst en dus  het geld vrij komt voor andere zaken. Ik heb net het voorstel voor de brede scholen gelezen. Daar moet veel worden geschrapt. Wat vinden we erger…..?

De tweede vraag die bij mij opkwam of er andere projecten in het kader van de reconstructie waar Grave bij is betrokken wel zijn gesneuveld en wat de consequentie daarvan is.


donderdag 17 januari 2013

2013-9 Visiestuk Erfgoednota


Op de commissieagenda Ruimte staan meer toch belangrijke stukken. Om maar eens achteraan te beginnen:

Visiestuk Erfgoednota
Eigenlijk wordt hier geen echt besluit gevraagd. Het is de start van een operatie waarbij ook vanuit de burgerij een belangrijke inbreng wordt gevraagd. Ik juich dat natuurlijk toe. Ik zou me dan als raad op geen enkel punt bij voorbaat willen vastleggen. Niet verder gaan dus dan “met instemming kennis van nemen”en het college vragen de raad bijvoorbeeld in iedere cyclus te informeren over de stand van zaken. Het vroegere vaste agenda punt voor de commissie “stand van zaken projecten” was zowel voor ambtenaren, als college en raad als een leuning aan een steile en hoge trap. Iedereen had er houvast aan.
·         Wat de voorgestelde aanpak betreft nog het volgende. De startnotitie is weinig concreet, er is geen enkele vorm van planning bij en ook de wijze van het betrekken van de burgerij is vaag.
·         Op zich is het juist zaken als vestingwerken en excessenregeling hierin op te nemen. Maar er ligt een aangenomen motie om die regeling snel aan te passen. Ik zie niet dat het geheel wordt geschaad door die excessenregeling snel aan te pakken.

2013-8 Reactie op zienswijzennota


Hieronder mijn reactie op de zienswijzennotaReactie op nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties (inclusief ambtelijke wijzigingen) (in het vervolg zienswijzennota)
Bij deze reactie speelt een grote rol dat het nodig is dat de raad voor 1 juli een bestemmingsplan voor de binnenstad van Grave moet vaststellen. Dat lukt niet als ik alle bemerkingen die ik na de inmiddels aangepaste Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties (inclusief ambtshalve wijzigingen) nog heb aan de orde stel.

Ik verzet me dan ook op dit moment niet meer tegen het conserverende karakter van het bestemmingsplan. De kenmerken daarvan zijn, dat het voldoet aan de wettelijke eisen en dat volstaan is met het oude bestemmingsplan vertalen naar huidige vorm en terminologie. Eventueel gewenste inhoudelijke wijzigingen zowel in de zin van thans ongewenste mogelijkheden verwijderen als nieuwe ontwikkelingen opnemen zijn dan ook niet onderzocht. Een overleg vooraf met maatschappelijke organisaties als wijkraad, Graveon en dergelijke is daarom niet nodig gevonden. Slordigheden in teksten zijn blijkbaar evenmin niet van belang.

Een uiterst minimalistische opvatting van een bestemmingsplan met de naam ‘Centrum Grave’ (zonder komma) voor een belangrijk gebied als de naam zegt. Met onzekerheden als Scheepswerf, binnenkort voormalig Maaszicht, Visio en Arsenaal is een conserverend bestemmingsplan op dit moment wellicht toch van alle kwaaien de minste. Het is dan wel nodig dat met spoed en kracht wordt gewerkt aan het wegwerken van de onzekerheden en dus aan een nieuw bestemmingsplan.

In de zienswijzennota stelt het college dat ik gelijk heb met mijn stelling dat het als gevolg van het conserverende karakter nodig is dat voor iedere nieuwe ontwikkeling een afzonderlijke projectprocedure wordt gevolgd. Dat geldt dan niet alleen voor ondernemers en particulieren die een wijziging willen en waarmee dan een exploitatieovereenkomst moet worden gesloten, maar zeker ook voor de gemeente zelf. De gemeente kan daarom nooit een idee bij voorbaat verwerpen omdat het in strijd is met het vigerende en nu vast te stellen bestemmingsplan. Dit is onlangs wel gebeurd bij besprekingen over de openbare ruimte rond het Hart van Grave. Natuurlijk moet er in verband met de planning wel op worden gewezen dat voor een goede aanpak een bestemmingsplanwijziging nodig is. Dat er dan tijdnood ontstaat is jammer, maar mag niet leiden tot een slecht plan. Als een plan in goed overleg met alle betrokkenen wordt opgesteld zal de procedure geen probleem opleveren. Dat heeft de gang van zaken bij de ontwikkeling van het complex Hart van Grave wel geleerd.

In strijd met het conserverende karakter is dat het college een vrijstellingsbevoegdheid heeft ingevoerd om enkele groengebieden alsnog de bestemming parkeren te geven. Het heeft vanwege de vele verwijzingen nogal wat moeite gekost de reactie van het college uit de zienswijzennota te destilleren. Uit de samenvattingen van de zienswijzen zoals ze in de nota staan heb ik geconcludeerd dat ik de enige ben die met name bezwaar aantekende tegen de vrijstellingsbevoegdheid op zich. In de verwijzingen heb ik gelezen dat het college tegen andere opmerkingen de argumenten gebruikte die ook werden aangevoerd bij de toelichting op de vrijstellingsbevoegdheid in het ontwerpbestemmingsplan zelf. De parkeernota, de Erfgoedverordening 2010 en de nieuwe archeologische en cultuurhistorische waardenkaart zouden voldoende zijn om eventuele tegenstrijdige belangen af te wegen en desgewenst te waarborgen. In mijn zienswijze heb ik al aangegeven dat die afweging in de parkeernota zoals hij door het college is voorgesteld en door de raad vastgesteld niet heeft plaatsgevonden. De gang van zaken rond het parkeren bij de Mariakapel en de Lovendaalsingel hebben wel aangetoond dat ook de raad in ieder geval de parkeernota anders interpreteert dan het college blijkbaar nog steeds aanvoert.

Voor de bescherming van de waardevolle gebieden in Grave, samengevat in de term “erfgoed”,  komt deze raadsvergadering een voorstel aan de orde. Er wordt een begin gemaakt met de inmiddels verouderde monumentennota 2003 en de nog niet definitief goedgekeurde archeologische en cultuurhistorische waardenkaart tot één allesomvattende beleidsnota te maken. Dat beleid is er dus nog niet. Op zijn minst is het daarom te vroeg nu al een vrijstellingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen. Bovendien ben ik van mening dat een bestemmingsplanprocedure juist de plaats is om de ruimtelijke aspecten van diverse beleidsterreinen tegen elkaar af te wegen. Om met een vrijstellingsbevoegdheid te kunnen werken zou in iedere beleidsnota afzonderlijk een ruimtelijke afweging met allerlei ander beleidsterreinen moeten plaatsvinden.

Conclusie: de vrijstellingsbevoegdheid dient uit het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan te worden verwijderd.

Alhoewel het geen invloed heeft wil ik toch nog een misverstand uit de wegruimen
In de nota staat op pagina 31 onder ad j)
“Indiener constateert terecht dat de mogelijkheid voor een seksinrichting bij deze bestemmingen ontbreekt”.
Dat is onjuist weergegeven. De letterlijke tekst in mijn  zienswijze is:
“Om positief te eindigen: Onder de kop specifieke gebruiksregels is in vrijwel alle bestemmingen de mogelijkheid een seksbedrijf te beginnen uitgesloten. Dat juich ik toe ondanks dat het ook weer een noviteit is. De vraag rijst wel waarom bij de bestemmingen “Bedrijf-nutsbedrijf” en “water” die bepaling ontbreekt.”
Dat is precies het omgekeerde. De gemeentelijke reactie op mijn zienswijze is wat ik op het oog had.


Grave, 17 januari 2013,

Ir. L.J.T. de Vreede

2013-7 Bestemmingsplan centrum Grave

Behoudens een komma is de aanduiding van het bestemmingsplan nu eenduidig. Ook de bijgestelde zienswijzennota is vandaag bij de indieners in de brievenbus terecht gekomen. Ik hoop maar dat in ieder geval de raadsleden die ook hetzij digitaal, hetzij op papier hebben ontvangen. Daarmee hoop ik ook dat de synchronisatie tussen papieren en digitale commissie- en raadstukken nog steeds niet tot stand is gekomen. Maar in bestuurlijk Grave is kiezen tussen 2 slechte situaties nu eenmaal gebruikelijk. Misschien een leuk voorbeeld voor de nieuwe TV-serie over de Nederlandse bestuurscultuur.

Op mijn brief aan de raad, het college en de raadsleden zelf, met een suggestie voor de behandelwijze heb ik geen enkele reactie gehad. Vermoedelijk weet niemand wie het initiatief moet nemen om een antwoord te dichten. Nu zijn de indieners voor commentaar indien zij dit mochten hebben aangewezen op het spreekrecht in de commissie. Al eerder heb ik betoogd dat dit een bijzondere ineffectieve wijze van éénrichtingscommunicatie is.

Kortom: alles gaat in Grave op de oude vertrouwde manier.

Door de motie van de raad van 3 december, die in het raadsvoorstel en de bijgestelde zienswijzennota correct is verwerkt, is voor veel indieners de kou geheel of grotendeels uit de wereld. Jammer is weer dat de formele bestemmingsplanstukken zoals kaart en regelingen die digitaal op de website ruimtelijkeplannen.nl moeten staan nu (donderdag 17 januari 2013 22:21 uur) nog niet zijn aangepast.

Aangezien ik toch nog wel iets in het voorgenomen besluit wil zien veranderd en zeker over de status van “conserverend bestemmingsplan” wel een standpunt van de raad wil weten heb ik me maar weer eens tot de raadsleden persoonlijk gewend.

De inhoud van mijn commentaar komt in de volgende blog.

vrijdag 11 januari 2013

2013-6 Bijgestelde stukken commissie ruimte

Ik ben zojuist in het stadhuis geweest en met behulp van meewerkende ambtenaren tot resultaat gekomen.


Bestemmingsplan ‘Centrum Grave’ volgens ruimtelijkeplannen.nl of
Bestemmingsplan ‘Grave, centrum’ volgens het raadsvoorstel

Allereerst heb ik geconstateerd dat er een nieuw voorstel voor het bestemmingsplan ‘Grave, centrum’ is. In dit nieuwe voorstel wordt verwezen naar de raadvergadering van 3 december. De Mariakapel en de hoek bij de Lovendaalsingel krijgen volgens het voorstel de bestemming “Groen”. Ik heb nog niet nagegaan of dat al in de kaart en regels is verwerkt, maar neem dat wel aan.

Blijft dat ik het niet eens ben met de wijzigingsbevoegdheid voor het college om via een wijzigingsprocedure Bekaf en een gebied bij de Lovendaalsingel als parkeerterrein in te zetten. Mijn bezwaar is tegen de procedure en niet tegen de inhoud. Uiteindelijk moet er nog een alternatief komen voor de nu weggevallen parkeerterreinen. Dat voorstel had er al moeten zijn en dan had het in het bestemmingsplan kunnen worden meegenomen. Tenzij via nieuwe berekeningen blijkt dat er minder terreinen nodig zijn zullen er alsnog plaatsen moeten worden gevonden. Bij het zoeken daarnaar moet je niets bij voorbaat uitsluiten. Er ontstaat dus zeker discussie. Dat debat moet in alle openheid worden gevoerd en dus in de gemeenteraad. Door de nu voorgestelde wijzigingsbevoegdheid staat de raad buiten spel. In de door B&W gevoerde wijzigingsprocedure bestaat wel de mogelijkheid bezwaar te maken, maar dan moet je belanghebbende zijn. En dat ben je, heb ik inmiddels ervaren, niet zo makkelijk. Zeker voor Bekaf is het de vraag of dat lukt. De moraal: eerst nieuwe plekken zoeken en vinden en vervolgens een daarop gerichte bestemmingsplanprocedure. Alhoewel, de gedachte om de raad buiten spel te zetten ook wel aantrekkelijke kanten heeft.

Bomenlijst

Het heeft enige moeite gekost, maar er is uiteindelijk een lijst, een kaart en een stapel beschrijvingen geproduceerd waarop de bomen van het Binnenhof zijn opgenomen. Als de raad met het voorstel instemt genieten die dus een zekere bescherming. Het wil nog niet zeggen dat ze onaantastbaar zijn.

Burgerinitiatieven
Het burgerinitiatief voor het Binnenhof komt nu inhoudelijk aan de orde. Alleen zijn de bijlagen nog niet beschikbaar. Inhoudelijk kan ik daarom alleen maar herhalen dat die discussie volgens mij moet plaatsvinden in het kader van de totale omgeving van het ‘Hart van Grave’.

Er is ook nog een burgerinitiatief over parkeervakken aan het Valkruid. Aangezien het nu  alleen gaat over de vraag of de raad het in behandeling wil nemen ga ik er maar van uit dat dit het geval zal zijn. De bijlagen zijn nog niet beschikbaar en dat is vreemd want op zijn minst moet het initiatief er zijn.

Scheepswerf
Er ligt ook nog een bezwaar van de scheepswerf tegen het raadsbesluit om langere schepen dan 110 m niet toe te staan. Het voorstel is dat bezwaar ongegrond te verklaren. Strikt genomen moet dit agendapunt voor de behandeling van het bestemmingsplan ‘Centrum Grave’ worden geplaatst.

Erfgoednota en IGP Velp

Deze stukken moet ik nog lezen. Het IGP lijkt mij vooral een verslag. De erfgoednota heeft wellicht meer consequenties.

Terugblikje

Uiteindelijk is het meeste al in orde gekomen. Heb ik me nou voor niets zo druk gemaakt. Toch vraag ik mij af of de zaak ook in orde was gekomen als ik mij er niet mee had bemoeid. Eigenlijk is dat een griezelige vraag. 

2013-5 De bomenlijst

Op de agenda voor de commissievergadering Ruimte van 22 januari staat ook weer de bomenlijst. Dit punt is vorige raadsvergadering op het laatste moment van de agenda afgevoerd omdat de bijlagen, waar het eigenlijk om ging, niet tijdig en afdoende waren verspreid en gepubliceerd.
Met veel moeite had ik ze wel kunnen inzien en geconstateerd dat de bomenlijst en de situatietekening niet overeenkwamen met het voorstel zelf. In tegenstelling met wat in het raadsvoorstel stond waren de bomen op het Binnenhof niet opgenomen.

Het voorstel dat nu voorligt is inhoudelijk letterlijk hetzelfde als vorige keer. Wel zijn de data van de vergadering en besluit bijgesteld. Op zich is daar niets op tegen. Het probleem zat niet in het voorstel maar in de bijlagen. En die bijlagen zijn weer niet op de site gezet. Herhaaldelijk is in commissies en raad door leden gevraagd (en dat betekent opgedragen) hiervoor te zorgen. Kennelijk is er geen verbinding tussen vergadering en uitvoerende afdelingen. Het gebrekkig vastleggen van vergaderingen is daar mede een verklaring voor.

Nu maar zien de bomenlijst en de kaarten te pakken te krijgen.

donderdag 10 januari 2013

2013-4 Onderzoek waterfront.

Vandaag verscheen ook de besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 december 2012. Opvallend daarin was het volgende:
12-492 R&W Opdrachtverlening voor opstellen van een Waterfrontvisie.
1. Er wordt ingestemd met het opstellen van een Waterfrontvisie.
2. Er wordt ingestemd met de opdrachtverlening aan Royal Haskoning DHV.
3. Er wordt ingestemd met de onttrekking van € 11.385,-- uit de voorziening voor egalisatie toerisme & recreatie ter dekking kosten opstellen van een Waterfrontvisie.

Nu is er al een door de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie voor de Maasboulevard. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de waterfrontvisie over een ander gebied gaat. Ligt die andere visie nu in de prullenmand, heeft de raad die visie nu verlaten? Aan die visie heeft een reeks van adviseurs gewerkt hetgeen heeft uitgemond in een opknapbeurt van de loswal Er is dus aardig wat geld aanbesteed. Welke strategie zit hier achter?

Inmiddels is de wijkraad door Haskoning DHV (alweer een nieuwe speler) uitgenodigd voor een bijeenkomst op 16 of 28 januari. In die bijeenkomst wordt de wijkraad geïnterviewd over de aandachtspunten die de wijkraad van belang vindt. De enige informatie die hierbij wordt gegeven is dat het gaat over het gebied van de haven aan de westzijde tot aan de punt van het Visioterrein aan de oostzijde, dus inclusief de Oude Haven. Zou de herontwikkeling van het huidige Maaszicht daar geen invloed op hebben?

Het zou mij niets verbazen als dit ook voor de raadsleden nieuws is.

2013-3 Nogmaals bestemmingsplan centrum Grave

Kort na mijn reactie op het raadsvoorstel is dit van de site verwijderd. Nu staat er dat de bijlage nog niet beschikbaar is. Er zijn meer agendapunten waarbij het voorstel niet beschikbaar is. Mag ik dit een puinhoop noemen?

2013-2 Bestemmingsplan centrum Grave


Het nieuwe conserverende, dus niets nieuws bevattende, bestemmingsplan voor de binnenstad van Grave is niet op de agenda voor de vergadering van 18 december geplaatst omdat er tijd moest komen voor een reactie op de zienswijzen. Die hadden voor een belangrijk deel betrekking op parkeerplaatsen bij Mariakapel en Lovendaalsingel.

Op 3 december heeft de raad een motie aangenomen om op die plaatsen geen parkeerplaatsen aan te leggen. Het college heeft toegezegd die motie uit te voeren. In eerdere blogs heb ik vermeld dat daardoor het ontwerpbestemmingsplan moest worden aangepast. In het vigerende en dus ook in het nieuwe bestemmingsplan is, althans volgens het college, de aanleg wel mogelijk. Ambtelijk is mij dit ook bevestigd.

Zojuist zie ik op de gemeentelijke site de agenda en de stukken voor de commissievergadering van 22 januari met daarop het agendapunt

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Centrum, Grave' (NL.IMRO.0786.BPCentrumGrave-va01)
(presidiumversie)

Allereerst is het natuurlijk slordig, maar ook stom, om te vermelden dat dit de presidiumversie is. Het presidium heeft het voorstel dus klakkeloos en kritiekloos op de agenda van de commissie gezet.

Erger is dat de naam van het bestemmingsplan onjuist is. Wil je het inzien dan moet je naar de site www.ruimtelijkeplannen.nl Het raadsvoorstel verwijst daar ook naar. Als je daar het bestemmingsplan ‘Centrum, Grave’ zoekt vind je niets. ‘Grave centrum’ heeft wel resultaat.

Maar het ergste is dat het raadsvoorstel op één wijziging na het ongewijzigde voorstel van 18 december is. In de kop is de datum van de raadvergadering gewijzigd van 18 december 2012 in 5 februari 2013. De ondertekening is nog steeds 6 november 2012 en ook het ontwerpbesluit vermeldt nog steeds 18 december 2012 als datum van het besluit. In de tekst wordt dan ook met geen woord verwezen naar de motie van de raad van 3 december 2012 en de toezegging van het college die uit te voeren.

Ik heb direct naar het stadhuis gebeld, maar daar was niemand te vinden die hier een verklaring voor kon vinden.

Ik had dit gezien binnen 10 seconden nadat ik het voorstel had gedownload. Is er dan geen managementlid, geen collegelid en geen presidiumlid die dit is opgevallen? Nu heeft de toevoeging dat dit het voorstel is zoals het naar het presidium is gegaan opeens zinvol. Anders zou je kunnen denken dat de fout is gemaakt bij het op de site plaatsen. Dat is dus duidelijk niet het geval.

Mevrouw van Lieshout heeft in de laatste vergadering aan het gemeentebestuur symbolisch de “Hannes van 2012” uitgereikt. Zou men daar zo mee vereerd zijn dat er naar wordt gestreefd die onderscheiding ook in 2013 te krijgen. Dan zijn ze op de goede weg.

2013-1 Nieuwjaarswens


Het is wel wat laat, maar hierbij aan u en de uwen nog een in alle opzichten voorspoedig, zalig en gelukkig 2013 toegewenst.
Dat had ik natuurlijk ook kunnen doen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Ik ben daar niet geweest omdat ik dacht dat die was wegbezuinigd. Wellicht stom van mij maar ik had geen aankondiging gezien. Nu staat de Graafsche courant tegenwoordig zo vol met advertenties en niet-Graafs nieuws dat ik die krant lees tussen brievenbus en oud-papierbak en dan zie je natuurlijk wel eens iets over het hoofd. Dat risico neem ik omdat ik de website van de gemeente frequent bezoek. Daar niets aangetroffen. Gezocht op “nieuwjaarsreceptie” en “nieuwjaarsbijeenkomst”. Alleen de mededeling aangetroffen dat het stadhuis op 8 januari 2012 (zal wel 2013 zijn bedoeld) ’s middags zou zijn gesloten vanwege een (ambtelijke?) nieuwjaarsbijeenkomst van Grave, Mill en Cuijk.
Later heb ik van meer mensen gehoord dat zij ook vanwege onbekendheid met de bijeenkomst niet zijn geweest

Dus lekker thuis gebleven en kunnen nadenken over de zin van deze weblog. Eigenlijk heb ik er een hekel aan om aan een dood paard te trekken. Om altijd sikkeneurige opmerkingen te moeten maken is ook niet leuk. En om net als de burgemeester deed in haar terugblik over 2012 in de Graafsche Courant om alleen positieve dingen te noemen heeft ook geen zin. Ik ben deze blog juist begonnen om op verbetermogelijkheden te wijzen. Voor de goede orde: in haar terugblik kwam het Wisseveld niet voor. Zou ze bang zijn om uit de school te klappen?
Van diverse kanten kreeg ik te horen en te lezen dat ik niet zo gauw moet opgeven. Ik ga er dus toch maar even mee door, maar ik blijf er niet meer voor thuis. Anderen zullen zeggen dat ik niet meer op alle slakken zout ga leggen.

In de raadvergadering van 3 december had mevrouw Schuts gevraagd bijzondere bijeenkomsten, zoals de extra raadsvergadering op de eerste pagina van de gemeentelijke website te plaatsen, zodat er optimale bekendheid aan zou kunnen worden gegeven. Het werd direct toegezegd en dit realiseren lijkt mij niet zo ingewikkeld. Toch is het niet gebeurd.

zaterdag 5 januari 2013

Sponsoractie Kinderfolklore

Wat heeft dit onderwerp te maken met de gewoonlijke inhoud van deze blog? Weinig, of je moet de gemeenteraad ook als een folkloristisch verschijnsel willen zien.

Ik heb me laten verleiden om op zaterdag 12 januari van 9-12 uur op een spinningfiets actief te zijn. Er wordt dan in het sportcentrum "Op den Ham" een spinningmarathon gehouden. De opbrengst is voor de stichting kinderfolklore Grave. Als ik u vertel dat deze stichting verantwoordelijk is voor onder andere de grandioze sinterklaasintocht  weet u wel voldoende. Die opbrengst komt om te beginnen van de fietsers zelf die de fiets moeten huren. Maar iedereen mag een fietser aanmoedigen door een sponsorbijdrage te leveren.

Ik kan u verzekeren dat ieder euro waarmee u mij sponsort goed besteed is. Kom eventueel zelf maar kijken.Een mailtje naar grave@papax.nl met opgave van het bedrag waarmee u de kinderfolklore in Grave wilt ondersteunen en uw naam en adres is voldoende. Ik neem dan wel contact op om het bedrag te incasseren.

Ik heb het gevoel dat dit een heel nuttige blog is. Stel mij en de jeugd van Grave niet teleur.

Nogmaals bestemmingsplan centrum Grave

Bij de gemeente wordt er alles aan gedaan om een aangepast raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan centrum Grave, dat in de vorige cyclus is aangehouden, op 8 januari in het presidium te brengen. In dat voorstel zal dan ook de motie van de raad van 3 december worden verwerkt. Parkeren bij Mariakapel en Lovendaalsingel wordt dan onmogelijk. Ook zal de reactie op de zienswijzen hieraan moeten worden aangepast.

Als het goed gaat komen de nieuwe voorstellen woensdag beschikbaar. De indieners van zienswijzen krijgen daarvan bericht. Afgewacht moet worden aan welke zienswijzen geheel of gedeeltelijk tegemoet is gekomen.  In de vergadering van de commissie ruimte op 22 januari is nog gelegenheid commentaar te leveren.